Đề cương da liễu: Ghẻ và tổ đỉa

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
132
lượt xem
47
download

Đề cương da liễu: Ghẻ và tổ đỉa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày các vấn đề: 1. Biện luận chẩn đoán bệnh ghẻ 2. Chẩn đoán phân biệt ghẻ với những bệnh gì 3. Biến chứng của ghẻ 4. Đặc điểm sinh học của KST ghẻ 5. Điều trị ghẻ 6. Câu hỏi trắc nghiệm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương da liễu: Ghẻ và tổ đỉa

 1. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa GhÎ C©u hái 1. BiÖn luËn chÈn ®o¸n bÖnh ghÎ 2. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt ghÎ víi nh÷ng bÖnh g×? 3. BiÕn chøng cña ghÎ 4. §Æc ®iÓm sinh häc cña KST ghÎ? 5. §iÒu trÞ ghÎ: nguyªn t¾c vµ ®iÒu trÞ cô thÓ? Thuèc nam ®iÒu trÞ ghÎ? 6. C©u hái tr¾c nghiÖm 7. BiÖn luËn chÈn ®o¸n tæ ®Øa 8. C¸c thÓ l©m sµng cña tæ ®Øa 9. ChÈn ®ãan ph©n biÖt tæ ®Øa víi nh÷ng bÖnh nµo? BiÖn luËn? 10. §iÒu trÞ tæ ®Øa 11. C¸c h×nh ¶nh ghÎ vµ tæ ®Øa C©u 1. BiÖn luËn chÈn ®o¸n C¸c thÓ l©m sµng: - GhÎ gi¶n ®¬n - GhÎ nhiÔm khuÈn - GhÎ viªm da eczema hãa - Ghe Nauy( thÓ vÈy ):ghÎ sÈn côc ( t¨ng sõng ) : ë bÖnh nh©n nh©n HIV / AIDS ,m¶ng ®á dÇy vÈy da, sÈn vÈy , sÈn côc … 1. ChÈn ®o¸n ghÎ gi¶n ®¬n: * Cã tæn th−¬ng ®Æc hiÖu ë vÞ trÝ ®Æc biÖt: - VÞ trÝ: kÏ tay, cæ tay, cïi tay, bê tr−íc n¸ch, quanh rèn, m«ng, ch©n, sinh dôc ngoµi - Tæn th−¬ng c¬ b¶n: môn n−íc, ®−êng hang §−êng hang ngo»n ngoÌo h×nh ch÷ chi mµu tr¾ng x¸m dµi vµi mm, ®Çu ®−êng hang lµ môn n−íc 1-2mm, KST ghe th−êng c− tró ë ®©y * Tæn th−¬ng phô(thø ph¸t do gi· ngøa t¹o thµnh): vÕt x−íc da, vÕ trît vÈy tiÕt, sÑo thÉm mµu, b¹c mµu * C¬ n¨ng: ngøa nhiÒu vÒ ®ªm * DÞch tÕ: cã yÕu yÕu tè l©y lan trong tËp thÓ vµ gia ®×nh * ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh: nhÓ hoÆc khªu b¾t ®−îc KST ghÎ. HoÆc dïng th×a n¹o, n¹o luèng ghÎ, môn n−íc cho vµo lam kÝnh soi, kÝnh hiÓn vi thÊt KST ghÎ hay trøng ghÎ 2. ChÈn ®o¸n ghÎ nhiÔm khuÈn: Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y -1-
 2. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa GhÎ nhiÔm khuÈn lµ ghÎ gi¶n ®¬n bÞ béi nhiÔm nªn cã thªm môn mñ VËy chÈn ®ãan ghÎ nhiÔm khuÈn= ghÎ gi¶n ®¬n+ môn mñ nhiÔm khuÈn 3. ChÈn ®ãan ghÎ viªm da hãa: - ChÈn ®ãan ghÎ gi¶n ®¬n(5 yÕu tè) - Cã ®¸m viªm da hãa th−êng ë vïng da máng(mÆt trong 2 ®ïi) do cµo g·i chµ x¸t b»ng dao, que, mãng tay, ®¸m viªm da ®á ®−êng kÝnh 5-10-15cm, trªn nÒn ®á r¶i r¸c cã môn n−íc, vÕt trît kh« hoÆc vÈn dÞch, ngøa §¸m viªm da kh«ng ®−îc xö trÝ tèt l©u ngµy dÉn ®Õn eczema hãa trªn nÒn ®á viem cã chi chÝt môn n−íc ®ïn tõ d−íi leen, ®¸m tæn th−¬ng ch¶y dÞch trong nhiÒu ngµy H×nh ¶nh ®−êng hang d−íi hÝnh hiÓn vi: cã nhiÒu trøng trong ®−êng hang vµ c¸i ghÎ n»m ë cuèi ®−êng hang Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y -2-
 3. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa C¸c vÞ trÝ tæn th−¬ng trong bÖnh ghÎ C©u 2. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt - Tæ ®Øa - RËn mu: chØ thÊy ë vïng mu , t×m thÊy ký sinh trïng rËn - SÈn ngøa do c«n trïng - SÈn ngøa néi giíi ë bÖnh nh©n thai nghÐn , rèi lo¹n néi tiÕt chuyÓn ho¸… - Viªm da dÞ øng víi c©y cá … 1. Tæ ®Øa: kh¸c víi ghÎ: - VÞ trÝ: 2 lßng bµn tay, lßng bµn ch©n(®Çu ngãn, mÆt d−íi ngãn, r×a ngãn, vßm lßng bµn tay, « m« c¸i, « m« ót, vßm lßng bµn ch©n) - Tæn th−¬ng c¬ b¶n: môn n−íc s©u ch×m d−íi da, nh− kh¶m vµo da, kh«ng cã ®−êng hang - C¬ n¨ng: ngøa mäi lóc cßn ghÎ ngøa vÒ ®ªm - Kh«ng cã c¸i ghÎ - Kh«ng cã tÝnh chÊt l©y lan Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y -3-
 4. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa Tæ ®Øa 2. SÈn ngøa do c«n trïng: kh«ng cã tæn th−¬ng ë lßng bµn tay, quy ®Çu, chØ cã sÈn v¶y ë c¼ng tay, c¼ng ch©n, quanh th¾t l−ng 3. Viªm da cá ngøa, l¸ ngøa: chØ cã tõng ®¸m sÈn lan to¶ phÇn lín ë l−ng, da bông, c¸c chi.. kh«ng cã tæn th−¬ng ë lßng bµn tay, kÏ tay C©u 3. BiÕn chøng: - Béi nhiÔm: do g·i t¹o thµnh c¸c vÕt x−íc, vÕt trît, khi nhiÔm khuÈn cã thÓ g©y viªm da, l©u ngµy g·i nhiÒu t¹o thµnh eczema, cã thÓ t¹o thµnh môn mñ, chèc ho¸. §Æc biÖt nhiÔm vi khuÈn g©y viªm da nhÊt lµ nhiÔm Streptococcus g©y viªm cÇu thËn cÊp - Béi NhiÔm cã thÓ g©y nhiÔm khuÈn huyÕt C©u 4. §Æc ®iÓm sinh häc KST ghÎ KST ghÎ ( Sarcoptes Scabiei hominis ) sèng ký sinh ë líp th−îng b× da ng−êi, ra ngoµi sèng 2- 4 ngµy . + CÊu t¹o : Gièng rïa , 8 ch©n , vßi ®µo hÇm hót thøc ¨n . + Sinh s¶n : . §Î 1-5 trøng / ngµy -> 3-5 ngµy trøng në -> sau 20-25 ngµy ghÎ tr−ëng thµnh . GhÎ ®ùc chÕt sau giao hîp . . Mét c¸i ghÎ -> sau 3 th¸ng -> 150 triÖu con . + Ho¹t ®éng vµ l©y truyÒn : . Ban ®ªm ®µo hang, bß lªn mÆt da t×m con ®ùc -> g©y ngøa -> g·i -> vung v·i . Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y -4-
 5. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa . L©y do n»m chung , giÆt quÇn ¸o chung . . Quan hÖ trùc tiÕp qua da – da … -> STD + C¸ch l©y truyÒn : L©y do n»m chung , mÆc quÇn ¸o chung … L©y qua tiÕp xóc trùc tiÕp da – da , khi quan hÖ t×nh dôc ( STD ) BÖnh xuÊt hiÖn trong gia ®×nh , tËp thÓ , æ g¸i ®iÕm , thµnh dÞch trong chiÕn tranh ,th¶m ho¹ m«i tr−êng… C©u 5. §iÒu trÞ: 1. Nguyªn t¾c ®iÒu trÞ ghÎ: - Ph¸t hiÖn sím , ®iÒu trÞ sím - §iÒu trÞ cïng lóc tÊt c¶ nh÷ng ng−êi bÞ ghÎ trong gia ®×nh , tËp thÓ - §iÒu trÞ liªn tôc 10 – 15 ngµy, theo dâi sau 10 – 15 ngµy ®Ó cã thÓ cã ®ît trøng míi në . - B«i thuèc ®óng ph−¬ng ph¸p vµ b«i bµo buæi tèi tr−íc khi ®i ngñ: b«i réng quanh vïng tæn th−¬ng(b«i theo kiÓu quang dÇub«i), b«i 1 líp máng tõ cæ tíi ch©n; b«i 2 – 3 ®ªm liªn tôc míi t¾m - Tr¸nh k× cä, c¹o g·i v× g©y viªm da, nhiÔm khuÈn. Kh«ng b«i thuèc ®éc h¹i nh− thuèc trõ s©u, thuèc diÖt cá … - §iÒu trÞ kÕt hîp víi phßng chèng l©y lan: vÖ sinh(c¸ch ly, luéc quÇn ¸o vµ ch¨n mµn) 2. §iÒu trÞ cô thÓ: Ph¸c ®å 2.1 GhÎ gi¶n ®¬n : * Thuèc b«i ngoµi da : Dïng mét trong c¸c thuèc trÞ ghÎ sau: - Dung dÞch DEP ( Diethyl phtalate ) . - Crem , dÇu Permethrin 1 – 5 % . - Mì l−u huúnh( mì diªm sinh) 10% cho trÎ em , 30 % cho ng−êi lín . - DÇu Benzyl benzoate 33 % - Dung dÞch hoÆc kem Kwell rÊt tèt chØ cÇn b«i sau 3 phót b«i tiÕp - Lidan 1% ( crem vµ dung dÞch ) . - KÕt hîp t¾m xµ phßng Sastid , Betsomol . C¸c pp hiÖn nay Ýt dïng: - PP Demianovich: B«i dd Hyposulfir natri 10% sau 3 phót b«i tiÕp dd acid Chlohydric 6% x¶y ra ph¶n øng hãa häc lµm gi¶i phãng diªm sinh míi cã t¸c dông trÞ ghÎ - PP Diakova: xµ phßng giÆt 50g; bét diªm sinh 125g; n−íc cÊt 350ml Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y -5-
 6. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa B«i ngµy 2 lÇn - Lic¬ Wenming: v«i t«i, diªm sinh nÊu trong n−íc s«i: thuèc nµy dÔ g©y viªm da - §«ng y : + T¾m c©y l¸ ®¾ng : ba g¹c , xoan , xµ cõ , cóc tÇn . + DÇu h¹t m¸u chã . * Toµn th©n : - Uèng thuèc chèng ngøa kh¸ng Histamin 2.2 GhÎ viªm da, béi nhiÔm, chµm ho¸ : * Nguyªn t¾c : - §iÒu trÞ ghÎ béi nhiÔm, ghÎ viªm da eczema ho¸ tr−íc, sau ®ã míi b«i c¸c thuèc ghÎ * Thuèc uèng toµn