Con sẽ làm được

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
193
lượt xem
83
download

Con sẽ làm được

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với các bậc cha mẹ, việc chăm sóc và giáo dục con cái là một điều quan trọng luôn được ưu tiên hàng đầu trong tất cả mọi việc. Thế nhưng, không phải bậc phụ huynh nào cũng may mắn có được những đứa con ngoan ngoãn, học giỏi, biết nghe lời, biết giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà v.v… Tất cả những thói quen và suy nghĩ của con trẻ đều được bắt đầu từ cách thức giáo dục con cái của chính bạn. Vậy bạn thử suy nghĩ những câu hỏi dưới đây để có thể tự...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Con sẽ làm được

 1. Biên d ch: Như Quỳnh – An Bình – Ng c Hân 1
 2. Bìa 4 o B n có cho r ng i m s và thành tích hi n t i c a con b n chưa th t s ph n ánh ư c th c l c c a cháu? o Có ph i con b n luôn h t s c v t v cân b ng th i gian dành cho vi c h c hành, th d c th thao, ngh ngơi và các ho t ng ngo i khóa khác? o Có bao gi b n c m th y thà mình t làm m t vi c gì ó còn hơn là yêu c u các con th c hi n? o B n có ph i r y la, trách m ng các con ph giúp b n làm vi c nhà? o B n có c m th y mình luôn không th i gian dành cho gia ình? o Có ph i b n c m th y quãng th i gian bên gia ình không ư c vui v như mình mong i? N u b n tr l i “Có” cho b t kỳ câu h i nào trong danh sách trên thì ây chính là cu n sách dành cho b n, giúp b n và con cái c a b n có ư c s thay i như mong mu n. 2
 3. L I TÁC GI Chào các b n c gi ! Tôi ã vi t cu n sách u tay “Ngư i gi i không ph i là ngư i làm t t c ”, v i hy v ng ph bi n m t trong nh ng kinh nghi m qu n lý h t s c c áo – nguyên t c “Giao vi c hi u qu nh t”. ã có r t nhi u nhà qu n lý n m ư c nguyên t c này và t ư c nhi u thành công. Th nhưng, tôi hi u r ng ph m vi áp d ng c a nguyên t c này v n còn r t gi i h n. Thông qua m t s b n bè và ng nghi p, tôi ã n y ra ý tư ng áp d ng nguyên t c tuy t v i ó, v i m t chút bi n i, vào vi c giáo d c con cái t i gia ình. “Con s làm ư c” s mang n cho b n cách v n d ng nguyên t c giao vi c hi u qu y vào vi c giáo d c con cái. V i 6 bư c ơn gi n nhưng h u ích, b n s giúp con tr g t hái thành tích cao nh t và t tin bư c vào i. Trong quy n “Ngư i gi i không ph i là ngư i làm t t c ”, nhân v t James ã ph i n l c r t nhi u mà v n không sao t ư c k t qu như Jones, ngư i anh h c a mình. Trong khi James ph i làm vi c r t v t v m i có th hoàn thành công vi c m t cách tương i thì Jones, v i nh ng k năng qu n lý tuy t v i, ã t ư c nhi u thành công vư t tr i m t cách nh nhàng. Theo ó, ch t lư ng cu c s ng c a hai ngư i ngày m t khác xa nhau. Cu i cùng, James quy t nh d p b lòng kiêu hãnh n g p và xin l i khuyên c a Jones. T s hư ng d n c a ngư i anh h , James d n n m rõ và áp d ng thành công bí quy t “Giao vi c hi u qu nh t”. L n này, James nh n ra r ng các con c a Jones luôn thành công và vư t tr i hơn so v i các con anh, dù t t c u có th i gian h c t p và chơi ùa như nhau. Câu chuy n là chu i nh ng suy nghĩ và hành ng c a James nh m tìm ra bí quy t t tin và thành công c a các con Jones. T nh ng gì ã h c ư c, gia ình James ã t ư c nh ng k t qu áng khích l : Các con t ư c nhi u thành công hơn mà không c n ph i c g ng quá s c. • B n tr h c ư c s t tin vào chính b n thân và bi t cách phát huy h t ti m năng; hi u và ch p nh n nh ng gi i h n cũng như nh ng quy nh mà chúng ph i tuân theo. Không khí gia ình tr nên thân thi n, m áp hơn; các thành viên trong gia ình quan tâm n nhau nhi u hơn. Lo i tr n m c t i a s tranh ch p và xung t trong gia ình. Và gia ình b n cũng v y, s t ư c nh ng k t qu h ng mong i t kinh nghi m c a Jones và James. Chúc b n thành công! - Donna M. Gennett, Ph. D 3
 4. Chương 1 ANH EM JONES VÀ JAMES – NH NG I M GI NG VÀ KHÁC Hai c u bé John Jones và John James khác h n nh ng c p anh em h bình thư ng khác. C hai l n lên trong cùng m t th tr n, s ng trên cùng m t con ư ng và c nh nhà nhau. M c a h là m t c p ch em song sinh và ã k t hôn v i anh em nhà John vào cùng m t ngày. Chuy n hai ông b là anh em nhà John cùng l n lên bên nhau, tr thành b n thân c a nhau là chuy n cũng bình thư ng. i u khi n ngư i ta ng c nhiên nh t chính là hai c u con trai John Jones và John James c a hai ông b cùng tên này l i chào i trong cùng m t ngày, cùng m t b nh vi n, và hai bà m cùng n m chung m t căn phòng. Ch ng bi t li u có ph i s trùng h p này b t ngu n t hai ngư i m song sinh hay không nhưng rõ ràng, Jones và James gi ng nhau như anh em song sinh th t th , c v ngo i hình, dáng i u cho n cách cư x . Ngay t trư c khi i nhà tr , c hai r t thích thú v i nh ng trò chơi làm gia ình và b n bè xung quanh b i r i v s gi ng nhau c a mình. Và n khi vào trư ng ti u h c thì chúng ã th c hi n i u ó m t cách hoàn h o. Ch ng ai trong s b n bè, th y cô có th ch ra ư c âu là Jones và âu là James. Su t nh ng năm trung h c, hai c u ã dành h u h t th i gian r nh bên nhau. C hai h c cùng m t l p, và cùng ch n nh ng môn th thao ngo i khóa gi ng nhau. i u thú v là thành tích c a Jones và James cũng như nhau c trong h c t p và trong th d c th thao. Khi l n lên, hai anh em l i ti p t c thi vào m t trư ng i h c, và v n thích thú v i trò chơi “anh em sinh ôi” như ngày còn bé. Nhưng c hai làm như v y không ph i thu hút s chú ý hay chơi tr i v i b n bè mà ơn gi n ch là vì hai c u th t s có cùng nh ng s thích gi ng nhau và u r t thích thú v i i u ó. Sau khi t t nghi p, h ti p t c làm ng c nhiên m i ngư i b ng vi c k t hôn v i hai ch em song sinh trong m t l cư i ôi. Th t ra thì n th i i m này, h u như ã không còn ai ng c nhiên vì i u này n a. H ch tò mò và thích thú ch xem “truy n th ng” này s kéo dài bao lâu mà thôi. Sau ó, h cùng làm vi c trong m t công ty và mua nhà tr góp trong cùng m t chung cư. Cu c s ng h nh phúc, công vi c thu n l i, và m i th có v r t suôn s v i h ... Và th c t là cu c s ng ã di n ra r t t t, cho n khi Jones và James cùng ư c thăng ch c lên làm qu n lý. James không m t nhi u th i gian nh n ra r ng ây là l n u tiên h không còn gi ng nhau n a. M t s khác bi t ã hình thành, và i u t h i là s khác bi t y ang ngày m t n i r ng! May m n thay, James ã nh n ra mình t t h u trong s khác bi t y. Và i u áng quý hơn là anh ã t b ư c lòng kiêu hãnh tìm hi u nguyên nhân, tìm ki m l i khuyên và ch p nh n s a ch a theo s giúp c a Jones. James ã phát hi n ra r ng khác bi t l n nh t gi a anh và Jones b t ngu n vi c anh không n m rõ cách giao vi c cho các nhân viên c a mình sao cho t ư c hi u qu t t nh t. D n d n, James ã h c ư c cách phân b , y thác công vi c hi u qu hơn; và ch ng bao lâu sau, anh ã g t hái ư c nhi u thành qu áng khích l t nh ng c i cách y. Nh ã bi t cách i u ph i công vi c cho nhân viên nên James có nhi u th i gian hơn chăm sóc gia ình. Và chính vì v y, anh ã nh n ra gi a hai gia ình ang t n t i m t khác bi t r t l n và r t áng chú ý. Khác bi t ó khi n anh v a ng c nhiên, v a lo l ng. James và Jones l p gia ình cùng m t th i i m, và con cái h cũng tr c tu i nhau. Hai c u con trai c a h , Joe và Jake, ra i ch cách nhau có m t ngày, và hai cô con gái, 4
 5. Jamie và Jolie cách nhau m t tu n. Hai c u con trai ang cùng h c l p chín, còn hai cô công chúa nh ang h c l p sáu. Các con c a Jones là Joe và Jamie u h c r t gi i. C hai t ư c nhi u thành tích cao trư ng. Không nh ng th , ý th c t giác c a b n tr nhà Jones r t t t; chúng luôn t làm bài t p v nhà mà không i ai nh c nh , thúc gi c. Sau khi ã làm xong bài t p, hai a tr này v n còn th i gian r nh chơi các môn th thao mà chúng yêu thích. Nhưng các con c a James là Jake và Jolie thì ngư c l i. Chúng luôn r t v t v m i có th hoàn thành nh ng bài h c l p cũng như bài t p v nhà; t hơn, chúng còn có v ch ng m y thích thú v i trư ng h c. Khi y, l n u tiên trong i, hai v ch ng James ng i l i và phân tích v n c a hai a con m t cách nghiêm túc; xét xem vi c b n tr dành th i gian cho các ho t ng ngo i khóa có nh hư ng n vi c h c c a chúng không và có nên ti p t c duy trì nh ng chương trình ngo i khóa y không. Th nhưng, khi James nói i u này v i các con, thì c Jolie và Jake u ph n ng r t gay g t. Trư c tình th ó, James bu c ph i tìm cách khác thay i tình tình hi n t i mà không b n tr th t v ng. James b t u quan sát n p sinh ho t c a gia ình Jones. Dù c m th y hơi x u h khi ph i hành ng như th nhưng anh tin r ng mình có th h c ư c i u gì ó t gia ình Jones. James nh n ra r ng Jones luôn dành khá nhi u th i gian cho các con. Vào các ngày cu i tu n, gia ình h thư ng cùng nhau ra ngoài. Trong khi Jones và Joe chơi trò b n bia thì Jamie t p i xe p dư i s hư ng d n c a Jane. M i sáng th b y, c nhà h cùng ph i h p v i nhau làm vi c nhà trong ti ng cư i ùa vui v . Jame cũng nh n ra m t i m r t thú v trong cách d y d con c a Jones: Khi giúp b n tr làm m t i u gì ó, Jones hoàn toàn không ng tay vào làm mà ch hư ng d n b n tr t th c hi n. Trong khi ó, gia ình James thì hoàn toàn ngư c l i. i u James th c m c là t i sao anh l i không làm ư c i u Jones ã làm trong khi anh cũng dành r t nhi u th i gian cho các con. Trư c ây, do công vi c b n r n nên anh không có i u ki n quan tâm chăm sóc gia ình, c bi t là hai con. Nhưng gi ây, anh ã h c ư c cách qu n lý công vi c hi u qu và ã t o nên s thay i kỳ di u trong công vi c cũng như trong cu c s ng c a mình. Th nhưng, dù ã có nhi u th i gian dành cho gia ình hơn, James v n hi u r ng, m i chuy n h u như ch ng h thay i. Thông thư ng, m i ngày sau khi i làm v , v ch ng James s cùng nhau chu n b b a t i cho c gia ình. Sau ó, c gia ình s quây qu n bên nhau, cùng ăn t i và chia s v i nhau nh ng chuy n x y ra trong ngày. Ti p theo, anh và Joyce, v anh, s cùng nhau d n d p, r a chén trong khi b n tr v phòng làm bài t p. Và cu i cùng, c nhà s cùng nhau c báo ho c xem ti-vi cho n gi b n tr i ng . “T i sao v y?” – James t h i. – “T i sao gia ình mình l i không th dành nhi u th i gian chơi ùa bên nhau vào m i bu i t i? T i sao Jake và Jolie ã dành nhi u th i gian trong h c t p như v y mà v n không th gi i như b n tr nhà Jones?”. Và c m i cu i tu n, v ch ng anh l i h t s c v t v lôi kéo các con cùng làm vi c nhà v i mình. C hai a tr u tìm m i lý do né tránh, trì hoãn, ho c n u có tham gia thì cũng nhăn nhó, khó ch u. Trong khi ó, các con c a Jones không nh ng giúp b m làm vi c nhà r t nhi t tình mà còn th c hi n m i vi c v i v h ng thú như ang tham gia m t trò chơi h p d n. Làm th nào gia ình Jones có th t o d ng ư c không khí làm vi c tuy t v i và s d ng th i gian ngh ngơi y thú v như th ? Câu h i này không ng ng ám nh James, thôi thúc anh tìm ra nguyên nhân ã t o nên s khác bi t kỳ l y. 5
 6. Chương 2 JAMES K M T CÂU CHUY N Sáng th b y, James ghé nhà ngư i anh h v i m c ích m i c nhà Jones tham d m t bu i ti c gia ình. Nhưng th t ra, anh mu n nhân d p này quan sát n p sinh ho t c a gia ình Jones vào ngày ngh . – Xin chào c nhà! Cu i tu n vui v ! – James chào khi bư c vào nhà. – Xin chào! – Gia ình Jones cùng chào James như m t b n h p xư ng; c nhà v a ăn sáng xong. – C u d o này sao r i, James? – Jones h i. – À, c u có k ho ch gì trong ngày cu i tu n p tr i này không? – T t nhiên là có. Tôi mu n m i gia ình anh ch sang chơi. Chúng ta s t ch c m t b a ti c nho nh ngoài tr i. – James tr l i. – C nhà th y th nào? – Hoan hô! – B n tr reo lên y thích thú. B n a tr c a hai gia ình chơi v i nhau r t thân nên chúng luôn mong có ư c nh ng cơ h i như th này. – Ai l i có th t ch i m t l i ngh h p d n như th ch ! – Jones cư i nhìn v ; và Jane, v anh, cũng g t u ng ý. – Chúng ta th ng nh t như v y nhé! Trong lúc chuy n trò v i v ch ng Jones, James tranh th quan sát nh ng gì ang di n ra chung quanh. Joe ang lau bàn ăn mà không c n m ph i nh c. Trong khi ó, Jamie ang x nư c vào b n chu n b r a chén. James h t s c ng c nhiên b i nhà anh, Jake và Jolie luôn tìm cách tr n tránh công vi c; dù cho v ch ng anh có ra s c d d , yêu c u hay ra l nh chăng n a. Quá ng c nhiên, James bu t mi ng: – Hai cháu gi i quá! Hai cháu t giác làm vi c nhà mà không c n i b m nh c! – Vì b n cháu là m t ph n c a i mà! – Hai a m m cư i tr l i James. – i à? Nhưng là i gì? – James h i l i, ưa m t nhìn Jones y th c m c. Jones ch nhún vai m m cư i. – úng v y ! – Jamie gi i thích. – C nhà cháu là m t i l n, cũng gi ng như i bóng trư ng v y. Các thành viên trong i u có i m m nh, i m y u cũng như s thích khác nhau, cho nên m i thành viên ph i luôn c g ng h t s c hoàn thành ph n vi c c a mình ưa i ti n lên ! – Cô bé gi i thích b ng m t gi ng y nhi t tình và t hào. “Th t là m t cách nghĩ chín ch n và tích c c làm sao. M t a tr ch m i h c l p sáu mà ã có th hi u ư c nh ng i u này th t không ơn gi n”. James nghĩ, và t h i gia ình Jones ã làm cách nào giáo d c các con ư c như v y. – ! M t ý tư ng ơn gi n mà th t là hay! – Anh nói. – Gia ình c a chú cũng là m t i có ph i không? – Jamie h i, gi ng ngây thơ. – À! – Anh th n tr ng tìm t ng l i. – V cơ b n, chú cho r ng gia ình chú cũng là m t i, nhưng chú không nghĩ i c a chú gi i ư c như i c a cháu âu. Nhưng i c a chú cũng ang c g ng cháu ! “Ít ra thì cũng s s m ư c như th , trong tương lai g n!” – James nh th m và t h i nên b t u t âu. Nh t nh anh ph i nói chuy n v i Jones và h i Jones k lư ng v vi c này. V i s hi u ý và tình thân thi t t bé, h n Jones ã c ư c nh ng gì mà James ang nghĩ. Vì th , anh ngh : – James! C u có th giúp tôi m t s vi c trong nhà xe ư c không? – Vâng, dĩ nhiên! – James vui m ng hư ng ng l i g i ý t nh c a ngư i anh h và nhanh chóng bư c theo Jones. – Jones này, làm th nào anh t o ư c i u kỳ di u y? – James h i khi c hai ã bư c ra kh i phòng. 6
 7. – m! Th t ra thì cũng khá ơn gi n. – Jones tr l i. – C u th y ó, chúng ta u g p r t nhi u khó khăn trong vi c d y lũ tr h c cách s ng có trách nhi m. Tho t u tôi cũng gi ng h t c u bây gi , r t lúng túng và không bi t ph i làm sao. R i m t ngày n , tình c tôi quen m t hu n luy n viên và nhìn th y cách anh y hu n luy n i bóng. M t ý tư ng lóe lên trong u, tôi t h i t i sao gia ình mình l i không sinh ho t như nh ng thành viên trong cùng m t i như th . V y là tôi cùng bàn b c v i Jane; r i hai v ch ng nghĩ ra m t trò chơi như sau: Chúng tôi ghi l i t t c công vi c nhà vào m t t gi y và sau ó phân thành hai nhóm. Nhóm m t bao g m nh ng công vi c khá ơn gi n mà b t c ai trong gia ình u có th làm, nhóm vi c này ư c g i là “Công vi c c a i”. Còn nh ng vi c vư t quá s c hay có kh năng gây nguy hi m cho b n tr thì ư c x p vào nhóm hai, g i là “Công vi c c a hu n luy n viên”. Tu n ó, tôi và Jane t ch c m t cu c h p gia ình. Trong bu i h p y, chúng tôi gi i thích v i b n tr r ng gia ình là m t i, trong ó m i ngư i là m t thành viên quan tr ng và không th thi u. Vì th , ch khi m i ngư i cùng c g ng h t mình hoàn thành t t ph n vi c ư c giao thì i m i có th tr thành i vô ch. Ti p theo, chúng tôi g i ý b n tr nói v suy nghĩ c a chúng khi tr thành thành viên c a i vô ch, cũng như nh ng i u mà chúng mu n khi i ã tr thành vô ch. Và chúng c p n nh ng i u như “ i vô ch ư c làm nh ng gì h mu n”, “ i vô ch thư ng r t n i ti ng” hay “Không khí trong i vô ch luôn vui v và h nh phúc”,… Sau ó, chúng tôi b t u nói v ý nghĩa c a vi c ưa gia ình mình tr thành i vô ch. Chúng tôi nói r ng khi ó, c gia ình s có r t nhi u th i gian vui v bên nhau, c khi làm vi c l n khi chơi ùa. Jane và tôi ưa ra danh sách “Công vi c c a hu n luy n viên” và gi i thích lý do t i sao tôi và Jane ph i làm nh ng vi c y. Joe và Jamie r t ng c nhiên khi th y b m ph i làm nhi u vi c như v y, nhi u hơn c nh ng gì chúng có th tư ng tư ng. Sau ó chúng tôi chia nhau danh sách “Công vi c c a i”. T t nhiên, ban u chúng cũng th c m c t o sao l i như v y. Nhưng sau khi nghe Jane gi i thích: “M ch n làm công vi c lau chùi, vì m không mu n các v t d ng trong nhà b ai ó làm v . Sau khi ph i s ch b i, m i th s ư c t l i v trí cũ, an toàn và nguyên v n”, thì c hai m i ng ý. Và th là dây chuy n b t u kh i ng: Jamie ch n vi c r a chén vì con bé thích s s ch s và ngăn n p. Joe ch n vi c vi c c t c b i th ng bé thích ch y nh y ngoài sân. C nhà th ng nh t là m i ngư i s t d n d p phòng c a mình. Và m i vi c c th ti p di n. Danh sách công vi c c th vơi d n i. Và khi có công vi c nào ó phát sinh, thì Jane ho c tôi s tính toán xem ai s m nh n nó d a trên s trư ng, s o n c a m i ngư i. Ch ng m y ch c, t t c công vi c nhà ã bi n thành nh ng trò chơi thú v . – Ôi chao! James th t lên. Anh t h i b n thân li u có th áp d ng bi n pháp c a Jones vào gia ình mình không. “H m! C th áp d ng xem sao!” – Cu i cùng anh k t lu n. – C m ơn Jones! James nói và ra v . Nh ng gì quan sát ư c t gia ình Jones khi n James v a n ph c, v a x u h , v a hy v ng. N ph c khi th y Jones có th d y b n tr cách làm vi c nhà m t cách suôn s và y tinh th n trách nhi m. Chúng ph i h p và h tr b m h t s c nhi t tình. X u h khi th m so sánh không khí m t m i c a gia ình mình v i s sôi n i và h nh phúc mà gia ình ngư i anh h ã t o ra. Song James cũng c m th y y ph n khích v i hy v ng s t o ra m t s thay i gia ình mình có ư c không khí áng mong i như nhà Jones. James nóng lòng v nhà, anh c n ph i nói v i Joyce v trò chơi kỳ di u mà gia ình Jones ang áp d ng. Th t là m t ý tư ng tuy t v i! 7
 8. *** James và Joyce bàn lu n v i nhau v cách th c “Ho t ng i nhóm” mà gia ình Jones ã áp d ng. Joyce r t thích ý tư ng này và t ra ng c nhiên vì chưa bao gi ư c nghe Jane – v c a Jones – nh c n. Nhưng ó không ph i là i u quan tr ng b i gi ây, h ã nhìn th y hư ng i cho nh ng v n c a mình. Joyce r t nóng lòng áp d ng phương pháp này. V ch ng anh quy t nh s c p n “Trò chơi i nhóm” trong bu i h p m t gia ình vào tu n t i; ch thay i m t vài i m nh so v i cách mà Jones ã th c hi n. Th nhưng, th t không may, b n tr nhà James ch ng h t ra h ng thú. Hai a ng i trên gh , m t mày d t, ch ng có thái hay hành ng nào ch ng t “tinh th n ng i” c . Sau m t h i c g ng g i chuy n, James th t v ng h i: – Có chuy n gì không n à, hai a? Jolie b t u khóc: – Chuy n gì s x y ra n u chúng ta là m t i th t b i? N u con chơi không t t, con có b b m c t các ho t ng ngo i khóa không? – Cô bé n c n . Jake cau có: – úng v y! Con ang không bi t làm th nào làm cho h t m bài t p v nhà ây. V y mà b m còn mu n con ph i làm thêm vi c n a sao? “ i tr i!” – James nghĩ. –“Sao mình l i có th nghĩ ơn gi n n như th nh ? úng là mình mu n lũ tr tr nên t t hơn, nhưng dư ng như mình ã dùng sai phương pháp r i”. James im l ng m t lúc, ch ng bi t làm th nào thoát kh i tình hu ng b t ng này. Joyce nhìn anh, ch i. Trong khi ó, Jake nói: – T i con i ư c chưa? Jolie thêm: – Ph i ó, t i con i ư c chưa? Con có bài lu n môn khoa h c c n ph i n p vào th hai này! James g t u và th là hai a v i vã l nh v phòng. – Ch c, ch ng có tác d ng gì c ! – Joyce l c u chán n n. – ng lo, em yêu! – Jame an i Joyce, quàng tay lên vai v , nói. – Anh nghĩ có l chúng ta ã b sót m t vài bư c nào ó thôi. anh nói chuy n v i Jones l n n a xem sao. Em ng lo. Jake và Jolie là nh ng a tr sáng d . Chúng v n t thành tích khá trư ng. Ch c n tìm ra nguyên nhân thì chúng ta s gi i quy t n th a m i vi c thôi em ! – Vâng. – Joyce v n chưa h t lo l ng. – Nhưng em th y hai a ang r t th t v ng. Em hy v ng chúng ta có th s m tìm ra m t bi n pháp khác. Em ã c h t s c giúp các con làm bài t p, nhưng cu i cùng m i chuy n ch d n n k t c c ho c là em làm giùm ph n vi c c a chúng, ho c khi n chúng r i r m và t i t hơn mà thôi. Em th y th t v ng quá. Giá mà chúng ta có th hi u ư c i u các con ang nghĩ thì t t bi t m y. – Anh có m t ý ki n! – James g i ý. – V ch ng mình th nói chuy n v i c Jones và Jane xem sao. Jones ã giúp anh r t nhi u trong công vi c và anh bi t anh y r t s n lòng giúp anh m t l n n a. V y chúng ta hãy cùng th nói chuy n v i anh ch y xem sao. L n này, hãy c hai ngư i làm “hu n luy n viên” cho chúng ta. Ý em th nào? – Ý ki n này r t tuy t! – Joyce g t u tán thành. 8
 9. Chương 3 JAMES, JONES VÀ BU I “T P HU N” M i chuy n di n ra theo úng k ho ch c a v ch ng James. T i th sáu, sau khi b n tr n trư ng tham d bu i sinh ho t ngo i khóa, v ch ng James m i Jones và Jane n dùng b a t i tham kh o ý ki n v bu i h p gia ình v a qua c a h . – Th t là t i t ! – Joyce k khi m i ngư i ang ăn t i. – James và em ã r t nhi t tình áp d ng ý tư ng mà anh Jones ã hư ng d n. Chúng em tin r ng b n tr s có nh ng ph n ng tích c c như các cháu nhà anh ch . Nhưng th c t l i không ph i như v y. Hai a ã n i cáu và ca thán r ng chúng ã có quá nhi u vi c ph i làm và không th m ương n i gánh n ng to l n ó. Em ang lo, không bi t ph i làm th nào v i chúng ây. – Ch r t l y làm ti c! – Jane tr l i. – Ch nghĩ có l do trư c ây b n tr thư ng b thúc ép h c t p nên bây gi chúng không còn c m th y thích thú trư c trò chơi m i này. Em ng lo, b n tr nhà ch ban u cũng v y thôi. Ph i m t m t th i gian, ch và anh Jones m i có th giúp chúng c m th y t tin t gi i quy t v n c a chúng mà không c n ai nh c nh hay ch b o. – V y anh ch làm th nào d y cho b n tr cách suy nghĩ ó? – Joyce h i. – Em tin r ng Jake và Jolie là nh ng a tr sáng d ; nhưng th t s em không hi u t i sao chúng l i ph n ng t như th . Joyce b t khóc trong tuy t v ng. Jane n bên vòng tay an i cô. – M i chuy n r i s khá hơn thôi! – Jane nói m t cách ch c ch n. – Hãy anh ch chia s cách anh ch ã dùng giúp Joe và Jamie. Th t ra anh ch cũng tình c tìm ư c cách này. Và bây gi , anh ch r t s n lòng chia s t t c nh ng bí quy t cho v ch ng em. – úng v y! – Jones ti p l i. – m… B t u t âu ây nh ? nghĩ xem, chúng ta ã nh n ra sư khác bi t c a b n tr t bao gi nh ? – Em nghĩ r ng m i th ã thay i khi b n tr b t u h c khác l p. úng v y! Chính là lúc y! Em ã nh n ra i u ó khi Jake và Joe tách ra h c nh ng l p khác nhau, và tình tr ng này cũng x y ra tương t v i Jolie và Jamie.– Jane nh n m nh, quay qua nói v i v ch ng James. – Joe và Jamie ã ư c h c v i m t giáo viên r t tuy t v i. Cô y ã d y cho ch r t nhi u i u. S không bao gi ch hi u ư c i u ó cho n t n lúc ti p xúc v i cô y. Cô y không nh ng ã nh hư ng l n i v i Jamie mà c v i v ch ng anh ch n a. Jane kh xi t tay Jones khi nh n m nh nh ng l i cu i. – , úng v y! – Jones thêm vào. – Cô y th t là m t giáo viên tuy t v i. Và các c u nghe Jane nói r i y, Joe cũng ã t ng h c cô y vào năm l p sáu, năm mà Joe và Jake b t u h c khác l p. Tôi nghĩ r ng v n b t u t ây. – Cô giáo y tuy t v i như th nào? – James h i. – Coi nào! – Jane b t u k . – Tên cô y là Edwards. ó là m t giáo viên r t yêu ngh . Không nh ng th , cô y r t am hi u tâm lý c a b n tr và vô cùng kiên nh n. – V y trư c tiên là cô giáo y r t yêu b n tr . – Joyce nói, b t u nôn nóng. – Nhưng cô y ã làm gì t o nên s thay i? – M i chuy n di n ra r t t nhiên. – Jane nói. – ch k cho em nghe phương pháp gi ng d y c a cô y trên l p. ó th t s là phương pháp thông minh và hi u qu ! M i khi ra bài t p v nhà, cô Edwards luôn gi i thích k lư ng yêu c u c a bài t p. Cô miêu t r t chi ti t t t c nh ng gì b n tr c n ph i làm nhưng cũng ch rõ cho chúng th y nh ng ph n ư c t do sáng t o. Th m chí, cô y còn vi t rõ ra nh ng yêu c u c n ph i th c hi n cũng như s i m tương ng c a m i ph n. R i sau ó, r t c n th n, cô y yêu c u b n tr l p l i nh ng i u ã nghe ư c, ch c r ng chúng hi u rõ nh ng gì cô mu n di n t. – úng v y! – Jones chen vào. – Trong m t bu i h p ph huynh, cô Edwards ã gi i thích v ý nghĩa và hi u qu c a vi c gi ng gi i v i b n tr nh ng i u chúng ta trông i chúng, và cô y còn lưu ý c vi c c n ph i yêu c u b n tr nh c l i nh ng i u chúng ã 9
 10. ư c nghe. Cách làm này không nh ng giúp b m h tr con cái trong vi c làm bài t p ư c giao v nhà mà còn k t n i giáo viên v i ph huynh cùng h tr nhau trong vi c giáo d c con tr . Anh ch quy t nh s áp d ng cách làm y thú v này và th t s b t ng vì k t qu mà nó mang l i. Tôi nh n ra trư c nay mình th t c ng nh c bi t bao! Tôi không hi u t i sao mình l i không bi t áp d ng cách th c này v i các con, trong khi m i ngày tôi u áp d ng nó v i t t c các nhân viên công ty. Jane g t u tán thành: – i u khi n ch ng c nhiên nh t chính là trư c nay, dù b n tr ã làm r t nhi u bài t p v nhà nhưng dư ng như chúng không n m rõ cách th c th c hi n chúng. Và t t nhiên, h u qu là i m s c a chúng không th cao ư c. Nhưng i u áng nói là b n tr không bao gi dám h i cũng cũng như ngh các th y cô làm rõ i u ó trong gi h c b i chúng s b các b n chê cư i. Th m chí, chúng cũng chưa h nghĩ n vi c làm i u ó. – m…! – James g t gù. – Th t thú v làm sao! Anh ã b t u nghi m ra v n . Cách làm c a ngư i giáo viên ó th t ra cũng chính là phương–pháp–giao–vi c–hi u–qu mà trư c ây Jones ã d y cho anh. Gi ây, James ã áp d ng r t nhu n nhuy n phương pháp ó, nên anh tin r ng mình cũng s làm t t nó nhà. – Ch chưa mu n d ng câu chuy n ây, – Jane nói, nhìn ng h , – nhưng b n tr s p v r i. Chúng ta s g p l i nhau sau v y. C m ơn v b a t i nhé. – ! – Joyce nói. – Chính v ch ng em m i c n ph i nói c m ơn. Câu chuy n th t s r t h u ích i v i b n em. N u còn i u gì mà b n em có th h c h i n a, mong anh ch hãy chia s thêm. Trư c m t, v ch ng em s th áp d ng bi n pháp “Trò chơi công vi c” xem sao. Sau khi gia ình Jones i kh i, Joyce n m tay ch ng: – Nghe có v th t ơn gi n anh nh ? Anh nghĩ sao? – Nh ng i u ó cũng gi ng như phương–pháp–giao–vi c–hi u–qu mà Jones ã t ng ch cho anh trong công vi c công ty. Anh tin r ng cách làm này có l cũng hi u qu i v i b n tr . Anh ang hình dung nó có th mang l i nh ng gì cho gia ình chúng ta. Chúng ta hi n chưa có ý tư ng nào hay hơn thì c th xem sao. T i hôm sau, Joyce và James i cùng v i hai con vào phòng tìm cách giúp chúng làm bài t p v nhà. James kèm con trai, còn Joyce s lo cho cô con gái. – Coi nào, t i nay con có nh ng bài t p gì th , Jolie? – Joyce h i. – D , môn Khoa h c thư ng th c m ! – Jolie nheo m t, có v ch ng thích thú gì v i môn h c này. – Còn c Toán và Anh văn n a. – V y con s h c môn nào trư c? – Môn Toán ! – ây là môn Jolie thích nh t. – Con có th nói cho m bi t bài t p c a con là gì không? – T t nhiên là ư c . Nhưng môn Toán d l m m ơi; ch có môn Khoa h c thư ng th c là khó thôi. – ư c r i! Th bài t p c a môn Khoa h c thư ng th c yêu c u nh ng gì? – Chúng con ph i nghiên c u và so sánh kh ng long các th i i khác nhau. – , Jolie à! M nh con thích kh ng long l m cơ mà. T i sao con l i c m th y bài t p v nó l i khó? Jolie than th : – B i vì con th t s không bi t yêu c u c a cô giáo là gì n a. M i l n con nghĩ con hi u rõ và làm úng yêu c u bài t p thì cu i cùng con l i b i m kém. Con không hi u ư c! – Cô bé d m chân, gi ng gi n d i. M c dù Jolie nhăn nhó nhưng Joyce v n c m th y m ng vì ít ra v ch ng cô cũng ã b t u ti p c n ư c v i b n tr trong v n h c hành. – Th cô giáo ã nói v i con nh ng gì? Con có th l p l i chính xác nh ng gì cô ã nói không? 10
 11. Khi Jolie l p l i nh ng yêu c u c a cô giáo, Joyce nh n ra m t vài i u. Cô bi t r ng Jolie ã không n m ư c yêu c u c a bài t p và phát hi n ra m t s i m mà cô có th giúp Jolie hi u rõ hơn. – ư c r i Jolie! – Joyce b t u. – Hãy nói v nh ng gì con có th làm hi u bài k hơn. i u ó s giúp con bi t mình nên làm gì và s t i m cao hơn y. – Nó cũng giúp con l i i bóng á ch ? – M nghĩ là như th . Con có mu n th không? Jolie g t u, m c dù v n còn m t chút nghi ng . Joyce c n th n hư ng d n Jolie cách tìm hi u trư c khi làm bài. Jolie chăm chú nghe, và ghi l i nh ng i u m nói lên cu n t p khác không quên. Gi ng gi i cho con xong thì ã n gi ng , Joyce ngh : – Con ã hi u r i thì nên i ng s m, ngày mai con s ti p t c làm bài t p Khoa h c thư ng th c này nhé! – Joyce ngh . – Vâng ! – Jolie tr l i. – Nhưng m ơi, còn bài t p ti ng Anh n a, con cũng chưa làm nó. Khi nán l i cùng Jolie xem xét bài t p ti ng Anh, Joyce nh n ra ư c r ng, cũng tương t như bài t p Khoa h c thư ng th c, Jolie cũng không hi u ư c yêu c u bài t p. Tuy không giúp con gái v m t n i dung bài t p, nhưng Joyce ã giúp con nh hư ng cách ti p c n v i yêu c u c a bài. Và ó m i là i u quan tr ng nh t. Cô th phào nh nhõm khi bư c ra kh i phòng con. T i hôm ó, Joyce và James so sánh nh ng i u h ã làm v i nhau. Nh ng gì James chia s v i Jake cũng tương t như th . H r t ng c nhiên khi th y tình tr ng h c hành c a c hai a con u có m t vài i m chung. Ch ng h n, khi g p m t th t b i nào ó trư ng, v i tâm tr ng chán n n, chúng s không bi t cách i phó v i nh ng v n tư ng ch ng r t ơn gi n. James cư i: – Nhưng chúng ta cũng nên bi t r ng mình m i ch khám phá ph n n i c a t ng băng trôi. ó là kinh nghi m mà anh ã h c ư c khi làm vi c v i Jones. Nhưng anh nghĩ chúng ta ang d n d n c i thi n ư c tình hình, và ó m i là i u quan tr ng. – úng v y! – Joyce g t u và v i tay l y m t cu n s ghi chép trên bàn. Cô b t u vi t vào ó nh ng i u mình ã h c ư c. – Em làm gì v y? – ó là ý tư ng c a Jolie y. Con bé ã ghi l i nh ng i u em ã d n dò không quên. Vì anh nói chúng ta còn ph i tham kh o ý ki n c a v ch ng Jones nên em ghi l i kh i quên. – úng r i! – James ng ý. – Anh cũng làm như th trong công ty. Anh ghi chú trên t m b ng tr ng, và cách làm ó th t s r t h u ích y. – V y thì chúng ta cùng ghi l i nhé. Em nghĩ sau này chúng ta s c n t i nó. Và ây là nh ng gì Joyce ghi l i: Hình sách g c trang 35 Khi giao nhi m v cho tr , c n ph i nói c th nh ng gì b n mong i chúng. Yêu c u chúng l p l i m b o chúng hi u úng. Giúp chúng áp d ng cách th c này v i nh ng bài t p, nhi m v ư c giao trư ng. Joyce suy nghĩ m t chút: – Em ang t h i… – Cô thì th m. – Gì th em? – James h i. – Em nghĩ là còn m t bư c n a trư c bư c này. – Bư c gì th em? Joyce gi i thích: 11
 12. – Có v trư c ây chúng ta ã khá v i vã khi c giúp b n tr , vì th mà k t qu m i không m y kh quan như v y. Em nghĩ chúng ta nên ch u khó suy nghĩ k hơn v nh ng gì mình c n làm; ch c ch n khi y k t qu s t t hơn. Hai v ch ng mình c n chu n b k hơn, anh . – Cô nói và l i c m bút, s ghi chép lên. – Em vi t gì th ? – James h i. Cô ưa cho ch ng cu n s anh c : Hình sách g c trang 37 Chu n b trư c – ây s là bư c u tiên – Joyce ti p t c. – Anh cũng nghĩ như v y, m c dù anh ch ng mu n công nh n chuy n ó. – Jones nói b ng gi ng hài hư c. Joyce ph h a: – úng v y! T th t y! L ra anh ph i bi t rõ i u này hơn em ch , vì anh v n ph i thư ng xuyên áp d ng nó mà. Su t tu n sau ó, lũ tr v nhà trong tâm tr ng vui v vì chúng ã hi u bài t p hơn. Sau m i b a t i, chúng u t giác tr v phòng và hoàn thành bài t p c a mình. Rõ ràng, chúng ã t tin h n lên trong vi c h c t p. C gia ình James ã có m t tu n vui v bên nhau và m i ngư i u thích thú trư c s thay i này. 12
 13. 13
Đồng bộ tài khoản