Đề ôn hóa số 8

Chia sẻ: Cao Thi Nhu Kieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
53
lượt xem
11
download

Đề ôn hóa số 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn hóa số 8', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn hóa số 8

 1. Ñeà oân soá 8:
 2. CAÙC Baøi taäp traéc nghieäm oân thi ñai hoïc - 2007 NGUYEÃN TAÁN TRUNG ( TTLT CLC VÓNH VIEÃN)
 3. Ví duï 1: (A): C H O N phaûn öùng ñöôïc vôùi 272 NaOH. Vaäy (A) coù theå laø: C. Este cuûa amino axit A. Amino axit D. A, B, C ñeàu ñuùng B. Muoái amoni
 4. Gôïi yù: Hôïp chaát chöùa C, H, O, N Caùc hôïp chaát thöôøng gaëp Amino axit Muoái cuûa amin Hôïp chaát nitro Este cuûa mino axit Muoái amoni Caùc hôïp chaát ñaëc bieät Ureâ: (NH2)2CO Caproâlactam: C6H11ON Caùc loaïi tô: Tô Caproân, Tô nilon, Tô enaêng
 5. Gôïi yù: Hôïp chaát chöùa C, H, O, N Amino axit Ureâ: (NH2)2CO Este cuûa mino axit Caproâlactam: Muoái amoni C6H11ON Muoái cuûa amin Caùc loaïi tô Hôïp chaát nitro Ñieàu kieän toàn taïi ∑LKπ ≥ 1
 6. Nhoùm C, H, O, N Caùch tính ∑LKπ (1) B1. Tính ∑lkπ khi N Amino axit coù hoaù trò (III) Este cuûa minoaxit (2) Muoái amoni (3) CxHyOzNt 2.x + 2 + t - y = K Muoái cuûa amin (4) ∑lkπ= 2 Hôïp chaát nitro (5) Ñieàu kieän toàn taïi ∑LKπ ≥1
 7. Gôïi yù: Hôïp chaát chöùa C, H, O, N Muoái cuûa amin (4) (1) Amino axit Hôïp chaát nitro (5) Este cuûa mino axit (2) Muoái amoni (3) Caùch tính ∑LKπ B1. Tính ∑lkπ khi N coù hoaù trò (III) B2. Tính ∑lkπ theo: (1), (2), (5) CxHyOzNt 2.x + 2 + t - y = K ∑LKπ= K ∑lkπ= 2 (3), (4) ∑LKπ= K + 1
 8. Toùm laïi: Hôïp chaát chöùa C, H, O, N Muoái cuûa amin (4) (1) Amino axit Hôïp chaát nitro (5) Este cuûa mino axit (2) Muoái amoni (3) (1), (2), (5): ∑LKπ= K CxHyOzNt 2.x + 2 + t - y = K ∑lkπ= (3),(4): ∑LKπ=K+1 2 Ví duï : (A): C2H7O2N ∑lkπ= K 2 .2 + 2 + 1- 7 =0 K= 2
 9. Ví duï 1: (A): C H O N phaûn öùng ñöôïc vôùi 272 NaOH. Vaäy (A) coù theå laø: A. Amino axit C. Este cuûa amino axit D. A, B, C ñeàu ñuùng B Muoái amoni B. Ñieàu kieän toàn taïi ∑LKπ ≥ 1 (A): C2H7O2N ( K= 0 ) ◙ Muoái amoni CH3COO-NH4 ◙ Muoái cuûa amin HCOO-NH CH 3 3
 10. Ví duï 2: (A): C3H9O2N Vaäy (A) coù theå laø: A. Amino axit C. Este cuûa amino axit B. Muoái amoni D. Hôïp chaát nitro
 11. Nhoùm C, H, O, N Caùch tính ∑LKπ (1) B1. Tính ∑lkπ khi N Amino axit coù hoaù trò (III) Este cuûa minoaxit (2) Muoái amoni (3) CxHyOzNt 2.x + 2 + t - y = K (4) Muoái cuûa amin ∑lkπ= 2 (5) Hôïp chaát nitro Ñieàu kieän toàn taïi ∑LKπ ≥1
 12. Toùm laïi: Hôïp chaát chöùa C, H, O, N Muoái cuûa amin (4) (1) Amino axit Hôïp chaát nitro (5) Este cuûa mino axit (2) Muoái amoni (3) (1), (2), (5): ∑LKπ= K CxHyOzNt 2.x + 2 + t - y = K ∑lkπ= (3),(4): ∑LKπ=K+1 2 Ví duï : (A): C3H9O2N ∑lkπ= K 2 .3 + 2 + 1 - 9 = 0 K= 2
 13. Ví duï 2: (1), (2), (5): (A): C3H9O2N Vaäy (A) coù theå laø: ∑LKπ= K A. Amino axit (3),(4): D. B. Muoái amoni C. Este cuûa amino axit ∑LKπ= k+1 D. Hôïp chaát nitro (A): C3H9O2N ( K= 0 ) Ñieàu kieän toàn taïi ∑LKπ ≥ 1
 14. Ví duï 3: Este A coù %O=44,44%. Vaäy A coù CTPT laø: A. C6H4O4 C. C6H12O4 B C6H8O4 B. D. C6H14O4 16. 4 .100= 44,44 %O= MA ⇒ Ma = 144 ⇒ Soá H = 144 – 64 -72 = 8
 15. Ví duï 4: Este ñôn chöùc A coù %O=43,24%. Vaäy A coù soá nguyeân töû C baèng: A3 A. C. 5 B. 4 D. 6 Gôïi yù: 16. 2 .100= 43,24 %O= MA ⇒ Ma = 74 ⇒ Soá C = (74 – 32) :12 = 3,5
 16. Ví duï 5: Ñun röôïu etylic vôùi H2SO4 ñaëc, 170oC; thu ñöôïc hoãn hôïp hôi A goàm 4 chaát khí. Vaäy hhA coù: A A. C2H4, H2O hôi, H2, CO2 B. C2H4, H2O hôi, SO2, CO2 C. C2H4, H2O hôi, H2, SO2 D. A, B, C ñeàu sai H 2 SO 4 ñ C2H5OH C2H4 + H2O 170 oC C2H5OH + H2SO4 →SO2 + CO2 + H2O
 17. Ví duï 6: Keát luaät naøo ñuùng? A.Andehyt chæ coù tính chaát ñaëc tröng laø deã bò oxi hoaù B. Saûn phaåm ñun chaát höõu cô A vôùi H2SO4 ñaëc, 170oC laø olefin C. RX laø este; (R:Goác hydrocacbon) C D. Glicol laø thuaät ngöõ chung ñeå chæ röôïu coù soá nhoùm (-OH)=soá C
 18. °Daãn xuaát halogen: Laø hôïp chaát höõu cô chöùa C, H, X; (X: Cl, Br) °Este: Laø saûn phaåm cuûa phaûn öùng giöõa axit vôùi röôïu ◙ R-OH + H-X R-X + H2O
 19. Ví duï 6: Andehyt ñôn chöùc A coù %O=36,36. Vaäy teân goïi A laø: A. Propanal C. Pentantal B. Butanal D. Etanal D Gôïi yù: 16. 1 .100= 36,36 %O= MA ⇒ Ma = 44 ⇒ Soá C = (74 – 16) :12 = 2,3
 20. OÂn 7: Röôïu X coù soá nhoùm (OH) baèng soá C. Ñoát 0,25 mol Röôïu X thì soá mol oxi toái thieåu caàn seõ baèng : A. 1,25 mol C. 0,875 mol B. 0,5 mol D. 0,75 mol

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản