intTypePromotion=1

Đề án tổng thể Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
67
lượt xem
5
download

Đề án tổng thể Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm các chương chính: Chương 1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Đồng nai giai đoạn 2010 - 2015; Chương 2. Tình hình phát sinh và thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015; Chương 3. Dự báo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh và đề xuất phương án phân loại thu gom – vận chuyển – tái chế xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đồng nai giai đoạn 2016 – 2020; Chương 4. Đề xuất lộ trình thực hiện; Chương 5: Tổ chức thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề án tổng thể Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020

UY BAN NHAN DAN TINH DONG NAI<br /> sO<br /> <br /> rAr xcuvtN vA uOr<br /> <br /> rnuoxc<br /> <br /> DE AN TOI{G THE<br /> PHAN LOAI CHAT THAI RAN<br /> SII{H HOAT TAI NGUOI\ TRfiN<br /> DIA BAN TINH DONG NAI<br /> <br /> GrAI DOAI\ 2016 - 2020<br /> <br /> tK?m theo guyit dinh saA,fllQD-UBND ngau|! rhdnelLnam )A<br /> cua UBND rinh Eong Nai) -<br /> <br /> l6<br /> <br /> DON VI THVC IIIEN<br /> SO TAI NGUYTN VA MOI TRIJONG CHI CqC BAO V4, MOI TRTIONG<br /> KT. GIAM D6C<br /> HO GIAM DOC<br /> CO QUAN QUAN<br /> <br /> .<br /> <br /> D{ng Minh<br /> <br /> L{'<br /> <br /> Eri,c<br /> <br /> ^<br /> <br /> -<br /> <br /> Trin Trgng Toin<br /> <br /> CO QUAN PHE DUYET<br /> UBND TiNH DONG NAI<br /> <br /> V6 Vin Ch6nh<br /> Ddng Nai, ndm 201<br /> <br /> 6<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> CTR:<br /> <br /> Chất thải rắn<br /> <br /> DNTN:<br /> <br /> Doanh nghiệp tư nhân<br /> <br /> HTX:<br /> <br /> Hợp tác xã<br /> <br /> KP:<br /> <br /> Khu phố<br /> <br /> Tp:<br /> <br /> Thành phố<br /> <br /> UBND:<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> HTXDVMT:<br /> <br /> Hợp tác xã dịch vụ môi trường<br /> <br /> HTXDVNN:<br /> <br /> Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp<br /> <br /> HTXDVVSMT:<br /> <br /> Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường<br /> <br /> HTXVSMT:<br /> <br /> Hợp tác xã vệ sinh môi trường<br /> <br /> HTXTMDV:<br /> <br /> Hợp tác xã thương mại dịch vụ<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 1. Dân số trung bình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2015........................ 7<br /> Bảng 2. Dân số trung bình tỉnh Đồng Nai năm từ 2011-2015 .............................. 8<br /> Bảng 3. Bảng dân số trung bình nông thôn từ năm 2011 - 2015 .......................... 8<br /> Bảng 4. Tình hình thực hiện phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn<br /> thành phố Biên Hòa ............................................................................................. 12<br /> Bảng 5. Tình hình Phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thị xã Long<br /> Khánh .................................................................................................................. 13<br /> Bảng 6. Tình hình phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn huyện Thống Nhất<br /> ............................................................................................................................. 14<br /> Bảng 7. Tình hình Phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Long<br /> Thành ................................................................................................................... 15<br /> Bảng 8. Tình hình Phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Nhơn<br /> Trạch .................................................................................................................... 16<br /> Bảng 9. Tình hình Phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Vĩnh<br /> Cửu ...................................................................................................................... 16<br /> Bảng 10. Tình hình phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Tân<br /> Phú ....................................................................................................................... 17<br /> Bảng 11. Tình hình Phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Định<br /> Quán .................................................................................................................... 17<br /> Bảng 12. Tình hình Phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Cẩm<br /> Mỹ ....................................................................................................................... 18<br /> Bảng 13. Tình hình Phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Xuân<br /> Lộc ....................................................................................................................... 19<br /> Bảng 14. Tình hình Phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện<br /> Trảng Bom........................................................................................................... 20<br /> Bảng 15. Bảng tổng hợp tình hình thu gom, xử lý CTR trên địa bàn tỉnh Đồng<br /> Nai ....................................................................................................................... 23<br /> Bảng 16. Danh sách đơn vị thu gom và phương tiện thu gom trên địa bàn tp.<br /> Biên Hòa .............................................................................................................. 24<br /> Bảng 17. Danh sách các xã và xe thu gom CTR vận chuyển trực tiếp đến khu xử<br /> lý Quang Trung ................................................................................................... 25<br /> Bảng 18. Các chỉ tiêu kỹ thuật dự báo phát sinh CTR năm 2025 ....................... 32<br /> Bảng 19. Dự báo phát sinh CTR tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 (tấn/ngày) ........ 36<br /> Bảng 20. Vị trí trạm trung chuyển, bô rác, điểm san tiếp rác trên địa bàn tỉnh<br /> Đồng Nai ............................................................................................................. 44<br /> Bảng 21. Nhu cầu đối với kế hoạch quản lý CTR sinh hoạt ............................... 46<br /> <br /> Bảng 22. Lộ trình thực hiện đề án Phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn trên địa<br /> bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> PHỤ LỤC BẢNG<br /> Bảng 23. Tổng hợp CTR thu gom, xử lý của các đơn vị thu gom, xử lý trên địa<br /> bàn thành phố Biên Hòa ...................................................................................... 57<br /> Bảng 24. Khối lượng CTR của các hộ dân trên địa bàn huyện Thống Nhất ...... 57<br /> Bảng 25. Khối lượng CTR sinh hoạt tại các chợ trên địa bàn huyện Thống Nhất<br /> ............................................................................................................................. 58<br /> Bảng 26. Khối lượng CTR của các hộ dân trên địa bàn huyện Long Thành ...... 58<br /> Bảng 27. Khối lượng CTR của các hộ dân trên địa bàn huyện Nhơn Trạch ...... 59<br /> Bảng 28. Khối lượng CTR của các hộ dân trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.......... 60<br /> Bảng 29. Khối lượng CTR của các hộ dân trên địa bàn huyện Tân Phú ............ 60<br /> Bảng 30. Khối lượng CTR của các hộ dân trên địa bàn huyện Định Quán ........ 61<br /> Bảng 31. Khối lượng CTR của các hộ dân trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ ........... 62<br /> Bảng 32. Khối lượng CTR của các hộ dân trên địa bàn huyện Xuân Lộc.......... 62<br /> Bảng 33. Khối lượng CTR của các hộ dân trên địa bàn thị xã Long Khánh ...... 63<br /> Bảng 34. Danh sách các nhà máy xử lý rác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ............ 64<br /> Bảng 35. Danh sách các xe thu gom CTR trên địa bàn huyện Thống Nhất. ...... 66<br /> Bảng 36. Danh sách các xe thu gom của xã vận chuyển về trạm trung chuyển,<br /> sau đó Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi sẽ xúc và vận chuyển về khu xử lý<br /> Quang Trung........................................................................................................ 67<br /> Bảng 37. Danh sách các đơn vị thu gom và phương tiện thu gom CTR trên địa<br /> bàn huyện Long Thành........................................................................................ 68<br /> Bảng 38. Danh sách các đơn vị thu gom và phương tiện thu gom CTR trên địa<br /> bàn huyện Nhơn Trạch ........................................................................................ 69<br /> Bảng 39. Danh sách đơn vị thu gom và phương tiện thu gom trên địa bàn huyện<br /> Vĩnh Cửu ............................................................................................................. 70<br /> Bảng 40. Danh sách đơn vị thu gom và phương tiện thu gom trên địa bàn huyện<br /> Tân Phú................................................................................................................ 71<br /> Bảng 41. Danh sách đơn vị thu gom và phương tiện thu gom trên địa bàn huyện<br /> Định Quán ........................................................................................................... 72<br /> Bảng 42. Danh sách đơn vị thu gom và phương tiện thu gom trên địa bàn huyện<br /> Cẩm Mỹ ............................................................................................................... 72<br /> Bảng 43. Danh sách đơn vị thu gom và phương tiện thu gom trên địa bàn huyện<br /> Xuân lộc .............................................................................................................. 73<br /> Bảng 44. Danh sách đơn vị thu gom và phương tiện thu gom trên địa bàn huyện<br /> Trảng Bom........................................................................................................... 74<br /> <br /> Bảng 45. Danh sách đơn vị thu gom và phương tiện thu gom trên địa bàn thị xã<br /> Long Khánh ......................................................................................................... 75<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2