intTypePromotion=1

Đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
396
lượt xem
79
download

Đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đối với cá nhân, tổ chức: + Gửi hồ sơ đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ đến UBCKNN, sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) + Đối với trường hợp tăng vốn: i) Trước khi thực hiện việc tăng vốn điều lệ, công ty chứng khoán phải gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ báo cáo về việc tăng, giảm vốn điều lệ, gồm các tài liệu: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tăng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ của công ty chứng khoán - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Gửi hồ sơ đề nghị tăng, giảm vốn điều lệ đến UBCKNN, sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) + Đối với trường hợp tăng vốn: i) Trước khi thực hiện việc tăng vốn điều lệ, công ty chứng khoán phải gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hồ sơ báo cáo về việc tăng, giảm vốn điều lệ, gồm các tài liệu: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn và phương án huy động tăng vốn đã được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên thông qua. ii) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo về việc tăng vốn, nếu Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước không có ý kiến, công ty chứng khoán được thực hiện tăng vốn. iii) Trường hợp tăng vốn bằng hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng, Công ty chứng khoán phải tuân theo các quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng và có hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định. iv) Sau khi hoàn thành thủ tục tăng vốn, công ty gửi hồ sơ đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động. - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận hồ sơ báo cáo, xem xét hồ sơ và có ý kiến bằng văn bản nếu hồ sơ chưa đáp ứng điều kiện + Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động. Trường hợp từ chối, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) + hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán + Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc của Hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu về việc tăng, giảm vốn điều lệ; phương án thay đổi tăng, giảm vốn và sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên
  2. thông qua + Xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức kiểm toán về khoản vốn tăng thêm đối với trường hợp tăng vốn + Báo cáo về việc thay đổi cơ cấu sở hữu trước và sau khi tăng, giảm vốn điều lệ + Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty chứng khoán thông qua. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc - Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Phụ lục số 6: Giấy đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007 + Quyết định 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán; hiệu lực ngày 14/8/2007 Phụ lục số 6. Mẫu Giấy đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________ ....., ngày ... tháng ... năm ... GIẤY ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Chúng tôi là: - Công ty (Tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi bằng chữ in hoa): - Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán
  3. Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ..... - Địa chỉ trụ sở chính:......... Đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bổ sung, sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty chứng khoán ..... như sau (chọn trong ba trường hợp sau): hoặc: (đối với trường hợp bổ sung, rút bớt nghiệp vụ kinh doanh) - Loại hình nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh: - Loại hình nghiệp vụ kinh chứng khoán xin thay đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh: hoặc: (đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ) - Vốn điều lệ cũ............................... - Vốn điều lệ mới......................... hoặc: (đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật) - Người đại diện theo pháp luật cũ:.......... - Người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm:.......... Chúng tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo. (Tổng) Giám đốc Hồ sơ gửi kèm: (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Liệt kê đầy đủ)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2