intTypePromotion=1

Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn: Tiếng Anh 9 (Năm học 2015-2016)

Chia sẻ: Nguyễn Công Cao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
904
lượt xem
220
download

Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn: Tiếng Anh 9 (Năm học 2015-2016)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn đề cương ôn tập học kỳ 1 môn "Tiếng Anh 9" năm học 2015-2016 để các bạn tham khảo. Chúng tôi đã sưu tầm nhiều đề thi hay của môn tiếng Anh giúp các bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng này có thêm tài liệu ôn tập hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn: Tiếng Anh 9 (Năm học 2015-2016)

 1. III. Động từ Wish: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ  A. Cách dùng: Họ và tên.……………………………. I 1.   Ñie à u   öô ù c  kh o â n g  co ù  th a ä t   ôû  hie ä n  taïi  : NĂM HỌC 2015 ­2016 S + wish ( es ) + S2 + Vqk / were + O. Lớp 9 …….. Môn: Tiếng anh 9 2.   Ñie à u   öô ù c  kh o â n g  co ù  th a ä t   ôû  t ương  lai :  A­ Kiến thức cơ bản phần lí thuyết­  Anh 9­ Kì 1 S + wish ( es )  + S2     + would  +    V  +   O. 3.   Ñie à u  öô ù c  kho â n g  co ù  th a ä t   ôû   q ua  kh ứ:  S I. Thì quá khứ đơn( the past simple tense )và thì hiện tại hoàn thành (the    + wish ( es )  + S2     + had   + VPII      + O. present perfect tense) B. Bảng thay đổi về động từ khi viết câu với Wish: Thì quá khứ đơn( Past  Thì hiện tại hoàn  simple) thành(Present perfect) ST Động từ câu tình huống Động từ trong câu  1.Dấu hiệu  This morning, yesterday,  Since, for, just, ever , never,  T wish :  last, ago,  already,yet,  1 am / is /are weren’t In….. Recently, lately, so far, before,  2 am not/ isn’t / aren’t were it’s the first time……. 2. Mẫu  [+]     S + Ved  + O [+]  S  + have/ has  + VpII  + O 3 V / Vs, es Didn’t + V [­]    S + didn’t  + V  + O [­]  S + haven’t/ hasn’t  +  VpII    4 Don’t / doesn’t + V Vqk [?]   Did  +  S + V + O ? + O 5 Can’t +V Could + V [?] Have/ Has + S + VpII  +  6 Will Wouldn’t O ? II. Cách viết câu liên quan giữa thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn  7 Won’t would thành: 8 Must / have to/ has to Didn’t have to 1.  S + started + Ving / Vto  + O. 9 Vqk Hadn’t + VpII    => S + have / has + VpII   + O.  2.  S + stopped + Ving  + O. 10 didn’t + VpII Had + VpII    => S + haven’t / hasn’t   +   VpII  +  O. 11 Regret + Ving Hadn’t + VpII   3.  S  + have / has  ( not) / never  + VpII  + O  +  before. 12 Regret + not +Ving Had + VpII       => This / It is  the first  time  +  S   + have / has  + ever  +  VpII + O.   4. S + haven’t / hasn’t   +   VpII  +  O.               =>  S + last  + Vqk  +  O. Chú ý khi viết câu:              =>   The last time  +  S  + Vqk  + O  + was   + thời gian + ago.  *khi có: I’m sorry/ What’s a pity/ It’s a pity/… bỏ  qua khi chuyển sang câ              =>   It is + thời gian + since + S + Vqk  + O với “wish”              =>   S  + didn’t  +  V  + O. *nếu câu nêu ý  ở  dạng khẳng định khi chuyển sang với  wish ta đổi thành câ  5. When + did + S + V0  + O ? phủ định và ngược lại               => How long ago + did + S + V + O? *câu phủ định với any khi chuyển sang câu với “wish”ta đổi thành some             => How long + have / has + S + VPII  ? *S + would like/ love + O + To V1  I wish + S + V2/ed               =>  How long is it since + S  + Vqk  + O ? 1
 2.   (bo û  would   like   /   love  laáy ñoäng töø coù “to” chuyeån c. Động từ have/ get: thaønh ñoäng töø ôû coät 2 hoaëc theâm ED) ­ Động từ have:     S + have / has   + O người  + V + O vật *Ngoài cách trên người ta còn sử dụng từ trái nghĩa để viết thành                              S + have / has  + O vật  + VpII   + by……. câu với WISH   ­ Động từ get :       S + get  +  O người  + Vto  + O vật. IV. Đông từ USED TO:                             S + get  O vật  + VpII   + by……. 1. Diễn tả một thói quen trong quá khứ, không còn lưu lại ở hiện tại:  d. Động từ make  :    [+]        S  + used to   + V  + O.                                S + make  + O   +  V  + O [­ ]        S + didn’t  + use  to  + V  + O.                            So + tobe + made + Vto  + O.  [? ]        Did   + S + use  to  + V  + O? e. Động từ think/ report/ consider / say………. 2. Diễn tả một thói quen hay một sự thích nghi ở hiện tại                  S + think/ report/ consider / say + (that )  + S2  + V2 + O                    S  +  to be / get  + used to +  Ving  + O.      C1 =  It  + tobe  + thought/ reported / …..+ (that) + S2  + V2 + O. 3. Khi viết lại câu chuyển từ quá khứ đơn sang used to ta chuyển động       C2= S2 + tobe  + thought/ reported / …..+  Vto/ to have  + V2 +  từ từ quá khứ đơn “V2 / ed” sang động từ nguyên mẫu và bỏ các trạng  O. từ chỉ thời gian (always , usually, often …)nếu có  f. Động từ theo là Ving: chú ý viết câu với used to :                 S + V + Ving + O. 1. S + often / usually   +   Vqk    +    O              S+ V + Being + VpII+ ……..     =  S  +  used  to   +  V   + O. VI. Mệnh đề chỉ nguyên nhân / lí do – Mệnh đề chỉ kết quả:      2. S  +  don’t / doesn’t  +   V  +  O ( now/ any longer /  1. Mệnh đề chỉ nguyên nhân / lí do:  anymore).           =  S  +  used  to   +  V   + O. ­ Là mệnh đề bắt đầu bằng because / since/ as 3. S  + often / usually   +   Vs/ es   +    O.         Because/ since / as  +  Mệnh đề ng.nhân      =  S  +  to be/ get   +   used to   +   Ving   +  O.          =   Because/ since / as  +  S + V chia + O . V. Câu chủ động , câu bị động ( Active/ Passive)             Because of  +    Ving  1. Form:Active (Caâu chuû ñoäng) S + V + O                                          TTSH+N                                           ADJ + N Passive (Caâu bò ñoäng) S + be VpII + (by O) 2.Mẫu bị động của các thì cụ thể 2.Mệnh đề chỉ kết quả: ­ Là mệnh đề thường dùng kèm với mệnh đề nguyên nhân, luôn bắt  3.Mẫu bị động của các động từ đặc biệt: đầu bằng so/ Therefore: a. Động từ khuyết thiếu ( Modals): can/ may/ must/ ought to/                                Mệnh đề nguyên nhân, so + Mệnh đề kết quả should/have to/ used to…..                                    S1 + Vchia + O, so + S2  + Vchia  + O. 3.Cụm từ chỉ kết quả:  Ac:     S  + modals  + V + O.  * enough : đủ Pass:  So + modals  + be + VpII  + by + O.             S  + be(not)  + Adj  + enough  + ( for + O )   +  Vto + O. b. Động từ need:  * too : quá……Không thể…..   S  + be  +  too  +  Adj   +  (for + O ) +  Vto + O.                   Sngười  + need(s)    + Vto  +  O.    ( = S + be  + not  + Adj(trái 1)  + enough  + (for + O ) +  Vto + O.)               S vật  + need(s)    +  Ving / to be + VpII  + by  O * so……that…… quá……Không thể….. 2
 3.  S + be + so + Adj +  that + S2  + Vchia  + O. II. Verb  +  Geru n d  or  Infinitiv e  (  Ngh ó a  kho â n g  th a y   * such ……..that….. quá……Không thể….. ño åi  ):   S  + be   +   such   + a/ an  +  Adj   +  N+   that + S2  + Vchia  + O. Begin : baét ñaàu - Like : thích - VII. Câu điều kiện : ( Conditional sentences) Hate : Gheùt Start : baét ñaàu - Love : yeâu 1. Câu điều kiện loại 1:  diễn tả giả thiết sẽ xảy ra - Can’t stand:khoâng theå chòu ñöïng Continue : tieáp tuïc - Prefer : thích hôn   If   +  S  +   Vhtai     +  O, S  + Modals/ will   +  V  + O . - Can’t bear : III. Verb  +  Geru n d  or  Infinitiv e  (  Ngh ó a  th a y   ñoå i  ): 2. Câu điều kiện loại 2 :  diễn tả giả thiết trái với thực tế ở hiện  1. Sto p  +  V­in g : chaám döùt, khoâng laøm tại moät vieäc naøo ñoù nöõa. Sto p  +  to  V : Ngöng laïi moät vieäc   If   +  S  +   V q khứ /  were   +  O ,  S  +  would/ could   +  V  +  O. naøo ñoù ñeå laøm moït vieäc khaùc. Ex:- He stopped smoking. ( Anh aáy boû huùt 4. Câu điều kiện loại  3: diễn tả giả thiết trái với thực tế ở quá khứ. thuoác.)    If +  S  +   had  + VpII  +  O, S  +  would/ could  +  have  +VpII  +  O.  - He stopped to smoke. ( Anh aáy döøng laïi  VIII D   ạng  của động từ:   ñeå huùt thuoác.) I. Verb  +  Geru n d  :nh ö õ n g   ño ä n g  tö ø  luo â n   ñö ôï c   2.  Re m e m b e r  +  V­in g : Nhôù laïi moät vieäc ñaõ xaûy ra th e o  sa u  bôûi  V­ing: trong quaù khöù. Admit : chaáp nhaän - Consider : xem xeùt Rem e m b e r  +  to  V : Nhôù ñeå laøm, thöïc hieän moät vieäc naøo ñoù. Advise : khuyeân - Keep : Ex: - I remember seeing the Everest for the first time. giöõ, tieáp tuïc The sight was impressive. Avoid : traùnh - Mind : phieàn - Before going to bed, she always remembers to Discuss : thaûo luaän - Suggest : ñeà nghò lock the door. Dislike : gheùt - Enjoy : thích, 3. Forg e t  +  V­in g : Queân moät söï vieäc ñaõ xaûy ra thöôûng thöùc trong quaù khöù. Forg e t  +  to : Queân laøm moät vieäc naøo ñoù Practise : thöïc haønh - Can’t help : ( nhieäm vuï, boån phaän). khoâng theå chòu ñöïng Ex:- I ‘ll never forget seeing the Everest for the first Complete = - Finish : hoaøn time. thaønh - Don’t forget to do homework before going to Delay = - Postpond : hoaõn laïi school. Give up = - Quit : töø boû 4. Try  +  V­in g : Thöû Be used to = - Get used to Try  +  to  V : Coá gaéng. Ex: - The room was hot. I try opening the window, but it Be accustomed to - Look forward was still hot. to - I always try to learn English. 3
 4. IV.  Expr e s s i o n s  follo w e d  by  g er u n d :    ñö ôï c  th e o  sa u   bôûi  V­ing - It’s no use It’s useless - It’s no good - Be used to = Get used to = Be accustomed ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I to : quen vôùi NĂM HỌC 2015 ­2016 - Look forward to - Be busy: baän roän - Be worth : ñaùng Môn: Tiếng anh 9 V.  Pre p o s i t i o n s  (  in,  at,  on ,  of,  for, w i t h ,  with o u t  …)   Name :……………………………………………………….Class9… +  Geru n d :  sa u  gi ô ù i  tö ø  laø  V­ing B; Phần bài tập: VI.  Verb  +  mo n e y ,  tim e  +  Geru n d :   I. pick out the word whose underlined part is pronounced differently  - Spend : He spends most of his time (on) 1.  A. out B. round  C. about  D. would  studying. 2.  A. chair  B. check  C. machine  D. child  - Waste : She wastes much momey buying those 3.  A. too  B. soon  C. good  D. food  clothes. 4.  A. though  B. enough  C. cough  D. rough  VII.  Verb s  of  perc e p t i o n  +  (Pro) n o u n  +  Geru n d  or   5.  A. happy  B. hour  C. high  D. hotel  Bar e  infinitiv e :  Sau  ca ù c   ño ä n g  tö ø  ch æ  gia ù c   6.  A. pond B. post C. ghost D. go qu a n  thì   ño ä n g  tö ø  th e â m  –ING ho a ë c   ño ä n g   7.  A. compulsoryB. dull C. pull D. result tö ø  ng u y e â n  ma ã u  kh o â n g  TO: 8.  A. continent B. depend C. send D. pretend - See - Notice - Hear 9.  A. says B. prays C. plays D. days - Watch - Look at - Listen to 10.  A. climate B. pride C. quit D. primary  - Observe - Feel - Smell 11.  A. worry B. sorry C. dog D. doctor VIII.  Mod al  verb  +  Bare  infiniti v e :  Sau   ño ä n g  tö ø   12.  A. hoped B. asked C. received D. washed khi e á m  khu y e á t  laø  ño ä n g  tö ø  ng u y e â n  ma ã u   13.  A. about B. sound C. young D. account kh o â n g  TO: 14.  A. invited B. ticket C. pick D. circus ( Will, shall, can, may, must, would, should, could, 15.  A. place B. jam C. face D. take mibght, had better, ought to, …) 16.  A. teacher B. scholarship C. chair D. chess IX.  Verb  +  so m e o n e  +  Bare  infiniti v e : 17.  A. few B. dew C. new D. sew - Let : ñeå - My father let me drive his car. 18.  A. smart B. cart C. carry D. start - Have : nhôø - I’ll have my brother repair 19.  A. burn B. bury C. curly D. turn my bicycle. 20.  A. about B. south C. count D. young - Make: baét buoäc - Mrs Lee made her son clean 21.  A. lecture B. cure C. furniture D. picture his room. 22.  A. pause B. cause C. laugh D. naughty X.  Verb  +  s o m e t h i n g  +  Ved/  3  (p a s s i v e ) :  th e å  thuï   23.  A. passage B. massage C. message D. village ño ä n g  cuû a  ca â u  tru y e à n  khi e á n : 24.  A. heart B. wear C. bury D. pear - Have : nhôø - I had my watch repaired. 25.  A. check B. chair C. chalk D. character - Get : nhôø - I got my watch repaired. 26.  A. find B. kind C. blind D. first 27.  A. supper B. hungry C. pull D. sun 28.  A. television B. pressure C. pleasure D. leisure 29.  A. check B. Christmas C. chemistry D. anchor 4
 5. 30.  A. honor B. hour C. honest D. hope A. images B. portraits  C. visages  D. pictures  II. Choose the best answer to complete the following sentences. 19.  TV ______can enjoy various interesting programs by selecting the  1.  Email can be sent and received at any hour of the day, ______?  right channels.  A. can they   B. can it  C. can’t it  D. can’t they  A. lookers  B. watchers  C. viewers  D. seers    2.  Baird produced the first TV picture in 1962, ______?  20. Thanks to television we can enjoy various international programs on  A. did he B. didn’t he  C. does he D. doesn’t he  different ______.  3.  You haven’t read this article on the website yet, ______?  A. channels B. ways  C. forms  D. parts  A. have you B. haven’t you  C. did you  D. won’t you  21. Through TV we can see and learn about people , places and things in   4.  You don’t like playing computer games, ______?      ______lands  A. don’t you B. haven’t you  C. did you D. do you  A. near B. next to  C. faraway  D. distance  5.  Everything is all right, ______?  22. My parents always think that chatting on the Internet is time­ ______. A. is it B. isn’t it   C. are they D. aren’t they  A. spending  B. working   C. consuming  D. getting  6.  Everyone has read the latest news on the website, ______?  23.  It takes me about two hours  ______to Vung Tau.  A. haven’t they B. hasn’t he  C. don’t they D. doesn’t he  A. ride  B. to ride   C. riding  D. rode  7.  Let’s go to the cinema tonight, ______?  24. Before newspapers were ______, town criers would go through city  A. don’t we  B. let we C. shan’t we D. shall we  streets ringing a bell.  8.  Nobody is here ______?  A. made  B. discovered       C. invented  D. formed  A. aren’t they  B. is he  C. are they D. isn’t he  25. Town criers used to go through city streets, ______the latest news.   9.  Most children enjoy  ______advertisements on TV.  A. cried  B. said   C. told  D. shouted  A. to watch  B. watch  C. watching D. watched  26. They walked around the town, ______a bell.  10. Does your father hate ______rock music ?  A. ringing  B. horning  C. shouting  D. buzzing  A. to listen  B. listening  C. listened  D. listen  27. Nobody can’t deny the ______of the Internet in our life.  11.  I don’t like using the Internet because it has some ______ A. disadvantages  B. belief  C. benefits  D. profits  A. benefits  B. advantages  C. limitations D. disadvantages  28.  I can ______with my friend and relatives by means of e­mail.  12.  Town  ______used to go through city streets, shouting about the  A. relate B. get   C. gather  D. communicate  things they wanted to sell.   29.  Internet is a wonderful ______of modern life because it makes our  A. shouters  B. criers  C. singers  D. dancers  world a small village.   13.  Messages that a person receives or sends on the computer are ______. A. discovery  B. detection  C. invention   D. creature  A. data  B. information  C. e­mail  D. texts  30.  It’s a waste of time ______the Net. You have to know which website  14.  Muc Tim is one of the most popular ______for teenagers.  you want.  A. magazines  B. programs  C. newspapers   D. books  A. wandering B. wondering  C. playing  D. going 15.  Living far away from town, I can’t get ______to the Net easily.  31.I'll see him when he ______here tomorrow.. A. access  B. work  C. connect   D. relation  A. comes B. will come C. has come D. had come 16.  without a ______, you cannot access to the Internet.  32. These glasses are so dirty. You need______ them. A. machine B. television C. computer  D. translator  A. wash B. washing.  C. to washed  D.  washed 17.  The next stage of the ______of television is interactive TV.  33. It was the most______ experience of my life. A. revolution  B. resolution   C. development   D. invention  A. frighten  B. frightening C. frightened D. frightful 18.  TV brings ______and sound from around the world into millions of  34. ______ do you want? ~ A box of chocolates. homes.   A. What B. Which C. Who D. How 5
 6. 35. ______ is this building? ~ It's about two hundred years old. A. were sent B. sent C. send D. are sent A. How long B. How far C. How old D. How 55. There is a meeting _____ 9 am and 2 pm. 36. Dad allowed Dora ______to the party. A. on B. between  C. till D. at A. going B. to go C. go  D. gone 56. They _______ this house last year. 37. Ann is interested in ______young children.  A. paint B. paints C. painting D. painted A. teach B. teaches C. to teach D. teaching 57. She likes to wear _______ jeans. 38. I finished ______the book and went to bed  A. lively B. colorful C. equal D. faded A. reading B. to read C. read D. to be read  58. Some designers have _________ the Ao dai. 39. My teacher always expected me ______well in exams  A. consisted B. modernized C. depended D. comprised A. do B. doing C. to do D. to have done 59. He has known that woman ______seven months. 40. Don't worry______ me.  I’ll be fine A .in       B .for         C .since   D .at A. to  B. about C. with D. for 60. Rice ______tropical countries. 41. Mathematics and Literature are _____ subjects in high schools A .is grown       B .is grow       C .was grow D .is growing . A. adding B. optional C. religious D. compulsory 61. The school ______about 10 years ago 42. It’s very kind ____ you to say so D. will be built C. has been built   B. is built A. was built A. in B. to C. for D. of 62. Life in Vietnam is different ______ that in Malaysia. 43. Can you tell me how many chapters this book consists _____? A. off      B .from        C .to       D .on A. of B. to C. with D. in 63. She went  there ______ October 29 . th  44. Vietnamese people are very ____ and hospitable A .at      B .on       C .in        D .to A. friend B. friendless C. friendly D. friendship 64. They often go to that ____ to pray. 45. Malaysia is divided ______ two regions A. market B. hotel C. hostel D. shrine A. to B. on C. in D. into 65. Getting to the village is a very ____ journey 46. She often goes to the _____ to pray because her religion is Islam A. interesting B. interested C. interest D. interests A. church B. pagoda C. temple D. mosque 66. There is a small bamboo ___ at the entrance to the village 47. Mary was really _____ by the beauty of Hanoi A. forest B. forestation C. forest ranger D. forestry A. impress B. impressed C. impressive  D. impression 67. There is a meeting ____ 9 AM and 2 PM 48. The United States has a _____ of around 250 million A. on B. between C. till D. at A. population B. separation C. addition D. introduction 68. He was born ____ 15 , January th 49. I wish Susan ____ harder for her examination A. in B. of C. at D. on A. will work B. worked C. has worked D. works 69. We have lived in Hanoi ____ 4 years 50. The children are playing ____ in the schoolyard A. in B. since C. for D. at A. happy B. happily C. happiness D. unhappiness 70. I wish you ____ it again 51. I wish they ____ here tomorrow A. don’t do B. won’t do C. didn’t do D. wouldn’t do A. will come B. would come C. come D. came 71. The restaurant has the ____ for serving some of the finest food 52. Mary ____ write to me last year A. repute B. reputation C. reputed D. reputable A. uses to B. used to C. is used to D. was used to 72. _____ aspects of learning English do you find the most difficult? 53. He ____ with friends in an apartment in HCMC since last week A. What B. Where C. When D. Why A. living B. has lived C. lived D. live 73. We have many well ____ teachers here 54. Millions of Christmas cards ____ last month A. qualify B. quality C. qualified D. qualification 6
 7. 74. I saw your school’s ____ in today’s edition of Vietnam News A. interact B. interaction C. interactive D. interactively A. advertise B. advertisement C. advertiser D. advertising 94. Your teacher writes poems and stories, _____ she? 75. I can complete a ____ English test if you want A. don’t  B. won’t C. didn’t  D. doesn’t A. speak B. spoke C. spoken D. speaking 95. Going swimming in the summer is very interesting, _____ it? 76. She said that she _____ learning English with you A. is B. isn’t C. are D. aren’t A. like B. liked C. liking D. to like 96. Let’s dance tonight, _____? The party is so wonderful 77. She asked me where I _____ from A. shall we B. shan’t we C. will you D. won’t you A. come B. came C. to come D. coming 97. Don’t talk in class, ____ you? The teacher is explaining the lesson 78. If you want to attend the course, you ____ pass the examination A. do B. don’t  C. will D. won’t A. have to B. has to C. had to D. could 98. He laughs a lot because _____ her funny face 79. She ____ me whether I like classical music or not? A. in B. at C. on D. of A. ask B. asks C. asked D. asking 99. We don’t allow passengers _____ in this part of the building. 80. He asked me who the editor of this book ______ A. smoke B. smoking C. smoked D. to smoke A. is B. are C. was D. were 100. What will you do if you ______ the final 81. He told me he ____ leave the city the following day A. pass  B. passed C. passes D. Will pass  A. will have toB. would have to C. has to D. had to III. supply the correct word form 82. He wants to know whether I _____ back tomorrow 1. She was really _______by the beauty of the city (impress) A. come B. will come C. would come D. came 2. She made a deep _________ _ on the members of her class (impress) 83. I wonder why he ____ love his family 3. Their ________ _ made me happy (friendly) A. doesn’t B. don’t C. didn’t D. hasn’t 4. Many ________  come to Ho Chi Minh’s Mausoleum every day.(visit) 84. Who told you of the news? The ____ may not be correct 5. We enjoyed the _______ __ atmosphere in Hanoi(peace) A. inform B. information C. informational D. informative 6. Hanoi is not ___________ from Kuala Lumpur (difference) 85. I have sent you a lot of letters but you have never been _____ 7. The girls went to see __________ places in HCMC  (fame) A. responsively B. response C. respond D. responsive 8. The _______ __ language in Malaysia is Bahasa Malaysia(nation) 86. She thinks chatting on the Internet is time ____ 9. In Malaysia, _______ __ is free(educate) A. consume B. consumer C. consuming D. consumption 10. What is the main language of ________ _ at that school?(instruct) 87. The cost of ____ is very high in big cities 11. He is a famous stamp __________ (collect) A. live B. living C. lived D. life 12. He has a fine stamp ___________(collect) 88. We believe the new program will be ____ to everyone 13. They ___________ me to their family to Hue last year(invitation) A. beneficiallyB. benefic C. beneficial D. beneficiary 14. It is an ___________ journey(interest) 89. By learning English, you can access to the world’s _____ 15. He is ___________ in playing soccer(interest) A. develop B. developing C. development D. developed 16. It was an ___________ day (enjoy) 90. You can see a lot of commerce going _____ in this commercial city 17. She sings very ___________(beautiful) A. in B. on C. to D. at 18. The accident happens because of driving ___________ (care) 91. Can you tell me who _____ this kind of machine? 19. You should ___________ for an hour(relaxation) A. invented B. invention C. inventor D. inventive 20. There is a ___________ lot near my house (park) 92. The next stage in the development of television is _____ TV 21. Jeans are _________worn by both teenagers and adult.(wide) A. interact B. interaction C. interactive D. interactively 22. The news on VTV 1 is very ___________.(inform) 93. Remote controls are used to ____ with TV 23. We have many well__________teacher.(qualify) 7
 8. 24. Fashion ____________have modernized the Aodai.(design) 3. They might postpone the excursion until Saturday. IV. Fill in each gap with a suitable preposition => ............................................................................................................... 1. Maryam was really impressed ___ the beauty of Hue 4. They are going to announce the exam results tomorrow. 2. It seems difficult ____ me to meet her now => ............................................................................................................... 3. He doesn’t depend ____ his parents 5. They should widen the road at this point. 4. If you have any trouble, ask ____ help => ............................................................................................................... 5. This guide book is full ____ useful information 6. An expert should check these machines regularly. 6. We still keep in touch ____ each other although we live away ____  => ............................................................................................................... each other 7. We’ll have to repair the roof before the rainy season comes. 7. He will go to China ____ the end ____ this week => ............................................................................................................... 8. She went out ____ saying a word 8. They ought to white – wash the building for the celebration. 9. What do you often do ____ the weekends? => ............................................................................................................... 10. She was born ____ September 15th  9. You must attach a birth certificate to the application. 11. My exam is _____ 2 o’clock _____ Monday => ............................................................................................................... 12. I’ve been waiting here ______ ten minutes 10. You should inform the school of your change of address. 13. Are you leaving ______ Saturday morning? => ............................................................................................................... 14. My father worked in a bank _____ five years 11. This boy broke my window yesterday. 15. My uncle and aunt are on holiday _____ August => ............................................................................................................... 16. I always visit my parents ______ Christmas 12. People plant rice in those fields. 17. Mike usually plays football ______ the weekend => ............................................................................................................... 18. You’ve known me _____ ten years 13. They have known him well 19. I was born _____ January 3rd _____ 1986 => ............................................................................................................... 20. The doctor operated on the man just _____ time to save his life 14. They shouldn’t cut the flowers in this garden V. Supply the correct verb form => ............................................................................................................... 1. She asked me whether I (buy) _______ ___ that car VII. Put into indirect speech 2. She asked him where he (be) _________ from 1. “I’ll see you tomorrow,” she said 3. They said that they (sell) _________ their house  She said.................................................................................................. 4. I asked them if they (pass) _________ the final exam 2. “I saw her today,” he said 5. I asked him if he (can) _________ help me  He said................................................................................................... 6. She said to me that she____________  (sell) that car the following day 3. “I prefer this picture,” she said 7. He asked me where I (go) ______ __ the previous day  She said.................................................................................................. 8. The teacher asked her why she (not do) _________ the test 4. She said, “We saw him off at the station today” 9. I asked her if she (pass) _________ the final exam  She said.................................................................................................. 10. They asked him if he (must) _________ go then 5. “I’ll get the motorbike repair for you,” He said to me VI. Change into the passive voice  He said to me......................................................................................... 1. You must hand in your compositions before Friday. 6. “I bought this camera three months ago,” he said => ...............................................................................................................  He said................................................................................................... 2. You should send for the doctor immediately. 7. “We are moving into our new house tomorrow,” she said => ...............................................................................................................  She said.................................................................................................. 8
 9. 8. Mai is coming to help me tonight,” he said => Daniel wishes.....................................................................................  He said................................................................................................... 7. I don’t know how to repair the car.   9. “I love the peace and quiet of this place,” she said => I wish. ..................................................................................................................................................................  She said.................................................................................................. 8. It rains here every day.  10. “I hope the parcel will arrive tomorrow,” she said => I wish....................................................................................................................................................................  She said.................................................................................................. 9. Nicholas is sorry he smash up his car.   11. He said to me, “I can't do this test” => Nicholas wishes..................................................................................  He said to me......................................................................................... 10.  The snow won’t stop until tomorrow  12. They said to him, “We’re learning English now” => I wish.................................................................................................. 11. I am not lying on a beach in the Caribbean.  They told him......................................................................................... => I wish.................................................................................................. 13. She said to me, “I will go to China next week” 12. I don’t have time to go around the city.   She said to me........................................................................................ => I wish.................................................................................................. 14. They asked him, “Do you like to play this game?” 13. My friend cannot stay with me longer.   They asked him...................................................................................... => I wish.................................................................................................. 15. He said to me, “I must finish these works on time” 14. I don’t know many English words.   He told me.............................................................................................. => I wish.................................................................................................. 16. She asked me, “Why do you have to do this work?” 15. She doesn’t send me her recent photos.   She asked me....................................................................................... => I wish.................................................................................................. 17. They asked him, “Shall we go to the stadium tomorrow?” 16. It won’t be fine tomorrow.   They asked  him if............................................................................... => I wish.................................................................................................. 18. He said to me, “Do this test again, please” 17. My students don’t speak English fluently.   He asked me........................................................................................ => I wish.................................................................................................. 19. The teacher said to them, “Don’t make noise in class!” 18. My students write lessons slowly.   The teacher told them.......................................................................... => I wish.................................................................................................. 20. Mary said to me, “Can I borrow you some money? 19. The exercises are long.   Mary asked me.................................................................................... => I wish.................................................................................................. VIII. Rewrite sentences using I wish 20. The film is boring.  1. I haven’t got much money.  => I wish.................................................................................................. => I wish. .................................................................................................................................................................. IX. Đề thi tham khảo. 2. She’d like to be far away from house I. Choose A, B, C or D to complete the following sentences. ( 5 ms) => She wishes ......................................................................................... 1. Mrs. Hoa is a Buddhist. She goes to ________ to pray. 3. Francisco lives a long way away.  A. church B. pagoda C. temple D. mosque => Francisco wishes................................................................................. 2. Tuan wishes his father ________ here now to help him. 4. I have to practice the piano every day.  A. will be B. is C. would be D. were => I wish. .................................................................................................................................................................. 3. Last night, we ________ our children to the biggest zoo in town. 5.  I’m very bad at math.  A. took B. brought C. got D. carried => I wish. .................................................................................................................................................................. 4. Many designers took ________ from Vietnam’s ethnic minorities. 6. Daniel doesn’t live in the center of town.  A. inspire B. inspired C. inspiration D. inspiring 9
 10. 5. He finished his exercises on time. A. Cars and trucks are used to carrying food to market. A. His exercises were finish on time B. Cars and trucks are used to carry food to market. B. His exercises were finished on time C. Cars and trucks are use to carry food to market. C. His exercises are finished on time D. Cars and trucks are used to carried food to market. D. His exercises was finished on time II. Rewrite each sentence, beginning as shown 6. This test must be done ________. 1. I can’t play the piano. A. care B. careful C. carefully D. none is correct => I wish…………………………………………………………………………………………….. 7. It rains heavily, ________ I can’t go to the movie with you. 2. “Where does Mai live?” he asked me A. because B. and C. so D. but => He asked me ………………………………………………………………………………… 8. She asked me where I ________ that car. 3. They have built two department stores this year. A. buy B. bought C. will buy D. can buy => Two department stores ………………………………………………………………… 9. He said that he ________ learning English with you. 4. You must di this homework carefully. A. liked B. to like C. liking D. like => This homework …………………………………………………………………………….. 10. Going swimming in the summer is very interesting, ________it? 5. “I will leave here this month,” he said. A. is B. isn’t C. are D. aren’t => He said………………………………………………………………………………………….. 11. Peter will be here soon, ________? III. Fill in each of the following blank with one suitable word to  A. will he B. won’t he C. is he D. isn’t he complete the sentences. 12. They enjoyed ________ football after school. 1. Malaysia is ________ into two regions. A. to play B. playing C. played D. play 2. Lan goes to the _________ to pray because she is an islamic person. 13. The internet is available in our life, so we can ________ get access to  3. They were very impressed _________ the beauty of this city. it. 4. One ringgit consists _________ one hundred sen. A. easily B. easy C. uneasily D. uneasy 5. She is proud _________ her sister’s success in the beauty contest. 14. We were really ________ by the beauty of Ha Long Bay. 6. Ao dai is the __________ of Vietnamese women. A. impress B. impressed C. impression D. impressive 7. Jeans cloth comes from a kind of material that was made  15. They have lived in Ho Chi Minh City ________ three years. in_________. A. to B. at C. in D. for 8. Young generation is very fond__________ fashion clothing. 16. Jeans ________ all over the world. 9. Rice is_________ in tropical countries such as Vietnam and Thai  A. sell B. sold C. is sold D. are sold Land. 10. Life in Vietnam is different ______ that in Malaysia. 17. He hasn’t seen her ________ last year. 11. Nam used to __________volleyball in the garden . A. since B. for C. at D. in 12. She went  there _________ October 29th . 18. I wish you ________ noise in class. 13. At my school,  students have to wear a__________. A. don’t make B. didn’t make C. won’t make D. isn’t make 14. The school was __________about 10 years ago 19. “I have something to show you now,” he said to me. 15. What's the unit of______of Malaysia? Is it the ringgit. A. He told me that he has something to show me then. 16. The________religion of Malaysia is Islam. B. He told me that he had something to show you then. 17. The hospital building is divided________four sections. C. He told me that he had something to show you now. 18. Islam is the country's official________in Malaysia.  D. He told me that he had something to show me then. 19. English is_______ all over the world. 20. They use cars and trucks to carry food to market. 20. Tan usually wears uniform at school. At home he wears______clothes 10
 11. 21. My pen pal and I are far away from each other, but we always ______. 60.He arrives in Singapore ________ Monday evening.  22. Her good behaviors made a deep __________on all the class members. 61. On Tuesday morning, there is a meeting ________ 11 am and 1 pm.  23. They are ___________ so we love to see them. 62. ________ Wednesday, Mr. Thanh has appointments till 10 pm. 24.  Mai woke up late,____she didn’t have enough time to have breakfast. 63. He returns to the hotel ________ 10 pm. 25.  If you want to have good grades, you have to__________hard. 64. He will be in Singapore ________ Monday up________Thursday.  26. They will arrive to Lon Don__________Saturday evening. 65. Goodbye! See you ________ Monday.  27. Every day, he gets up __________5 o”clock. 66. The bus collected us ________5 o'clock early ________ the morning. 28. Uncle Ho was born__________1869 in Kim Lien village. 67. We usually go to our home village at least once______ the summer. 29.  If you study hard, you____ pass the exam. 68. We walked ________half an hour to reach the waterfall. 30. We have well­______ teachers.  69. They planned to have the trip ________ June. 31. I look forward to ______ from you soon. 70. She loves to watch the stars ________ night. 32. We usually go to our home village at least once ______the summer . IV. Rewrite the following sentences so that the second sentence means 33. We have some ____ students for the program 1. We have learnt English for 4 years. 34. We’ll take some ______to show the trip to our friends.    We started………………………………………………………………. 35. I saw your school’s ________ in today’s edition of the Vietnam News. 2. My father started to give up smoking last year. 36. Maryam and Lan have been pen pals _______ two years.  My father has…………………………………………………………… 37. They correspond _______ least once every two weeks. 3. Lan hasn’t written to Maryam for a month. 38. Maryam was really ________ by the beauty of the city.  Lan didn’t ………………………………………………………………. 39. It all depends _______ my parents. 4. When did you start to listen to classical music? 40. They are separated _______about 640 km of the sea  How long……………………………………………………………..? 41. Malaysia enjoys _______ climate. 5. I last saw her 10 years ago. 42. The _______ of Malaysia is Kuala Lumpur.  I haven’t………………………………………………………………… 43. Islam is the country's official _______. 6. How long have you bought this car? 44. The _______ language is Bahasa Malaysia.  When did………………………………………………………..? 45. Vietnamese women prefer to wear ________ clothing at work 7.I  am sorry I am busy now. 46. Designers have taken __________ from Vietnam's ethnic minorities. → I wish......................................................................................................... 47. Jean was named _______ sailors from Genoa in Italy. 8. She doesn’t have a bike.  48. Wearing uniforms helps students _______ equal in many ways. → She wishes................................................................................................. 49. The journey to the village is very __________. 9. We played soccer in the afternoon long ago.  50. Liz __________ a lot of photos to show the trip to her parents. → We used..................................................................................................... 51. There is a banyan tree __________ the entrance to the village. 10. Mary and Tom invited three hundred people to the wedding.  52. Everyone left the village late __________ the evening. → Three.......................................................................................................... 53. It’s to the west __________ the city. 11. I  last saw her 10 months ago. 54. Mrs. Parker works __________ at the grocery store  → I haven’t..................................................................................................... 55. He enjoys being a __________ of their family. 12. We  can’t go out because of the heavy rain. 56. We ________ a bus to the countryside → We wish..................................................................................................... 57. We hurriedly ________ our things and ran to the bus stop 13. She doesn’t go to my birthday party.  58. We were ________ to catch the last bus  → I wish......................................................................................................... 59.Mr. Thanh leaves Ha Noi ________2 pm.  14. We often went camping together.  11
 12. → We used..................................................................................................... VII.   Rewrite each of the following sentences so that it has a similar  15. They send two million books to America every year. meaning to the original one.  → Two............................................................................................................ 1. “Why don’t you go with me ?” 16. It’s five years since we last met each other.  She asked me why……………………………………………………. → We ............................................................................................................. 2. She enjoys going swimming . 17. Reading newspapers in the morning gives him pleasure.  She is interested in……………………………………………………  He enjoys ........................................................................................... 3. People have used the Internet all over the world . 18. They first printed “The Time” two hundred years ago.  The Internet has……………………………………………………..   “The Time” ...................................................................................... 4.   "Do   you   often   practice   speaking   English   with   your   partners?"   the  19. Does your brother use the internet every day ? examiner said to Lan.  Your brother ..................................................................................?  The examiner asked Lan ...................................................................... 20. Some newspapers have more pictures than texts. 5. Does your sister travel to work by bus every morning?  There are ..........................................................................................  Your sister ......................................................................................? 21. “Can I borrow you 100,000 dong ?”  he said to me. 6. He regrets telling her the truth.  He asked me ..................................................................................... ­­> He wishes........................................................................................ 22. You do not have a computer , so you can not get access to the Internet  7. The last time it rained was a fortnight ago.  I wish............................................................................................... ­­> It hasn't................................................................................................... 23.We must finish the work on time .  8. We don’t buy the house because we don’t have enough money.  The work ................................................................................................ ­­> If we had..................................................................................... 24.They have just bought their son a new bicycle . 9. Her voice is so beautiful that everyone admires it.  A new bicycle .......................................................................................... ­­> She ........................................................................................... 25. It is a pity that your friend isn’t at this party . 10. “How old is your son?” the nurse said to Mrs. Green.   I  wish .................................................................................................... ­­> The nurse ....................................................................................... 26. I often go to bed late . 11.Do we have to write all the questions ?   I am used to……………………………………………………………... ­> Need IX./ Choose the word which is pronounced differently from the other. ....................................................................................................................... 1. A. faded   B. planted      C. watched D. handed ? 12. Barbara is the best tennis ­ player in the club. 2. A. buses   B. bookcases      C. places D. telephones ­> No one....................................  3. A. located   B. prayed      C. depended D. divided ....................................................................................................................... 4. A. impressedB. missed      C. named D. washed . 13. I haven’t enjoyed myself so much for ages.  5. A. picnics     B. novels      C. poets D. comics ­> It’s ages since ........ ……. 6. A. blankets      B. shrines       C. heros D. pagodas ....................................................................................................................... 7. A. regions       B. friends       C. puppets D. designers 8. A. symbols       B. crosses       C. sales D. styles 14. I asked the hotel porter to wake me at 8 o’clock the followingmorning.  9. A. embroidered B. gathered C. relaxed D. played ­>“ Please 10. A. collected B. raised C. invited D. located ....................................................................................................................... ” 15. The cake was so hard that he could not eat it .  12
 13. ­>It was such ..................................................................................  Yêu cầu các em làm đủ ­ Nghiêm túc – Hiệu quả Chúc các em thành công! 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản