intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần Lập trình web (Web Programming)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

47
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Lập trình web (Web Programming) thông tin đến các bạn về thời gian, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Lập trình web (Web Programming)

 1. BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần 2. Tên học phần: Lập trình web (Web Programming) 3. Mã học phần: 4030154 4. Số tín chỉ học phần: 4 5. Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Công nghệ thông tin, bậc Cao đẳng 6. Số tiết học phần: Nghe giảng lý thuyết : 45 tiết Làm bài tập trên lớp : 0 tiết Thảo luận : 0 tiết Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab...): 30 tiết Hoạt động theo nhóm : 0 tiết Thực tế : 0 tiết Tự học : 120 tiết 7. Đơn vị phụ trách học phần: BM Công nghệ phần mềm / K. Công nghệ thông tin 8. Học phần trước: Cơ sở dữ liệu 9. Mục tiêu của học phần: - Kiến thức: • Nắm vững các khái niệm căn bản của quá trình thiết kế, cài đặt và triển khai một ứng dụng web; • Thiết kế trang Web và cài đặt một ứng dụng Web hoàn chỉnh bằng HTML, CSS, Javascript; • Triển khai và khai thác ứng dụng Web trên Internet. - Kỹ năng: • Biết sử dụng HTML để tạo bố cục trang web; • Biết sử dụng CSS định dạng các thành phần trang web; • Biết sử dụng JavaScript cho lập trình phía máy khách; • Làm quen với ASP.NET cho lập trình phía máy chủ; • Biết thiết lập môi trường để triển khai ứng dụng trên Internet. - Thái độ, chuyên cần: 1
 2. • Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, thẩm mĩ trong việc phát triển Web; • Khả năng tự học, vận dụng kiến thức phát triển các trang Web thực tế. 10. Chuẩn đầu ra của học phần: Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể: Đáp ứng CĐR Nội dung CTĐT 4.1.1. Nắm được kiến thức liên quan đến lập trình K1 máy khách và máy chủ. Kiến thức 4.1.2. Hiểu được các kỹ thuật liên quan đến lập trình web. K1 4.2.1. Biết sử dụng HTML để tạo bố cục trang web và sử dụng CSS định dạng các thành phần S1 trang web. Kỹ năng 4.2.2. Biết sử dụng JavaScript cho lập trình phía máy khách; Bước đầu biết sử dụng ASP.NET cho lập trình phía máy chủ; Biết thiết lập môi trường S1 để triển khai ứng dụng trên Internet. 4.3.1. Chuyên cần, cẩn thận, chính xác, thẩm mĩ. A3 Thái độ 4.3.2. Ý thức sử dụng CNTT phục vụ cộng đồng. A1 11. Tóm tắt nội dung học phần Học phần trang bị cho người học kỹ năng tổng hợp các kiến thức về thiết kế giao diện web và lập trình web, đồng thời bước đầu tiếp cận môi trường phát triển các ứng dụng web trên nền tảng ASP.NET để xây dựng những ứng dụng web cụ thể cho các tổ chức, các công ty, các trường học… 2
 3. 12. Nội dung và lịch trình giảng dạy: - Các học phần lý thuyết: Buổi/ Hoạt động của Hoạt động của Giáo trình Tài liệu Nội dung Ghi chú Tiết giảng viên sinh viên chính tham khảo Chương 1: Tổng quan về thiết kế và lập trình web 1.1. Internet và WEB 1.2. Các bước để thiết kế và lập trình Web - Nghe giảng, ghi - Thuyết giảng Chương 1 thuộc Đáp ứng 1.2.1. Xác định mục đích, yêu - Xem video chú 1 cầu của Web cần thiết kế - Trả lời câu hỏi Cuốn [1] 4.1.1, - Hướng dẫn làm việc 1.2.2. Thiết kế giao diện nhóm - Thảo luận nhóm 4.2.1 theo chủ đề (trang 3-41) 1.2.3. Lập trình phía máy khách 1.2.4. Lập trình phía máy chủ 1.2.5 Hòa mạng 3
 4. Chương 2: Trình bày bố cục Web với HTML 2.1. Giới thiệu 2.2. Cấu trúc tổng quát của một trang HTML 2.3. Các tag (thẻ) cơ bản trong HTML Chương 2,3 Đáp ứng 2.3.1. Các thẻ định cấu trúc tài - Nghe giảng, ghi Phần HTML thuộc 2 liệu - Thuyết giảng chú thuộc Cuốn [1] 4.1.1, 2.3.2. Các thẻ định dạng khối - Cho bài tập - Trả lời câu hỏi [4] (trang 41-118) 4.2.1 2.3.3. Các thẻ định dạng danh - Làm bài tập sách 2.3.4. Các thẻ định dạng ký tự 2.3.5. Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh Chương 2 (tt) 2.3.6. Khái niệm văn bản siêu liên kết - Nghe giảng, ghi Chương 7,8,9 Đáp ứng thuộc Cuốn [1] Phần HTML thuộc 3 2.4. Table - Thuyết giảng chú 4.1.1, 2.4.1. Định dạng tổng quát - Cho bài tập - Trả lời câu hỏi [4] (trang 233-316) 4.2.1 2.4.2. Chèn hình ảnh vào Table - Làm bài tập 2.4.3. Các bảng lồng nhau Chương 3: Định dạng trang - Nghe giảng, ghi Chương 4,5,6 Đáp ứng Phần CSS thuộc 4 Web với CSS - Thuyết giảng chú thuộc Cuốn [1] 4.1.1, [4] 3.1. CSS căn bản - Cho bài tập - Trả lời câu hỏi (trang 119-233) 4.2.1 3.1.1. Giới thiệu - Làm bài tập 4
 5. 3.1.2. Cú pháp, cách sử dụng 3.2. Một số định dạng 3.2.1 Nền 3.2.2 Phông chữ Chương 3 (tt) Chương 5,6 - Nghe giảng, ghi Đáp ứng 3.2.3 Liên kết thuộc Cuốn [1] Phần CSS thuộc 5 - Thuyết giảng chú 4.1.1, 3.2.4 Danh sách [4] - Cho bài tập - Trả lời câu hỏi 3.3. Bảng biểu (trang 163-233) 4.2.1 - Làm bài tập 3.4. Box model Bài tập các Các bài tập 6 - Cho bài tập - Trả lời câu hỏi chương 1,9 HTML/CSS trong Ôn tập về HTMl & CSS - Thảo luận theo nhóm - Làm và sửa bài tập thuộc Cuốn [1] [4] Chương 4: Lập trình phía máy khách với Javascript - Nghe giảng, ghi Chương 13 - Chương 1-3 Đáp ứng - Thuyết giảng 7 4.1. Giới thiệu ngôn ngữ chu thuộc Cuốn [1] Cuốn [2] 4.1.2, - Xem video JavaScript - Trả lời câu hỏí - Phần JavaScript 4.2.2 - Cho bài tập (trang 417-451) 4.2. Biến và toán tử trong - Làm bài tập [4] JavaScript - Nghe giảng, ghi Chương 13 - Chương 3-5 Đáp ứng Chương 4 (tt) thuộc Cuốn [1] Cuốn [2] 8 - Thuyết giảng chú 4.1.2, 4.3. Cấu trúc điều khiển, hàm - Cho bài tập - Trả lời câu hỏi - Phần JavaScript và xử lý sự kiện (trang 417-451) 4.2.2 - Làm bài tập [4] Chương 5: Lập trình phía máy - Nghe giảng, ghi Chương 13 - Chương 6 Cuốn 9 - Thuyết giảng Đáp ứng khách với Javascript (tt) chú thuộc Cuốn [1] [2] - Cho bài tập 4.1.2, 5.1. Lập trình hướng đối tượng - Trả lời câu hỏi Phần JavaScript 5
 6. 5.2. Mô hình DOM và CSS - Làm bài tập (trang 417-451) [4] 4.2.2 5.3. Tạo hiệu ứng và validate Form Chương 5. (tt) - Nghe giảng, ghi Chương 14 - Chương 8-10 Đáp ứng 10 5.4. Giới thiệu về jQuery - Thuyết giảng chú thuộc Cuốn [1] Cuốn [2] 4.1.2, 5.5. jQuery selectors, methods, - Cho bài tập - Trả lời câu hỏi - Phần JavaScript 4.2.2 và event methods - Làm bài tập (trang 451-483) [4] Chương 5. (tt) - Nghe giảng, ghi Chương 14 - Chương 11 Đáp ứng 11 5.6. jQuery UI - Thuyết giảng chú thuộc Cuốn [1] Cuốn [2] 4.1.2, 5.6.1. Themes và Widgets - Cho bài tập - Trả lời câu hỏi - Phần JavaScript 4.2.2 5.6.2. Hiệu ứng - Làm bài tập (trang 451-483) [4] Chương 5. (tt) Chương 15 - Nghe giảng, ghi Đáp ứng 5.7. Cơ bản về jQuery Mobile thuộc Cuốn [1] - Phần JavaScript 4.1.2, 12 - Thuyết giảng chú 5.7.1. Sử dụng jQuery Mobile - Cho bài tập - Trả lời câu hỏi [4] 4.2.2 cho mobile website (trang 483-525) - Làm bài tập 5.7.2. Các hiệu ứng Bài tập các Các bài tập Đáp ứng 13 Ôn tập JavaScript & jQuery - Cho bài tập - Trả lời câu hỏi chương 13-15 HTML/CSS trong 4.1.1, - Thảo luận theo nhóm - Làm bài tập thuộc Cuốn [1] [4] 4.2.1 6
 7. Chương 6. Tổng quan về ASP.NET - Nghe giảng, ghi Chương 17-18 Chương 1-2 Cuốn Đáp ứng 6.1. Giới thiệu về các ứng dụng - Thuyết giảng thuộc Cuốn [1] 14 chú [3] 4.1.2, web - Xem video - Trả lời câu hỏi 6.2. Giới thiệu về ASP.NET và - Cho bài tập (trang 559-592) 4.2.2 - Làm bài tập xây dựng ứng dụng web với ASP.NET 15 Ôn tập + Kiểm tra - Các học phần thực hành: Buổi/ Hoạt động của Hoạt động của Giáo trình Tài liệu Nội dung Ghi chú Tiết giảng viên sinh viên chính tham khảo Bài tập 2.1 -2.2 Bài 1: Các bước thiết lập một - Thuyết giảng - Nghe giảng, ghi chú – 2.3 thuộc Đáp ứng 1 [4] phần HTML trang web - Hướng dẫn sinh viên - Trả lời câu hỏi 4.2.1 thực hiện - Làm bài tập Cuốn [1] Bài 2: Trình bày bố cục Web - Thuyết giảng - Nghe giảng, ghi chú Bài tập 3.1 Đáp ứng 2 với HTML [4] phần HTML - Hướng dẫn sinh viên - Trả lời câu hỏi thuộc Cuốn [1] 4.2.1 thực hiện - Làm bài tập Bài 3: Định dạng trang Web - Thuyết giảng - Nghe giảng, ghi chú Bài tập 4.1 Đáp ứng 3 [4] phần CSS với CSS - Hướng dẫn sinh viên - Trả lời câu hỏi thuộc Cuốn [1] 4.2.1 thực hiện - Làm bài tập 7
 8. Bài 4: Định dạng CSS box - Thuyết giảng - Nghe giảng, ghi chú Bài tập 5.1-5.2 Đáp ứng 4 [4] phần CSS model - Hướng dẫn sinh viên - Trả lời câu hỏi thuộc Cuốn [1] 4.2.1 thực hiện - Làm bài tập Bài 5: Định dạng CSS box - Thuyết giảng - Nghe giảng, ghi chú Bài tập 6.1-6.2 Đáp ứng 5 [4] phần CSS model - Hướng dẫn sinh viên - Trả lời câu hỏi thuộc Cuốn [1] 4.2.1 thực hiện - Làm bài tập Bài tập 13.1- - Thuyết giảng - Nghe giảng, ghi chú [4] phần Đáp ứng 6 Bài 4: Lập trình phía máy 13.2 thuộc Cuốn khách với Javascript - Hướng dẫn sinh viên - Trả lời câu hỏi JavaScript 4.2.2 thực hiện [1] - Làm bài tập Bài tập 14.1- Bài 5: Lập trình phía máy - Thuyết giảng - Nghe giảng, ghi chú [4] phần Đáp ứng 7 khách với Javascript (tt) 14.2 thuộc Cuốn - Hướng dẫn sinh viên - Trả lời câu hỏi JavaScript 4.2.2 thực hiện [1] - Làm bài tập Bài 6: Lập trình phía máy - Thuyết giảng - Nghe giảng, ghi chú Bài tập 15.1 [4] phần Đáp ứng 8 khách với Javascript (tt) - Hướng dẫn sinh viên - Trả lời câu hỏi thuộc Cuốn [1] JavaScript 4.2.2 thực hiện - Làm bài tập Bài 7: Xây dựng một ứng dụng - Thuyết giảng - Nghe giảng, ghi chú Bài tập 1.1 thuộc Đáp ứng 9 web one-page - Hướng dẫn sinh viên - Trả lời câu hỏi Cuốn [3] 4.2.2 thực hiện - Làm bài tập 10 Bài 10: Thi - Coi thi và chấm điểm - Làm bài thi 8
 9. 7. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: - Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. - Tham gia tối thiểu 80% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả. - Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. - Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. - Tham dự thi kết thúc học phần. - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 8.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu - Lập trình trên máy tính Điểm thực hành/ thí 1 - Tham gia ít nhất 80% số 30% 4.2.1 - 4.2.2 nghiệm/ thực tập giờ - Thi vấn đáp - Tham dự đủ 80% tiết lý 4.1.1 - 4.1.2 2 Điểm thi kết thúc học phần 70% thuyết 4.3.1 - 4.3.2 - Bắt buộc dự thi 8.2. Cách tính điểm - Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. - Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 9. Tài liệu học tập: 9.1 Giáo trình chính: [1] Murach's HTML5 and CSS3 (3rd Edition), Zak Ruvalcaba and Anne Boehm, Mike Murach & Associates, Inc, 2015. www.murach.com 9.2 Tài liệu tham khảo: [2] Murach's JavaScript and jQuery (3rd Edition), Zak Ruvalcaba, Mary Delamater and Anne Boehm, Mike Murach & Associates, Inc, 2017. www.murach.com [3] Murach’s ASP.NET 4.6 Web Programming with C# 2015, Mary Delamater and Anne Boehm, Mike Murach & Associates, Inc, 2016. www.murach.com [4] Internet: http://w3schools.com/ phần HTML & CSS và Javascript. 9
 10. 10. Hướng dẫn sinh viên tự học: Lý thuyết: Lý thuyết Buổi/ (tiết) Nội dung Nhiệm vụ của sinh viên Tiết Chương 1: Tổng quan về thiết kế và lập trình web 1.1. Internet và WEB 1.2. Các bước để thiết kế và lập trình Web Nghiên cứu trước chương 1 1.2.1. Xác định mục đích, yêu cầu 1 3 thuộc Cuốn [1] (trang 3-41) của Web cần thiết kế Ôn lại bài cũ. 1.2.2. Thiết kế giao diện 1.2.3. Lập trình phía máy khách 1.2.4. Lập trình phía máy chủ 1.2.5 Hòa mạng Chương 2: Trình bày bố cục Web với HTML 2.1. Giới thiệu 2.2. Cấu trúc tổng quát của một trang HTML 2.3. Các tag (thẻ) cơ bản trong Nghiên cứu trước chương 2,3 HTML thuộc Cuốn [1] (trang 41- 2 2.3.1. Các thẻ định cấu trúc tài liệu 3 118) 2.3.2. Các thẻ định dạng khối Ôn lại bài cũ. 2.3.3. Các thẻ định dạng danh sách 2.3.4. Các thẻ định dạng ký tự 2.3.5. Các thẻ chèn âm thanh, hình ảnh Chương 2 (tt) 2.3.6. Khái niệm văn bản siêu liên kết Nghiên cứu trước chương 2.4. Table 7,8,9 thuộc Cuốn [1] (trang 3 3 2.4.1. Định dạng tổng quát 233-316) 2.4.2. Chèn hình ảnh vào Table Ôn lại bài cũ. 2.4.3. Các bảng lồng nhau Chương 3: Định dạng trang Web với CSS 3.1. CSS căn bản Nghiên cứu trước chương 3.1.1. Giới thiệu 4,5,6 thuộc Cuốn [1] (trang 4 3 3.1.2. Cú pháp, cách sử dụng 119-233) 3.2. Một số định dạng Ôn lại bài cũ. 3.2.1 Nền 3.2.2 Phông chữ 10
 11. Chương 3 (tt) Nghiên cứu trước chương 5,6 3.2.3 Liên kết thuộc Cuốn [1] (trang 163- 5 3.2.4 Danh sách 3 233) 3.3. Bảng biểu Ôn lại bài cũ. 3.4. Box model Ôn lại các chương 1,9 thuộc 6 Ôn tập về HTMl & CSS 3 Cuốn [1] Chương 4: Lập trình phía máy khách Nghiên cứu trước chương 13 với Javascript thuộc Cuốn [1] (trang 417- 7 3 4.1. Giới thiệu ngôn ngữ JavaScript 451) 4.2. Biến và toán tử trong JavaScript Ôn lại bài cũ. Nghiên cứu trước chương 13 Chương 4 (tt) thuộc Cuốn [1] (trang 417- 8 4.3. Cấu trúc điều khiển, hàm và xử 3 451) lý sự kiện Ôn lại bài cũ. Chương 5: Lập trình phía máy khách với Javascript (tt) Nghiên cứu trước chương 13 5.1. Lập trình hướng đối tượng và mô thuộc Cuốn [1] (trang 417- 9 3 hình BOM 451) 5.2. Mô hình DOM và CSS Ôn lại bài cũ. 5.3. Tạo hiệu ứng và validate Form Chương 5. (tt) Nghiên cứu trước chương 14 5.4. Giới thiệu về jQuery thuộc Cuốn [1] (trang 451- 10 3 5.5. jQuery selectors, methods, và 483) event methods Ôn lại bài cũ. Chương 5. (tt) Nghiên cứu trước chương 14 5.6. jQuery UI thuộc Cuốn [1] (trang 451- 11 3 5.6.1. Themes và Widgets 483) 5.6.2. Hiệu ứng Ôn lại bài cũ. Chương 5. (tt) Nghiên cứu trước chương 15 5.7. Cơ bản về jQuery Mobile thuộc Cuốn [1] (trang 483- 12 5.7.1. Sử dụng jQuery Mobile cho 3 525) mobile website Ôn lại bài cũ. 5.7.2. Các hiệu ứng Ôn lại các chương 13-15 13 Ôn tập JavaScript & jQuery 3 thuộc Cuốn [1] 11
 12. Chương 6. Tổng quan về ASP.NET Nghiên cứu trước chương 17- 6.1. Giới thiệu về các ứng dụng web 14 3 18 thuộc Cuốn [1] 6.2. Giới thiệu về ASP.NET và xây (trang 559-592) dựng ứng dụng web với ASP.NET 15 Ôn tập + Kiểm tra 3 Thực hành: Sinh viên xem trước các bài thực hành trong tài liệu [1] cho buổi thực hành trên lớp tiếp theo dựa vào lịch trình giảng dạy phía trên. Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 2017 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) ThS. Trần Khải Thiện Ngày… tháng…. Năm 201 Ban giám hiệu 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=47

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2