intTypePromotion=1

Đề cương môn học nhà máy điện và trạm biến áp

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
387
lượt xem
81
download

Đề cương môn học nhà máy điện và trạm biến áp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Nhà máy điện và trạm biến áp Mã môn học: 20262151 Số tín chỉ: 02 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học Các môn học tiên quyết: Máy điện, Hệ thống cung cấp điện. Các môn học kế tiếp: Vận hành và điều khiển hệ thống điện, Kỹ thuật cao áp, Bảo vệ rơle. Nghe giảng lý thuyết Làm bài tập trên lớp Thảo luận Hoạt động theo nhóm Tự học : 20 tiết : 10 tiết : 15 tiết : 30 tiết : 45 giờ Thực hành,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học nhà máy điện và trạm biến áp

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Mẫu chương trình đào tạo tín ch ỉ) 1 . Thông tin chung về môn học Tên môn học: Nhà máy điện và trạm biến áp - Mã môn học: 20262151 - Số tín chỉ: 02 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học - Lo ại môn học: - Bắt buộc:   Lựa chọn:  Các môn học tiên quyết: Máy điện, Hệ thống cung cấp điện. - Các môn học kế tiếp: Vận hành và điều khiển hệ thống điện, Kỹ thuật cao áp , Bảo vệ - rơle. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: - Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết  Làm bài tập trên lớp : 10 tiết  Thảo luận : 15 tiết  Thực h ành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 0 tiết  Hoạt động theo nhóm : 30 tiết  Tự học : 45 giờ  Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Điện công nghiệp, Khoa Cơ-Điện-Điện - tử . 2 . Mục tiêu của môn học Kiến thức: Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị - đ iện trong nhà máy điện và trạm biến áp. Đồng thời đề cập đến các ph ương pháp tính toán thiết kế, lựa chọn sơ đồ nối điện chính và lựa chọn các thiết bị điện cho Nhà m áy điện và Trạm biết áp. Kỹ n ăng: Hội n hập với những vấn đ ề kỹ thuật liên quan phát sinh trong thự c tế cuộc - sống, trong các công ty, xí nghiệp,… Từ đ ó hình thành kỹ năng phát triễn nghề n ghiệp. Do đặc điểm củ a môn học có tính hệ thống cao, là sự kết hợp của nhiều vấn đ ề kỹ thu ật khác nhau nên sinh viên cần có kỷ n ăng phân tích và thiết kế h ệ thống cao, kỹ năng tư duy, tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới phát sinh, kỹ n ăng lựa chọn và ra quyết định xây dựng hệ thống theo hướng tối ưu hóa.
  2. Thái độ, chuyên cần : Sinh viên cần phải tham dự lớp đầy đủ để nắm vững kiến thức - môn học, tạo nguồn cảm hứng yêu thích, đam mê môn học, ngành học cho sinh viên. Góp ph ần tạo sự tự tin vào năng lực bản thân khi sinh viên ra trường. 3 . Tóm tắt nội dung môn học Giới thiệu chung về hệ thống điện, nhà máy điện và trạm biến áp. Phân tích các chế độ làm việc của h ệ thống điện; chế độ làm việc lâu dài, chế độ làm việc ngắn hạn của thiết b ị điện; chế độ làm việc củ a điểm trung tính. Giới thiệu máy biến áp điện lự c, các lo ại máy b iến áp trong hệ thống điện; tính toán lự a chọn máy biến áp theo điều kiện quá tải bình thường và theo điều kiện quá tải sự cố. Giới thiệu và phương pháp lựa chọn các loại khí cụ đ iện, ph ần dẫn điện, thiết bị phân phối điện trong nhà máy điện và trạm biến áp. Sơ đồ cấu trúc và sơ đồ nố i điện trong nhà máy điện và trạm biến áp. Tự dùng, điện một chiều trong nhà máy điện và trạm biến áp ; điều khiển, đo lường, kiểm tra, tín hiệu trong nhà máy điện và trạm biến áp. 4 . Tài liệu học tập Tài liệu liệu bắt buộc, tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) - ghi theo thứ tự ưu tiên (tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, n ơi có tài liệu này, website, băng hình, ...). [1] Hu ỳnh Nhơn , Hồ Đắc Lộc, “Trạm và Nhà máy điện”, Nhà xu ất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007. [2] Đào Quang Thạch, Phạm Văn Hòa, “Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp ”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2004. [3] Hu ỳnh Nhơn, “Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp”, Nhà xu ất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005. [4] Nguyễn Hữu Khái, “Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp”, Nhà xu ất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2005. (Giảng viên ghi rõ): -  Những bài đọc chính: [1], [2]  Những bài đọc thêm: [3], [4]  Tài liệu trực tuyến: www.abb.com , www.ge.com, www.cooperpower.com, www.power.alstom.com. 5 . Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học Giảng dạy phần lý thuyết cơ bản của môn học. - Ví dụ, b ài tập nhằm phân tích các tình trạng vận hành của thiết bị điện trong nh à máy - đ iện và trạm biến áp. Sinh viên làm đề tài tiểu luận. - Báo cáo tiểu luận. - 6 . Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên Yêu cầu sinh viên hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động thảo luận trên lớp, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tuân thủ các qui định về thời hạn,
  3. chất lượng các bài tập, bài kiểm tra. Sinh viên cần chủ động tự học, tìm kiếm thông tin tài liệu về môn học trên thư viện và trên internet, trao dồi kỹ năng học nhóm, tham khảo các chương, mục trong các tài liệu tham khảo m à giáo viên yêu cầu. 7 . Thang điểm đánh giá Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và xét học vụ. 8 . Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành 8.1.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30%, bao gồm các đ iểm đánh giá bộ phận như sau (việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận, trọng số của từng phần do giảng viên đ ề xuất, Tổ trưởng bộ môn thông qua): Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập: 10% - Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; - Điểm đánh giá phần thực hành; - Điểm chuyên cần ; - Điểm tiểu luận: 10% - Điểm thi giữa kỳ: 10% - Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên (hoàn thành tốt - nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; b ài tập cá nhân/ học kì,…). 8.1.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% Hình thức thi: tự luận - Th ời lượng thi: 60 phút - Sinh viên được tham khảo tài liệu - 8.2. Đối với môn học thực hành: Tiêu chí đánh giá các bài thực h ành: - Số lượng và trọng số của từng b ài thực hành: - 8.3. Đối với môn học đồ án hoặc bài tập lớn: Tiêu chí đánh giá, cách tính điểm cụ thể: - 9 . Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…vào cột (1)) và phân bổ thời gian (ghi số tiết hoặc g iờ trong các cột (2), (3, (4), (5), (6) và (7)) Hình thức tổ chức dạy học môn học Nội dung Tổng Lên lớp Thực hành, Tự
  4. thí nghiệm, học, Lý Bài Thảo thực tập, tự thuyết tập luận rèn nghề,... nghiên cứu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Chương 1: Khái niệm cơ bản về nhà 1 0 1 0 2 4 máy điện và trạm biến áp 1.1 Hệ thống điện 1.2 Nhà máy điện: nhiệt điện, thu ỷ điện, nguyên tử, điện gió, địa nhiệt, từ thuỷ động 1.3 Trạm biến áp Chương 2 : Phụ tải điện 1 1 1 0 3 6 2.1 Khái niệm 2.2 Đồ thị phụ tải 2.3 Tổng hợp đồ thị phụ tải 2.4 Điều chỉnh đồ thị phụ tải Chương 3: Ngắn mạch trong hệ thống 2 2 1 0 5 10 điện 3.1 Quá trình quá độ trong hệ thống điện 3.2 Ngắn mạch ba pha trong hệ thống điện 3.3 Ngắn mạch không đối xứng 3.4 Tính toán ngắn mạch ba pha 3.5 Tính toán ngắn mạch trong mạng điện hạ thế U< 1000V Chương 4: Các chế độ làm việc trong hệ 2 1 1 0 4 8 thống điện 4.1 Khái niệm 4.2 Chế độ làm việc lâu dài 4.3 Chế độ làm việc ngắn hạn 4.4 Các chế độ làm việc của điểm trung tính trong hệ thống điện Chương 5 : Máy biến áp điện lực 2 2 2 0 6 12 5.1 Khái niệm 5.2 Tính toán phát nóng trong máy biến áp 5.3 Sự già cổi và tuổi thọ của máy biến áp
  5. 5.4 Khả năng tải và quá tải của máy biến áp 5.5 Các loại máy biến áp 5.6 Tính toán và chọn công suất máy biến áp Chương 6 : Các khí cụ điện 2 1 1 0 4 8 6.1 Khái niệm 6.2 Các khí cụ đóng cắt mạch điện cao áp 6.3 Dao cách ly 6.4 Cầu chì cao thế 6.5 Các khí cụ cắt mạch điện hạ thế U
  6. 10.2 Sơ đồ tự dùng của nhà máy nhiệt điện 10.3 Sơ đồ tự dùng của nhà máy thủy điện 10.4 Sơ đồ tự dùng của trạm biến áp Chương 11: Điện một chiều trong nhà 1 0 1 0 2 4 máy điện và trạm biến áp 11.1 Khái niệm 11.2 Nguồn điện một chiều 11.3 Accqui 11.4 Các chế độ làm việc của accqui 11.5 Sơ đồ làm việc của tổ accqui 11.6 Chọn tổ accqui Chương 12: Thiết bị phân phối điện 1 0 1 0 2 4 12.1 Khái niệm 12.2 Thiết bị phân phối điện trong nhà 12.3 Thiết bị phân phối điện ngoài trời Chương 13: Điều khiển, đo lường, kiểm 1 0 1 0 2 4 tra, tín hiệu trong NMĐ và TBA 13.1 Khái niệm 13.2 Kiểm tra cách điện 13.3 Tín hiệu trong nhà máy điện và trạm b iến áp 13.4 Sơ đồ điều khiển và tín hiệu của máy cắt điện 10. Ngày phê duyệt Tổ trưởng Bộ môn Người viết Trưởng khoa (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) ThS. Lê Đình Lương TS. Nguyễn Hùng PGS-TS. Phan Thị Thanh Bình
  7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA …….. PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên môn học: .................................................... Mã môn học: ........................... Số tín chỉ: ......... Tiêu chuẩn Tiêu chí đánh giá Điểm con 2 1 0 i) Thể hiện được đặc điểm và yêu cầu riêng của môn học, 1. Mục tiêu cụ thể hóa đ ược một số yêu cầu trong mục tiêu chương 2 học phần trình, phù hợp và nhất quán với mục tiêu chương trình ii) Đúng mức và khả thi, phù hợp với yêu cầu trình độ 2 sinh viên theo thiết kế cấu trúc chương trình iii) Rõ ràng, cụ thể và chính xác, nhìn từ phía người học, có khả năng đo lường được, chứng minh được và đánh 2 giá được mức độ đáp ứng i) Phù hợp với mục tiêu học phần, khối lượng học phần 2. Nội dung 2 và trình độ đối tượng sinh viên học phần ii) Thể hiện tính kế thừa, phát triển trên cơ sở những kiến 2 thức sinh viên đã đ ược trang bị iii) Thể hiện một p hạm vi kiến thức tương đ ối trọng vẹn đ ể có thể dễ d àng tổ chức giảng dạy và để sinh viên dễ 2 d àng tích lũy trong một học kỳ iv) Thể hiện tính cơ bản, hiện đại, theo kịp trình đ ộ khoa 1 học-k ỹ thuật thế giới v) Thể hiện quan điểm chú trọng vào khái niệm (concept), nguyên lý và ứ ng dụng, không chú trọng tới 2 kiến thức ghi nhớ thuần túy hoặc kỹ năng sinh viên có thể tự học vi) Đủ mức độ chi tiết cần thiết để đảm bảo phạm vi và mức độ yêu cầu kiến thức của học phần, đồng thời đủ mức độ khái quất cần thiết để người dạy linh hoạt trong 1 việc lựa chọn phương pháp giảng dạy và tiếp cận phù hợp 3. Những yêu i) Quy định về học phần điều kiện rõ ràng nhất quán, số 2 học phần điều kiện không quá nhiều cầu khác ii) Mô tả vắn tắt nội dụng học phần ngắn gọn, rõ ràng, nhất quán với mô tả trong phần khung chương trình và 2 b ao quát được những nội dung chính của học phần iii) Mô tả các nhiệm vụ của sinh viên phải đầy đủ và thể hiện được vai trò hướng dẫn cho sinh viên trong quá 2 trình theo học iv) Tiêu chu ẩn đánh giá sinh viên và thang điểm đánh giá 2 đ ưa ra rõ ràng và hợp lý, phù hợp với mục tiêu học phần v) Có đầy đủ thông tin về giáo trình (tài liệu tham khảo 2 chính) mà sinh viên có thể tiếp cận vi) Trình bày theo mẫu quy định thống nhất 2 Điểm TB = 9.33 Trưởng khoa Người đánh giá (hoặc Chủ tịch HĐKH khoa)
  8. Xếp loại đánh giá: - Xu ất sắc: 9 đến 10 - Tốt: 8 đến cận 9 7 đến cận 8 - Khá: 6 đến cận 7 - Trung bình: - Không đạt: dưới 6.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2