Đề cương thực hành động cơ xăng P1

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

1
288
lượt xem
144
download

Đề cương thực hành động cơ xăng P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau một thời gian làm việc định kỳ , động cơ cần phải được tháo ra để kiểm tra và sửa chữa, hoàn thành các chi tiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương thực hành động cơ xăng P1

 1. TRƯ NG CAO Đ NG K THU T CAO TH NG KHOA CƠ KHÍ Đ NG L C ************** Đ CƯƠNG BÀI GI NG TH C HÀNH Đ NG CƠ XĂNG (H CĐ CÔNG NGH ÔTÔ) Biên s an: NGÔ PHI LONG Năm 2009
 2. Th c hành Đ ng cơ xăng Bài 1: THÁO RÁP Đ NG CƠ Sau m t th i gian làm vi c đ nh kỳ, đ ng cơ c n ph i đư c tháo ra đ ki m tra và s a ch a, hoàn ch nh các chi ti t. N u không công su t c a đ ng cơ s b gi m sút nghiêm tr ng và có th d n đ n phá h y. I-THÁO Đ NG CƠ RA KH I XE _ X nh t c c te, x nư c thùng nư c. _ Tháo đư ng ng thoát. _ Tháo các c n đi u khi n b ch hòa khí, b ly h p. _ Tháo bình c qui: tháo c c âm trư c, c c dương sau. _ Tháo két nư c ra kh i đ ng cơ. _ Tháo các bu lông chân máy, bu lông n i ly h p v i h p s . _ Dùng c n c u c u đ ng cơ ra kh i xe đ v trí thích h p cho công vi c. _ Gá đ ng cơ lên bàn tháo l p. _ Tháo các b ph n r i bên ngoài đ ng cơ như b ch hòa khí, máy phát đi n, máy kh i đ ng, ng góp hút, ng góp thoát, bơm xăng, b chia đi n, b bi n đi n.… C u đ ng cơ ra kh i xe. Gá đ ng cơ lên bàn tháo l p. 1
 3. Th c hành Đ ng cơ xăng II-THÁO RÃ Đ NG CƠ 1/ Đ đ ng cơ v trí đ ng đ tháo: _ Tháo giàn c n m , đũa đ y, con đ i n u đ ng cơ thu c lo i xú páp treo. _ Tháo n p máy: tháo các bu lông n p máy theo phương pháp n i l ng d n đ u và theo th t chéo góc ho c xo n c t ngoài vào trong. Dùng búa cao su gõ vào 4 phía cho n p máy l ng ra (không dùng tua vít n y), nh c n p máy ra, l y t m đ m ra. Nh đ n p máy n m ng a. Tháo n p máy theo th t xo n c t ngòai vào trong 2
 4. Th c hành Đ ng cơ xăng Chú ý: Không tháo n p máy lúc đ ng cơ còn nóng đ tránh bi n d ng. _ N u n p máy l p b ng vít c y thì tháo vít c y ra b ng d ng c đ c bi t ho c dùng 2 đai c v n ch t vào nhau đ tháo. _Trư c khi tháo bánh răng tr c cam, xích cam hay dây đai ph i ki m tra d u cân cam, n u không có ph i đánh d u trư c khi tháo. Ví d : +Lo i dùng bánh răng tr c cam +Lo i d n đ ng b ng xích cam. d n đ ng tr c ti p. D u cân cam +Lo i d n đ ng b ng dây đai răng. Tr c cam D u cân cam Bơm nư c D u trên pu ly tr c khu u B căng đai Pu ly tr c Bánh răng khu u tr c khu u 3
 5. Th c hành Đ ng cơ xăng 2/ Xoay đ ng cơ n m ngang đ tháo: _ Tháo c c te d u, bơm d u, l c d u _ Tháo các vít l p ly h p (n i l ng đ u và chéo góc) và l y b ly h p ra. _ N u không c n thi t thì không tháo bánh tr n ra kh i tr c khu u. _ Tháo c m pít tông-thanh truy n như sau: Tháo t ng c p pít tông-thanh truy n song hành, thí d tháo c p pít tông-thanh truy n 1 và 4 trư c, 2 và 3 sau. 4
 6. Th c hành Đ ng cơ xăng a)Quay tr c khu u cho c m pít tông song hành xu ng TĐH, ki m tra d u c a thanh truy n và pít tông: -S th t ghi đ u to + n p thanh truy n và pít tông theo đúng th t xy lanh. -D u hư ng trên đ u to + n p thanh truy n và pít tông hư ng v phía trư c. N u không có d u thì ph i đánh d u trư c khi tháo đ tránh nh m l n khi ráp. b)Tháo n p thanh truy n (n i l ng đ u 2 bên), dùng cây g đ y c m pít tông- thanh truy n lên phía trên xy lanh và l y kh i đ ng cơ. N u xy lanh có g thì ph i c o đi đ tránh làm gãy xéc măng. c)Gá l i n p thanh truy n theo t ng b đ tránh b l n l n. Sau khi tháo c n ph i s p x p các c m chi ti t g n gàng, riêng bi t đ tránh hư h ng không c n thi t do tháo ráp. 3/ Xoay đ ng cơ n m úp đ tháo: _ Tháo đai c đ u tr c khu u ho c tháo m u kh i đ ng n u có, dùng c o tháo pu ly ra. _ Tháo n p đ y bánh răng tr c cam ra, xem xét d u ghi nơi bánh răng tr c khu u và bánh răng tr c cam, bánh xích ho c bánh đai (d u cân cam). 5
 7. Th c hành Đ ng cơ xăng _ Xem xét d u ghi nơi b tr c khu u (th t và hư ng), tháo b tr c khu u (n i l ng đ u t ngoài vào trong). _ Khiêng tr c khu u ra ngoài đ trên giá đ . _ Gá l i b tr c khu u vào thân máy theo t ng b đ tránh b l n l n. Chú ý: n u b tr c kh yu khó tháo, hãy c m 2 bu lông đã tháo ra vào l bu lông và l c. 4/ Tháo rã t ng chi ti t a)Cơ c u phân ph i khí: 6
 8. Th c hành Đ ng cơ xăng _ Dùng c o ép lò xo xú páp, l y ch t ch n, chén ch n, lò xo và xú páp ra ngoài (nh đánh d u th t trên xú páp và đánh d u lúc xú páp đóng kín trên b đ tránh bi n d ng xú páp). S p x p t ng b theo th t . _ Tháo m t bích gi tr c cam và rút tr c cam ra ngoài b)C m pít tông-thanh truy n _ Xem xét d u th t và hư ng trên đ nh pít tông. _ Dùng kìm tháo xéc măng đ tháo xéc măng ra kh i pít tông, nh s p x p xéc măng theo đúng th t và hư ng không đư c l n l n. _ Dùng kìm m vòng ch n 2 đ u ch t pít tông. _ Dùng d ng c tháo ho c máy ép đ tháo ch t pít tông ra. 7
 9. Th c hành Đ ng cơ xăng III-R A CHI TI T Các chi ti t sau khi tháo r i đư c r a s ch b ng d u, xong r a s ch b ng vòi nư c có áp su t cao, cu i cùng th i gió nén cho khô. Sau đó các chi ti t đư c ki m tra đ s a ch a ho c thay th , xong chu n b ráp đ ng cơ l i. Lưu ý: Khi r a các chi ti t xong, c n ph i s p x p riêng bi t các chi ti t, c m chi ti t đ tránh tr y do va ch m và tránh nh m l n khi ráp l i. 8
 10. Th c hành Đ ng cơ xăng IV-RÁP Đ NG CƠ Các chi ti t c a đ ng cơ đư c ráp l i theo th t ngư c l i v i khi tháo và c n chú ý các đi m sau đây: _ Các đư ng d u bôi trơn, các b ng nư c đã đư c thông s ch. _ Bôi 1 l p nh t m ng trên các m t ma sát. _ Ráp đúng th t , đúng hư ng đ i v i các chi ti t: pít tông, ch t pít tông, thanh truy n, n p thanh truy n, b tr c khu u, b c lót, xéc măng. _ Đ tránh l t khí, mi ng c t xéc măng ph i chia đ u nhau và tránh l ch t pít tông. M t có d u trên xéc măng ph i quay lên phía rên, không nh m l n th t gi a các xéc măng khí. _ Ráp đúng d u các chi ti t: d u ăn kh p gi a bánh răng tr c khu u và bánh răng tr c cam (d u cân cam), ráp đúng d u th t các xú páp. _ Ráp n p máy ph i si t làm nhi u l n, đúng ng u l c, đúng th t chéo góc ho c xo n c t trong ra ngoài. Ráp n p máy theo th t xo n c t trong ra ngòai _ Khi ráp đ m n p máy: n u đ m m i thì ta ch c n s d ng m bò bôi lên b m t c a đ m và n p máy, n u đ m cũ nhưng không b rách thì ta ph i dùng keo chuyên dùng đ bôi. _ Dùng c n si t ng u l c các chi ti t: n p máy, thanh truy n, b tr c khu u, bánh tr n. _ Khi ráp chi ti t có nhi u bu lông ph i si t làm nhi u l n đ u nhau. _ Ráp c m pít tông-thanh truy n vào xy lanh ph i dùng ki ng bóp xéc măng. 9
 11. Th c hành Đ ng cơ xăng _ Sau khi đã ráp xong, dùng tay quay th đ ng cơ xem n ng hay nh , có vư ng gì không. 10
 12. Th c hành Đ ng cơ xăng Bài 2: KI M TRA Đ NG CƠ I-KI M TRA N P MÁY, THÂN MÁY _ N t: thư ng hay b n t gi a 2 b xú páp. _ Quan sát b ng nư c b dơ, ngh t ph i thông s ch. _ Ki m tra tình tr ng l ren bu gi, l ren bu lông. _ Ki m tra m t ph ng ti p xúc gi a thân máy v i n p máy: dùng thư c th ng đ t lên m t ph ng theo các đư ng ngang, d c và đư ng chéo. Dùng lá c đo khe h gi a m t ph ng và thư c th ng (có th nhìn ánh sáng l t qua khe h ). Đ cong vênh cho phép là 0,15mm đ i v i n p máy và 0,05mm đ i v i thân máy. N u đ cong vênh nh có th rà l i m t ph ng, n u l n hơn tr s cho phép thì ph i mài l i, n u quá l n có th bào l i nhưng c n lưu ý bu ng cháy b nh l i, d gây kích n . II-KI M TRA XY LANH Dùng tay và m t ki m tra v t tr y xư c lòng xy lanh. N u đ sâu v t xư c l n thì quy t đ nh s a ch a luôn, n u không b xư c ta ti n hành ki m tra như sau: 11
 13. Th c hành Đ ng cơ xăng 1/ Đo đ mòn côn: dùng pan me đo trong đo đư ng kính xy lanh (theo phương vuông góc v i đư ng tâm ch t pít tông) 2 v trí cách m t ph ng trên 25mm và cách m t dư i 35mm, hi u s c a 2 s đo này là đ côn c a xy lanh. N u đ côn vư t quá 0,24mm trên 1 kho ng ch y 200mm c a pít tông thì ph i xoáy xy lanh. 2/ Đo đ mòn ovan: đo đư ng kính xy lanh 2 v trí vuông góc nhau cách m t ph ng trên 40mm, hi u s c a 2 s đo này là đ ovan c a xy lanh. N u đ ovan c a xy lanh vư t quá 0,07mm trên 100mm đư ng kính c a xy lanh thì ph i xoáy l i. Kích thư c s a ch a c a xy lanh thư ng có 6 tiêu chu n (cote): 0,25mm (cote 1); 0,50mm (cote 2); …; 1,50mm (cote 6). N u dùng đ ng h so thì có th đo tr c ti p tr s đ côn và đ ovan c a xy lanh đ c trên m t đ ng h mà không c n xác đ nh kích thư c th c c a chúng. Khi xy lanh mòn quá tr s t i đa (h t cote s a ch a), c n ph i thay xy lanh m i. Đ i v i lót xy lanh ư t thì c n ph i thay đ m làm kín nư c m i khi tháo ho c thay xy lanh. III-KI M TRA PÍT TÔNG, XÉC MĂNG 1/ Ki m tra pít tông: a)N u b m t pít tông b cào xư c nh có th đánh bóng v i gi y nhám m n, b xư c n ng ph i thay m i. b)Dùng que kim lo i gõ quanh pít tông n u có ti ng rè thì pít tông b n t. N u v t n t nh thì có th khoan l nh 2 đ u v t n t đ dùng l i, n u v t n t quá l n thì ph i thay pít tông m i. c)Đo khe h gi a pít tông và xy lanh: ráp ngư c pít tông không có xéc măng vào xy lanh, dùng lá c đo khe h gi a thân pít tông và vách xy lanh nơi vùng 12
 14. Th c hành Đ ng cơ xăng th ng góc v i ch t pít tông. Khe h cho phép là 0,34mm trên 100mm đư ng kính xy lanh, n u khe h l n hơn cho phép mà tình tr ng pít tông còn t t thì ta có th dùng l i pít tông đó b ng cách nong đuôi ho c làm gai nhám đ b t khe h . Còn không thì thay pít tông m i v i c l n hơn và xoáy l i xy lanh. Ta cũng có th đo khe h gi a pít tông và xy lanh b ng cách đo đư ng kính xy lanh, đo đư ng kính thân pít tông r i tr ra. d)Ki m tra khe h gi a l ch t pít tông và ch t pít tông: _Đo đư ng kính trong c a l ch t pít tông “dp” _Đo đư ng kính ngòai c a ch t pít tông “Dp” _Tính khe h : dp – Dp = -0,002 ÷ 0,01mm. _N u khe h vư t quá tr s trên thì ph i thay pít tông. Ho c có th dùng phương pháp l p th như sau: nung nóng pít tông lên kh ang 60 – 80oC, n u có th dùng l c c a ngón tay cái n ch t pít tông vào l ch t pít tông là đư c. 2/ Ki m tra xéc măng: a)Ki m tra khe h mi ng: đ t xéc măng n m ngang trong xy lanh, dùng pít tông không có ráp xéc măng đ y xu ng ½ kho ng ch y, dùng lá c đo khe h mi ng xéc măng. Khe h cho phép: xéc măng khí th 1 là 0,28 – 0,52mm; xéc măng khí th 2 là 0,45 – 0,69mm; xéc măng d u là 0,20 – 0,69mm. N u khe h quá l n thì ph i thay xéc măng, n u khe h quá nh thì có th giũa đi 1 ít đ u mi ng xéc măng. Chú ý không đư c giũa nhi u làm mi ng m quá to, không đư c có hi n tư ng nghiêng khi bóp 2 m t l i. 13
 15. Th c hành Đ ng cơ xăng c)Ki m tra khe h c nh: l y xéc măng, l t b lưng đ vào rãnh c a nó xoay th 1 vòng quanh pít tông, n u xéc măng không b k t trong rãnh thì dùng lá c đo khe h gi a xéc măng và rãnh. Khe h cho phép: 0.1mm. N u khe h quá nh thì mài m ng xéc măng b t, n u khe h quá l n thì thay xéc măng ho c pít tông tùy trư ng h p. b)Ki m tra khe h lưng: dùng thư c k p đo chi u sâu c a rãnh và chi u r ng c a xéc măng, hi u s c a 2 s đó là khe h lưng c a xéc măng. Tr s cho phép là 0,2 – 0,35mm, n u khe h không đ thì có th ti n rãnh xéc măng sâu thêm 1 ít. IV-KI M TRA THANH TRUY N 1/ Ki m tra khe h gi a đ u nh thanh truy n và ch t pít tông: _Đo đư ng kính trong “C” c a b c lót đ u nh thanh truy n. _Đo đư ng kính ngòai “Dp” c a ch t pít tông. _L y C – Dp, ta đư c khe h gi a đ u nh thanh truy n và ch t pít tông _Tr s cho phép 0,023mm, n u khe h quá l n thì ph i thay b c lót đ u nh thanh truy n (chú ý l d u ph i trùng nhau). 2/ Ki m tra thân thanh truy n b cong, xo n: a)N u có d ng c chuyên dùng: _ L y b c lót đ u to ra, l y ch t pít tông còn m i l p vào đ u nh , đ t thanh truy n c đ nh lên tr c c a m t ph ng đ ng. 14
Đồng bộ tài khoản