Để chắc chắn chiến dịch marketing thành công

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
92
lượt xem
17
download

Để chắc chắn chiến dịch marketing thành công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ch c ch n chi n d ch marketing thành công Khi b n hi u ư c th trư ng, s n ph m c a b n s t bán nó. V y thì, th trư ng hay s n ph m c n có trư c? Nó khác v i câu h i con gà có trư c hay qu tr ng có trư c. B n c n hi u r ng, có th thay u tiên, khi b n tìm ki m th trư ng, b n hoàn toàn i quan i m bán hàng, dù b...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Để chắc chắn chiến dịch marketing thành công

  1. ch c ch n chi n d ch marketing thành công Khi b n hi u ư c th trư ng, s n ph m c a b n s t bán nó. V y thì, th trư ng hay s n ph m c n có trư c? Nó khác v i câu h i con gà có trư c hay qu tr ng có trư c. B n c n hi u r ng, u tiên, khi b n tìm ki m th trư ng, b n hoàn toàn có th thay i quan i m bán hàng, dù b n có i u hành doanh nghi p trong nhi u năm, ho c trong th i suy thoái. Có quá nhi u doanh nghi p b ràng bu c trong cái mà h lên k ho ch bán hàng trư c khi nh n ra khách hàng c a h mu n mua gì. Trong n n kinh t suy thoái hi n nay, i u ó có nghĩa là s khác bi t gi a m t và còn c a tương lai doanh nghi p. M t l n n a, các ch doanh nghi p, nh ng ngư i u tư kinh doanh trong nhi u năm nay hoàn h o s n ph m/d ch v c n ph i bi t câu tr l i cho 3 câu h i quan tr ng dư i ây: - Chính xác thì ai s mu n mua s n ph m này và t i sao? - H s n sàng tr bao nhi u ti n cho nó? - Khách hàng ư c l i gì khi mua t b n thay vì i th c nh tranh? Xác nh khách hàng lý tư ng
  2. Hãy tư ng tư ng b n ang b t u v i m t s n ph m m i. B n c n ph i g t sang m t bên b t c khái ni m nào trong suy nghĩ v nh ng cái mà s n ph m/d ch v hi n t i c a b n c n ph i có. Trong n n kinh t hi n nay, khách hàng ang chú trong n nhu c u hơn c mong mu n. Vì th , hãy h i b n thân: Lo i s n ph m/d ch v nào th c s c n thi t hi n nay? Nó có th là b t c th gì, t m t chi c máy thi t b cho t i d ch v cá nhân. Khách hàng lý tư ng bi t ư c cô ta c n gì – ho c ít nh t cô ta bi t nó khi cô ta nhìn th y nó – vì th , b n ph i t o ra ư c s n ph m/d ch v theo ó. K ti p, c n quy t nh xem nhóm khách hàng nào ã ch ng minh ư c s sãn sàng tr ti n cho nhu c u này. ng quay trong vòng quay phát tri n m t s n ph m/d ch v trư c khi b n bi t ư c th trư ng m c tiêu. T t hơn h t là tìm ki m th trư ng s n ph m ch không nên có s n ph m r i m i tìm th trư ng ngách. t giá Gi s r ng năm ngoái b n ã dành khá nhi u ti n phát tri n m t s n ph m mà nó là nhu c u c n thi t trong th trư ng m c tiêu. B n s n sàng ưa ra s n ph m m i ra th trư ng nhưng nó có giá 6 ô la trong khi các th trư ng tương t khác ch bán v i 2 ô la. Ph i th a nh n là s n ph m c a b n có cái gì ó mà nh ng ngư i khác ho c khách hàng bi t là h c n cái m i, ti n ích này. V y b n nên làm gì?
  3. Cách ây vài năm, b n có th tung ra m t chi n d ch qu ng cáo ng sau s n ph m m i này và có ư c ngay l i nhu n t nh ng khách hàng “ y túi”, ngư i s n sang tr nhi u hơn cho b t c y u t thu n ti n nào. Th nhưng, ngày nay, vi c thông minh c a b n là ph i tìm cách gi i thi u s n ph m tuy t v i ó g nv im c giá c a các s n ph m tương t khác. Khi ó, sau khi th trư ng ã làm quen ư c v i s n ph m m i, thì b n có th t t tăng giá, nhưng cũng không nên tăng cao g p 3, 4 l n i th c nh tranh. i u cu i cùng b n c n nh là ng bao gi bư c vào th trư ng n u b n không bi t b n có th gi i thi u và bán s n ph m/d ch v cho khách hàng nào. Nhân t trong s tín nhi m ây là nơi s th c ư c nh n m nh. M t s th t khó khăn là s n ph m/d ch v mà b n ưa ra có th không n tư ng h pd n khách hàng. Khi túi ti n bó h p thì khách hàng s mua hàng v i s xem xét t m , k lư ng hơn. M t ph n ưa s n ph m/d ch v t i ư c nh ng khách hàng s n lòng nh t ó chính là nhân t th i gian, kh năng và ti n b c mà chúng có th xây d ng ư c ni m tin i v i khách hàng mua s n ph m c a b n thay vì i th c nh tranh. i u ó có nghĩa là phát tri n m t k ho ch qu ng cáo, m t websie giàu n i dung và m t chi n lư c marketing tr c tuy n g m c PR và m ng xã h i là phương pháp h u hi u nh t.
  4. Vài nét v tác gi : Kim T. Gordon là tác gi c a 4 cu n sách v marketing Entrepreneur.co. B, là m t chuyên gia ti p th lĩnh v c, là ngư i phát ngôn, nhà báo. Hơn 30 năm qua, bà ã giúp hàng tri u doanh nghi p l n, nh thành công.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản