intTypePromotion=3

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Quy hoạch phát triển lãnh thổ

Chia sẻ: Nguyen Hong Phong | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:16

0
61
lượt xem
11
download

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Quy hoạch phát triển lãnh thổ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Quy hoạch phát triển lãnh thổ cung cấp những kiến thức quan trong, cốt lõi của môn học nằm trong nội dung ôn thi, nhằm giúp sinh viên đang học môn này nắm rõ các kiến thức cần ôn tập, ôn thi hiệu quả hơn. Chúc các bạn học tập và ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Quy hoạch phát triển lãnh thổ

 1. HỌC VIỆN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT  TRIỂN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc KHOA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP 1. Tên môn học:QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ 2. Giảng viên phụ trách ­ Giảng viên: ThS. Lê Kim Chi ­ Điện thoại: 092.515.555 ­ 0982831510 5. Nội dung ôn tập ­ Những về vấn đề lý luận cơ bản của quy hoạch phát triển lãnh thổ. ­ Thực tiễn quy hoạch lãnh thổ ở Việt Nam và những vấn đề về quản lý   nhà nước đối với QHPTLT của Việt Nam. ­ Nội dung và phương pháp quy hoạch phát triển lãnh thổ ở Việt Nam. 7. Tài liệu tham khảo ôn thi 1. Lê Kim Chi, 2013, Tập bài giảng “ Quy hoạch phát triển lãnh thổ”, tài  liệu lưu hành nội bộ, HVCS&PT. 2.Viện Chiến lược phát triển, “Quy hoạch phát triển kinh tế  ­ xã hội,  một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, XNB Chính trị quốc gia, 2004 3.PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh,2003, “Nghiên cứu chiến lược và quy hoạch  phát triển kinh tế ­ xã hội ở Việt Nam­ học hỏi và sáng tạo”, XNB Chính  trị   quốc gia. 4. PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh, 2007, “Chiến lược phát triển, bàn về tư  duy   và hành động có tính chiến lược”, XNB Chính trị quốc gia. 1
 2. 5. Hoàng Sỹ  Động,2012, “Quy hoạch từ  lý thuyết đến thực tiễn  ở  nước   chuyển đổi mô hình phát triển”, NXB Khoa học và Kỹ thuật,  6.TS. Ngô  Thúy Quỳnh,2010,    “Giáo trình Tổ  chức lãnh thổ  kinh tế”,  NXB Chính trị quốc gia. 12. Nội dung chi tiết và lịch học môn Quy hoạch phát triển lãnh thổ 2
 3. Tuần Nội dung học Tài liệu tham khảo Nội dung 1. MỘT SỐ  VẤN ĐỀ  LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ  QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN   LÃNH THỔ 3
 4. Tuần Nội dung học Tài liệu tham khảo Buổi   1 1. Quan niệm chung về QHPTLT. - Tập bài giảng: Quy hoạch phát  Ngày….. 2.QHPTLT trên thế giới. triển lãnh thổ Số   giờ  ­Các nước công nghiệp phát triển ­    Viện   Chiến   lược   phát   triển,  trên lớp:3 ­ Các nước thuộc LBNga và Đông Âu “Quy hoạch phát triển kinh tế ­ xã  ­Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia hội,   một   số   vấn   đề   lý   luận   và  3. QHPTLT ở Việt Nam (2 tiết) thực   tiễn”,   XNB   Chính   trị   quốc  ­Quy trình kế hoạch hóa gia, 2004 và các  ­Quan niệm về QHPTLT ­ Mục đích QHPTLT ­ Đối tượng QHPTLT ­ Các loại QHPTLT ở VN ­ Nội dung QHPTLT ở VN 4
 5. Tuần Nội dung học Tài liệu tham khảo Nội dung 2. NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ Ở VIỆT NAM 5
 6. Tuần Nội dung học Tài liệu tham khảo I. Quy trình lập QHPT và Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển 6
 7. Tuần Nội dung học Tài liệu tham khảo Buổi:   2 ­ Quy trình lập QHPT  - Tập bài giảng: Quy hoạch phát  Ngày:….. Bước 1: Hình thành ý tưởng, xây dựng đề cương triển lãnh thổ Số   giờ  Bước 2: Thu thập xử lý số liệu, tài liệu ­    Viện   Chiến   lược   phát   triển,  trên lớp: 3 Bước 3: Tiến hành nghiên cứu các chuyên đề  và  “Quy hoạch phát triển kinh tế  ­  tổ   chức   đánh   giá,   nghiệm   thu   các   chuyên   đề  xã hội, một số vấn đề lý luận và  nghiên cứu thực tiễn”, XNB Chính trị  quốc  Bước 4: Xử lý và xây dựng báo cáo tổng hợp, xin ý  kiến tư vấn chuyên gia gia, 2004 và các  Bước 5: Tổ chức thẩm định, thông qua quy hoạch Bước 6: Công bố quy hoạch ­ Phân tích, đánh giá vị  trí địa lý và địa thế  của lãnh  thổ;  ­ Phân tích, đánh giá tiềm năng và khả  năng khai thác  các tài nguyên thiên nhiên để  phát triển kinh tế  ­ xã  7
 8. Tuần Nội dung học Tài liệu tham khảo II:  Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế, xã hội của lãnh thổ quy hoạch và  Phân tích  những  hạn chế , thách thức và  ảnh hưởng của bối cảnh bên ngoài  đối với quá trình phát triển  kinh tế ­ xã hội của lãnh thổ 8
 9. Tuần Nội dung học Tài liệu tham khảo Buổi:   3 ­   Phân   tích   tình   trạng   và   trình   độ   phát   triển:   tăng   - Tập bài giảng: Quy hoạch phát  Ngày:….. trưởng kinh tế, cơ  cấu kinh tế, trình độ  công nghệ,  triển lãnh thổ xuất khẩu và độ  mở của nền kinh tế (có so sánh với   Số   giờ  - ­  Viện Chiến lược phát triển,  lãnh thổ khác, cả nước), đầu tư phát triển; trên lớp: 3 “Quy hoạch phát triển kinh tế  ­   ­ Phân tích hiện trạng và trình độ phát triển các ngành  xã hội, một số vấn đề lý luận và  sản xuất;  thực tiễn”, XNB Chính trị  quốc  ­ Phân tích hiện trạng và trình độ  phát triển các lĩnh   vực chủ yếu; gia, 2004 và các ­ Những biện pháp đã thực  thi: cơ  chế, chính sách  phát triển, đầu tư, hợp tác liên lãnh thổ  và quốc tế,  cải cách hành chính và quản lý nhà nước 1. Phân tích những   hạn chế  và thách thức  phát   triển của lãnh thổ 9
 10. Tuần Nội dung học Tài liệu tham khảo III. Định hướng phát triển lãnh thổ trong kỳ quy hoạch 10
 11. Tuần Nội dung học Tài liệu tham khảo Buổi:   4 1. Luận chứng quan  điểm, mục tiêu phát triển lãnh  - Tập bài giảng: Quy hoạch phát  Ngày:….. thổ cho kỳ quy hoạch triển lãnh thổ a. Xác định  quan điểm phát triển Số   giờ  - ­  Viện Chiến lược phát triển,  b.   Luận   chứng   mục   tiêu   phát   triển   cho   từng   giai   trên lớp: 3 đoạn và lựa chọn phương án phát triển “Quy hoạch phát triển kinh tế  ­   ­ Cách tiếp cận theo mục tiêu xã hội, một số vấn đề lý luận và  ­ Cách tiếp cận từ tiềm năng phát triển thực tiễn”, XNB Chính trị  quốc  c. Dự báo và lựa chọn  phương án phát triển gia, 2004 và các  ­ Các tiêu chí dự báo  phương án tăng trưởng ­ Các bước tính toán dự  báo tăng trưởng kinh  tế tiếp cận từ mục tiêu phát triển ­  Luận chứng  lựa chọn cơ cấu kinh tế ­  Luận chứng lựa chọn các khâu đột phá 2. Luận chứng phương hướng phát triển các ngành,  lĩnh vực và sản phẩm chủ lực 11
 12. Tuần Nội dung học Tài liệu tham khảo III. Xác định các giải pháp nhằm thực hiện quy hoạch; đề  xuất phương án tổ  chức thực hiện  quy hoạch và thể hiện phương án quy hoạch phát triển lãnh thổ trên bản đồ quy hoạch 12
 13. Tuần Nội dung học Tài liệu tham khảo Buổi:   5 1. Huy động và sử dụng vốn đầu tư - Tập bài giảng: Quy hoạch phát  Ngày:….. a. Dự báo nhu cầu và xác đinh các nguồn vốn   triển lãnh thổ Số   giờ  đầu tư cho phát triển ­    Viện   Chiến   lược   phát   triển,  trên lớp: 3 b. Xác định nguồn vốn đầu tư “Quy hoạch phát triển kinh tế  ­  c. Dự báo các nguồn vốn có khả năng huy  xã hội, một số vấn đề lý luận và  động thực tiễn”, XNB Chính trị  quốc  2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực gia, 2004 và các 3. Mở rộng hợp tác liên tỉnh và hợp tác quốc tế 4. Lựa chọn bước đi trong thời kỳ quy hoạch 5. Tổ chức thực hiện quy hoạch 1. Tỷ lệ kích thước các bản đồ 2.  Yêu cầu nội dung các bản đồ 13
 14. Tuần Nội dung học Tài liệu tham khảo 14
 15. Tuần Nội dung học Tài liệu tham khảo Buổi:   6 Quản   lý   Nhà   nước   trong   Quy   hoạch   phát   triển  - Tập bài giảng: Quy hoạch phát  Ngày:….. lãnh thổ oqr Việt Nam triển lãnh thổ Số   giờ  ­    Viện   Chiến   lược   phát   triển,  trên lớp: 3 “Quy hoạch phát triển kinh tế  ­  xã hội, một số vấn đề lý luận và  thực tiễn”, XNB Chính trị  quốc  gia, 2004 và các 15
 16. 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản