intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần Lập trình Game (Game Programming)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

46
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề cương chi tiết học phần Lập trình Game (Game Programming)" cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Lập trình Game (Game Programming)

  1. BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần: Lập trình Game (Game Programming) - Mã số học phần: 4030114 - Số tín chỉ học phần: 4 (3 + 1) tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Cao đẳng, Công nghệ thông tin - Số tiết học phần:  Nghe giảng lý thuyết : 45 tiết  Làm bài tập trên lớp : 0 tiết  Thảo luận : 0 tiết  Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): 30 tiết  Hoạt động theo nhóm : 0 tiết  Thực tế: : 0 tiết  Tự học : 120 giờ - Đơn vị phụ trách học phần: Công nghệ phần mềm / Công nghệ thông tin 2. Học phần trước: Lập trình trên Windows 3. Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn tất các yêu cầu trong học phần, sinh viên có thể: - Hiểu được bức tranh toàn cục về nền tảng phát triển game 2D, quy trình phát triển game, và đặc điểm, các thành phần cơ bản của game engine Unity2D. - Sử dụng được Unity2D xây dựng một game 2D đơn giản. 4. Chuẩn đầu ra: Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT 4.1.1. Xử lý đồ họa trong Game K1 4.1.2. Nắm bắt các thành phần trong xử lý Game K1 Kiến thức 2D Unity 4.1.3. Nắm bắt quá trình xây dựng Game 2D K1, K2 Unity 4.2.1. Kỹ năng đọc, hiểu tài liệu tham khảo và S2 trình bày bài báo cáo đề án Kỹ năng 4.2.2. Kỹ năng tìm kiếm, đánh giá và tổng hợp S1,S3 tài liệu trên mạng và các diễn đàn 1
  2. 4.2.3. Kỹ năng làm việc nhóm về quản lý thời S2 gian, phân chia công việc 4.2.4. Kỹ năng xây dựng game 2d sử dụng game S1 engine Unity 4.3.1. Sinh viên nghe giảng lý thuyết đầy đủ A1, A2 4.3.2. Sinh viên đọc các tài liệu tham khảo A3 Thái độ 4.3.3. Sinh viên làm đầy đủ các bài tập, đồ án A1, A3 môn học 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Nắm bắt các công nghệ lập trình Game trong Unity, phát triển dự án Game2D và triển khai trên môi trường WebGL, Android, và iOS. 2
  3. 6. Nội dung và lịch trình giảng dạy: - Các học phần lý thuyết: Buổi Hoạt động Hoạt động của Giáo trình Tài liệu Ghi Nội dung của sinh /Tiết giảng viên chính tham khảo chú viên Chương 1: Tổng quan về lập trình Game Unity - Giảng bài, - Nghe bài, [1] Chương 1 4.1.2 1.1. Giới thiệu về Unity minh họa ví dụ ghi chú, trả 1 trên máy tính lời câu hỏi 1.2. Làm quen với giao diện Unity 1.3. Các thành phần cơ bản trong Unity - Giảng bài, - Nghe bài, [1] Chương 1 4.1.2 2 1.4. Các thành phần cơ bản trong 1 dự án Game minh họa ví dụ ghi chú, trả trên máy tính lời câu hỏi Chương 2 Lập trình Script trong Unity - Giảng bài, - Nghe bài, [1] Chương 5 [3] Chương 4 4.1.2 2.1. Mô hình lập trình OOP trong Unity minh họa ví dụ ghi chú, trả 3 2.2. Các thành phần cơ và chu trình sống của Game trên máy tính lời câu hỏi Component 2.3. Các hàm cơ bản trong Unity - Giảng bài, - Nghe bài, [1] Chương 5 [3] Chương 4 4.1.2 4 2.4. Lập trình và xử lý sự kiện cho Game Component minh họa ví dụ ghi chú, trả trên máy tính lời câu hỏi Chương 3: Lập trình Game 2D cơ bản - Giảng bài, - Nghe bài, [1] Chương 2 4.1.2 5 3.1. Xử lý tọa độ, Camera, các phép chiếu minh họa ví dụ ghi chú, trả 3.2. Lập trình chuyển động trên máy tính lời câu hỏi 4.1.3 3.3. Xử lý va chạm đối tượng - Giảng bài, - Nghe bài, [1] Chương 3 4.1.2 6 3.4. Cấu trúc đối tượng trong một cảnh, và đối tượng minh họa ví dụ ghi chú, trả dựng sẵn (Prefabs) trên máy tính lời câu hỏi 3.5. Xử lý thời gian, chuột, bàn phím và RayCast - Giảng bài, - Nghe bài, [1] Chương 3 4.1.2 7 minh họa ví dụ ghi chú, trả trên máy tính lời câu hỏi 3
  4. Chương 4: Xử lý hình ảnh và giao diện - Giảng bài, - Nghe bài, [1] Chương 4 [3] Chương 5 4.1.1 4.1. Xử lý các ấn phẩm thiết kế đồ họa minh họa ví dụ ghi chú, trả 8 4.2. Nhập, cấu hình cho các đối tượng đồ họa đưa vào dự trên máy tính lời câu hỏi án 4.3. Các thành phần cơ bản của UI (Canvas, Image, Text, - Giảng bài, - Nghe bài, [1] Chương 4 4.1.2 Button, …) minh họa ví dụ ghi chú, trả 9 4.4. Xử lý sự kiện cho UI, chuyển cảnh các Scence trên máy tính lời câu hỏi 4.5. Xử lý trạng thái Game (GameManager) Chương 5: Xử lý hiệu ứng trong Game - Giảng bài, - Nghe bài, [1] Chương 6 [3] Chương 7 4.1.2 5.1. Cơ chế máy trạng thái hiệu ứng trong Unity minh họa ví dụ ghi chú, trả 10 5.2. Thiết kế các Animation trên máy tính lời câu hỏi 5.3. Điều khiển trạng thái dùng Animator 5.4. Các hàm xử lý hiệu ứng (Invoke, InvokeRepeating, - Giảng bài, - (nt) [1] Chương 6 [3] Chương 7 4.1.2 Coroutine) minh họa ví dụ - Tổ chức 11 trên máy tính nhóm làm 5.5. Các Unity Package xử lý hiệu ứng đồ án Chương 6: Xử lý các vấn đề khác trong Game 2D - Giảng bài, - (nt) [1] Chương 8, [3] Chương 8 4.1.2 6.1. Xử lý Particle, Sound, và Video minh họa ví dụ - Tổ chức 11 12 trên máy tính nhóm làm 4.1.3 đồ án 6.2. Tùy biến thành phần giao diện Unity (UnityEditor) - Giảng bài, - (nt) [1] Chương 1 4.1.2 6.3. Xử lý tập tin, mạng và các thành phần nhập minh họa ví dụ - Tổ chức 13 trên máy tính nhóm làm 4.1.3 đồ án 6.4. Kết xuất ra môi trường Android, WebGL, iOS - Giảng bài, [1] Chương 1 4.1.2 minh họa ví dụ - (nt) trên máy tính - Tổ chức 4.1.3 14 - Giảng viên nhóm làm đánh giá đồ án đồ án môn học 15 Ôn tập 4
  5. - Các học phần thực hành: Hoạt Hoạt động Buổi/ động Giáo trình Tài liệu tham Ghi Nội dung của giảng Tiết của sinh chính khảo chú viên viên Lập trình trò chơi đoán số trong Console - Làm bài [1] Chương 1 - Triển khai 4.1.2 1 + Hiểu về lặp, biến và thành phần cơ bản trong Game tập thực bài tập hành Lập trình trò chơi vượt ngục trong Console - Triển khai - Làm bài [1] Chương 1 4.1.2 2 + Hiểu về Enums, Điều kiện, và xử lý trạng thái Game bài tập tập thực hành Lập trình Game bắn phi thuyền - Triển khai [1] Chương 2, [2] Game bắn phi 4.1.[2, + Tạo Game bài tập - Làm bài 3 thuyền 3] + Hiệu ứng đơn giản, 3 + Di chuyển phi thuyền, tập thực + Đạn bắn, và hành + Prefabs Lập trình Game bắn phi thuyền (tt) - Triển khai - Làm bài [1] Chương 2, [2] Game bắn phi 4.1.[2, + Hiểu về va chạm, xử lý thời gian 4 bài tập tập thực 3 thuyền 3] + Sinh quân địch và đạn bắn hành Lập trình Game bắn phi thuyền (tt) - Triển khai [1] Chương 4 [2] Game bắn phi 4.1.[2, + Xử lý giao diện GUI: Nút Chơi, Thông tin Thời gian, Điểm số, bài tập - Làm bài 5 tập thực thuyền 3] Mạng + Xử lý ảnh nền hành Lập trình Game Lật bài - Triển khai [1] Chương 2, [2] Game lật bài 4.1.1 + Kết xuất đồ họa thành Sprite bài tập - Làm bài 3, 4 6 + Xây dựng thành phần giao diện tập thực + Xử lý hiệu ứng quân bài, lật bài hành + Xử lý kéo thả chuột, sự kiện 5
  6. Lập trình Game Spider Cave - Triển khai [1] Chương 2, [2] Game Spider 4.1.[2, + Xử lý Camera theo nhân vật - Làm bài 7 bài tập tập thực 3, 4 Cave 3] + Trọng lực và di chuyển + Thiết kế cảnh hành Lập trình Game Spider Cave (tt) - Triển khai [1] Chương 2, [2] Game Spider 4.1.[2, + Lập trình Các đối thủ bài tập - Làm bài 3, 4 Cave 3] 8 + Lập trình va chạm ăn thời gian, sức khỏe tập thực Lập trình Game Lật bài (tt) hành + Xử lý Logic cho Game và các giao diện hướng dẫn chơi game Xử lý âm thanh, kết xuất ra WebGL cho các Game lập trình - Triển khai [1] Chương 1, [2] Video cuối 4.1.[2, - Làm bài 9 bài tập tập thực 8 của tất cả các 3] hành Game 10 Kiểm tra - Chấm điểm - Làm bài thực hành kiểm tra 7. Nhiệm vụ của sinh viên: - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. - Tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành và kiểm tra thực hành. - Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ câu hỏi trắc nghiệm mỗi buổi học và được đánh giá kết quả thực hiện. - Chủ động chia nhóm và thực hiện đồ án môn học. - Báo cáo kết quả đồ án môn học. 6
  7. 8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 8.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 1 Điểm thực hành Kiểm tra thực hành 40% 4.1.[1-3] Số buổi tham dự thực hành 4.3 2 Báo cáo đồ án môn Vấn đáp (20 phút) 60% 4.1.[1-3] học Bắt buộc dự thi 4.2.[1-4] 4.3.[2,3] 8.2. Cách tính điểm - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 9. Tài liệu học tập: 9.1. Giáo trình chính: [1] “Unity for Absolute Beginners”, Sue Blackman và Jenny Wang, Apress, 2014 9.2. Tài liệu tham khảo: [2] “Các video minh họa xây dựng Game Spider Cave, Space Shooter2D, Roll a Ball, Flappy Bird”, https://www.youtube.com/watch?v=W_fAidYRGzs [3] “Learn Unity3D Programming with UnityScript”, Janie Suvak, Apress, 2014 10. Hướng dẫn sinh viên tự học: Lý Thực Tuần Nội dung thuyết hành Nhiệm vụ của sinh viên /Buổi (tiết) (tiết) 1 Chương 1: Tổng quan về 3 2 - Nghiên cứu trước: lập trình Game Unity + Tài liệu: [1] Chương 1 1.1. Giới thiệu về Unity 1.2. Làm quen với giao diện Unity + Tra cứu nội dung: Cách tạo một dự án trong Unity - Thực hiện bài tập thực hành: Xem Video Game Space Shooter và Làm theo hướng dẫn trong Video 3, 4 2 1.3. Các thành phần cơ 3 2 - Nghiên cứu trước: bản trong Unity + Tài liệu: [1] Chương 1 1.4. Các thành phần cơ bản trong 1 dự án Game + Ôn lại bài học trước + Tra cứu nội dung: Cấu trúc một dự án trong Unity, Xây dựng kịch bản Game 7
  8. - Thực hiện bài tập thực hành: Xem Video Game Space Shooter và Làm theo hướng dẫn trong Video 5, 6 - Xây dựng kịch bản Game dự định viết 3 Chương 2: Lập trình 3 2 - Nghiên cứu trước: Script trong Unity + Tài liệu: [1] Chương 5, [3] Chương 2.1. Mô hình lập trình 4 OOP trong Unity + Ôn lại bài học trước 2.2. Các thành phần cơ và + Tra cứu nội dung: Mono C#, OOP chu trình sống của Game Cho Game, MonoBehaviour Component - Thực hiện bài tập thực hành: Xem Video Game Space Shooter và Làm theo hướng dẫn trong Video 9, 10 - Chỉnh sửa kịch bản Game, và lên giao diện các cảnh cần viết, các nhân vật 4 2.3. Các hàm cơ bản 3 2 - Nghiên cứu trước: trong Unity + Tài liệu: [1] Chương 5, [3] Chương 2.4. Lập trình và xử lý sự 4 kiện cho Game + Ôn lại bài học trước Component + Tra cứu nội dung: Unity Event, Window Event và Unity Function - Thực hiện bài tập thực hành: Xem Video Game Spider Cave và Làm theo hướng dẫn trong Video 1, 2 - Chỉnh sửa kịch bản Game, và lên giao diện các cảnh cần viết, các nhân vật 5 Chương 3: Lập trình 3 2 - Nghiên cứu trước: Game 2D cơ bản + Tài liệu: [1] Chương 2 3.1. Xử lý tọa độ, + Ôn lại bài học trước Camera, các phép chiếu + Tra cứu nội dung: Camera, Object 3.2. Lập trình chuyển World, Movement, Start & Update động Handle - Thực hiện bài tập thực hành: Xem Video Game Spider Cave và Làm theo hướng dẫn trong Video 3, 4 - Lên giao diện các cảnh cần viết, các nhân vật (tt) 6 3.3. Xử lý va chạm đối 3 2 - Nghiên cứu trước: tượng + Tài liệu: [1] Chương 3 3.4. Cấu trúc đối tượng + Ôn lại bài học trước trong một cảnh, và đối + Tra cứu nội dung: Prefabs, Collisions, tượng dựng sẵn (Prefabs) Cấu trúc Scence - Thực hiện bài tập thực hành: Xem Video Game Spider Cave và Làm theo hướng dẫn trong Video 5, 6 - Thiết kế cảnh và đối tượng chính 7 3.5. Xử lý thời gian, 3 2 - Nghiên cứu trước: chuột, bàn phím và + Tài liệu: [1] Chương 3 RayCast + Ôn lại bài học trước + Tra cứu nội dung: Timer, Mouse, Input Events & RayCast 8
  9. - Thực hiện bài tập thực hành: Xem Video Game Spider Cave và Làm theo hướng dẫn trong Video 5, 6 - Xử lý cảnh và đối tượng chính 8 Chương 4: Xử lý hình 3 2 - Nghiên cứu trước: ảnh và giao diện + Tài liệu: [1] Chương 4 4.1. Xử lý các ấn phẩm + Ôn lại bài học trước thiết kế đồ họa + Tra cứu nội dung: Artwork export 4.2. Nhập, cấu hình cho Sprites các đối tượng đồ họa đưa - Thực hiện bài tập thực hành: Xem Video Game Spider Cave và Làm theo vào dự án hướng dẫn trong Video 7, 8 - Hoàn thiện các chức năng đồ án 9 4.3. Các thành phần cơ 3 2 - Nghiên cứu trước: bản của UI (Canvas, + Tài liệu: [1] Chương 4 Image, Text, Button, …) 4.4. Xử lý sự kiện cho UI, + Ôn lại bài học trước chuyển cảnh các Scence + Tra cứu nội dung: UI, UI Events, 4.5. Xử lý trạng thái Game State - Thực hiện bài tập thực hành: Xem Game (GameManager) Video Game Spider Cave và Làm theo hướng dẫn trong Video 9, 10 - Hoàn thiện các chức năng đồ án 10 Chương 5: Xử lý hiệu 3 2 - Nghiên cứu trước: ứng trong Game + Tài liệu: [1] Chương 6 5.1. Cơ chế máy trạng thái hiệu ứng trong Unity + Ôn lại bài học trước 5.2. Thiết kế các + Tra cứu nội dung: Animator, Animation Animation - Thực hiện bài tập thực hành: Xem 5.3. Điều khiển trạng thái Video Game Spider Cave và Làm theo dùng Animator hướng dẫn trong Video 11, 12 - Hoàn thiện các chức năng đồ án 11 5.4. Các hàm xử lý hiệu 3 2 - Nghiên cứu trước: ứng (Invoke, + Tài liệu: [1] Chương 6 InvokeRepeating, + Ôn lại bài học trước Coroutine) + Tra cứu nội dung: Invoke, 5.5. Các Unity Package InvokeRepeating, Coroutine xử lý hiệu ứng - Thực hiện bài tập thực hành: Xem Video Game Jack The Giant và Làm theo hướng dẫn trong Video - Hoàn thiện các chức năng đồ án 12 Chương 6: Xử lý các vấn 3 2 - Nghiên cứu trước: đề khác trong Game 2D + Tài liệu: [1] Chương 8 6.1. Xử lý Particle, + Ôn lại bài học trước Sound, và Video + Tra cứu nội dung: Particle System, Sound, and Video - Thực hiện bài tập thực hành: Xem Video Game Jack The Giant và Làm theo hướng dẫn trong Video (tt) - Báo cáo đồ án 9
  10. 13 6.2. Tùy biến thành phần 3 2 - Nghiên cứu trước: giao diện Unity + Tài liệu: [1] Chương 1 (UnityEditor) + Ôn lại bài học trước 6.3. Xử lý tập tin, mạng + Tra cứu nội dung: Unity Editor, và các thành phần nhập Networking, Files - Thực hiện bài tập thực hành: Xem Video Game Flappy Bird và Làm theo hướng dẫn trong Video (tt) - Báo cáo đồ án 14 6.4. Kết xuất ra môi 3 2 - Nghiên cứu trước: trường Android, WebGL, + Tài liệu: [1] Chương 1 iOS + Ôn lại bài học trước + Tra cứu nội dung: Export Game - Thực hiện bài tập thực hành: Xem Video Game Flappy Bird và Làm theo hướng dẫn trong Video (tt) - Báo cáo đồ án 15 Ôn tập Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Đỗ Như Tài Ngày… tháng…. Năm 201 Ban giám hiệu 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2