Dạy Internet cho trẻ em

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
82
lượt xem
13
download

Dạy Internet cho trẻ em

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thế giới Internet là nơi trẻ em lớn lên mỗi ngày. Chúng nên học những thứ như cookie hay virus là gì, và các tập toàn kiếm lời như thế nào từ việc đánh dấu khách hàng trên mạng. “Hãy suy nghĩ kỹ về những gì các em sẽ tung lên mạng” Để dạy các học trò lớp 4 tại trường Tiểu học Spangler cách sử dụng Internet, thầy Kevin Jenkins lập một trang web nơi chúng có thể đăng tải ảnh, tranh vẽ và các bản khảo sát. Và chúng hưởng ứng ý tưởng này. Nhưng ông ngỡ ngàng khi thấy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dạy Internet cho trẻ em

  1. D y Internet cho tr em Th gi i Internet là nơi tr em l n lên m i ngày. Chúng nên h c nh ng th như cookie hay virus là gì, và các t p toàn ki m l i như th nào t vi c ánh d u khách hàng trên m ng. “Hãy suy nghĩ k v nh ng gì các em s tung lên m ng” d y các h c trò l p 4 t i trư ng Ti u h c Spangler cách s d ng Internet, th y Kevin Jenkins l p m t trang web nơi chúng có th ăng t i nh, tranh v và các b n kh o sát. Và chúng hư ng ng ý tư ng này. Nhưng ông ng ngàng khi th y m t s em ăng nh ng kh o sát như “B n nào ư c nhi u ngư i bi t t i nh t? và “B n nào ư c yêu m n nh t?” Các h c trò c a ông Jenkin “có kh năng b c l b n thân khi trư c m t chúng ch là m t cái máy tính. Ông nói: “Chúng không nghĩ là ngư i khác s c ư c nh ng gì chúng gõ vào máy.” Làn sóng lo ng i u tiên c a các b c ph huynh v m ng Internet ch y u xoay quanh v n an toàn và nguy cơ con mình g p ph i k x u trên m ng. V sau, lo ng i này như ng ch cho nh ng lo ng i khác v cách i
  2. x trên m ng c a tr em i v i b n bè cũng như i th , và h sơ trên m ng c a chúng s l i n tư ng gì i v i ban qu n lý u vào t i các trư ng i h c hay các nhà tuy n d ng tương lai. Nh ng v vi c như v t t g n ây c a m t n sinh năm ut i trư ng c p 3 South Hadley t i Massachusetts sau khi b b t n t trên m ng và t i trư ng ã c ng c ni m tin r ng r t nhi u tr em dư ng như v n chưa ý th c v kh năng ng m c a Internet trong vi c bi n nh ng bi u hi n v n i n hình trong tu i m i l n – chơi theo nhóm, thích th hi n, tán t nh, hay nh ng quan i m v rư u bia và ch t kích thích – thành nh ng gì không ch ph bi n, mà còn có nh hư ng lâu dài. Trư ng h p c a South Hadley ã khi n m t s bang t i M nghiên c u l i các lu t ch ng xâm ph m c a mình, nhưng trong khi có t i hơn 40
  3. bang c pt iv n này, h có xu hư ng t p trung vào hình ph t ch không ph i cách phòng. Năm nay, ông Jenkin ã b t u s d ng các bài h c t Common Sense Media, trang web nh c nh h c sinh suy nghĩ kĩ v nh ng chúng tung lên m ng phòng khi s c x y ra. Common Sense ư c h tr tài chính ch y u b ng ti n c a t ch c, và s cung c p m t chương trình gi ng d y mi n phí cho các trư ng mùa thu này hư ng d n h c sinh cách hành x trên m ng. Thành ph New York và Omaha ã quy t nh áp d ng chương trình này; Denver, Washington, Florida, Los Angeles, Maine và Virginia còn ang xem xét xu t này. Internet và quy n ki m soát thông tin Và th gi i Internet là nơi tr em ang l n lên m i ngày. Theo nghiên c u ưa ra h i tháng m t c a T ch c Gia ình Kaiser, trung bình m t ngư i tr tu i giành b y ti ng rư i m i ngày v i máy tính, ti vi hay i n tho i di ng. N u coi kho ng th i gian ó là th i gian ngoài gi h c, các k t qu cho th y g n như m i gi ngoài gi h c là m t gi tr em m i mê trong th gi i o.
  4. Các l p h c c a Common Sense ư c thi t k d a vào m t nghiên c u c a Howards Gardner, m t giáo sư chuyên v tâm lý và giáo d c c a Harvard. Bài gi ng ư c nhóm theo nh ng ch mà ông g i là “ranh gi i sai ph m o c”: danh tính (cách b n hé l v b n thân trên m ng?); tính riêng tư (c th gi i có th c ư c nh ng gì b n vi t); quy n s h u (hi n tư ng sao chép, mô ph ng các công trình sáng t o); s áng tin (ngu n thông tin chính th ng); và tính c ng ng (ti p xúc v i nh ng ngư i khác). Raquel Kusunoki, m t giáo viên l p 6 t i Sprangler, g n ây ã ngh ông Jenkins, gi gi cương v chuyên gia công ngh giáo d c, d y các l p c a Common Sense cho h c sinh c a mình. L p h c l ng nghe ông
  5. Jenkins k câu chuy n v m t cô bé t c gi n khi b m tra h i v nh ng chi ti t trong nh t ký trên m ng c a cô bé. Em Lucas Navarette, 13 tu i, h i: “H có quy n gì mà c nh ng i u riêng tư c a cô y ch ?” “Có l h lo l ng”, m t n sinh r t rè tên là Morgan Windham g i ý. “Nh ng th ó u công khai mà!” Aren Santos cãi. “ ư c r i, n u ó là m t cu n s nh t ký cá nhân và h lôi ra c tr m, b n có vui không” Lucas h i. “Th y chưa, h không có quy n mà!” Ông Jenkins h i c l p li u có s khác bi t nào gi a m t cu n s nh t ký cá nhân và m t nh t ký trên m ng hay không. Nhưng c l p không th ưa ra câu tr l i th ng nh t. “Em s ch gi nh t ký cho riêng mình và ch tâm s v i nh ng ngư i th c s r t thân v i em thôi,” Cindy Nguyen nói sau gi h c. “Chúng em mu n có không gian cá nhân và riêng tư.” i u này làm m nh t ranh gi i gi a không gian chung và cá nhân mà Common Sense ang c c p t i.
  6. “C m giác d b t n thương mà các em h c sinh c p ba thư ng g p ph i, nghĩ r ng h có th ki m soát m i th , trư c khi Internet ra i, quy n ki m soát ó có th úng ph n nào,” Ted Brodheim, ng u ban thông tin c a S Giáo d c thành ph New York, phát bi u. “Tôi không nghĩ là các em hoàn toàn hi u rõ i u ó khi chúng ưa ra m t s quy t nh, chúng khó mà l y l i nh ng gì ã qua.” Nh ng tình hu ng Common Sense ưa ra hoàn toàn d a vào th c t , và òi h i s tham gia c a h c sinh. “N u b n mu n ng lên và gi ng v quy n s h u trí tu , i u này không có ý nghĩa gì cho các em c ”. ó là tuyên b c a Constance M. Yowell, giám c giáo d c c a T ch c John D. và Catherine T. MacArthur, t ch c h tr tài chính cho Common Sense. Nhưng m t s chuyên gia trong gi i truy n thông l i cho r ng n u ch chú tr ng vào các v n xã h i, Common Sense s lơ là nh ng v n nghiêm tr ng hơn mà tr em ang i m t trên m ng. “Chúng ta không th tuyên truy n v nh ng v n c a trang Web ch xoay quanh con ngư i và các m i quan h ,” Joseph Turow, giáo sư t i Trư ng Thông tin thu c i h c Pennsylvania nói. Ông nói thêm r ng tr em nên h c nh ng th như cookie hay virus là gì, và các t p toàn ki m l i như th nào t vi c ánh d u khách hàng trên m ng.
  7. “ L ng ngư i s ng s t” T i San Theo nghiên c u trung bình m t ngư i tr tu i giành b y ti ng Franc rư i m i ngày v i máy tính, ti vi hay i n tho i di ng. isco, Trư n g Sacred Heart, g m hai trư ng cho nam và n sinh, ã g p m t các ph huynh h i u năm nay th o lu n v chương trình thí i m v i Xơ Anne Wachter, Hi u trư ng trư ng n sinh. Bà nói: “Nh ng r c r i các em g p ph i v i chúng b n, hay khi nh y vào trang web c a ai ó và g i m t tin nh n. Các em ôi lúc không bi t làm cách nào gi i quy t các v n xã h i và tình c m n y sinh trong quá trình này.”
  8. Ng i kín c m t l p d y toán t ng m t, các b c ph huynh l ng nghe giáo viên Bill Jennings nói v nh ng bài h c ông ang th nghi m. Trư c m t Xơ Wachter và các ph huynh, r t nhi u ngư i trong s h theo o Thiên chúa, ông tung ra m t ví d v m t tin nh n trên m ng xã h i mà các n sinh có nguy cơ c ph i v m t n sinh m i: “Amy là a con gái hư h ng; m nó là gái làng chơi.” Các v ph huynh l ng ngư i s ng s t. “N u tôi nghĩ ra năm tình hu ng cho Maya, có l chúng s khác như v y r t nhi u – b n tr không h g i m c a b n mình là i m,” bà Sheila Chatterjee, m c a m t h c sinh l p 7 nói. “Nhưng ây là th ngôn ng các em nghe ư c,” ông Jennings nói. “ ó là i u xác th c,” bà Chatterjee ng tình. Shirin Oshidari, ph huynh c a m t nam sinh l p 7, nói bài h c r t hi n nhiên. “ i v i tôi, ây chính là cách hành x gi a các cá nhân. T t c nh ng gì các em vi t ra, trư ng i h c các em mu n vào s c ư c. Và nhà tuy n d ng cũng s c ư c nh ng th ó.”
  9. Jaime Dominguez, Hi u trư ng trư ng nam sinh, nói: “Cái khó là ch , là ngư i l n chúng ta nhìn th y m i liên quan ó. B n tr thì không.”
Đồng bộ tài khoản