intTypePromotion=3

Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 môn Hóa học lớp 11 năm 2018-2019 - THPT Lý Bôn - Mã đề 357

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
8
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 môn Hóa học lớp 11 năm 2018-2019 - THPT Lý Bôn - Mã đề 357

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để trang bị kiến thức và thêm tự tin hơn khi bước vào kì thi sắp đến mời các bạn học sinh lớp 11 tham khảo Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 môn Hóa học lớp 11 năm 2018-2019 - THPT Lý Bôn - Mã đề 357. Chúc các bạn làm bài kiểm tra tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra chất lượng giữa HK1 môn Hóa học lớp 11 năm 2018-2019 - THPT Lý Bôn - Mã đề 357

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I<br /> NĂM HỌC 2018-2019 - MÔN: HÓA HỌC 11<br /> Thời gian làm bài: 40 phút;<br /> (30 câu trắc nghiệm)<br /> Họ và tên:………………………………………………………<br /> Mã đề thi 357<br /> Số báo danh:……………………………………………………<br /> TRƯỜNG THPT LÝ BÔN<br /> <br /> Câu 31: Cho phenolphtalein vào dung dịch nào sau đây sẽ hóa hồng<br /> A. dung dịch NaCl<br /> B. dung dịch NaOH<br /> C. dung dịch HCl<br /> D. dung dịch BaCl2<br /> Câu 32: Dung dịch HCl 0,001M có pH là<br /> A. 4.<br /> B. 3.<br /> C. 2.<br /> D. 1.<br /> Câu 33: Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng ,sau khi phản ứng xảy ra thấy có 1,6 lít NH3. Hiệu suất của<br /> phản ứng :(các khí đo ở cùng một điều kiện)<br /> A. 40%<br /> B. 20%<br /> C. 30%<br /> D. 50%<br /> Câu 34: Môi trường kiềm là môi trường trong đó:<br /> A. pH < 14<br /> B. pH = 7<br /> C. pH < 7<br /> D. pH > 7<br /> Câu 35: Thể tích dung dịch HCl 0,3M cần để trung hòa 100ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M<br /> là:<br /> A. 150ml<br /> B. 100ml<br /> C. 200ml<br /> D. 250ml<br /> Câu 36: Axit HNO3 đặc nguội không phản ứng với kim loại nào sau đây<br /> A. Zn<br /> B. Ag<br /> C. Fe<br /> D. Cu<br /> Câu 37: HNO3 loãng không thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với chất nào dưới đây.<br /> A. Fe(OH)2<br /> B. FeO<br /> C. Cu<br /> D. NaOH<br /> Câu 38: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi:<br /> A. Sản phẩm tạo thành có chất dễ bay hơi<br /> B. Sản phẩm tạo thành có chất điện li yếu<br /> C. Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa<br /> D. A,B,C đều đúng<br /> Câu 39: Khí nitơ có thể được tạo thành phản ứng hóa học nào sau đây.<br /> A. Nhiệt phân NH4NO3<br /> B. Cho Cu phản ứng với HNO3<br /> C. Nhiệt phân NH4NO2<br /> D. Nhiệt phân AgNO3<br /> Câu 40: Amoniac là chất có công thức phân tử là<br /> A. NH3<br /> B. NH4Cl<br /> C. HNO3<br /> D. NH4NO3<br /> Câu 41: Dung dịch X có chứa: a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl– và d mol NO3–. Biểu thức nào sau đây đúng?<br /> A. 2a + 2b = c + d<br /> B. 2a – 2b = c + d<br /> C. 2a + 2b = c – d<br /> D. a + b = 2c + 2d<br /> Câu 42: Phương trình ion rút gọn Fe3+ + 3OH- Fe(OH)3 có phương trình phân tử là<br /> A. Fe(OH)3 + 3HNO3  Fe(NO3)3 + 3H2O<br /> B. FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl<br /> C. Fe2(SO4)3 + 3Ba(OH)2  2Fe(OH)3 + 3BaSO4<br /> D. Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O<br /> Câu 43: Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các<br /> phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được<br /> 46 gam muối khan. Khí X là (H=1, N=14, O =16, Mg =24)<br /> A. N2O<br /> B. NO<br /> C. N2.<br /> D. NO2.<br /> Câu 44: HNO3 là chất có tính chất?<br /> A. Là một axit mạnh<br /> B. Là chất dễ bị phân hủy khi được chiếu sáng<br /> C. Một chất có tính oxi hóa mạnh<br /> D. A,B,C đều đúng<br /> Câu 45: Nhiệt phân hoàn toàn KNO3 thu được các sản phẩm là<br /> A. K2O, NO2, O2.<br /> B. KNO2, O2.<br /> C. KNO2, NO2, O2.<br /> D. KNO2, NO2.<br /> Câu 46: Trong phòng thí nghiệm, thường điều chế HNO3 bằng phản ứng<br /> A. NaNO3 (rắn) + H2SO4 (đặc) → HNO3 + NaHSO4<br /> B. N2O5 + H2O → 2HNO3<br /> C. 2Cu(NO3)2 + 2H2O → Cu(OH)2 + 2HNO3<br /> D. 4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3<br /> Trang 1/1 - Mã đề thi 357<br /> <br /> Câu 47: Cho 19,2g kim loại M tan trong dung dịch HNO3 dư được 4,48lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất.<br /> Tìm M :<br /> A. Cu(64)<br /> B. Zn(65)<br /> C. Fe(56)<br /> D. Mg(24)<br /> Câu 48: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VA biểu diễn tổng quát là :<br /> A. ns2np4<br /> B. ns2np5<br /> C. ns2np2<br /> D. ns2np3<br /> Câu 49: Cho phản ứng KOH + HNO3  KNO3 + H2O .Phản ứng này có phương trình ion thu gọn là<br /> <br /> A. OH- + HNO3  NO 3 + H2O<br /> B. H+ + OH-  H2O<br /> <br /> <br /> C. K+ + NO 3  KNO3<br /> D. KOH + H+  K+ + H2O<br /> Câu 50: Chất nào sau đây khi hòa tan vào nước không bị điện li<br /> A. KNO3<br /> B. NaOH<br /> C. HCl<br /> D. Saccarozơ (C12H22O11)<br /> Câu 51: Chất nào sau đây là bazơ theo a-re-ni-ut<br /> A. Ca(OH)2<br /> B. HCl<br /> C. NaCl<br /> D. CuSO4<br /> <br /> 2<br /> Câu 52: Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào 100ml dung dịch X chứa NH 4 ; SO 4 ; NO 3 rồi đun nóng thu được 23,3<br /> gam kết tủa và 6,72 lít khí (đktc) . Nồng độ mol/lít của (NH4)2SO4 và NH4NO3 lần lượt là :(Cho O =16, S=32, Ba<br /> =137)<br /> A. 1M và 2M<br /> B. 0,5M và 1M<br /> C. 2M và 2M<br /> D. 1M và 1M<br /> Câu 53: Hệ số cân bằng của HNO3 trong phản ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O là<br /> A. 8.<br /> B. 2<br /> C. 6<br /> D. 4<br /> Câu 54: Cho phản ứng ion thu gọn H+ + OH- →H2O. Phản ứng xảy ra được là vì<br /> A. Sản phẩm sau phản ứng có chất điện li yếu<br /> B. Sản phẩm sau phản ứng có chất tan<br /> C. Sản phẩm sau phản ứng có chất khí.<br /> D. Sản phẩm sau phản ứng có chất kết tủa.<br /> Câu 55: Chất nào sau đây là điện li yếu<br /> A. CH3COOH<br /> B. HCl<br /> C. KOH<br /> D. NaCl<br /> Câu 56: Theo thuyết A-re-ni-ut chất nào sau đây là hidroxit lưỡng tính<br /> A. Fe(OH)2<br /> B. Al(OH)3<br /> C. KOH<br /> D. Ba(OH)2<br /> Câu 57: Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,1M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol<br /> ion sau đây là đúng.<br /> A. [H+] < 0,1M<br /> B. [H+] > [NO3-]<br /> C. [H+] < [NO3-]<br /> D. [H+] = 0,1M<br /> Câu 58: Trong phản ứng nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử .<br /> A. N2 + 3H2 → 2NH3<br /> B. N2 + 6Li → 2Li3N<br /> C. N2 + O2 → 2NO<br /> D. N2 + 3Mg → Mg3N2<br /> Câu 59: Khí Nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ thường là do:<br /> A. Trong phân tử N2, mỗi nguyên tử Nitơ còn một cặp e chưa tham gia tạo liên kết<br /> B. Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ<br /> C. Trong phân tử N2 có liên kết ba bền vững<br /> D. Nguyên tử Nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm Nitơ<br /> Câu 60: Chọn phương trình điện li không đúng.<br /> A. NaCl →Na+ + ClB. NaOH →Na+ + OH<br /> C. HNO3 →H+ + NO 3<br /> D. CH3COOH  CH3COO- + H+<br /> --------------------------------------------------------- HẾT ---------(Học sinh không được sử dụng tài liệu)<br /> <br /> Trang 2/2 - Mã đề thi 357<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản