intTypePromotion=3

Đề kiểm tra giữa học kỳ môn Vẽ kỹ thuật 1A - ĐHBK

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
160
lượt xem
28
download

Đề kiểm tra giữa học kỳ môn Vẽ kỹ thuật 1A - ĐHBK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra giữa học kỳ môn Vẽ kỹ thuật 1A - ĐHBK tập hợp 3 đề thi giữa học kỳ môn vẽ kỹ thuật. Mỗi đề gồm 3 câu hỏi xoay quanh các nội dung: xác định độ dài thật của đoạn thẳng, vẽ hình chiếu còn lại của tam giác, xác định hình thật của tứ giác,... Đây là tài liệu ôn thi dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra giữa học kỳ môn Vẽ kỹ thuật 1A - ĐHBK

  1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùc h Khoa Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng Ñeà : 01 Boä Moân Hình Hoaï – Veõ Kyõ Thuaät ---oooOooo--- KIEÅM TRA GIÖÕ A HOÏC KYØ MOÂN HOÏC : VEÕ KYÕ THUAÄ T 1A (806001) Thôø i löôï ng : 45 phuù t Ngöôøi ra ñeà : Tröông Höõu Hoan Chuû nhieä m boä moâ n : Döông Thò Bích Huyeàn Chöõ kyù : . . . . . . . . . . Ñeà : Caâ u 1 (4 ñieåm ): Veõ hình chieá u coø n laïi cuû a hai töù giaù c phaúng ABCD vaø EFGH thuoäc nhau (3 ñieåm). Xaù c ñònh ñoä daø i thaä t cuûa ñoaï n thaúng BC (1 ñieå m). Caâ u 2 (3 ñieåm ): Veõ hình chieá u coø n laïi cuû a tam giaù c caâ n ñaùy IJ, ñænh K thuoäc ñöôø ng thaúng a. Caâ u 3 (3 ñieåm ): Xaù c ñònh hình thaä t cuû a töù giaù c phaúng LMNP. Veõ tam giaùc ñeàu MNO, O thuoä c maë t phaúng cuûa töù giaù c. Chuù yù : Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng taø i lieä u khi laøm baø i.
  2. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùc h Khoa Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng Ñeà : 02 Boä Moân Hình Hoaï – Veõ Kyõ Thuaät ---oooOooo--- KIEÅM TRA GIÖÕ A HOÏC KYØ MOÂN HOÏC : VEÕ KYÕ THUAÄ T 1A (806001) Thôø i löôï ng : 45 phuù t Ngöôøi ra ñeà : Tröông Höõu Hoan Chuû nhieä m boä moâ n : Döông Thò Bích Huyeàn Chöõ kyù : . . . . . . . . . . Ñeà : Caâ u 1 (4 ñieåm ): Veõ hình chieá u coø n laïi cuû a hình bình haø nh ABCD (2 ñieåm). Xaùc ñònh ñoä daøi thaät cuû a ñoaïn thaúng BC (1 ñieå m). Döïng tam giaùc caân ñænh A, ñaùy DE vaø E thuoä c AB (1 ñieåm ). Caâ u 2 (3 ñieåm ): Hoaø n chænh hình chieáu cuûa tam giaù c vuoâ ng IKJ, vuoâ ng taïi J vaø ñieåm K thuoäc ñöôøng thaúng a. Caâ u 3 (3 ñieåm ): Hoaø n chænh hình chieáu cuûa hình vuoâng MNPL. Chuù yù : Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng taø i lieä u khi laøm baø i.
  3. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùc h Khoa Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng Ñeà : 03 Boä Moâ n Hình Hoaï – Veõ Kyõ Thuaät KIEÅM TRA GIÖÕ A HOÏC KYØ MOÂN HOÏC : VEÕ KYÕ THUAÄ T 1A (806001) Thôø i löôï ng : 45 phuù t Ngöôøi ra ñeà : Traà n Ngoïc Tri Nhaân Chuû nhieä m boä moâ n : Döông Thò Bích Huyeàn Chöõ kyù : . . . . . . . . . . Ñeà : Caâ u 1 (4 ñieåm ): Veõ hình chieá u coø n laïi cuû a mieá ng phaúng (2 ñieåm ). Xaù c ñònh ñoä lôùn thaät cuûa AB (1 ñieå m). Veõ tam giaù c caâ n ABN, N thuoäc BC vaø AB = BN (1 ñieå m). Caâ u 2 (3 ñieåm ): Döïng ñieåm D sao cho ABCD taï o thaø nh mieá ng phaúng ña giaù loài coù AC = AD. Caâ u 3 (3 ñieåm ): Xaù c ñònh hình thaä t cuû a hình phaú ng. Chuù yù : Sinh vieân khoâng ñöôï c söû duïng taøi lieä u khi laøm baøi.
  4. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùc h Khoa Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng Ñeà : 04 Boä Moân Hình Hoaï – Veõ Kyõ Thuaät ---oooOooo--- KIEÅM TRA GIÖÕ A HOÏC KYØ MOÂN HOÏC : VEÕ KYÕ THUAÄ T 1A (806001) Thôø i löôï ng : 45 phuù t Ngöôøi ra ñeà : Tröông Höõu Hoan Chuû nhieä m boä moâ n : Döông Thò Bích Huyeàn Chöõ kyù : . . . . . . . . . . Ñeà : Caâ u 1 (4 ñieåm ): Veõ hình chieá u coø n laïi cuû a hai töù giaù c phaúng ABCD (2 ñieå m) vaø EFGH (1 ñieå m) thuoä c nhau. Xaùc ñònh ñoä daøi thaät cuû a ñoaïn thaú ng AD (1 ñieå m). Caâ u 2 (3 ñieåm ): Veõ hình chieá u coø n laïi cuû a tam giaù c vuoâng IKJ, vuoâ ng taï i K thuoä c ñöôø ng thaú ng a. Caâ u 3 (3 ñieåm ): Xaù c ñònh hình thaä t cuû a töù giaù c ph?ng LMNP. Veõ tam giaùc ñeàu NPR, R thuoäc maët phaúng chöùa töù giaù c. Chuù yù : Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng taø i lieä u khi laøm baø i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản