Đề luyện thi đại học số 3 2010

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
178
lượt xem
123
download

Đề luyện thi đại học số 3 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề luyện thi dại học số 3 2010 - môn Hóa học sẽ giúp các bạn định hướng ôn tập, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, trình bày bài thi và tự kiểm tra, đánh giá. Nội dung và cấu trúc mỗi đề thi được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo: Kiến thức Hóa Học trong mỗi đề thi bao gồm toàn bộ kiến thức Hóa Học bậc trung học phổ thông, được phân bố theo tỉ lệ: 30% (hoặc 35%) kiến thức Hóa Học lớp 10 và 11; 70% (hoặc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề luyện thi đại học số 3 2010

  1. ÑEÀ LUYEÄN THI SOÁ 3 Maõ ñeà:252 I. HÖÕU CÔ 1. Cho moät röôïu no X vaøo bình ñöïng Na dö. Sau phaûn öùng hoaøn toaøn thaáy khoái löôïng bình taêng theâm 6 gam vaø thoaùt ra 2,24 lit khí (ñktc). Röôïu X laø: A. CH3OH B. C2H4(OH)2 C. C2H5OH D. C3H6(OH)2 2. Soá ñoàng phaân ñôn chöùc cuûa C4H8O2 vöøa taùc duïng ñöôïc vôùi Na vöøa taùc duïng ñöôïc vôùi NaOH laø: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 3. Quaù trình naøo khoâng taïo CH3CHO ? A. Cho vinyl axetat vaøo dung dòch NaOH B. Cho C2H2 vaøo dung dòch HgSO4 ñun noùng. C. Cho röôïu etylic qua CuO ñun noùng D. Cho metyl acrylat vaøo dung dòch NaOH. 4. Lượng glucôzơ chứa trong nước quả nho để sau khi lên men cho ta 100 lit rượu vang 10 là bao nhiêu. Cho biết hiệu suất của quá trình là 95% và khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8g/ml. A. 16475,97g. B. 14568,77g. C. 165974,86g. D. 15189,76g. 5. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam rượu A chỉ thu được 8,96 lít CO 2 ( 27,3oC & 1,1 atm) và 9g H2O. Tiến hành tách nước A thu được hỗn hợp hai anken. CTPT, CTCT của A là: A. C4H9OH; CH3-CH2-CH2-CH2-OH. B. C5H11OH; CH3-CH2-CHOH-CH2-CH3. C. C4H9OH; CH3-CH2-CHOH-CH3. D. C5H11OH; CH3-CHOH-CH2-CH2-CH3. 6. Cho caùc dung dòch glucozô, etilenglicol, axít axeâtic. Chæ duøng moät hoaù chaát ñeå nhaän bieát ñoù laø: A. Duøng dd AgNO3\ NH3 B. Duøng Cu(OH)2\ NaOH. C. Duøng quì tím D. Khoâng phaân bieät. 7. Hợp chất hữu cơ X chứa chức rượu và anđehit. Đốt cháy X thu được số mol CO 2 bằng số mol H2O. Nếu cho m gam X phản ứng với Na thu được V lít khí H2, còn nếu cho m gam X phản ứng hết với H 2 thì cần 2V lít H 2(các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Công thức phân tử của X có dạng: A. HOCnH2nCHO (n≥1) B. (HO)2CnH2n-1CHO (n≥2) C. HOCnH2n-1(CHO)2 (n≥2) D. (HO)2CnH2n-2(CHO)2 (n≥1) 8. Để tổng hợp các protit từ các aminoaxit, người ta dùng phản ứng: A. trùng hợp. B. trùng ngưng. C. trung hoà. D. este hoá. 9. Ðốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng liên tiếp thu được 0,66 gam CO 2 và 0,45 gam H2O. Nếu tiến hành oxi hóa m gam hỗn hợp rượu trên bằng CuO, sản phẩm tạo thành cho tác dụng với Ag2O/NH3 dư sẽ thu được lượng kết tủa Ag là: A. 2,16g B. 3,24g C. 1,62g D. 10,8g 10. ÖÙng vôùi coâng thöùc phaân töû C4H8O2 coù theå laø A. Axit no ñôn chöùc B. Anñehit no hai chöùc C. Röôïu no hai chöùc D. A vaø B ñeàu ñuùng. 11. Ðốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở được 0,4 mol CO2. Mặt khác hiđro hoá hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp X ở trên cần 0,2 mol H2 thu được hỗn hợp hai rượu. Ðốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp hai rượu trên thì số mol H2O thu được là A. 0,4 B. 0,8 C. 0,6 D. 0,3 12. Chất A tham gia phản ứng tráng gương. Chất A bị oxi hóa thành chất B. Chất B phản ứng với CH 3OH khi có mặt H2SO4đặc tạo nên chất C có mùi dễ chịu. Chất C cháy tạo nên khí CO 2 có thể tích lớn gấp 1,5 lần thể tích thu được khi đốt cháy chất B. Công thức của A là: A. HCHO. B. CH3CHO. C. C2H5CHO. D. CH2=CHCHO. 13. Söû duïng nöôùc Brom laøm thuoác thöû ta coù theå nhaän bieát ñöôïc hai hiñrocacbon naøo sau ñaây? A. Propen vaø propin B. Propan vaø Stiren C. Benzen vaø toluen D. Etilen vaø Stiren 14. Cho 8,9 gam hoãn hôïp goàm HCHO vaø CH3CHO taùc duïng vôùi moät löôïng dö dung dòch coù chöùa Ag 2O/NH3 ñun noùng. Sau phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thaáy xuaát hieän 86,4 gam Ag. Phaàn traêm theo khoái löôïng cuûa HCHO trong hoãn hôïp ñaàu laø: A. 60% B. 50,56% C. 49.44% D. 40% 15. Hoãn hôïp goàm Hiñrocacbon X vaø oxi coù tæ leâï mol töông öùng laø 1:10. Ñoát hoaøn toaøn hoãn hôïp X thu ñöôïc hoãn hôïp khí Y. Cho Y qua dd H2SO4 ñaëc thu ñöôïc hoãn hôïp khí Z coù d/H2 = 19. CTPT cuûa X laø: A. C3H8 B. C3H6 C. C3H4 D. C4H8 16. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,356g chaát höõu cô X thu ñöôïc 0,2688 lit khí CO2 (ddktc) vaø 0,252g nöôùc. Maët khaùc neáu phaân huûy 0,445g X thì thu ñöôïc 56ml khí N2 (ñktc). Bieát raèng phaân töû X coù moät nguyeân töû Nitô. Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø: A. C3H7O2N B. C3H7ON2 C. C2H5O2N D. C2H5ON 17. Soá löôïng ñipeptit coù theå taïo thaønh töø hai aminoaxit: alanin vaø glixin laø: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 18. Ñoát chaùy hoaøn toaøn a mol moät este no ñôn chöùc X caàn b mol O 2 taïo thaønh c mol hoãn hôïp CO2 vaø hôi nöôùc. (Bieát a = b – c/2). Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø:
  2. A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2. 19. Ñoát hoaøn toaøn 4,4g chaát höõu cô X ñôn chöùc thu ñöôïc saûn phaåm chaùy chæ goàm 4,48 lit CO 2 (ñktc) vaø 3,6g nöôùc. Neáu cho 4,4g X taùc duïng NaOH vöøa ñuû phaûn öùng hoaøn toaøn thu ñöôïc 4,8g muoái cuûa axit höõu cô Y vaø chaát höõu cô Z. Teân X laø: A. etyl propionat B. metyl propionat C. isopropyl axetat D. etyl axetat 20. PVA laø polime ñöôïc ñieàu cheá baèng phaûn öùng truøng hôïp A. CH3CH2-COO-CH=CH2 B. CH2=CH-COO-C2H5 C. CH3-COO-CH=CH2 D. CH2=CH-COOCH3 21. Cho 0,1 mol anñehit X taùc duïng vôùi AgNO3/NH3 dö, ñun noùng thu ñöôïc 21,6g Ag. Hiñro hoaù X thu ñöôïc Y. Bieát 0,1 mol Y phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 4,6g Na. CTCT thu goïn cuûa X laø: A. HCHO B. CH3CHO C. OHC-CHO D.CH3CH(OH)CHO 22. Ñieàu cheá eâtilen töø phoøng thí nghieäm töø röôïu eâtylic xuùc taùc H 2SO4 thöôøng laån caùc oâxít nhö SO2, CO2 . Choïn moät trong caùc chaát sau ñeå laøn saïch eâtilen: A. Dung dòch KMnO4 dö B. Dung dòch nöôùc broâm dö C. Dung dòch NaOH dö D. Dung dòch Na2CO3 dö 23. Oxi hoaù hoaøn toaøn 3,36 lit (ñktc) moät röôïu ñôn chöùc X (xt Cu, to) thu ñöôïc anñehit Y. Cho Y taùc duïng vôùi löôïng dö dung dòch coù chöùa Ag2O/NH3 sinh ra 64,8 gam Ag. X coù coâng thöùc phaân töû laø A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C3H5OH 24. Phenol tác dụng với tất cả các chất trong nhóm: A. Na, HCl, KOH, dung dịch Br2. B. K, NaOH, Br2, HNO3. C. Na, KOH, CaCO3 D. H2O + CO2, Na, NaOH, Br2. 25. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 6,2 gam moät amin no ñôn chöùc thì phaûi duøng 10,08 lit Oxi (ñktc). Vaäy coâng thöùc cuûa amin laø : A. C2H5NH2 B. CH3NH2 C. C4H9NH2 D. C3H7NH2 26. Hỗn hợp A gồm 1 rượu no đơn chức và một axit no đơn chức, chia A thành 2 phần bằng nhau : Phần 1: Bị đốt cháy hoàn toàn thấy tạo 3,36l CO2(đktc). Phần 2: Được este hoá hoàn toàn và vừa đủ tạo ra 1 este. Đốt cháy este này thì lượng nước thu được là: A.1,8g B.2,7g C.5,4g D.1,35g 27. Cho taát caû caùc ñoàng phaân ñôn chöùc, maïch hôû, coù cuøng CTPT C 2H4O2 laàn löôït taùc duïng vôùi Na, NaOH, NaHCO3. Soá p/ö xaûy ra laø: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 28. X (coù voøng benzen) coù CTPT C7H8O2, taùc duïng ñöôïc vôùi Na, NaOH. Bieát khi X taùc duïng Na, soá mol H2 thu ñöôïc baèng soá mol X pö, X taùc duïng vôùi NaOH theo tæ leä mol 1:1 . CTCT thu goïn cuûa X laø A. C6H5CH(OH)2 B. HOC6H4CH2OH C. CH3C6H3(OH)2 D. CH3OC6H4OH 29. Đun hỗn hợp 3 rượu đơn chức với axit oxalic có axit H2SO4 đặc nóng làm xúc tác thì trong hỗn hợp sau phản ứng có số chất este 2 chức tạo thành là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7. 30. Phaùt bieåu khoâng ñuùng laø: A. Dung dòch fructozô hoaø tan ñöôïc Cu(OH)2 B. Dung dòch mantozô taùc duïng vôùi Cu(OH)2 khi ñun noùng cho keát tuûa Cu2O C. Thuûy phaân (xuùc taùc H+,to) saccarozô cuõng nhö mantozô ñeàu cho cuøng moät monosaccarit D. Saûn phaåm thuyû phaân xenlulozô (xuùc taùc H+,to) coù theå tham gia phaûn öùng traùng göông. 31. Cho coâng thöùc phaân töû C4H6O2 cuûa moät este maïch hôû. ÖÙng vôùi coâng thöùc phaân töû naøy coù bao nhieâu soá ñoàng phaân khi bò xaø phoøng hoùa cho ra moät anñehit vaø soá ñoàng phaân cho ra muoái cuûa moät axit khoâng no laø: A. 2,3 B. 3,2 C. 2,2 D. 2,4 32. A, B laø caùc hôïp chaát höõu cô ñôn chöùc chæ chöùa C,H,O. A (cuõng nhö B) ñeàu cho ñöôïc phaûn öùng traùng göông vaø phaûn öùng vôùi dung dòch NaOH. Ñoát chaùy heát 1 mol A ( cuõng nhö B) thu ñöôïc khoâng ñeán 3 mol khí CO2. A, B coù theå laø: A. HCOOH vaø CH2=CH-COOCH3 B. HCOOH vaø CHO-COOH C. HCOOCH3 vaø HCOOC2H5 D. B, C ñeàu ñuùng 33. Cho m gam hoãn hôïp 2 aminoaxit ( phaân töû chæ chöùa 1 nhoùm –COOH vaø 1 nhoùm –NH2) taùc duïng vôùi 110ml dung dòch HCl 2M ñöôïc dung dòch X. Ñeå phaûn öùng vôùi caùc chaát trong X caàn duøng 200g dung dòch NaOH 8,4% ñöôïc dung dòch Y. Coâ caïn dd Y ñöôïc 34,37g chaát raén khan. Giaù trò m laø: A. 19,8g B. 17,1g C. 11,7g D. 71,1g 34. Trong các câu sau đây, câu nào sai ? A. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau. B. Tính axit giảm dần trong dãy đồng đẳng của axit fomic. C. Khi cho phenol và anilin tác dụng với dd Brôm thì vị trí nhóm thế ưu tiên là orth và para. D. Rượu etylic có nhiệt độ sôi cao hơn hẳn các Hidro Cacbon và các dẫn xuất Halogen tương ứng.
  3. 35. Ñoát chaùy hoãn hôïp goàm 2 hiñrocacbon ñoàng ñaúng keá tieáp A, B thu ñöôïc CO 2 vaø hôi nöôùc theo tæ leä theå tích laø 12:23. Coâng thöùc phaân töû cuûa hai hiñrocacbon laø: A. CH4 vaø C2H6 B. C2H6 vaø C3H8 C. C2H4 vaø C3H6 D. C2H2 vaø C3H4 36. Cho röôïu X (coù soá nhoùm –OH baèng soá nguyeân töû cacbon trong röôïu). Oxi hoaù hoaøn toaøn m gam X baèng CuO, ñun noùng. Sau phaûn öùng thu ñöôïc (m-6) gam hôïp chaát höõu cô Y coù khaû naêng tham gia phaûn öùng traùng göông. X coù teân goïi laø: A. Ancol etylic B. Etylen glicol C. Glixerin D. Propanñiol-1,2. 37. Hôïp chaát höõu cô A chöùa C,H,O coù %O = 53,33%. A taùc duïng vôùi Na cho tæ leä nA : nH2 = 1:1 vaø A taùc duïng vôùi dung dòch NaHCO3 cuõng cho tæ leä nA : nCO2 = 1:1. A coù coâng thöùc phaân töû naøo sau ñaây? A. CH3COOH B. HO-CH2-CH2-COOH C. HOOC-CH2-CH2-COOH D. Taát caû ñeàu ñuùng. 38. Hỗn hợp X gồm 2 axit no: A1 và A2. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa 0,3 mol X cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của 2 axit là: A. CH3COOH và HOOC-COOH B. HCOOH và HOOC-CH2-COOH C. HCOOH và HOOC-COOH D. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH 39. Nhaän bieát caùc chaát ñöïng trong caùc loï maát nhaõn goàm: Bezen, stiren, phenol, anilin. Coù theå söû duïng nhoùm thuoác thöû naøo sau ñaây: A. Nöôùc Brom, Cu(OH)2 B. Nöôùc Brom, AgNO3/NH3 C. AgNO3/NH3, Cu(OH)2 D. Nöôùc Brom, Na 40. Ñeå trung hoaø heát moät axit ñôn chöùc X caàn duøng heát 30ml dung dòch KOH 1M . Khi ñoát chaùy hoaøn toaøn X thì thu ñöôïc 2,688 lit (ñktc) khí CO2 vaø 1,62 gam nöôùc. Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø: A. C2H5COOH B. CH2=CH-CH2COOH C. CH2=CHCOOH D. CH3-CH2-CH2-COOH II. VOÂ CÔ 41. Cho m gam hoãn hôïp goàm hai kim loaïi Fe vaø Cu taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö thaáy thoaùt ra 4,48 lit khí (ñktc). Cuõng vôùi m gam hoãn hôïp treân khi cho taùc duïng vôùi dung dòch H2SO4 ñaëc noùng dö thaáy thoaùt ra 8,96 lit khí SO2 (ñktc). Giaù trò cuûa m laø: A. 16,7 gam B. 14,8 gam C. 17,6 gam D. 18,4 gam 42. Ñeå nhaän bieát caùc dung dòch maát nhaõn: NH4Cl, (NH4)2SO4, Na2CO3, NaCl thì chæ caàn thuoác thöû naøo sau? A. HCl B. NaOH C. Ba(OH)2 D. Ca(HCO3)2 43. Nhieät phaân moät löôïng MgCO3 trong moät thôøi gian thu ñöôïc chaát raén A vaø khí B. Cho B haáp thuï hoaøn toaøn vaøo dung dòch NaOH thu ñöôïc dung dòch C. Dung dòch C taùc duïng ñöôïc vôùi BaCl2 vaø KOH. Trong dung dòch C coù chöùa nhöõng chaát tan naøo? A. Na2CO3 B. NaHCO3 C. Na2CO3 vaø NaOH dö D. Na2CO3 vaø NaHCO3 44. Cho m gam Na vaøo 50 ml dung dòch AlCl3 2M. Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc dung dòch X vaø 2,34 gam keát tuûa. Khi thoåi CO2 dö vaøo dung dòch X laïi thaáy xuaát hieän theâm keát tuûa nöõa. Khoái löôïng Na ban ñaàu laø: A. 4,14g B. 1,44g C. 8,51g D. 2,07g 45. Hoaø tan 15,6 g hoãn hôïp goàm Al vaø Mg baèng dung dòch HCl dö ,sau phaûn öùng khoái löôïng dung dòch axit taêng theâm 14 g. Khoái löôïng cuûa Al vaø Mg trong hoãn hôïp ban ñaàu laàn löôït laø : A. 10,8g vaø 4,8g B. 5,4g vaø 10,2g C. 8,1g vaø 8,5g D. 8,4g vaø 7,2g 46. Coù bao nhieâu loaïi khí thu ñöôïc khi cho caùc chaát sau ñaây phaûn öùng vôùi nhau töøng ñoâi moät: Al, FeS, HCl, NaOH, (NH4)2CO3 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 47. Cho 31,2 gam hoãn hôïp goàm boät Al vaø Al2O3 taùc duïng vôùi moät löôïng vöøa ñuû dung dòch NaOH 2M thu ñöôïc 0,6 mol khí H2. Tính theå tích dung dòch NaOH ñaõ duøng? A. 400ml B. 600ml C. 300ml D. 200ml 48. Khöû 4,8 gam moät oxit saét baèng CO thu ñöôïc m gam raén A vaø hoãn hôïp khí B. Cho B taùc duïng vôùi dung dòch Ca(OH)2 dö thu ñöôïc 6 gam keát tuûa. Giaù trò cuûa m laø: A. 2,24g B. 3,84g C. 2,16 g D. 3,12g 49. Hieän töôïng naøo xaûy ra khi cho töø töø CO2 ñeán dö vaøo nöôùc voâi trong: A. Dung dòch bò vaån ñuïc B. Khoâng coù hieân töôïng gì xaûy ra. C. Dung dòch bò vaån ñuïc, sau ñoù laïi trong suoát D. Moät hieän töôïng khaùc 50. Hoaø tan 15,2 gam hoãn hôïp A goàm Fe vaø Cu vaøo 500ml dung dòch HNO 3 loaõng dö thì thu ñöôïc 2,24 lit khí NO (ño ôû 0oC, 2atm). Noàng ñoä mol/l cuûa dung dòch HNO3 ban ñaàu (bieát ñeå trung hoaø axit coøn dö phaûi duøng vöøa ñuû 80 gam dung dòch NaOH 20%) laø: A. 3,6 M B. 1,8 M C. 2,4 M D. 1,2 M
Đồng bộ tài khoản