th©n : - NÕu lµ ghÎ nhiÔm khuÈn cho thªm 1 ®ît kh¸ng sinh nh− Ampixilin 500mg* 3v/ngµy * 7 ngµy - Kh¸ng Histamin nh− chlopheniramin 4mg * 2viªn/ngµy tr−a 1 viªn, tèi 1 viªn; sinh tè B1 , C . * T¹i chç: - Víi ghÎ eczema hãa c¸c vïng da bÞ eczema hãa b«i hå n−íc giai ®o¹n ®Çu, mì corticoid giai do¹n sau vµ vÉn ph¶i ®iÒu trÞ ghÎ(nguyªn nh©n viªm da) - Víi c¸c vïng da bÞ viªm b«i thªm thuèc mµu chèng béi nhiÔm: dung dÞch Milian, tÝm Methyl 1 %, hå n−íc hoÆc mì oxyd kÏm vµo c¸c môn mñ vµ vµo c¸c vÕt trît - Kh«ng b«i thuèc ®iÒu trÞ ghÎ vµo tæn th−¬ng chît, viªm, môn mñ v× dÔ g©y ph¶n øng t¹i chç * EURAX - Thµnh phÇn: Crotamiton - T¸c dông: Eurax coù taùc duïng leân nhieàu daïng ngöùa khaùc nhau. Thuoác coù taùc duïng choáng ngöùa nhanh vaø duy trì trong khoaûng 6 giôø. Nhôø söû duïng Eurax, seõ traùnh ñöôïc caùc sang thöông gaây ngöùa vaø do ñoù giaûm nguy cô bò nhieãm truøng thöù phaùt. Eurax coù taùc duïng dieät caùi gheû vaø taùc duïng kìm khuaån ñoái vôùi lieân caàu khuaån vaø tuï caàu khuaån, do ñoù raát toát khi ñöôïc duøng ñeå ñieàu trò beänh gheû ngöùa bò boäi nhieãm coù muû. Eurax cuõng ñöôïc chöùng minh raát coù hieäu quaû choáng laïi taùc nhaân gaây beänh chaáy raän (Pediculus capitis). Eurax thaám toát qua da sau khi ñöôïc thoa nheï ; thuoác khoâng coù chaát môõ vaø khoâng ñeå laïi veát baån sau khi söû duïng. Daïng thuoác nöôùc thích hôïp cho caùc sang thöông ôû vuøng coù loâng hoaëc hôû, hoaëc sang thöông coù ræ dòch. Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y -6-
 7. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa - D¹ng thuèc: + kem boâi ngoaøi da 10 % : oáng 10 g vaø 20 g. + thuoác nöôùc daïng xöùc 10 % : chai 50 ml. C©u 6. C©u hái tr¾c nghiÖm: h·y ®¸nh dÊu vµo lùa chän C©u 1: VÞ trÝ ®Æc biÖt cña bÖnh ghÎ : 1. Vïng kÝn ( n¸ch , bÑn , quanh th¾t lng ) 2. KÏ ngãn tay , lßng bµn tay vµ vïng sinh dôc ngoµi … 3. Vïng t× ®Ì ( khuûu tay , kÏ m«ng , ®Çu gèi ) 4. TÊt c¶ c¸c vÞ trÝ trªn . C©u 2: Ph©n biÖt tæn th¬ng ®Æc hiÖu vµ tæn th¬ng thø ph¸t cña bÖnh ghÎ : A- Ký hiÖu tæn th¬ng ®Æc hiÖu . B- Ký hiÖu tæn th¬ng thø ph¸t . 1. Môn n−íc r¶i r¸c toµn th©n . 2. SÈn chît vµ môn n−íc thµnh ®¸m . 3. VÕt x−íc, vÕt chît, ®−êng hang vµ môn n−íc . 4. Môn n−íc vµ ®−êng hang r¶i r¸c kÏ tay, sinh dôc ngoµi … C©u 3: TriÖu chøng c¬ n¨ng cña bÖnh ghÎ : 1. Ngøa khi ra må h«i, vËn ®éng . 2. Ngøa ban ngµy vµ ban ®ªm . 3. Ngøa nhiÒu vÒ ®ªm . 4. Ngøa mäi lóc mäi n¬i C©u 4: ChÈn ®o¸n bÖnh ghÎ dùa vµo c¸c tiªu chuÈn sau : 1. Môn n−íc r¶i r¸c toµn th©n . 2. Tæn th−¬ng ®Æc hiÖu ë vÞ trÝ ®Æc biÖt . 3. Ngøa nhiÒu nhÊt lµ vÒ ®ªm . 4. B¾t ®−îc c¸i ghÎ . 5. TÊt c¶ c¸c ý trªn ®Òu ®óng . C©u 5: Nguyªn t¾c ®iÒu trÞ bÖnh ghÎ : 1. Nªn cµo g·i chµ x¸t tr−íc khi b«i ®Ó thuèc dÔ ngÊm vµ chãng khái 2. B«i thuèc tr−íc khi ®i ngñ vµ b«i vµo n¬i cã tæn th−¬ng ghÎ 3. B«i thuèc ®óng ph−¬ng ph¸p vµ b«i vµo buæi tèi 4. Ph¸t hiÖn sím ®iÒu trÞ sím khi bÖnh ch−a l©y lan . 5. §¸p ¸n 3, 4 ®óng C©u 6: Thuèc sö dông ®iÒu trÞ bÖnh ghÎ gi¶n ®¬n : Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y -7-
 8. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa 1. DÇu DEP ; dÇu Permethin 5 % ; Eurax crem hoÆc Lindan 1 % 2. Dung dÞch BSI 1 % hoÆc dung dÞch ASA vµ mì Flucinar 3. DÇu h¹t m¸u chã kÕt hîp t¾m l¸ ®¾ng , cóc tÇn , l¸ xoan , xµ cõ … 4. Cã thÓ dïng thuèc diÖt cá , thuèc trõ s©u … C©u 7. ChÈn ®o¸n tæ ®Øa Tæ ®Øa lµ bÖnh dÞ øng cã thÓ ®Þa dÞ øng, t¸c nh©n kÝch thÝch lµ vi khuÈn(tô cÇu, liªn cÇu), hãa chÊt, m«i tr−êng, mét sè tr−êng hîp lµ nÊm ChÈn ®o¸n tæ ®Øa: - VÞ trÝ: 2 lßng bµn tay, lßng bµn ch©n(®Çu ngãn, mÆt d−íi ngãn, r×a ngãn, vßm lßng bµn tay, « m« c¸i, « m« ót, vßm lßng bµn ch©n) - Tæn th−¬ng c¬ b¶n: môn n−íc s©u ch×m d−íi da, nh− kh¶m vµo da, kÝch th−íc 1-2mm kh«ng tù vì Môn n−íc ph©n bè r¶i r¸c hay thµnh côm - C¬ n¨ng: ngøa nhiÒu mäi lóc - Hay t¸i ph¸t, th−êng vµo hÌ - Tæn th−¬ng thø ph¸t(do g·i): c¸c vÕt x−íc da, trît da, nÕu cã nhiÔm khuÈn xuÊt hiÖn môn mñ, cã thÓ xuÊt hiÖn h¹ch ë n¸ch, bÑn s−ng(tæ ®Øa nhiÔm khuÈn) C©u 8. C¸c thÓ l©m sµng: - Tæ ®Øa thÓ gi¶n ®¬n: tæn th−¬ng lµ môn n−íc s©u ë c¸c vÞ trÝ nªu trªn - Tæ ®Øa nhiÔm khuÈn: cã môn mñ, chît loÐt, s−ng viªm tÊy - Tæ ®Øa thÓ kh«: lßng bµn tay ch©n cã ®am ®á, rãc vÈy C©u 9. ChÈn ®ãan ph©n biÖt * GhÎ: - vÞ trÝ kÏ ngãn tay, ngÊn cæ tay - Tæn th−¬ng c¬ b¶n lµ môn n−íc vµ ®−êng hang - NhÎ khªu b¾t ®−îc c¸i ghÎ - Ngøa nhiÒu vÒ ®ªm - Cã tÝnh chÊt l©y lan * Eczema bµn tay, bµn ch©n - VÞ trÝ th−êng ë mÆt l−ng(mu) bµn tay ch©n - TTCB: §¸m ®á nÒn cã môn n−íc nhá, n«ng chi chÝt, tù vì; ®¸m tæn th−¬ng chît ch¶y dÞch. L©u ngµy liken chãa dµy cém(tæ ®Øa kh«ng bao giê lichen hãa) C©u 10. §iÒu trÞ tæ ®Øa * T¹i chç: Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y -8-
 9. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa - Môn n−íc d¬n thuÇn b«i cån focmolsalicylic 3% - Môn mñ, trît b«i thuèc mµu(dd tÝm Metyl 1%, xanh metylen 1%) - Khi tæn th−¬ng kh« b«i mì corticoid(Flucinar, Synalar...) * Toµn th©n: - NÕu cã béi nhiÔm cho uèng 1 ®ît kh¸ng sinh - Kh¸ng Histamin tæng hîp: Histalong 10mg * 1v/ngµy - Vitamin C 0,5mg * 2viªn/ngµy hoÆc Ascorivt 500mg * 2èng/ ngµy tiªm tÜnh m¹ch chËm - §«ng y: x«ng khãi th−¬ng thuËt 5 phót(bµn tay, bµn ch©n) - Mét sè tr−êng hîp tæ ®Øa c¨n nguyªn do nÊm th× dïng kh¸ng sinh chèng nÊm: Griseofulvin 0,5g * 2viªn/ngµy * 30 ngµy - Chó ý: + Gi÷ bµn tay, bµn ch©n kh« s¹ch + H¹n chÕ xµ phßng + Tr¸nh ng©m n−íc nhiÒu, n−íc bÈn, ph©n ®Êt c¸t C¸c h×nh ¶nh Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y -9-
 10. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa GhÎ c¸i Vßng ®êi cña ghÎ Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y - 10 -
 11. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa GhÎ c¸i Tæn th−¬ng ghÎ: Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y - 11 -
 12. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y - 12 -
 13. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y - 13 -
 14. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa GhÎ Nauy: Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y - 14 -
 15. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa GhÎ sÈn côc: Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y - 15 -
 16. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y - 16 -
 17. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa Tæ ®Øa Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y - 17 -
 18. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa C¸c môn n−íc th−êng xÑp ®i vµ kh« ®Ðt, th−îng b× bao phñ môn n−íc sÏ cã mµu vµng vµ bong ra ®Ó lé mét nÒn da hång, bãng, h×nh cung ho¨c trßn viÒn cã v¶y xung quanh(h×nh d−íi) Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y - 18 -
 19. §C Da LiÔu GhÎ & Tæ ®Øa C¸c môn n−íc th«ng th−êng chØ ®é 1-2mm ®−êng kÝnh cã thÓ thµnh nh÷ng bäng n−íc kh¸ to Bs NguyÔn Quang Toµn- Kho¸ DHY34- Häc viÖn Qu©n Y - 19 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản