intTypePromotion=1

Đề kiểm tra HKII môn Vật lý lớp 12 năm 2008-2009 THPT Lê Hồng Phong Lâm Đồng (Mã đề 789)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
87
lượt xem
59
download

Đề kiểm tra HKII môn Vật lý lớp 12 năm 2008-2009 THPT Lê Hồng Phong Lâm Đồng (Mã đề 789)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra hkii môn vật lý lớp 12 năm 2008-2009 thpt lê hồng phong lâm đồng (mã đề 789)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HKII môn Vật lý lớp 12 năm 2008-2009 THPT Lê Hồng Phong Lâm Đồng (Mã đề 789)

  1. S GD và ĐT Lâm Đ ng THI H C KÌ II Năm h c 2008 – 2009 Trư ng THPT Lê H ng Phong MÔN : V t lý 12 Th i gian làm bài: 60 phút ( Đ thi có 4 trang ) Mã đ thi 789 PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH ( 40 câu, t câu 1 đ n câu 40 ): Câu 1: Đ h t kh i c a m t h t nhân xác đ nh b i ZA X : A. ∆m = ZmP + (A+Z) mn – mx. B. ∆m = ZmP+Amn – mX. C. ∆m = mX – ZmP – Nmn D. ∆m = Zmp + ( A– Z)mn – mX. Câu 2: M t tia phóng x có th phát ra t ph n ng h t nhân nhưng tia này không làm bi n đ i h t nhân, đó là : A. tia β + . B. tia α. C. tia β − . D. tia γ. Câu 3: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai khe Iâng cách nhau a, kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe đ n màn là D, ánh sáng đơn s c dùng trong thí nghi m có bư c sóng λ. V trí (to đ ) vân sáng b c 5 trên màn xác đ nh b i : λD λD A. x = ±4i v i i = . B. x = ± 5i v i i = . a a λa λa C. x = 5i v i i = . D. x = 4 v i i = D D Câu 4: Đ dò tìm khuy t t t trong các chi ti t máy và ch a ung thư, ngư i ta có th dùng : A. tia Rơnghen và tia gamma. B. tia Rơnghen và tia anpha. C. tia gamma và tia anpha. D. tia t ngo i và tia gamma. -11 Câu 5: Trong nguyên t hydro, electron chuy n đ ng trên qu đ o K có bán kính r0 = 5,3.10 m. Khi chuy n đ ng trên qu đ o N có bán kính là : -10 -12 -11 -11 A. 21,2.10 m. B. 84,8.10 m. C. 84,8.10 m. D. 21,2.10 m. Câu 6: L c h t nhân là l c hút A. gi a các nuclôn. B. ch gi a các nơtrôn. C. ch gi a các prôtôn. D. gi a các h t nhân g n nhau. Câu 7: Trong thang sóng đi n t , các tia (các b c x ) đư c s p x p theo th t bư c sóng tăng d n như sau: A. tia h ng ngo i, tia t ngo i, ánh sáng nhìn th y, sóng vô tuy n. B. tia t ngo i, tia h ng ngo i, sóng vô tuy n, ánh sáng nhìn th y. C. tia h ng ngo i, tia t ngo i, sóng vô tuy n, ánh sáng nhìn th y. D. tia t ngo i, ánh sáng nhìn th y, tia h ng ngo i, sóng vô tuy n. Câu 8: Trong thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai khe I-âng, ngu n sáng g m hai ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ1 = 0,51µm và λ2. Khi đó ta th y, t i vân sáng b c 4 c a b c x λ1 trùng v i m t vân sáng c a λ2 .Tính λ2 , bi t λ2 có giá tr t 0,6µm đ n 0, 7µm A. 0,64µm B. 0,65µm C. 0,68µm D. 0,69 µm Câu 9: Đ i v i m t ch t phóng x , s phóng x x y ra A. không ph thu c tác đ ng bên ngoài. B. khi h t nhân b b n phá b i h t nhân khác. C. khi h t nhân h p th nhi t lư ng. D. khi các h t nhân va ch m nhau. Câu 10: Quang ph liên t c có đ c đi m là A. không ph thu c vào thành ph n c u t o mà ph thu c vào nhi t đ c a ngu n sáng. B. ph thu c vào thành ph n c u t o c a ngu n sáng nhưng không ph thu c nhi t đ . C. không ph thu c vào thành ph n c u t o và nhi t đ c a ngu n sáng. D. ph thu c vào c thành ph n c u t o cũng như nhi t đ c a ngu n sáng. Câu 11: Ngư i ta thu đư c quang ph v ch phát x t A. các đám khí hay hơi áp su t cao b kích thích phát ra ánh sáng. B. các v t r n nhi t đ cao b kích thích phát ra ánh sáng. C. các ch t l ng t kh i l n b kích thích phát ra ánh sáng. D. các đám khí hay hơi nóng sáng dư i áp su t th p. GV ra đ : Nguy n Văn Phương Trang 1/4 – Mã đ thi 789
  2. Câu 12: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa v i ánh sáng đơn s c. Bi t kho ng cách hai khe là a = 1,5mm, kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe đ n màn là D = 2m, kho ng vân giao thoa đo đư c là 1mm. Ánh sáng đơn s c dùng thí nghi m có màu: A. Vàng. B. L c. C. Đ . D. Tím. -34 8 Câu 13: Cho các h ng s : h = 6,625.10 J.s; c = 3.10 m/s; e = 1,6. 10 −19 C. Khi chi u l n lư t ba b c x bư c sóng λ1 = 0,5068µm; λ2 = 0,491µm; λ3 = 0,522 µm vào t m kim lo i có công thoát 2,45eV thì hi n tư ng quang đi n x y ra A. ch v i b c x bư c sóng λ1. B. v i b c x bư c sóng λ1 và λ2 . C. v i c ba b c x λ1, λ2 và λ3 . D. ch v i b c x bư c sóng λ2 . Câu 14: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng tr ng, kho ng cách gi a hai khe a = 0,3mm, kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe đ n màn quan sát D = 2m. Kho ng cách t vân sáng b c 1 màu đ (λđ= 0,76µm) đ n vân sáng b c 1 màu tím (λt = 0,40µm) cùng m t phía so v i vân trung tâm là : A. 24mm. B. 0,18cm. C. 18mm. D. 0,24cm. 131 Câu 15: Ch t I t phóng x ( 53 I ) dùng trong y t có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. N u sau 8 tu n l ch còn l i 0,78g I t ( 131I ) thì ban đ u kh i lư ng I t ( 131I ) b nh vi n đã nh n v là 53 53 A. 200g. B. 50g. C. 100g. D. 150g. 23 Câu 16: Cho kh i lư ng mol c a Poloni ( 210 Po ) là 210g/mol, s Avôgadrô NA = 6,022.10 /mol. S h t 84 210 không mang đi n có trong 70g ban đ u x p x b ng 84 Po : 25 25 25 25 A. 4,22.10 h t. B. 3.71.10 h t. C. 2,53.10 h t. D. 1,69.10 h t. 1 14 1 Câu 17: Cho ph n ng h t nhân 0 n + Z X → 6 C + 1 p . S Z và A c a h t nhân X l n lư t là A A. 6 và 14. B. 6 và 15. C. 7 và 14. D. 7 và 15. Câu 18: M t ch t phóng x có chu kì bán rã là T. Ban đ u có 80 mg ch t phóng x này. Sau kho ng th i gian t = 3T, lư ng ch t này còn l i là : A. 20 mg. B. 40 mg. C. 10 mg. D. 60 mg. Câu 19: Cat t c a t bào quang đi n làm b ng kim lo i Xedi (Cs) có gi i h n quang đi n là 0,66 µ m.Hi n tư ng quang đi n không x y ra khi chi u vào cat t b c x n m trong vùng A. ánh sáng tím. B. t ngo i. C. ánh sáng lam. D. h ng ngo i. Câu 20: T n s c a tia h ng ngo i l n hơn t n s c a A. ánh sáng đ . B. tia Rơnghen. C. sóng vô tuy n . D. ánh sáng tím. Câu 21: Phát bi u nào trong các phát bi u sau đây v tia Rơnghen là sai? A. Tia Rơnghen truy n đư c trong chân không. B. Tia Rơnghen có bư c sóng l n hơn bư c sóng tia h ng ngo i. C. Tia Rơnghen có kh năng đâm xuyên. D. Tia Rơnghen không b l ch hư ng đi trong đi n trư ng và t trư ng. Câu 22: Trong thí nghi m Iâng v hi n tư ng giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi a hai khe a = 0,75 mm, kho ng cách t m t ph ng ch a hai khe đ n màn quan sát D = 1,5 m. Trên màn quan sát thu đư c h vân giao thoa có kho ng vân i=1,0mm. Ánh sáng chi u vào hai khe có bư c sóng b ng A. 0,60 µ m. B. 0,75 µ m. C. 0,50 µ m. D. 0, 44 µ m. Câu 23: Tia t ngo i không có tính ch t nào sau đây ? A. Có th gây ra hi n tư ng quang đi n. B. Không b nư c h p th . C. Làm ion hóa không khí. D. Tác d ng lên kính nh. Câu 24: M t ngu n sáng phát ra ánh sáng có t n s f . Năng lư ng m t phôtôn c a ánh sáng này t l A. ngh ch v i t n s f. B. thu n v i t n s f. C. ngh ch v i bình phương t n s f. D. thu n v i bình phương t n s f. Câu 25: Cho các tia phóng x α , β , β , γ đi vào m t đi n trư ng đ u theo phương vuông góc v i các + − đư ng s c. Tia không b l ch hư ng trong đi n trư ng là A. tia α . B. tia β + . C. tia β − . D. tia γ . 8 Câu 26: Bi t v n t c ánh sáng trong chân không c = 3.10 m/s. Theo h th c Anhxtanh gi a năng lư ng và kh i lư ng thì v t có kh i lư ng 0,002 gam có năng lư ng ngh b ng 7 8 9 10 A. 18.10 J. B. 18.10 J. C. 18.10 J. D. 18.10 J. Câu 27: Khi nói v tia α, phát bi u nào dư i đây là đúng? GV ra đ : Nguy n Văn Phương Trang 2/4 – Mã đ thi 789
  3. A. Tia α là dòng các h t trung hòa v đi n. B. Tia α có kh năng iôn hoá không khí. 8 C. Trong chân không, tia α có v n t c b ng 3.10 m/s. D. Tia α là dòng các h t prôtôn. Câu 28: H t nào sau đây không g i là h t sơ c p : A. electron B. nơtron C. phân t D. proton Câu 29: Ban đ u có 50 gam ch t phóng x nguyên ch t c a nguyên t X. Sau 2 gi k t th i đi m ban đ u, kh i lư ng c a ch t phóng x X còn l i là 12,5 gam. Chu kì bán rã c a ch t phóng x X b ng A. 4 gi . B. 2 gi . C. 1 gi . D. 3 gi Câu 30: Chi u tia t ngo i vào m t ch t l ng thì ch t này phát ra ánh sáng màu l c. Hi n tư ng này là hi n tư ng A. quang d n. B. h quang đi n. C. quang phát quang. D. quang đi n. Câu 31: Sao phát sóng vô tuy n r t m nh, c u t o b ng nơtron, nó có t trư ng m nh và quay nhanh quanh m t tr c, đó là m t A. Thiên hà. B. punxa. C. quaza. D. h c đen. Câu 32: Trong giao thoa ánh sáng đơn s c b ng 2 khe Young cách nhau 0,5mm, cách màn 2m, v i ánh sáng có bư c sóng b ng 0,5 µ m. Kho ng cách gi a m t vân sáng và m t vân t i liên ti p: A. 1 mm B. 0,2mm C. 2cm D. 2mm PH N RIÊNG ____ Thí sinh ch đư c làm 1 trong 2 ph n: ph n I ho c ph n II Ph n I. Theo chương trình chu n (8 câu, t câu 33 đ n câu 40): Câu 33 :Trong m ch dao đ ng đi n t LC, n u đi n tích c c đ i trên t đi n là Q và cư ng đ dòng đi n o c c đ i trong m ch là I0 thì t n s dao đ ng đi n t trong m ch là 1 q0 1 q0 q 1 I0 A. f = B. f = C. f = π 0 D. f = 2π I 0 2 I0 I0 2π q0 Câu 34: M t m ch dao đ ng LC có đi n tr thu n b ng không. Khi trong m ch có dao đ ng đi n t t do v i bi u th c đi n tích trên b n t đi n là q = q0 cos(ωt + ϕ ) thì giá tr c c đ i c a cư ng đ dòng đi n trong m ch là : ω q0 ω q0 A. . B. . C. ω q0 2 D. ωq0. 2 2 Câu 35: M t m ch dao đ ng LC g m cu n dây thu n c m có đ t c m L = 4µH và t đi n có đi n dung C = 16 pF. T n s dao đ ng riêng c a m ch là 109 109 16π A. Hz. B. 16π.10 9 Hz. C. Hz D. 9 Hz. π 16π 10 Câu 36: Sóng đi n t 8 A. lan truy n trong m i môi trư ng r n, l ng, khí v i v n t c 3.10 m/s. B. là sóng d c. C. không truy n đư c trong chân không. D. là sóng ngang. Câu 37: M ch dao đ ng có L = 10-6H. Đ b t đư c sóng vô tuy n có bư c sóng 25m thì ph i đi u ch nh đi n dung b ng: A. 1,76.10-10F B.17,6.10-12F C. 1,5.10-10F D. 1,76.10-12F Câu 38: M t ng Cu - lit – giơ có công su t 500W, đi n áp gi a 2 đi n c c là 10kV.V n t c c c đ i c a electron khi đ n Anot: A. 70519m/s B. 70519km/s C. 7050km/s D.7050m/s Câu 39: Cư ng đ dòng đi n trong m ch LC có d ng i = 0,05sin2000t (A), C = 5 µ F. Giá tr c a L là: A. 5H B. 5mH C. 50H D. 50mH Câu 40:Tương tác m nh x y ra gi a : A. Các Lepton B. Các hađron C. Các h t có kh i lư ng khác không D. Các h t mang đi n Ph n II. Theo chương trình nâng cao (8 câu, t câu 41 đ n câu 48): GV ra đ : Nguy n Văn Phương Trang 3/4 – Mã đ thi 789
  4. Câu 41: Kim lo i làm cat t c a m t t bào quang đi n có gi i h n quang đi n là λ0. Chi u l n lư t t i b m t cat t hai b c x có bư c sóng λ1 = 0,4µm và λ2 = 0,5µm thì v n t c ban đ u c c đ i c a các electron b n ra khác nhau 1,5 l n. Bư c sóng λ0 là : A. λ0 = 0,625µm; B. λ0 = 0,6µm; C. λ0 = 0,775µm; D. λ0 = 0,25µm; Câu 42: Ch n phát bi u sai. A. T n s c a ánh sáng phát quang bao gi cũng l n hơn t n s c a ánh sáng mà ch t phát quang h p th . B. Th i gian phát quang c a các ch t khác nhau có giá tr khác nhau. C. S phát quang c a các ch t ch x y ra khi có ánh sáng thích h p chi u vào. D. S phát sáng c a các tinh th khi b kích thích b ng ánh sáng thích h p là s lân quang. Câu 43: Đ c đi m nào sau đây là đúng v i c ba lo i b c x h ng ngo i, t ngo i và tia X: A. Có th gây ra hi n tư ng quang đi n v i h u h t các kim lo i; B. B thu tinh, nư c h p th r t m nh; C. Có th giao thoa, nhi u x . D. Có tác d ng nhi t m nh khi đư c các v t h p th ; Câu 44: M t lư ng ch t phóng x 222 Rn ban đ u có kh i lư ng 1mg. Sau 15,2 ngày đ phóng x gi m 86 93,75%. Chu kỳ bán rã c a Rn là: A. 2,7 ngày. B. 4,0 ngày. C. 3,5 ngày. D. 3,8 ngày. Câu 45: Gi i h n quang đi n c a đ ng là 4,47eV. Khi chi u b c x có bư c sóng 0,14µm vào m t qu c u cô l p b ng đ ng thì qu c u đư c tích đi n đ n đi n th c c đ i Vm b ng bao nhiêu? Cho h=6,625.10 -34 J.s và c = 3.108m/s A. Vm ≈ 7,044V; B. Vm ≈ 0,7044V; C. Vm ≈ 0,44V; D. Vm ≈ 4,40V; Câu 46: Gi s f1 và f2 tương ng v i t n s l n nh t và nh nh t c a dãy Ban-me, f3 là t n s l n nh t c a dãy Pa-sen thì f + f2 A. f3 = 1 . B. f1 = f2 - f3. C. f3 = f1 + f2. D. f1 = f2 + f3 . 2 Câu 47: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng, ngư i ta dùng ánh sáng đơn s c có bư c sóng λ =0,6 µ m . Hi u kho ng cách t hai khe đ n v trí quan sát đư c vân sáng b c 4 b ng bao nhiêu ? A. 3,6 µ m B. 2,4 µ m . C. 1,2 µ m D. 4,8 µ m Câu 48: M t đ ng h đeo tay c a nhà du hành vũ tr đang chuy n đ ng v i t c đ b ng 0,6 l n t c đ ánh sáng. Sau 5 ngày đ ng h này so v i đ ng h g n v i quan sát viên đ ng yên thì A. nhanh 6,25 phút B. nhanh 1,25 ngày. C. ch m 1, 25 ngày D. ch m 6,25 phút ------------------H t--------------- ( Cán b coi thi không gi i thích gì thêm ) GV ra đ : Nguy n Văn Phương Trang 4/4 – Mã đ thi 789
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản