Để làm bậc cha mẹ ưu tú

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
98
lượt xem
16
download

Để làm bậc cha mẹ ưu tú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Trọng trí, nhẹ đức” là một khuynh hướng phổ biến trong giáo dục gia đình hiện nay. Các bậc cha mẹ chỉ chú ý đến điểm số và thành tích học tập của con, ngày nào cũng hỏi “Hôm nay con được mấy điểm?” còn phẩm chất, tư tưởng, lý tưởng, ý chí của trẻ luôn bị coi nhẹ. Việc thưởng phạt đối với trẻ cũng tùy thuộc vào điểm cao hay thấp. Thi tốt thì bố mẹ vui, điểm thi thấp thì bố mẹ trách mắng trừng phạt. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Để làm bậc cha mẹ ưu tú

  1. làm b c cha m ưu tú
  2. 1. L y c d c làm u “Tr ng trí, nh c” là m t khuynh hư ng ph bi n trong giáo d c gia ình hi n nay. Các b c cha m ch chú ý n i m s và thành tích h c t p c a con, ngày nào cũng h i “Hôm nay con ư c m y i m?” còn ph m ch t, tư tư ng, lý tư ng, ý chí c a tr luôn b coi nh . Vi c thư ng ph t i v i tr cũng tùy thu c vào i m cao hay th p. Thi t t thì b m vui, i m thi th p thì b m trách m ng tr ng ph t. i m căn b n nh t c a các b c cha m ưu tú là nuôi d y con cách h c làm ngư i, là nhân tài có o c có chính ki n, có lý tư ng, có văn hóa, có ích cho xã h i. 2. Tu n t ti n d n Không ít các b c cha m nóng lòng mu n b i dư ng con mình thành thiên tài, 1 tu i ã h c ch , 2 tu i h c thơ c , 3 tu i h c toán, 4 tu i h c ngo i ng , ngoài ra còn h c àn, h a, nh c…
  3. Giáo d c tr không ph i c mu n là ư c, nhanh là thành. Các b c cha m c n căn c vào c i m tâm sinh lý trong quá trình trư ng thành c a t ng tr có bi n pháp giáo d c thích h p nh t. M i tr m t khác, tu n t ti n d n, vì con tr mà sáng t o m t môi trư ng giáo d c lành m nh thích h p, có l i cho s trư ng thành c a con. 3. L y mình làm gương T c ng nói “Cha m th nào sinh con th y”. Nhi u b c cha m văn hóa kém, tu dư ng o c không t t thì hình tư ng cha m trong m t tr thơ như th nào? Ti ng nói c a cha m v i con tr có tr ng lư ng hay không? Vì th các b c làm cha làm m c n l y mình là t m gương c a s h u ái, tích c c ti n th , l c quan, vui v , t tin, khoáng t, yêu ghét phân minh… con tr s h c ư c b n t trong nh ng l i nói vi c làm hàng ngày. Cha m c n xây d ng uy tín trong tâm h n con tr .
  4. 4. Không nên áp t Ch u nh hư ng t cách giáo d c truy n th ng, nhi u b c cha m mu n yêu c u con ch bi t làm theo ý mu n c a cha m , thi u s giáo d c dân ch bình ng trong gia ình. Con tr trong gia ình dư ng như không có quy n l a ch n, quy n tham gia, quy n phát ngôn. Cha m t cho mình quy n ánh m ng tr , quy n ki m soát m i ho t ng c a tr , nh t ký thư t c a tr u b cha m xem tr m. Cách giáo d c này không ch làm t n thương n nhân cách và danh d c a con mà còn t n h i n uy tín c a cha m , h n ch tính sáng t o và tinh th n c l p t ch c a tr . 5. H p tác v i nhà trư ng Trong quá trình trư ng thành c a tr r t c n s h p tác c a 3 môi trư ng: Gia ình, nhà trư ng và xã h i, các b c cha m nên thư ng xuyên liên l c v i nhà trư ng, th y cô giáo bi t rõ tình hình h c t p tu dư ng rèn luy n c a con mình. N u tr có bi u hi n sai l ch cha m , th y cô còn k p th i u n n n s a ch a.
Đồng bộ tài khoản