intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 6 Đề số 2

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

405
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn vật lý học kỳ ii lớp 6 đề số 2', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 6 Đề số 2

  1. ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 6 Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nội dung Cấp độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 1(1đ), 2 (1đ) 3(1đ) 3c(3đ) 1. MC§G = 10% (2t) 2. Sự nở vì 5(1đ), 8(1đ), 4(1đ), 6(1đ), 7(1đ) 8c(8đ) nhiệt (6t) 10(1đ) 9(1đ), 11(1đ) = 27% 3. Sự 13(1đ), 14(1đ), 12(1đ), 15(1đ), 18(1đ), 21(10đ) 10c(19đ) chuyển thể 19(1đ), 20(1đ). 16(1đ), 17(1đ) = 63% (6t) Tổng 9c(9đ) =30% 9c(9đ) =30% KQ(2đ)+ TL(10đ) = 21c(30đ) 40% = 100% B. NỘI DUNG ĐỀ I. Chọn phương án đúng. Câu1. Máy cơ đơn giản nào sau đây không cho lợi về lực? A. Mặt phẳng nghiêng B. Ròng rọc cố định C. Ròng rọc động D. Đòn bẩy Câu 2. Câu nào dưới đây nói về tác dụng của ròng rọc là đúng? A. Ròng rọc cố định chỉ có tác dụng làm thay đổi hướng của lực kéo. B. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực kéo C. Ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi cả hướng và độ lớn của lực kéo. D. Ròng rọc động không có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực kéo. Câu 3. Muốn đứng ở dưới kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùng hệ thống ròng rọc nào dưới đây? A. Một ròng rọc cố định B. Một ròng rọc động C. Hai ròng rọc cố định D. Một ròng rọc động và một ròng rọc cố định 1
  2. Câu 4. Khi đặt bình cầu đựng nước ( hình 1) vào nước nóng người ta thấy mực chất lỏng trong ống thủy tinh mới đầu tụt xuống một ít, sau đó mới dâng lên cao hơn mức ban đầu. Điều đó chứng tỏ A. thể tích của nước tăng nhiều hơn thể tích của bình. B. thể tích của nước tăng ít hơn thể tích của bình. C. thể tích của nước tăng, của bình không tăng. D. thể tích của bình tăng trước, của nước tăng sau và Hình 1 tăng nhiều hơn. Câu 5. Cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều nào dưới đây là đúng? A. Rắn, khí, lỏng. C. Rắn, lỏng, khí. B. Khí, rắn, lỏng. D. Lỏng, khí, rắn. Câu 6. Khi đun nóng một hòn bi bằng sắt thì xảy ra hiện tượng nào dưới đây? A. Khối lượng của hòn bi tăng C. Khối lượng riêng của hòn bi tăng B. Khối lượng của hòn bi giảm D. Khối lượng riêng của hòn bi giảm. Câu 7. Người ta dùng cách nào dưới đây để mở nút thuỷ tinh của một lọ thuỷ tinh bị kẹt? A. Hơ nóng nút. C. Hơ nóng thân lọ. B. Hơ nóng cổ lọ. D. Hơ nóng đáy lọ Câu 8. Nhiệt kế nào dưới đây có thể dùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy? Biết nhiệt độ nóng chảy của băng phiến là 800C. A. Nhiệt kế rượu. C. Nhiệt kế y tế. B. Nhiệt kế thuỷ ngân. D. Cả 3 nhiệt kế trên. Câu 9. Dùng nhiệt kế vẽ ở hình 2 không thể đo được nhiệt độ của nước trong trường hợp nào dưới đây? A. Nước sông đang chảy; C. Nước uống; B. Nước đá đang tan; D. Nước đang sôi. Câu 10. Băng kép được cấu tạo dựa trên hiện tượng nào dưới đây? A. Các chất rắn nở ra khi nóng lên. B. Các chất rắn co lại khi lạnh đi. C. Các chất rắn khác nhau co giãn vì nhiệt khác nhau. D. Các chất rắn nở vì nhiệt ít. Hình 2. 2
  3. Câu 11. Có hai băng kép loại nhôm - đồng; đồng - thép. Khi được đun nóng, băng thứ nhất cong về phía thanh đồng, băng thứ hai cong về phía thanh thép. Hỏi cách sắp xếp các chất theo thứ tự nở từ ít đến nhiều nào dưới đây là đúng? A Thép, đồng, nhôm. C. Nhôm, đồng, thép. B. Thép, nhôm, đồng. D. Đồng, nhôm, thép. Câu 12. Người ta thường thực hiện các hoạt động sau đây trong quá trình tìm hiểu một hịên tượng vật lí: a. Rút ra kết luận; b. Đưa ra dự đoán về tính chất của hiện tượng; c. Quan sát hiện tượng; d. Dùng thí nghiệm để kiểm tra dự đoán. Trong việc tìm hiểu tốc độ bay hơi của chất lỏng ngưòi ta đã thực hiện các hoạt động trên theo thứ tự nào dưới đây? A. b,c,d,a. C. c,b,d,a. B. d,c,b,a. D. c,a,d,b. Câu 13. Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến sự nóng chảy? A. Đun nhựa đường để trải đường. C. Hàn thiếc. B. Bó củi đang cháy. D. Ngọn nến đang cháy. Câu 14. Đặc điểm nào sau đây là của sự bay hơi? A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng. B. Chỉ xảy ra trong lòng chất lỏng. C. Xảy ra với tốc độ như nhau ở mọi nhiệt độ. D. Chỉ xảy ra đối với một số ít chất lỏng. Câu 15. Không được làm việc nào sau đây khi làm thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi của một chất lỏng có phụ thuộc vào nhiệt độ hay không? A. Dùng hai đĩa giống nhau. B. Đặt hai đĩa đựng cùng một lượng chất lỏng vào cùng một nơi. C. Dùng hai đĩa đựng hai chất lỏng khác nhau. D. Chỉ làm nóng một đĩa. Câu 16. Các bình ở hình 3 đều chứa cùng một lượng nước và được đặt trong cùng một phòng. Câu nào sau đây là đúng? A. Nước trong bình A cạn chậm nhất. B. Nước trong bình B cạn chậm nhất. C. Nước trong bình C cạn chậm nhất. D. Nước trong ba bình cạn như nhau. Hình 3 3
  4. Nhiệt độ sôi (0C) Chất Nhiệt độ nóng Câu 17. Dựa vào bảng ở hình 4, hãy chảy (0C) cho biết ở nhiệt độ -500C, chất nào sau đây không tồn tại ở thể rắn? Ch× 327 1613 N−íc 0 100 A. Chì ¤ xy -219 -183 B. Nước Thuû ng©n -39 357 C. Ô xy D. Thuỷ ngân H×nh 4 C©u 18. Dùa vµo b¶ng ë h×nh 4, h·y cho biÕt ë trong phßng cã nhiÖt ®é 250C, c¸c chÊt nµo sau ®©y tån t¹i c¶ ë thÓ láng vµ thÓ h¬i? A. Ch× vµ « xy C. N−íc vµ ch× B. Thuû ng©n vµ « xy D. N−íc vµ thuû ng©n C©u 19. Trường hîp nµo sau ®©y kh«ng liªn quan ®Õn sù ngưng tô? A. Lượng nước để trong chai đậy kín không bị giảm B. Sự tạo thành m−a C. TuyÕt đang tan D. Sương đọng trên lá cây Câu 20. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của sự sôi ? A. Sự sôi xảy ra ở cùng một nhiệt độ xác định đối với mọi chất lỏng. B. Khi đang sôi thì nhiệt độ chất lỏng không thay đổi. C. Khi sôi có sự chuyển thể từ lỏng sang hơi . D. Khi sôi có sự bay hơi ở trong lòng chất lỏng. Phần II. Giải các bài tập sau: Câu 21. Bỏ nước đá đã đập vụn vào cốc thuỷ tinh rồi dùng nhiệt kế theo dõi sự thay đổi nhiệt độ, người ta lập được bảng sau: Thời gian (phút) 012345 6 7 o Nhiệt độ ( C) -4 0 0 0 0 2 4 6 a. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian. b. Hiện tượng gì xảy từ phút 0 đến phút thứ 1, từ phút thứ 1 đến hết phút thứ 4, từ phút thứ 5 đến hết phút thứ 7? c. Nước tồn tại ở những thể nào trong khoảng thời gian từ phút 0 đến phút thứ 1, từ phút thứ 1 đến hết phút thứ 4, từ phút thứ 5 đến hết phút thứ 7? 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2