Đề ( có ĐA) luyện thi ĐHCĐ số 19

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
11
download

Đề ( có ĐA) luyện thi ĐHCĐ số 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ( có đa) luyện thi đhcđ số 19', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ( có ĐA) luyện thi ĐHCĐ số 19

  1. www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng – Phiªn b¶n 1.0 ________________________________________________________________________________ C©u I. Chûáng minh r»ng ®Ó x 4 + px 3 + q ³ 0 víi mäi x Î R, ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ lµ : 256q ³ 27p 4 . C©u II. 1) ABC lµ mét tam gi¸c tïy ý víi c¶ 3 gãc nhän. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña tÝch P = tgA . tgB . tgC. 2) X¸c ®Þnh a ®Ó hai phû¬ng tr×nh sau tû¬ng ®û¬ng : 2cosx cos2x = 1 + cos2x + cos3x (1) 4cos2x - cos3x = acosx + (4 - a)(1 + cos2x). (2) C©u III. 1) Gi¶i bÊt phû¬ng tr×nh 2 6 log 6 x + x log 6 x £ 12 . 2) Gi¶i phû¬ng tr×nh 3x - 2 + x - 1 = 4x - 9 + 2 3x 2 - 5x + 2. (2) C©u IVa. Cho hä ®ûêng th¼ng phô thuéc tham sè α : (x - 1)cosα + (y - 1)sin α - 4 = 0. 1) T×m tËp hîp c¸c ®iÓm cña mÆt ph¼ng kh«ng thuéc bÊt k× ®ûêng th¼ng nµo cña hä. 2) Chûáng minh r»ng mäi ®ûêng th¼ng cña hä ®Òu tiÕp xóc víi mét ®ûêng trßn cè ®Þnh. C©u IVb. 1) C¹nh cña tûá diÖn ®Òu b»ng a. T×m b¸n kÝnh h×nh cÇu tiÕp xóc víi tÊt c¶ c¸c c¹nh cña tûá diÖn. 2) a, b, c lµ ®é dµi c¸c c¹nh cña mét tam gi¸c cã diÖn tÝch S. Chûáng minh r»ng a 2 + b 2 + c 2 ³ 4S 3 . Trong trûúâng hîp nµo th× x¶y ra dÊu ®¼ng thûác ?
  2. www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng – Phiªn b¶n 1.0 ________________________________________________________________________________ C©u I. Chûáng minh r»ng ®Ó x 4 + px 3 + q ³ 0 víi mäi x Î R, ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ lµ : 256q ³ 27p 4 . C©u II. 1) ABC lµ mét tam gi¸c tïy ý víi c¶ 3 gãc nhän. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña tÝch P = tgA . tgB . tgC. 2) X¸c ®Þnh a ®Ó hai phû¬ng tr×nh sau tû¬ng ®û¬ng : 2cosx cos2x = 1 + cos2x + cos3x (1) 4cos2x - cos3x = acosx + (4 - a)(1 + cos2x). (2) C©u III. 1) Gi¶i bÊt phû¬ng tr×nh 2 6 log 6 x + x log 6 x £ 12 . 2) Gi¶i phû¬ng tr×nh 3x - 2 + x - 1 = 4x - 9 + 2 3x 2 - 5x + 2. (2) C©u IVa. Cho hä ®ûêng th¼ng phô thuéc tham sè α : (x - 1)cosα + (y - 1)sin α - 4 = 0. 1) T×m tËp hîp c¸c ®iÓm cña mÆt ph¼ng kh«ng thuéc bÊt k× ®ûêng th¼ng nµo cña hä. 2) Chûáng minh r»ng mäi ®ûêng th¼ng cña hä ®Òu tiÕp xóc víi mét ®ûêng trßn cè ®Þnh. C©u IVb. 1) C¹nh cña tûá diÖn ®Òu b»ng a. T×m b¸n kÝnh h×nh cÇu tiÕp xóc víi tÊt c¶ c¸c c¹nh cña tûá diÖn. 2) a, b, c lµ ®é dµi c¸c c¹nh cña mét tam gi¸c cã diÖn tÝch S. Chûáng minh r»ng a 2 + b 2 + c 2 ³ 4S 3 . Trong trûúâng hîp nµo th× x¶y ra dÊu ®¼ng thûác ?
Đồng bộ tài khoản