intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề Ôn tập môn Hóa số 5

Chia sẻ: Hoàng Xuân Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

73
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề Ôn tập môn Hóa số 5 Bộ đề giúp bạn thử sức và kiểm tra kiến thức trước kì thi ĐH sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Ôn tập môn Hóa số 5

  1. Ñeà OÂn Soá 5 Caâu 1: Ñoát chaùy chaát höõu cô, maïch hôû X thu 1,008 lit CO2 (ñkc) vaø 1,08gam H2O. Vaäy X laø: A. C3H8O B. C4H8O C. C2H6 O D. C4H10O Caâu 2: Hoøa tan hhA: 0,1mol Cu2S, 0,05mol FeS2 trong HNO3; thu ñöôïc ddB. Cho dd Ba(OH)2 dö vaøo ddB. Sau pöù seõ thu ñöôïc bao nhieâu g keát tuûa? A. 34,95 g B.46,6g C.46,75g D. 61,75 g Caâu 3: Tìm phaùt bieåu sai A. Xycloankan laø hydrocacbon no B. ankin laø hydrocacbon coù hai lieân keátπ C.Chæ coù anken ñoát chaùy thì mol CO2 = mol H2O D. axit taùc duïng ñöôïc AgNO3/NH3 Caâu 4: Izopren (2-meâtyl butadien – 1,3) taùc duïng vôùi Br2 (1:1 mol) taïo ñöôïc A. 1 saûn phaåm B. 2 saûn phaåm C. 3 saûn phaåm D. 4 saûn phaåm Caâu 5: Ñoát heát chaát höõu cô A. Daãn heát saûm phaåm chaùy vaøo bình ñöïng dd Ba(OH)2 dö; thaáy coù 5,91 gam keát tuûa vaø khoái löôïng bình taêng 1,86 gam. Vaäy A laø: A. CH2O B. C2H6O C. C3H8O D. C4H10O Caâu 6: Nguyeân töû ø ñeàu coù Z khoâng quaù 20 vaø coù 2 ecletron ñoäc thaân laø: A. C, S ,O B. N,P , S C. Si, O, S,l D. A, C ñeàu ñuùng Caâu 7: Cho m gam hoãn hôïp goàm: Mg, Fe, Al phaûn öùng heát vôùi HCl; thu ñöôïc 0,896 lít H2 (ñkc) vaø 5,856 gam hh muoái . Vaäy m coù theå baèng: A.3,012 B.3,016 C.3,018 D. Keát quaû khaùc Caâu 8:Andehit no ,đơn chức có công thức chung là CnH2n + 1CHO . Vậy andehit no ,hai chức có công thức chung là : A CnH2n + 1(CHO)2 B CnH2n – 1 (CHO)2 C CnH2n (CHO)2 D R(CHO)2 Caâu 9: Các chất có thể ñieàu cheá trực tiếp chaát X (C, H, O) coù % O = 53,33% laø: A.CH2= CHCl B. C2H6O
  2. C. C2H6O2 D. A, B, C ñeàu ñuùng Caâu 10: Cho hỗn hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C3H6O2 hợp chất có thể là: A. Axit hay este đơn chức no. B. Xeton hai chức no C. Anđehit hai chức no D. Rượu hai chức chưa no có 1 liên kết đôi Caâu 11: Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch KOH: dung dịch một loãng và nguội, dung dịch hai đậm đặc đun nóng tới 100oC. Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau thì tỉ lệ thể tích clo đi qua hai dung dịch KOH bằng bao nhiêu ? A. 5/6 B. 5/3 C. 7/3 D. 10/3 Caâu 12: Cho 2,24l CO2 (ñkc) haáp thu hoaøn toaøn bôûi 150 ml dung dòch NaOH 1M khoái löôïng hoãn hôïp muoái taïo thaønh laø : A 14,2 B 12,4 C 15,3 D . 13,7 Caâu 13: CTPT naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng A C3H6O2N B C5H11N C. C7H18N3Cl D CnH2n – 2Cl2t Caâu 14: Ñoát chaùy moät löôïng amin baäc nhaát ñöôïc 8,8g CO2; 7,2g H2O vaø 2,24l N2 (ñkc). Amin treân coù coâng thöùc: A CH3NH2 B C2H4(NH2)2 C C2H7NH2 D Coâng thöùc khaùc Caâu 15: Tên gọi nào sai với công thức tương ứng: A. H2N – CH2 – COOH: glixin B. CH3 – CHNH2 – COOH: α – Alanin C. HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2)– COOH : Axit glutamic D. H2N – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH :lizin Caâu 16:Hai ion ñôn nguyeân töû X2+ vaø Y− ñeàu coù caáu hình e nhö caáu hình e cuûa nguyeân töû 10Ne. Vaäy soá p trong X2+ vaø Y− laàn löôït laø : A 14 vaø 8 B 12 vaø 9 C 10 vaø 10 D 8 vaø 11 Caâu 17: Tách nước 2 rượu A ,B liên tiếp , chỉ được 1 anken duy nhất .A ,B là: B.Rượu etylic,Rượu n-propylic A. CH OH ,C H OH 3 2 5 C .Rượu n-propylic ,Rượu n-butylic D. Rượu tert-butylic , n-propylic Caâu 18 :Hoãn hôïp khí X goàm (C3H8 vaø C4H10) coù tæ khoái ñoái vôùi H2 laø 25,5. Thaønh phaàn % theå tích laø : A 50 vaø 50 B 25 vaø 75 C 45 vaø 55 D 20 vaø 80 Caâu 19 :Trong dung dòch Al2(SO4)3 loaõng coù chöùa 0,6 mol SO 2 − thì dung dòch 4 ñoù coù chöùa:
  3. B 0,4 mol Al3+ A 0,2 mol Al2(SO4)3 C 1,8 mol Al2(SO4)3 D Caû Avaø B ñeàu ñuùng Caâu 20:Để phân biệt các chất alanin, axit glutamic và metylamin , chỉ cần dùng: A. Cu(OH)2, to B. phenolphtalein C. Dung dịch Na2CO3 D. Quỳ tím Caâu 21Coù bao nhieâu loaïi khí thu ñöôïc khi cho caùc hoùa chaát raén hay dung dòch sau ñaây phaûn öùng vôùi nhau : Al , FeS , HCl , NaOH , (NH4)2CO3 ? A .1 B. 3 C. 4 D. 2 Caâu 22: Cho 10,8 gam hỗn hợp 2 rượu A ,B tác dụng Na vừa đủ , thu được 17,4 gam muối Na.Số mol khí H2 thoát ra là: A.0,15 mol B. 1,5 mol C. 3 mol D. 3,2 mol Caâu 23: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol phenol và 0,1 mol axit axetic tác dụng hoàn toàn với 300 ml dd Br2 1 M.Cho dd sau phản ứng tác dụng với dd NaOH 0,2 M.Số ml dd NaOH cần đủ là: A.2000 B.200 C.1000 D.100 Caâu 24: Cho 8 gam hỗn hợp gồm Mg ,Cu tác dụng với 20 gam dd HCl có C% = 36,5%, thu được 0,1 mol khí H2.Khối lượng Cu trong hỗn hợp là : A.Nhiều nhất là 5,6 gam B.Ít nhất 2,4 gam C.2,4 gam D.5,6 gam Caâu 25 :Andehit A có công thức nguyên là (C4H6O)n .A tác dụng H2 (Ni ,t0) , thu được rượu B.Cho B tác dụng Na dư thì nH2 = ½ nB .Từ A , muốn điều chế thủy tinh plexiglat , cần ít nhất mấy phản ứng ?(các chất khác có đủ) A.2 phản ứng B.3 phản ứng C.4 phản ứng D.5 phản ứng Câu 26: Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng của anđehit ta thu được: số mol CO2 = số mol H2O thì đó là dãy đồng đẳng: A.Anđehit đơn chức no B.Anđehit vòng no C.Anđehit hai chức no D. Cả A, B, C đều đúng Câu 27: Hỗn hợp A gồm 3 kim loại Cu , X , Fe .Để tách rời được kim loại X ra khỏi hỗn hợp A , mà không làm thay đổi khối lượng X , dùng 1 hóa chất duy nhất là muối nitrat sắt .Vậy X là : A.Ag B.Pb C.Zn D.Al Câu 28: Hôïp chaát höõu cô A coù 2 loaïi nhoùm chöùc, maø nhoùm –COOH gaáp 3 laàn nhoùm –OH. Bieát raèng A coù CTN laø (C6H8O7)n. CTCT thu goïn cuûa A laø : A.C3H4(COOH)3(OH) B.C6H6(COOH)6(OH)2
  4. C.C9H10(COOH)9(OH)3 D.Khoâng xaùc ñònh ñöôïc Câu 29: Hỗn hợp A gồm 3 chất rắn .Chỉ dùng dd NaOH dư , đun nóng , tách được chất có khối lượng phân tử lớn nhất .3 chất rắn đó là: A.Al O ,Fe O ,SiO B.Al O ,Fe O ,MgO 2 3 2 3 2 2 3 2 3 C.BaO ,FeO, Al O D.CuO, Al O ,ZnO 2 3 2 3 Câu 30: Cho hỗn hợp 2 kim loại Mg , Zn tác dụng với dung dịch CuSO4 , được hỗn hợp 2 muối và hh 2 kim loại , đó là : A.MgSO , ZnSO , Cu ,Zn B.MgSO , ZnSO ,Cu,Mg 4 4 4 4 C.CuSO ,ZnSO , Cu ,Mg D.CuSO ,ZnSO , Mg ,Zn 4 4 4 4 Câu 31:Khi đun nóng một rượu đơn chức A với H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp thu được sản phẩm B có tỉ khối hơi so với A là 0,7. Vậy công thức của A là: A .C3H7OH B.C2H5OH C.C3H5OH D.C4H7OH Câu 32:Đốt cháy hết a mol một amino axit A được 2 a mol CO2 và 2,5a mol H2O. A có công thức phân tử: A.C2H5NO4 B. C2H5N2O2 C.C2H5NO2 D.C4H10N2O2 Câu 33:Hợp chất Y là dẫn xuất chứa oxi của benzen, khối lượng phân tử của Y bằng 108 đv.C. Y khoâng taùc duïng NaOH , nhöng taùc duïng Na Coâng thức cấu tạo của Y laø : A.C6H5OH B.p -CH3 C6H4OH C.C6H5-CH2-OH D. Kết quả khác Câu 34: Hỗn hợp A gồm Al2O3 và oxit kim loại MXOY .Cho khí H2 dư , nung nóng A qua , được chất rắn .Cho chất rắn qua dung dịch NaOH dư ,đến kết thúc , được rắn B .Cho B tan hết trong dd HCl dư ,không có khí thoát ra. MXOY là : A.CuO B.MgO C.ZnO D.Fe3O4 → KClO3 + Câu 35:Trong phản ứng : 3Cl2 + 6KOH 3H2O A.Cl2 là chất khử , KOH là chất oxi hoá B.Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử C.Cl2 là chất oxi hoá , KOH là chất khử D.Khoâng coù chaát khöû ,chaát oxi hoùa Câu 36 :Phân tích một amino axit A, cho kết quả: 54,9% C, 10% H, 10,7% N và MX = 131. Công thức phân tử của X là: A.C6H13O2N B. C4H14 ON2 C.C6H15O2N D. Kết quả khác
  5. Câu 37: Các chất nào dưới đây đều tác dụng với Na ? A.C3H5OH , C2H6O , Phenol B.Phenol , rượu benzylic , benzen C. Phenol , rượu etylic , propanon D.C2H5OH , C3H5OH ,H2O Câu 38:Hỗn hợp A gồm 3 chất rắn .Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng dư ,tách được chất có khối lượng phân tử nhỏ nhất. 3 chất rắn đó là: A.BaO ,CuO, Al2O3 B.Al2O3 ,Fe2O3 ,MgO C.Al2O3 ,Fe2O3 ,NaOH D.Al2O3 ,Fe2O3 ,SiO2 Câu 39:Cho Mg tác dụng với dung dịch hỗn hợp 2 muối CuSO4 ,FeSO4 , được 2 muối và 2 kim loại .Đó là : A.FeSO4 , CuSO4 , Cu ,Fe B.MgSO4 , FeSO4 ,Cu , Fe C.MgSO4 , CuSO4 ,Cu ,Mg D.MgSO4 , FeSO4 ,Mg,Fe Câu 40 : Hỗn hợp X gồm 3 rượu A, B, D, trong đó B, D là 2 rượu đồng phân. Đốt cháy hoàn toàn 0,04 mol X thu được 0,07 mol CO2 . Vậy công thức phân tử của các rượu lần lượt là: A.CH4O và C3H8O B.CH4O và C3H6O C.CH4O và C3H4O D.C2H6O,C3H8O GV. Nguyễn Tấn Trung TT luyện thi đại học CLC Vĩnh Viễn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2