intTypePromotion=3

Đề 02 - Luyện thi tú tài và ĐH-CĐ năm 2008

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
94
lượt xem
5
download

Đề 02 - Luyện thi tú tài và ĐH-CĐ năm 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề 02 - luyện thi tú tài và đh-cđ năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề 02 - Luyện thi tú tài và ĐH-CĐ năm 2008

  1. Đ 02- Luy n thi tú tài - Đ i h c và cao đ ng năm 2008 ®Ò 02 LUY N THI TÚ TÀI - Đ I H C VÀ CAO Đ NG NĂM 2008 Câu 1: T n s do máy phát đi n xoay chi u m t pha phát ra là: n A. f = 60np. B. f = np. C. f = p. D. M t k t qu khác. 60 Câu 2: Trên vành c a kính lúp có ghi kí hi u X 2,5. Tiêu c c a kính lúp b ng: A. 4cm. B. 0,4cm . C. 10cm. D. 2,5cm. Câu 3: M t sóng cơ h c lan truy n m t phương truy n sóng v i v n t c 40cm/s. Phương trình sóng c a m t đi m O trên phương truy n đó là uo = 2 sin 2πt (cm) . Phương trình sóng t i m t đi m M n m trư c O và cách O 10cm là π π A. u M = 2 sin( 2πt + )(cm) . B. u M = 2 sin( 2πt + )(cm) . 2 4 π π C. u M = 2 sin( 2πt − )(cm) . D. u M = 2 sin( 2πt − )(cm) . 2 4 Câu 4: Vât sáng AB vuông góc v i tr c chính c a th u kính s có nh cùng chi u, b cao b ng ½ AB và cách AB 10cm. Đ t c a th u kính là: A. D = 2 đi p. B. D = -5 đi p. C. D = 5 đi p. D. D = -2 đi p. Câu 5: Nguyên t c c a m ch ch n sóng trong máy thu thanh d a trên hi n tư ng: A. C ng hư ng đi n. B. Giao thoa sóng. C. Sóng d ng. D. M t hi n tư ng khác. Câu 6: Ch n phát bi u sai v Quang ph liên t c: A. Do các v t r n, l ng ho c khí có t kh i l n khi b nung nóng phát ra. B. Không ph thu c vào thành ph n c u t o c a ngu n sáng, ch ph thu c vào nhi t đ c a ngu n sáng. C. là dãi g m có b y màu: đ , cam, vàng, l c, lam, chàm và tím. D. Là quang ph g m m t d i sáng có màu s c bi n đ i liên t c t đ đ n tím. Câu 7: Ch n câu tr l i sai v máy quang ph : A. Dùng đ nh n bi t các thành ph n c u t o c a m t chùm sáng ph c t p do m t ngu n sáng phát ra. B. D ng c dùng đ phân tích chùm ánh sáng có nhi u thành ph n thành nh ng thành ph n đơn s c khác nhau. C. B ph n c a máy làm nhi m v tán s c ánh sáng là th u kính. D. Nguyên t c ho t đ ng d a trên hi n tư ng tán s c ánh sáng. Câu 8: Ch n câu tr l i đúng. A. Kh i lư ng c a h t nhân b ng t ng kh i lư ng c a các nuclôn. B. H t nhân càng b n khi đ h t kh i càng l n. C. Trong h t nhân s prôtôn luôn luôn b ng s nơtron. D. Kh i lư ng c a prôtôn l n hơn kh i lư ng c a nơtron. Câu 9: Ch n câu tr l i sai. A. S dao đ ng dư i tác d ng c a n i l c và có t n s n i l c b ng t n s riêng fo c a h g i là s t dao đ ng. B. Trong s t dao đ ng biên đ dao đ ng là h ng s , ph thu c vào cách kích thích dao đ ng. C. M t h (t ) dao đ ng là h có th th c hi n dao đ ng t do. D. C u t o c a h t dao đ ng g m: v t dao đ ng và ngu n cung c p năng lư ng. Câu 10: Cho h = 6,625.10 −34 Js; c = 3.10 8 m / s; e = 1,6.10 −19 C . Kim lo i có công thoát là A = 2,62eV. Khi chi u vào kim lo i này hai b c x có bư c sóng λ1 = 0,6µm và λ2 = 0,4µm thì hi n tư ng quang đi n: A. Không x y ra v i c hai b c x . B. X y ra v i b c x λ1 , không x y ra v i b c x λ2 . C. X y ra v i c hai b c x . D. X y ra v i b c x λ2 , không x y ra v i b c x λ1 . Câu 11: V t kính và th kính c a m t kính thiên văn có đ t 0,5đi p và 20đi p. M t ngư i m t có đi m c c vi n cách m t 45cm đ t m t sát sau th kính quan sát m t v t r t xa trong tr ng thái không đi u ti t. Kho ng cách gi a hai kính đó b ng: A. 205cm. B. 204,5cm. C. 204cm. D. M t giá tr khác. Câu 12: Khi m t chùm ánh sáng đơn s c truy n t không khí vào nư c thì: A. T n s tăng, bư c sóng gi m. B. T n s không đ i, bư c sóng tăng. C. T n s không đ i, bư c sóng gi m. D. T n s gi m, bư c sóng tăng. GV: Lê Thanh Sơn, DĐ:0905930406 Đ 02 Trang 1/4
  2. Đ 02- Luy n thi tú tài - Đ i h c và cao đ ng năm 2008 Câu 13: V n t c truy n sóng tăng d n khi truy n l n lư t qua các môi trư ng. A. R n, khí và l ng. B. Khí, l ng và r n. C. R n, l ng và khí. D. Khí, r n và l ng. Câu 14: L c tác d ng làm quay đ ng cơ đi n là: A. Tr ng l c. B. L c đàn h i. C. L c đi n t . D. L c tĩnh đi n. Câu 15: M t v t dao đ ng đi u hoà v i phương trình x = 6sin20 π t(cm) . V n t c trung bình c a v t đi t VTCB đ n v trí có li đ x = 3cm là: A. 3,6m/s. B. 36m/s. C. 0,36m/s. D. M t giá tr khác. Câu 16: Trong phương trình dao đ ng: x = Asin( ωt + ϕ ). A. Biên đ A, t n s góc ω là các h ng s dương, pha ban đ u ϕ là các h ng s ph thu c cách ch n g c th i gian B. Biên đ A, t n s góc ω , pha ban đ u ϕ là các h ng s ph thu c cách ch n g c th i gian t = 0. C. Biên đ A, t n s góc ω , pha ban đ u ϕ là các h ng s dương. D. Biên đ A, t n s góc ω , pha ban đ u ϕ là các h ng s âm. Câu 17: ng d ng c a hi n tư ng giao thoa ánh sáng đ đo: A. Chi t su t c a m t môi trư ng. B. T n s ánh sáng. C. V n t c c a ánh sáng. D. Bư c sóng c a ánh sáng. Câu 18: Cho e = -1,6.10-19C. Cư ng đ dòng đi n qua ng Rơnnghen là 10mA. S electron đ n đ p vào đ i âm c c trong 10 giây là: A. 6,25.1016 . B. 6,25.1017 . C. 6,25.1018 . D. 6,25.1019 . Câu 19: Khi kính hi n vi đư c đi u ch nh đ ng m ch ng vô c c thì: A. Kho ng cách gi a v t kính và th kính b ng d’1 +f2. B. Đ dài quang h c c a kính b ng d’1+f2 . C. Đ dài quang h c c a kính b ng f1+f2. D. Kho ng cách gi a v t kính và th kính b ng f1+f2. Câu 20: G i N1 và N2 l n lư t là s vòng c a cu n sơ c p và th c p c a m t máy bi n th . Trư ng h p nào ta không th có: A. N1 = N2 B. N1N2. D. N1có th l n hơn hay nh hơn N2 . Câu 21: Vai trò c a máy bi n th trong vi c truy n t i đi n năng: A. Gi m s th t thoát năng lư ng dư i d ng b c x sóng đi n t . B. Gi m hi u đi n th truy n t i đ gi m hao phí trên đư ng truy n t i. C. Gi m đi n tr c a dây d n trên đư ng truy n t i đ gi m hao phí trên đư ng truy n t i. D. Tăng hi u đi n th truy n t i đ gi m hao phí trên đư ng truy n t i. Câu 22: M t đ ng cơ không đ ng đ ba pha có hi u đi n th đ nh m c m i pha là 220V. Bi t công su t c a đ ng cơ 10,56 kW và h s công su t b ng 0,8. Cư ng đ dòmg đi n hi u d ng qua m i cu n dây c a đ ng cơ là: A. 6A. B. 2A. C. 60A. D. 20A. Câu 23: Ch n câu tr l i đúng. A. Đ ng v là các nguyên t mà h t nhân có cùng s kh i. B. Đ ng v là các nguyên t mà h t nhân có cùng s kh i nhưng khác nhau s nơtron. C. Đ ng v là các nguyên t mà h t nhân có cùng s nơtron nhưng khác nhau s prôtôn. D. Đ ng v là các nguyên t mà h t nhân có cùng s prôtôn nhưng khác nhau s nơtron. Câu 24: Hi u đi n th gi a an t và cat t c a m t ng Rơnghen là 13,25KV. Bư c sóng ng n nh t c a tia Rơnghen do ng đó có th phát ra là: A. 9,4.10-11m. B. 0,94.10-13 m. C. 0,94.10-11m. D. 9,4.10-10m. Câu 25: M t v t dao đ ng có phương trình x = 4sin π t (cm). Th i gian v t đi t VTCB đ n v trí li đ x = 2cm l n đ u là: 1 A. 0,6s. B. 0,06s. C. s. D. M t giá tr khác. 6 Câu 26: M t tia sáng đi t m t môi trư ng này sang m t môi trư ng khác d c theo pháp tuy n c a m t phân cách. Góc khúc x b ng: A. 90 đ . B. Góc t i h n. C. 0 đ . D. M t góc nào đó tuỳ thu c và chi t su t c a hai môi trư ng. GV: Lê Thanh Sơn, DĐ:0905930406 Đ 02 Trang 2/4
  3. Đ 02- Luy n thi tú tài - Đ i h c và cao đ ng năm 2008 Câu 27: Kh i lư ng c a h t nhân 10 Be là 10,0113(u), kh i lư ng c a nơtron là mn= 1,0086u, kh i lư ng c a 4 prôtôn là mp=1,0072u. Đ h t kh i c a h t nhân 10 Be là: 4 A. 0,0561(u) . B. 0,0691(u). C. 0,0811(u). D. 0,9110(u). Câu 28: M t m ch dao đ ng LC có cu n thu n c m có đ t c m L = 5H và t đi n có đi n dung 5µF . Hi u đi n th c c đ i gi a hai b n t là 10V. Năng lư ng dao đ ng c a m ch là: A. 2,5J. B. 2,5mJ. C. 25J. D. 2,5.10-4J. Câu 29: H t nhân 14 C phóng x β-. H t nhân con sinh ra có 6 A. 7 prôtôn và 6 nơtron. B. 6 prôtôn và 7 nơtron. C. 7 prôtôn và 7 nơtron. D. 5 prôtôn và 6 nơtron. Câu 30: Trong đ ng cơ đi n m t chi u: ch n phát bi u sai: A. Khung dây d n có dòng đi n ch y qua. B. Nam châm đi n đ t o ra t trư ng. C. Khung dây đóng vai trò là ph n ng t o ra dòng đi n. D. Nam châm tác d ng l c đi n t lên khung dây làm khung dây quay. Câu 31: Trong m ch dao đ ng LC(có chu kỳ T) năng lư ng đi n t trư ng c a m ch dao đ ng: A. Là m t h ng s . B. Bi n thiên đi u hoà theo th i gian v i chu kì T/2. C. Bi n thiên đi u hoà theo th i gian v i chu kì 2T. D. Bi n thiên đi u hoà theo th i gian v i chu kì T. Câu 32: M t con lăc đơn có chu kỳ dao đ ng v i biên đ góc nh 1,5s. Treo con l c vào tr n m t chi c xe đang chuy n đ ng trên m t đư ng n m ngang thì khi VTCB dây treo con l c h p v i phương th ng đ ng m t góc 300. Chu kỳ dao đ ng c a con l c trong xe là: A. 1,61s. B. 2,12s. C. 1,4s. D. 1,06s . Câu 33: Đ t m t màn nh E vuông góc v i tr c chính c a m t gương c u lõm có tiêu c 30cm, có đư ng kính vành gương là 12cm. M t ngu n sáng đi m S đ t t i trên tr c chính c a gương cách gương 30cm. Ta thu đư c trên E m t v t sáng hình tròn. Đư ng kính v t sáng trên màn E là: A. 9cm. B. 3cm. C. 12cm . D. 6cm. Câu 34: M t con lăc đơn g m v t có kh i lư ng 200g, dây treo có chi u dài 100cm. Kéo v t kh i VTCB m t góc 600 r i buông nh . L y g= 10m/s2. Năng lư ng dao đ ng c a v t là: A. 0,5J. B. 0,13J . C. 0,27J. D. 1J. Câu 35: Cho m t đo n m ch đi n xoay chi u: A L,r R B Bi t hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u đo n m ch là 200V, t n s f = 50 Hz, đi n tr R = 50 Ω , UR = 100V, Ur = 20V. Công su t tiêu th c a m ch đó là: A. 240W. B. 120W. C. 60W. D. 480W . Câu 36: Ch n câu tr l i sai A. Sóng âm truy n đư c trong m i môi trư ng v t ch t đàn h i k c chân không. B. Sóng âm, sóng siêu âm, sóng h âm, v phương di n v t lí có cùng b n ch t. C. V n t c truy n âm trong ch t r n thư ng l n hơn trong ch t l ng và trong ch t khí. D. Sóng âm là nh ng sóng cơ h c d c lan truy n trong môi trư ng v t ch t, có t n s t 16Hz đ n 20.000Hz và gây ra c m giác âm trong tai con ngư i. Câu 37: Ch n câu tr l i sai A. Chùm tia t i gương ph ng là chùm h i t thì chùm ph n x phân kì và ngư c l i. B. Gương ph ng là ph n m t ph ng nh n ph n x h u như hoàn toàn ánh sáng chi u t i. C. Chùm tia t i gương ph ng là chùm phân kì thì chùm ph n x cũng phân kì. D. Chùm tia t i gương ph ng là chùm h i t thì chùm ph n x cũng h i t . Câu 38: M t sóng cơ h c lan truy n trên m t phương truy n sóng v i v n t c1m/s.Phương trình sóng c a m t đi m O trên phương truy n đó là: u o = 3 sin πt (cm) . Phương trình sóng t i đi m M n m sau O và cách O m t đo n 25cm là: π π A. u M = 3 sin( πt + )(cm) . B. u M = 3 sin( πt − )(cm) . 2 4 π π C. u M = 3 sin( πt + )(cm) . D. u M = 3 sin( πt − )(cm) . 4 2 GV: Lê Thanh Sơn, DĐ:0905930406 Đ 02 Trang 3/4
  4. Đ 02- Luy n thi tú tài - Đ i h c và cao đ ng năm 2008 Câu 39: Chon phát bi u đúng: Trong quang ph h p th c a m t kh i khí hay hơi: A. V trí các v ch t i trùng v i v trí các v ch màu c a quang ph liên t c c a kh i khí hay hơi đó. B. V trí các v ch t i trùng v i v trí các v ch màu c a quang ph phát x c a kh i khí hay hơi đó. C. V trí các v ch t i trùng v i v trí các v ch t i c a quang ph phát x c a kh i khí hay hơi đó. D. C B và C đ u đúng. Câu 40: Ch n câu sai: Trong máy phát đi n xoay chi u m t pha: A. Ph n t o ra dòng đi n là ph n ng. B. Ph n c m là b ph n đ ng yên. C. H th ng vành khuyên và ch i quét đư c g i là b góp. D. Ph n t o ra t trư ng g i là ph n c m. Câu 41: Trong phóng x α h t nhân con: A. Lùi hai ô trong b ng phân lo i tu n hoàn. B. Ti n hai ô trong b ng phân lo i tu n hoàn. C. Ti n m t ô trong b ng phân lo i tu n hoàn. D. Lùi m t ô trong b ng phân lo i tu n hoàn. Câu 42: Cho h = 6,625.10 −34 Js; c = 3.10 8 m / s . Cho công thoát c a kim lo i là A = 2eV. Gi i h n quang đi n c a kim lo i là: A. 0,621µm . B. 0,675µm . C. 0,585µm . D. 0,525µm . Câu 43: Th u kính có chi t su t n = 1,5 gi i h n b i m t m t lõm và m t m t l i có bán kính l n lư t là 20 cm và 10 cm. Tiêu c f c a th u kính là: 40 A. f = -40 cm. B. f = 25 cm . C. f = cm. D. f = 40 cm. 3 Câu 44: ch n câu đúng v : Dao đ ng đi n t và dao đ ng cơ h c: A. Có cùng b n ch t v t lí. B. Đư c mô t b ng nh ng phương trình toán h c gi ng nhau. C. Có b n ch t v t lí khác nhau. D. Câu B và C đ u đúng. Câu 45: Ch n câu đúng v : Máy bi n th dùng đ : A. Gi cho cư ng đ dòng đi n luôn n đ nh, không đ i. B. Gi cho hi u đi n th luôn n đ nh, không đ i. C. Làm tăng hay gi m cư ng đ dòng đi n. D. Làm tăng hay gi m hi u đi n th . Câu 46: Khi soi gương, ta th y: A. nh th t sau gương. B. nh o sau gương. C. nh th t trư c gương. D. nh o trư c gương. Câu 47: Ch n câu tr l i sai v quang ph v ch h p th : A. Là m t h th ng các v ch t i n m trên n n quang ph liên t c. B. Đ c đi m v trí cách v ch t i n m đúng v trí các v ch màu trong quang ph v ch phát x c a ch t khí hay hơi đó. C. Là h th ng các v ch màu n m trên n n t i. D. Chi u m t chùm ánh sáng tr ng qua m t kh i khí hay hơi đư c nung nóng nhi t đ th p, s thu đư c quang ph v ch h p th . Câu 48: Trong phóng x β + h t nhân con: A. Ti n m t ô trong b ng phân lo i tu n hoàn. B. Lùi m t ô trong b ng phân lo i tu n hoàn. C. Lùi hai ô trong b ng phân lo i tu n hoàn. D. Ti n hai ô trong b ng phân lo i tu n hoàn. Câu 49: M t kính lúp có tiêu c f = 5cm. M t ngư i m t có kho ng nhìn rõ ng n nh t là Đ = 25 cm đ t sát m t sau kính lúp đ quan sát m t v t. Đ b i giác khi ng m ch ng c c c n là : A. 2,5. B. 3,5. C. 5. D. 6. Câu 50: Đ gi i thích hi n tư ng quang đi n ta d a vào: A. M t thuy t khác. B. Thuy t lư ng t ánh sáng. C. Gi thuy t c a Măcxoen. D. Thuy t sóng ánh sáng. ----------- H t ---------- GV: Lê Thanh Sơn, DĐ:0905930406 Đ 02 Trang 4/4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản