intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề Ôn tập môn Hóa số 6

Chia sẻ: Hoàng Xuân Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

59
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề Ôn tập môn Hóa số 6 Bộ đề giúp bạn thử sức và kiểm tra kiến thức trước kì thi ĐH sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề Ôn tập môn Hóa số 6

  1. Ñeà oân soá 6 Câu 1: Ñoát hoaøn toaøn hoãn hôïp X goàm: etan, propan thu ñöôïc saûn phaåm coù VCO : VH O = 11: 15 . Thaønh phaàn % theo soá mol töông öùng laø: 2 2 a. 20 vaø 80 b. 50 vaø 50 c. 25 vaø 75 d.75 vaø 25 Câu 2: Tính chất hoá học chung của kim loại là: a. Dễ bị khử b. Khó bị oxi hoá c. Dễ tham gia phản ứng d. Dễ bị oxi hoá Câu 3: Chất nào có thể oxi hoá Zn thành Zn2+ : b. Al3+ c. Ag+ d. Mg2+ a.Fe Câu 4: Từ dãy điện hoá của kim loại ta suy ra: a.Kali dễ bị oxi hoá nhất b. Ion K+ dễ bị khử nhất c. Au3+ có tính oxi hoá mạnh nhất d. a và c Câu 5: Cặp nào không có khả năng xảu ra phản ứng a.Dung dịch Cu(NO3)2 và dung dịch NaOH b. Nung hỗn hợp Fe và ZnO c. Dung dịch ZnCl2 và dung dịch NaOH d. Na2CO3 và dung dịch HCl Câu 6: Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4 . Chất nào sau đây có thể loại bỏ tạp chất: a.Bột Fe dư, loïc b. Bột Al dư, loïc c. Bột Cu dư loïc d. Tất cả đều sai Câu 7: Khi nhúng một lá Zn vào dung dịch Co2+, nhận thấy có một lớp Co phủ bên ngoài lá Zn. Khi nhúng là Pb vào dung dịch muối trên thì không thấy có hiện tượng gì xaûy ra. Nếu sắp xếp các cặp oxi hoá khử của những kim loại trên theo chiều tính oxi hoá của caton tăng dần thì cách sắp xếp nào sau đây là đúng? a. Zn2+/Zn < Co2+/Co < Pb2+/Pb b. Co2+/CoPb2+/Pb 1
  2. c. Ag+/Ag>Pb2+/Pb>Cu2+/Cu>Fe2+/Fe d. Tất cả đều sai Câu 9: Hoøa tan heát 1,62g baïc baèng dd HNO3 21% ( d=1,2g /ml) , giaûi phoùng NO duy nhaát .Theå tích dung dòch axit caàn laáy laø : a. 4ml b. 5ml c. 7,5m d. 10 ml Câu 10: Ñoát chaùy moät röôïu ñöôïc moät soá mol nöôùc gaáp ñoâi soá mol CO2. Röôïu ñaõ cho laø : A. Röôïu etylic C. Glyxeârin B. Etylenglycol D. Röôïu meâtylic Câu 11: Khi điện phân hỗn hợp dung dịch NaCl và CuSO4, nếu dung dịch sau khi điện phân hoà tan Al2O3 thường xảy ra trường hợp nào sau đây: a.NaCl dư b. NaCl dư hoặc CuSO4 dư c. CuSO4 dư d. NaCl và CuSO4 bị điện phân hết Câu 12: Khi cho luồng khí Hydrro (có dư) đi qua ống nghiệm chứa Al2O3, FeO, CuO, MgO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm: a.Al2O3, FeO, CuO, Mg b. Al2O3, Fe, Cu, MgO c. Al, Fe, Cu, Mg d. Al, Fe, Cu, MgO Câu 13: Bạc có lẫn đồng kim loại, dùng phương pháp hoá học nào sau đây để thu được Ag tinh khiến: a.Ngâm hỗn hợp Ag và Cu trong dung dịch AgNO3. b. Ngâm hỗn hợp Ag và Cu trong dung dịch Cu(NO3)2 c. Ngâm hỗn hợp Ag và Cu trong dung dịch HCl. d. Ngâm hỗn hợp Ag và Cu trong dung dịch H2SO4 đặc nóng. Câu 14: Trong phaân töû anilin, nhoùm –NH2 aûnh höôûng ñeán voøng benzen nhö theá naøo : a. Laøm taêng maät ñoä electron cuûa nhaân benzen b. Laøm giaûm maät ñoä electron cuûa nhaân benzen c. Khoâng aûnh höôûng d. Taát caû ñeàu sai Câu 15: Ngâm một vật bằng Cu có khối lượng 20g trong 100g dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng vật sau phản ứng là bao nhhiêu: a.10,76g b. 21,52g c 11,56g d. 20,68 g Câu 16: Cho 2a mol NO2 vaøo dd chöùa a mol Ba(OH )2 . Theâm tieáp vaøi gioït dd phenolphthalein vaøo bình pöù seõ thaáy: a. Khoâng maøu→ Ñoû b. Luoân khoâng maøu c. Luoân coù maøu ñoû d. Ñoû → Khoâng maøu Câu 17: Cho 4 gam hhA: FeS và Cu S phản ứng hết với H SO đặc thu được 2 2 2 4 2
  3. 4,48 lit khí (ĐKC). Tyû leä mol töông öùng của 2 muối là: a. 2:1 b. 1:2 c. 3: 1 d.1:3 Câu 18: Hg lẫn tạp chất là kẽm, thiết, chì. Dùng hoá chất nào sau đây để loại tạp chất: a.Dung dịch Zn(NO3)2 b. Dung dịch HgSO4 c. Dung dịch Pb(NO3)2 d. Không tách được Hg vì Hg là chất lỏng Caâu 18: Pha loaõng 25ml H2SO4 96% (d=1,839g/ml) vôùi H2O thaønh 0,5lít dung dòch coù noàng ñoä mol laø: a. 0,45 M b. 0,9 M c. 1,2 M d. 2,5 M Caâu 19: Khi cho 0,56 lít (ñkc) khí HCl haáp thu vaøo 50ml dung dòch AgNO3 8% (d=1,1g/ml). Noàng ñoä % HNO3 thu ñöôïc laø: a. 6,3% b. 1,575% c. 3% d. 3,5875% Caâu 20: Hydrocacbon chæ coù 2 ñoàng phaân laø: a.C2H6 b. C4H1 c. C3H d. a,b ñeàu ñuùng Caâu21: 30g hoãn hôïp Cu, Fe taùc duïng ñuû vôùi 14 lít khí Cl2 (ñkc). Vaäy %Cu theo khoái löôïng : a. 45% b. 60% c. 53,33% d. 35,5% Caâu 22: Ñieän phaân dung dòch NiSO4 cöïc trô vôùi I=2A thu 2,36g kim loaïi cöïc aâm, hieäu suaát ñieän phaân laø 80%.Vaäy thôøi gian ñieän phaân laø (cho Ni=59) a. 3860 giaây b. 4825 giaây c. 7720 giaây d. Keát quaû khaùc Caâu 23: 3 hydrocacbon coù cuøng soá cacbon . Moät chaát trong soá ñoù laø (CH3)n. Vaäy 3 chaát ñoù laø: a. C4H12, C4H8, C4H10 b. C2H2, C2H4, C2H6 c. C6H18, C6H12, C6H10 d. Taát caû ñeàu sai Caâu 24: Benzen khoâng phaûn öùng vôùi Br2 trong dung dòch nhöng phenol laïi laøm maát maøu dung dòch brom nhanh choùng, vì : a) Phenol coù tính axit b) Tính axit cuûa phenol yeáu hôn caû axit cacbonic c) Do aûnh höôûng cuûa nhoùm -OH,caùc vò trí otho vaø para trong phenol giaøu ñieän tích aâm, taïo ñieàu kieän deã daøng cho taùc nhaân Br+ taán coâng vaøo caùc vò trí treân. 3
  4. d) Phenol khoâng phaûi laø moät dung moâi höõu cô toát hôn nhö benzen. Câu 25: Trong số các tên gọi sau: 3 – metyl butan (1); 2,3 – dimetyl butan (2); 3,3 – dimetylbutan (3) Và 2,3,3 – trimetyl butan (4), ten gọi đúng là: a.(1) b. (2) c. (1) (2) và (4) d. Cả 4 đều đúng Câu 26: Các chất đồng phân là: a.Các chất có cùng công thức phân tử có cấu tạo khác nhau b. Các chất luôn luôn có số cacbon bằng nhau c. Các chất có cùng phân tử lượng d, Tất cả đều đúng Câu 27: 1,2 g chất hữu cơ A (C, H, O) qua ống CuO, đun nóng thu được m gam H2O 1.76g CO2 và ống CuO giảm 1,28g thì m gam H2O là: a.0,72g b. 0,36g c. 1,08g d. Tất cả đếu sai Câu 28: Tỉ khối đối với H2 của hỗn hợp gồm hơi 2 rượu đơn có mol bằng nhau là 22,5. Vậy 2 rượu là: a.C2H5OH, C3H7OH b. CH3OH, C3H7OH c. CH3, C4H9OH d. CH3OH, C3H5OH Câu 29: Cho 2,48g hỗn hợp C3H7OH và rượu đa X chức tác dụng Na dư thu 0,672 lít H2. Vậy X là: a.C2H5OH b. C3H5OH c. C4H9OH d. CH3OH Câu 30: Rượu đơn chức A có % khối lượng oxi là 32. Chất A được điều chế từ anđehit X. Vậy X là: a.CH3CHO b. HCHO c. CH2 = CH – CHO d. Chất khác Câu 31: Với C2H6O2 thì chất này là: a.rượu no 2 chức b. Anđehit no 2 chức c. este no đơn chức d. Tất cả đều đúng Câu 32: Este X đơn chức tác dụng đủ NaOH thu 9,52g Natri fomiat và 8,4g rượu . Vậy X là: a.metyl fomiat b. etyl – fomiat c. propul fomiat d. butyl fomiat Câu 33: Cho 3.52g chất A C4H8O2 tác dụng vào 0,6 lít dung dịch NaOH 0,1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu 4,08g chất rắn. Vậy A là: a.C3H7COOH b. HCOOC3H7 c. C2H5COOCH3 d. CH3COOC2H5 Câu 34: A là C3H6O2 và B là C2H4O2 tác dụng đủ dung dịch NaOH thu 1 muối và 1 rượu. Vậy A, B là: 4
  5. a. A là axit, B là este b. A là este, B là axit c. a, b đều đúng d. a, b đều sai Câu 35 : Vận tốc của phản ứng : A + B = C sẽ tăng lên bao nhiêu lần khi tăng nhiệt độ phản ứng từ 25oC lên 100oC biết rằng khi nhiệt độ tăng lên 25o thì vận tốc phản ứng tăng lên 3 lần a)9 lần b)12 lần c)27 lần d)81 lần Câu 36 : Hoà tan hoàn toàn 1,9 gam hỗn hợp gồm Fe , Mg và Al bằng dung dịch H2SO4 loãngvừa đủ thu được 1,344 lit H2 (đkc). Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là . a)7,66 gam b)7,78 gam c)8,25 gam d)Không tính được vì thiếu dữ kiện Câu 37 : Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A, B (điều có hoá trị không đổi) . Chia X thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: hoà tan trong dung dịch chứa HCl và H2SO4 , kim loại tan hết ,thu được 3,36 H2 (đkc) Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng thu được V lít (đkc) khí NO. Giá trị của V là : a)2,24 b)3,36 c)4,48 d)5,6 Câu 38 : Cho luồng khí CO đi qua ống sứ chứa m gam hỗn hợp Al2O3 và Fe3O4 đốt nóng . Sau phản ứng thấy còn lại 14,14 gam chất rắn . Khí ra khỏi ống sứ được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 16 gam kết tủa .Giá trị của m là : a)18,82 b)19,26 c)16,7 d)Tất cả điều sai Câu 39 : Hoà tan hoàn toàn 0,54 gam Al vào trong 200 ml dung dịch X chứa HCl 0,2M và H2SO4 0,1 M thu được dung dịch Y . Thể tích dung dịch NaOH 2M cần cho vào dung dịch Y để lượng kết tủa thu được lớn nhất là : a)40ml b)60ml c)80ml d)Tất cả điều sai Câu 40 : A là dung dịch NaOH có pH = 12; B là dung dịch H2SO4 có pH = 2. Để phản ứng đủ với V1 lít dung dịch A cần V2 lít dung dịch B. Quan hệ giữa V1 và V2 là: a.V1 = V2 b. V1 = 2V2 c. V2 = 2V1 d. Tất cả đếu sai GV. Nguyễn Tấn Trung TT luyện thi Đại học CLC Vĩnh Viễn 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2