intTypePromotion=1

Để du lịch Quảng Bình ngang tầm Khu vực và Thế giới

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
2
download

Để du lịch Quảng Bình ngang tầm Khu vực và Thế giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Du lịch đã trở thành một trong số ngành có tốc độ tăng trưởng vào loại nhanh nhất trên thế giới; nó đã được công nhận là ngành kinh tế lớn nhất thế giới vượt trên cả ngành công nghiệp thép, điện tử, nông nghiệp. Ngành du lịch tại nhiều quốc gia trở thành mũi nhọn và được coi là ngành công nghiệp không khói, mang lại nhiều lợi ích cho các quốc gia, cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cấp các di tích lịch sử, các di sản văn hóa, khuyến khích phát triển, giao lưu học hỏi giữa các quốc gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Để du lịch Quảng Bình ngang tầm Khu vực và Thế giới

NGHIEN COU - TRAO COI<br /> <br /> <br /> <br /> IE D U L I C H Q U A N G B I N H<br /> •<br /> N G A N G T A M K H U V U C<br /> <br /> V A T H E G l C f l<br /> <br /> <br /> TA TRUNG NGHIA<br /> <br /> <br /> D u lich da tro thanh mot trong s6' nganh chuyen bien theo huong chuyen nghiep va hidu qua.<br /> c6 td'c dd tang truong vao loai nhanh Tren ban d6 du ljch Quang Binh da ghi nhdn 5 tuyen<br /> nhat tren the' gioi; n6 da dugc c6ng du ljch c6 kha nang khai thac bao gom: Tuyen 1 -<br /> nhan la nganh kinh te' Ion nhd't the" gioi vupt tren ca Tham dpng Phong Nha - dpng Ti6n Son; Tuyen 2 - Tir<br /> nganh cdng nghidp thep, difin tu, ndng nghidp. Nganh Trung tam du ljch - Khu tuong nidm liet sy Duong 20<br /> du lich tai nhidu qudc gia tro thanh mui nhpn va dupe quyet thdng; Tuyen 3 - Trung tam du ljch - nga ba<br /> coi la nganh c&ng nghiep khdng khoi, mang lai nhieu song Chay - thac Gio - Trp Mong - Nude Mpoc - Eo<br /> lpi ich cho cac qu&'c gia, cai thifin co so ha tdng, nang Gi6. Ngodi 3 tuyen chinh tren day, mpt s6' khdeh du<br /> cap cdc di tfch lich sir, cac di san van hoa, khuyen ljch c6n co chuong trinh den cdc diem du ljch khde<br /> khi'ch phat trien, giao luu hoc hoi giua cac qudc gia. trong tinh, tdp trung vao hai huong chinh; Tuyen 4:<br /> Hoat ddng du ljch npi dja mang lai nhieu ngu6n thu D6ng Hoi - lang mp Nguyen Huu Canh - Sudi Bang -<br /> cho dat nuoc, dong gop mpt phan kh6ng nho vao tong Nha luu niem Dai tuong Vo Nguyen Giap... Tuyen 5:<br /> thu nhap quo'c dan, tao ra nhien viec lam cho nguoi D6ng Hdi - Dd Nhay - Deo Ngang - Den Lieu Hanh.<br /> dan cung nhu khuyen khich cdc nganh nghe thu cong Nhin mdt each toan dien, do chua cd su hoat ddng cd<br /> my nghS va cdc nganh c&ng nghiep dich vu phat trien. hieu qua cua cdc td chiic luhdnh nen trir 3 tuye'n 1,2,3<br /> Hoat dpng du lich ngay nay da thuc su mang tinh chat do Trung tdm Du ljch van hod va sinh thai - Vuon<br /> toan cdu, tro thanh chie'e cdu ndi giua cdc khu vuc, Qudc gia Phong Nha - Ke Bang td chiic, huong dan la<br /> giira cdc quo'c gia tren toan the'gidi. tuong dd'i 6n djnh, cdc tuye'n con lai deu rdt it khach,<br /> Mac du co nhiing bie'n dpng ve t6 chiic, nhung tu phat va mang nang tinh chd't cua mdt tour picnic<br /> han che ve co cd'u he thdng bd mdy quan ly va t6 chiic hon la mdt chuong trinh du 1 jch hoan chinh.<br /> hoat dpng du lich so vdi y6u cdu thuc tien nhung trong Cd rdt nhieu giai phdp de tao su dong bd cho su<br /> 7<br /> <br /> <br /> <br /> thftp nien qua, nganh du lich Quang Binh da co nhirng phdt trien du ljch tren dja ban Quang Binh. Bao cdo<br /> co' gdng nhat djnh trong vide ddu tu xay dung ha tdng, cua UBND tinh Quang Binh "Tong ket 3 nam thuc<br /> phat trien nguon nhan lire, to chiic cdc loai hinh hoat hien phdt trien du ljch tinh Quang Binh giai doan<br /> dpng du lich, co' gdng dua du ljch hpi nhap voi tien dp 2006 - 2010 vd phuong hudng nhiem vu thdi gian<br /> chung cua khu vuc, gdp phdn phat trien kinh te' - xa den" da de ra 9 nhiem vu va giai phap la: Quy hoach<br /> hoi dia phuong. Nganh du ljch da co nhung chuyen vd t6 chiic thuc hifen quy hoach. Da dang hda san<br /> bien ddng ghi nhan, tich cue chu dpng tham gia de phdm du ljch. Ddo tao, phat trien nguon nhan luc. Xay<br /> xudt xay dung co che'chinh sach nhdm khuyen khi'ch dung chinh sach khuyen khi'ch phat trien du ljch.<br /> phat trien du lich - dich vu ciia tinh; phdi hpp cung cdc Tuyen truyen, quang bd, xiic tien du ljch. Phat trien co<br /> ban, nganh, cac dia phuang tham gia gop y sira doi, b6 so ha tdng djch vu vd hd trpdu ljch. Ddy manh nghien<br /> sung vd thdm dinh cdc du an ddu tu phdt trien du ljch. cuu khoa hpc, cdng ngh£ phuc vu phdt trien du ljch.<br /> Bp may co quan quan ly Nhd nuoc ve" du lich van dang Giu gin mdi trudng sinh thai, dam bao an ninh trat tu,<br /> tiep tuc duoc kien toan cung cd 6n dinh. C6ng tic dao an toan cho du khach. Khuyen khi'ch cpng ddng ddn<br /> tao ngu6n nhan luc tiep tuc dupe quan tam. C6ng tic cu tham gia hoat ddng du ljch. Tang cudng vai trd<br /> tuyen truyen quang ba, xiic tien du lich da co nhieu quan ly Nha nude ve du ljch.<br /> So 1 THONG TIN<br /> 2011 KHOA HOC - CONG NGHE - QB<br /> NGHIEN CUu - TRAO OOI<br /> <br /> <br /> Tren co so do de thuc hien la xay dung cac loai tie'p, sue chiia mat nude vd tai trpng die'm hudng dan<br /> hinh va cac tours dai ngay, ndi tinh can co cac giai khach khdng du luu lupng. Tai sudi nude khoang<br /> phap chuyen mdn: ndng Bang va tai Hoanh Son, khu ddn tie'p nam ngay<br /> Tao diem den trong khu vuc tai nguyen, chi cd ldi di-de'n chii khdng<br /> Tai nguyen du lich Quang Binh rat phong phii va cd dien tich dim bio siic chiia...<br /> da dang nhung kh&ng phai tai nguyen nao cung la Dichvu<br /> die'm den cua du lich. Di mot tai nguyen du lich trd Die'm de'n phii dupe hpp thanh bdi hai ye'u td'<br /> thanh die'm de'n can thie't phai tao duoc hieu ung tam quan trpng la tai nguyen va dich vu. Ye'u td' dich vu<br /> ly - tham my voi nhung dieu kien cu the' sau: vua bd sung them gia tri tdm ly - thdm my cho tai<br /> Tai nguyen phai duoc t6n tao de dam bao duoc nguyen vua mang lai hieu qui kinh te'. Vi the'bat budc<br /> mdt trong hai nhan td tao sue hut cho du lich la tinh phii cd co so dich vu de'n vdi cac dia ban tai nguyen<br /> n6i troi - d nhirng dia ban khac kh6ng the co va tinh hoac tai dia ban tai nguyen vdi chd't lupng dich vu cao.<br /> khac la so vdi cac dia ban khac. Neu nhirng tai nguyen Chd't lupng tdi nguyen la su hdp dan die'm de'n tit xa,<br /> nay kh&ng dat duoc mpt trong hai tinh chat tren thi se cdn chd't luong dich vu se quyet dinh dim bio su hap<br /> khfing the trd thanh die'm den cua hoat ddng du lich, din tai chd va tinh ben vung cho su hdp din cua die'm<br /> neu da dat duoc hai tinh chat tr6n nhung khdng bao de'n. Vi vay, cdn phii xdy dung mdt quy hoach t6ng<br /> t6n duoc gia tri mpt each ben vung thi cung se mat siic the've' phdt trie'n dich vu bao g6m hai thanh td' la phat<br /> hut cua mpt die'm den. Vi the, viec thuong xuyen bao trien ha ting co sd dich vu va cac loai hinh dich vu. De'<br /> tri va t&n tao de duy tri tinh trpi va tinh khac la cho tai cac tour du lich da thie't Idp cd tinh khi thi vd cd tinh<br /> nguyen la giai phap hang ddu. ben vung thi tai cdc khu du lich da dupe UBND tinh<br /> phe duyet cdn cd quy hoach chitie'tv6 phat<br /> trie'n dich vu trong khu vuc va trong mdi<br /> tuye'n du ljch.<br /> Cdn trie'n khai sdm cdc trung tdm, cac<br /> die'm djch vu va cdc san phdm djch vu de' khai<br /> thac cd hieu qua tai nguyen du lich ma khdng<br /> gdy nham chan va tang hieu qui kinh te' cho<br /> hoat dpng du ljch. Loai djch vu thdng qua<br /> thie't che' lang van hda du ljch. Day la mdt<br /> trong rd't it.cac loai djch vu cd hieutingmanh<br /> dd'i vdi hoat ddng du ljch. 0 hdu he't cac nude<br /> cd nen du ljch phdt trie'n thi lang van hda nhu<br /> j ^ | la mdt nhu cdu bat budc. B6n canh nhung<br /> die'm t i i nguyen Ion hoac trong nhung khu<br /> vuc du lich hay khu du ljch deu cd Idng van<br /> Die'm den phai dam bao luu lupng de tao dupe hda de" du khach vita thu gian sau nhung met<br /> khdng gian du ljch th&ng thoang va thuan loi cho du mdi ciia hanh trinh, vira hudng thu nhirng huong vj dm<br /> khach. Hien nay, do lupng khach chua nhieu nen hau thuc, hudng thu van hda bin dja va tham gia vdo<br /> het cac don vi khai thac tai nguyen chua nghi den siic nhung tro choi hdp din. Trong mdt sd trudng hpp,<br /> chiia. Khi luong khach tang len thi siic chiia lu&n la lang van hda dupe ddu tu rd't quy md va trd thanh mdt<br /> van de buc xiic ciia cac trung tam du ljch ldn. Qua t i i nguyen du ljch. Trong thdi gian trudc mat, d dja<br /> khao sat tai cdc die'm lira chpn thi trir khu vuc Ddng ban Quang Binh cdn tdi thie'u 4 lang van hda v i die'm<br /> Hdi vd Da Nhay la chua cd ddu hieu v6 siic chua, con van hda du lich (tai Ddng Hdi, Phong Nha, Bang va<br /> lai hdu he't cdc die'm du lich khde deu chua cd su chudn Hon La). Cac lang van hda cd chiic nang phuc vu cdc<br /> bj \6 vdn 66 nay. Hdu het cdc die'm den deu khdng cd sinh hoat van hda cho khach du ljch trong cac thdi<br /> dien tich hoat ddng cho du khach trong khu vuc tai doan luu trii hoac nghi ngoi giua hanh trinh. Thdng<br /> nguyen. Tai Phong Nha, ngoai khu trung tdm ddn qua lang van hda du ljch, khach du ljch dupe tie'p cdn<br /> <br /> J THONG TIN Sol<br /> { KHOA HOC • CONG HOH6 •3 2011<br /> NGHIEN Cuu - TRAO DPI<br /> <br /> <br /> vdi cac san pham du lich dja phucmg, ki'ch thich tinh thidn cac did'm djch vu dm thuc dpc bd bien, cdn bd<br /> hieu ky d^ tie'p tuc hanh trinh vao cac die'm tai nguyen sung cac diem djch vu van hda nhu djch vu tranh anh<br /> khac. Vf du: Tai Phong Nha cdn co lang van hoa du nghd thuat, bdo chf, djch vu anh va quay phim, djch vu<br /> ljch da chirc nang, trong d6 tai nguydn thidn nhien va internet dpc hai bd cda sdng Nhat Ld va Cdu Nhat Ld.<br /> van h6a tpc ngudi dong vai tr6 chu dao (duoi hinh Tai thj tran Kid'n Giang va Ba Ddn va khu du ljch Da<br /> thiic cac khu trung bay tieu ban tai nguyen (tien tdi lip Nhay, can cd quy hoach phat trie'n mdi noi it nhdt 2<br /> bao tang tu nhidn), cac hinh thdc am thuc dan gian, did'm dm thuc vdi dac san dja phuong, it nhdt 2 die'm<br /> cdc hinh thiic ddn nhac, dan vu truyen thdng vung an nhanh (Mc Donal), xay dung mdt sd diem djch vu<br /> cao); Tai sudi nude khoang ndng Bang cdn cd lang van hda nhu djch vu tranh anh nghd thuat, bao chf,<br /> nghi dudng vdi cac loai hinh thu gian ket hpp vdi chdt djch vu anh va quay phim, djch vu internet.<br /> lidu nude khodng ndng vd mdt sd' loai hinh sinh hoat Tai cac tuye'n dudng du ljch di qua, lua chpn cac<br /> van hda truydn thdng tdc ngudi gan lien vdi nguoi did'm thfch hpp dd' xdy dung cdc did'm dirng cd djch vu<br /> Bru-Van Kieu; Tai trung tdm thanh phd'Ddng Hdi cdn cung ung nhu ye'u phdm, phuc vu nghi giai lao nhu tai<br /> cd lang van hda du ljch t6ng hpp bao gom ca co sd luu giao Id trdn dudng H6 Chf Minh vdi dudng vdo mii<br /> trii, nghi dudng, dm thirc, dich vu van hda, djch vu Thdn Dinh, giao Id dudng Hd Chf Minh vdi dudng qua<br /> vien thdng, dich vu vui choi, giai tri... de du khach Cdn vd' Ddng Hdi, giao Id dudng Ba Trai vdi dudng<br /> khai thac sau khi hudng thu sinh thai bien. Cdn ddu tu qudc Id 1A, giao Id giua dudng 1A vdi dudng vd' Hon<br /> xdy dung Bdu Trd thdnh mdt Idng van hda du ljch da La... Tai did'm ndy cd cac djch vu hang hda, y te', djch<br /> chiic nang. Tai khu vuc du ljch phia Bdc cdn cd die'm vu masage, djch vu an nhanh, giai khat, hdng dac san<br /> djch vu tai Hdn La di phuc vu vide khai thac ca hai dja phuong vd djch vu van chuyd'n khach bang xe thd<br /> loai hinh sinh thai vd du ljch hdn hpp. so vdo did'm tai nguydn...<br /> + Loai dich vu thdng qua cdc die'm van hda du Cdn bao tri, ndng cdp cac cdng trinh phuc lpi xa<br /> ljch. Die'm van hda du ljch Id mdt don vj djch vu hdi trdn dja ban dd' khach du ljch tham gia hudng thu<br /> chuyen ngdnh cd gia trj cung cdp cho khach du ljch khi nghi ngoi. Hd thdng bao tdng, nhd van hda, rap<br /> nhung san phdm van hda dac thit, ddng thdi cung cd chid'u bdng, san choi thd' thao, be boi, khu giai tri cho<br /> nhung die'm dich vu cung ung nhu nhu ye'u phdm va tre nho,... cdn dupe ddu tu xay dung va to chdc hoat<br /> nhu cdu sinh hoat dot xud't. Dd la nhiing die'm ban ddng ngang tdm vdi nhu cdu hudng thu cua cdng<br /> hdng luu nidm, diem giai khat, did'm an nhanh, diem d6ng. Cdn t6 chdc cac phdng trung bay, dac biet<br /> bdn cdc hdng xa xi, die'm ban cdc loai thudc tan dupe hudng tdi du khach nhu phdng trung bay cd vat,<br /> vd dac biet Id thud'c nam, die'm bdn cac dac sdn que galerry,...<br /> huong, ban cdc dd luu nidm, dich vu anh va quay Cdn cd kd' hoach kfch thfch phat trie'n hang hda<br /> phim... Cac die'm djch vu nay nam tren hanh trinh du ljch, trong dd can cd nhiing phd djch vu du ljch<br /> tour, phuc vu thu gian cua khdeh khi di chuyen tir tai (bdn hang du ljch, djch vu internet, masage, trd choi<br /> nguydn nay sang tai nguydn khac. Trudc mdt, cdn to didnti,...).<br /> chiic die'm ddn khdeh tai cdc giao Id ldn dd' hinh thdnh Cdc hoat ddng phdi hpp trdn day se gdp phdn lam<br /> die'm van hda du ljch. Tir did'm van hda du ljch, khach tang tinh hap dan cua did'm de'n, giu chan khach va tang<br /> cd thd' di chuyd'n de'n tai nguydn bang cac phuong tien ngudn thu cho hoat ddng du ljch.<br /> chuydn dung nhdm tao hung khdi cho khach, vira tang Xd ly thdi gian: Vide keo dai cac tour du ljch de<br /> ngu6n thu. Trdn dja ban Quang Binh cd the t6 chiic dat muc tieu ddi ngdy, ndi tinh ddi hoi cdc did'm dung<br /> cdc did'm djch vu sau day: phai cd gid trj tidu hao thdi lupng du ljch mdt each hpp<br /> Tai thanh phd Ddng Hdi: Ngoai cdc co sd cd kha ly, cdn cd cdc giai phap cu the sau:<br /> nang t6 chiic cac hdi nghj qudc gia va qudc td'nhu Sun Chu trinh tour phai khep km va dan xen cac ye'u<br /> Spa Resort va Quang Binh - Sai Gon Tourist, cdn cd ft td tam ly - thdm my (nhu dan xen tai nguyen thidn<br /> nhat 2 den 3 co sd cd phdng hpp cao cdp bang each nhidn vdi tai nguydn van hda, dan xen tai nguyen du<br /> nang cdp cdc phdng hpp tai mdt sd' khdeh san nha nghi ljch vdi djch vu...), 1dm cho du khach thudng xuydn cd<br /> cd canh quan phu hpp nhu Trung tam van hda Thanh hdng khdi khdm phd. Su thay ddi trang thai tam ly se<br /> thid'u nidn Bdc Trung Bp, khach san Phong Nha. Hoan giam cang thang cho du khach khi khai thac tdi<br /> <br /> So 1 THONG TIN<br /> 2011 KHOA HOC - CONG NGHE - QB 4 ><br /> NGHIEN CUu • TRAO 001<br /> <br /> <br /> nguyen va ki'ch thfch tam ly to mo, hieu ky, du khach nhung tic ddng true tie'p ddn su phdt trie'n cdc tours du<br /> tiep tuc kham pha tai nguyen ma khong bi nham chan. lich hidn hanh. VI the', trong thai gian trudc mdt, can<br /> Cung duong di chuyen cua du khach trong mpt tao dieu kidn phat trid'n cdc td chiic kinh doanh 10<br /> tour khong qua dai so vdi su mong dpi va sue chiu hanh ndi dia dd' tap trung khdeh du lich tu do vdo<br /> dung cua du khach. Cac diem dung, diem nghi, diem nhirng chuong trinh vd tours du lich cd td chiic nhdm<br /> hudng thu van hda dm thuc phai dupe sap xe'p tai cac nang cao hidu qua hoat ddng du lich.<br /> thdi doan du khach vira khai thac xong tai nguyen va Td chiic xay dung cac tour ddc lap ngoai: Til<br /> cd nhu cau thu gian. Neu khai thac xong tai nguyen trudc de'n nay, hoat ddng du ljch Quang Binh thuc chat<br /> ma phai di chuyen quang dudng dai thi gia tri va hieu la ban tai nguydn thd cho cdc don vj lu hanh tir bdn<br /> ung tam ly - tham my tai cac diem nghi ngoi va hudng ngodi. Dieu nay lam cho du ljch trdn dja ban tinh vira<br /> thu van hda se giam. Neu bd trf cung dudng hpp ly thi thieu tfnh chii ddng, vira kem hidu qua kinh td'. Hdu<br /> cd the tang thai lupng tai cac die'm tai nguyen va cdc hdt cdc did'm tai nguydn chi hoat ddng du ljch dudi<br /> diem dich vu ma du khach se khdng cam thdy met dang thu ddng chd khach de'n chii chua cd cdc chuang<br /> moi. He so dich vu phai ldn hon hd so tai nguydn dua trinh chii ddng do cdc t6 chiic du ljch trong tinh Idp ra.<br /> vao khai thac de tranh tinh trang bdn "tai nguyen thd" Vi v|y, giai phap cho tinh trang nay Id phai xdy dung<br /> (nghia la hoat ddng du lich chu ye'u dua vao vide khai dupe cdc tour ddc Idp ngoai, nghia la phai cd mdt sd'<br /> thac cac tai nguyen chii khdng chii trpng hoac khdng chuang trinh du ljch do cdc don vj lu hanh trong tinh<br /> cd kha nang khai thac dich vu) va "chay mau tai nhan khac tir gd'c (tir did'm xud't phdt chuong trinh) de'<br /> nguyen" (hudng thu tai nguydn cua Quang Binh ddn khach de'n dja ban Quang Binh thuc hidn tours ndi<br /> nhung hudng thu dich vu va luu trii tai dia phuong dia. Mudn thuc hidn dupe didu dd ddi hdi phai cd van<br /> khac). Day la mpt khd khan rdt ldn dd'i vdi cac dja ban phdng dai didn ciia cac dan vj lu hanh tai cdc trung<br /> mdi to chiic hoat ddng du lich. Vi vay, so tai nguyen tdm dan cu ldn (chii yd'u la Hd Ndi va thdnh phd H6<br /> dua ra khai thac nhieu nhung hidu qua tdm ly - thdm Chf Minh) de thu nhan khdeh va lap cac tour ddc Idp<br /> my va hieu qua tam ly lai thap va rdt khd cd thd' keo dai ngay tir gd'c (ddc lap ngoai).<br /> thdi gian chu trinh du lich. Vi vay, giai phap ky thuat To chiic xay dung cac tour lien kd't:<br /> cho vdn de nay la tang cudng cac loai hinh va cdc ca sd Song song vdi cdc tour ddc lap ngoai, cdn thid't<br /> dich vu tren toan tuyen du lich ndi chung va trong lap mdi lidn he va hop tac vdi cac cdng ty lu hdnh<br /> pham vi tour ndi rieng. trong ca nude da cd vd se cd chuang trinh du ljch<br /> De keo dai quy thai gian, cdn tinh de'n siic chiia xuyen Viet de tranh thii dua cac did'm tai nguydn vd<br /> cua tai nguyen va cac die'm dich vu. Theo phan tfch d cdc tours ndi bd cua Quang Binh vao chuang trinh ciia<br /> cac phdn tren, vdn de siic chiia tren hdu he't tai nguydn cac cdng ty lir hanh nay. Dd la giai phap nhap tours<br /> (trir Khu du 1 ich hang ddng Phong Nha - Ke Bang) deu mang lai hidu qua td't nhdt vd nhanh nhdt cho hoat<br /> cd kha nang dam bao cho hoat dpng tai chd cua khach. ddng lir hanh Quang Binh va Id ngu6n nudi dudng cdc<br /> Dieu kien nay cdn dupe duy tri ben viing thi mdi dap tours ddi ngay, npi tinh tdn tai bdn viing.<br /> ung yeu cdu keo dai thdi lupng tour du ljch. Trong sd tren 150 did'm tdi nguydn thidn nhidn vd<br /> Chu the: Ngoai nhifng giai phap chung cho ca tdi nguydn van hda cd chiia dung yd'u td' du ljch thi chi<br /> quan quan ly va to chiic cac hoat ddng du lich trdn dia cd 38 tai nguydn dat dupe tidu chf ve' su n6i trdi vd sir<br /> ban cua tinh Quang Binh da trinh bay trong Bao cao khac la d nhirng muc dp khac nhau, dupe phan bd' tap<br /> "T6ng ket 3 nam thirc hien chuong trinh phat trie'n du trung trong mdt khu vuc hay trong mdt tuydh du ljch<br /> lich Quang Binh va dinh hudng phat trie'n trong thdi nhdt dinh mdi du di6u kidn dd' huy ddng khai thdc<br /> gian tdi" thi cdng tdc chuyen mdn, ndi nghiep cua phuc vu cho vide thie't lap cdc tour ddi ngdy. Vdi<br /> hoat ddng du lich can cd cdc giai phap cu the sau: nhirng giai phdp uu tidn ndi trdn, chdc chdn rdng du<br /> Md rdng hoat ddng ciia cdc don vi lir hanh: lich Quang Binh se ngay mdt phat trid'n manh me,<br /> Hien nay, tren dia ban tinh Quang Binh chfnh khde phuc dupe nhirng han che' vdn cd de' thuc sir trd<br /> thiic chi cd 3 don vi lir hanh hoat dpng. Hdu he't cac thanh nganh kinh td'quan trpng ciia tinh va ngang tdm<br /> cdng ty nay deu to chirc cac tour du lich cho khach di vdi cac nude trong khu vuc cung nhu qudc td'.<br /> du lich ra ngoai dia ban (outbound) nen khdng cd<br /> T.T.N<br /> THONG TIN Sol<br /> KHOA HQC - CONG NGHE - 2011<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2