Đề ôn thi Cao đẳng môn Hóa khối A

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
359
lượt xem
99
download

Đề ôn thi Cao đẳng môn Hóa khối A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề ôn thi Cao đẳng môn Hóa khối A

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn thi Cao đẳng môn Hóa khối A

 1. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com ð Cao ð ng kh i A – 2007 – Mã ñ 326 Câu 1: ð t cháy hoàn toàn m t rư u (ancol) X thu ñư c CO2 và H2O có t l s mol tương ng là 3 : 4. Th tích khí oxi c n dùng ñ ñ t cháy X b ng 1,5 l n th tích khí CO2 thu ñư c ( cùng ñi u ki n). Công th c phân t c a X là A. C3H8O. B. C3H8O3. C. C3H4O. D. C3H8O2. 8 n CO 2 : n H 2O = 3 : 4 ⇒ x = − ( (1, 5. − 1) .3.2 ) = 1 Gi i : C:H =3:8 => ancol C3H8Ox , 2 => ch n A Câu 2: Khi ñ t cháy hoàn toàn 4,4 gam ch t h u cơ X ñơn ch c thu ñư c s n ph m cháy ch g m 4,48 lít CO2 ( ñktc) và 3,6 gam nư c. N u cho 4,4 gam h p ch t X tác d ng v i dung d ch NaOH v a ñ ñ n khi ph n ng hoàn toàn, thu ñư c 4,8 gam mu i c a axit h u cơ Y và ch t h u cơ Z. Tên c a X là (Cho H = 1; C = 12; O =16; Na = 23) A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. isopropyl axetat. D. etyl propionat. n = 0, 2mol, n H 2O = 0, 2mol Gi i : CO 2 3, 6 + 0, 2.44 − 4, 4 0, 2.1 + 0, 2.2 − 0, 25.2 n O2 = = 0, 25mol n est e = = 0, 05mol 32 => 2  4, 4 + 0, 05.40 − 4,8  1 n C cñaancol =  − 18  . = 1  0, 05  14 => ancol là CH3OH => Ch n B Câu 5: ð t cháy hoàn toàn m t th tích khí thiên nhiên g m metan, etan, propan b ng oxi không khí (trong không khí, oxi chi m 20% th tích), thu ñư c 7,84 lít khí CO2 ( ñktc) và 9,9 gam nư c. Th tích không khí ( ñktc) nh nh t c n dùng ñ ñ t cháy hoàn toàn lư ng khí thiên nhiên trên là (Cho H = 1; C = 12; O = 16) A. 56,0 lít. B. 78,4 lít. C. 70,0 lít. D. 84,0 lít.  7,84 9,9  V = +  .5.22, 4 = 70lÝt Gi i :  22, 4 18.2  => ch n C Câu 6: ð trung hòa 25 gam dung d ch c a m t amin ñơn ch c X n ng ñ 12,4% c n dùng 100ml dung d ch HCl 1M. Công th c phân t c a X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14) A. C2H7N. B. C3H7N. C. C3H5N. D. CH5N.(31)  25.0,124  M=  = 31 Gi i :  0,1.1  => Ch n D Câu 8: Thêm m gam kali vào 300ml dung d ch ch a Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu ñư c dung d ch X. Cho t t dung d ch X vào 200ml dung d ch Al2(SO4)3 0,1M thu ñư c k t t a Y. ð thu ñư c lư ng k t t a Y l n nh t thì giá tr c a m là (Cho H = 1; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; K = 39; Ba = 137) A. 1,59. B. 1,17. C. 1,95. D. 1,71. n = 0, 02mol, n Ba (OH )2 = 0, 03mol, n NaOH = 0, 03mol Gi i : Al2 (SO 4 )3 m = ( 0, 02.2.3 − 0, 03.2 − 0, 03) .39 = 1,17gam => ch n B
 2. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam h n h p X g m Fe, Mg và Zn b ng m t lư ng v a ñ dung d ch H2SO4 loãng, thu ñư c 1,344 lít hiñro ( ñktc) và dung d ch ch a m gam mu i. Giá tr c a m là (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Zn = 65) A. 10,27. B. 9,52. C. 8,98. D. 7,25. 1,344 m = 3, 22 + .96 = 8, 98gam Gi i : 22, 4 => ch n C Câu 18: D n V lít ( ñktc) h n h p X g m axetilen và hiñro ñi qua ng s ñ ng b t niken nung nóng, thu ñư c khí Y. D n Y vào lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu ñư c 12 gam k t t a. Khí ñi ra kh i dung d ch ph n ng v a ñ v i 16 gam brom và còn l i khí Z. ð t cháy hoàn toàn khí Z thu ñư c 2,24 lít khí CO2 ( ñktc) và 4,5 gam nư c. Giá tr c a V b ng (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Br = 80; Ag = 108) A. 11,2. B. 13,44. C. 8,96. D. 5,60. n = 0,1 mol, n H 2O = 0, 25 mol Gi i : CO 2  12 16 0,1  V = + 2. + .3 + ( 0, 25 − 0,1.1, 5 )  .22, 4 = 11, 2 lÝt  240 160 2  => ch n A Câu 22: Cho h n h p hai anken ñ ng ñ ng k ti p nhau tác d ng v i nư c (có H2SO4 làm xúc tác) thu ñư c h n h p Z g m hai rư u (ancol) X và Y. ð t cháy hoàn toàn 1,06 gam h n h p Z sau ñó h p th toàn b s n ph m cháy vào 2 lít dung d ch NaOH 0,1M thu ñư c dung d ch T trong ñó n ng ñ c a NaOH b ng 0,05M. Công th c c u t o thu g n c a X và Y là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; th tích dung d ch thay ñ i không ñáng k ) A. C4H9OH và C5H11OH. B. C2H5OH và C4H9OH. C. C3H7OH và C4H9OH. D. C2H5OH và C3H7OH. 2. ( 0,1 − 0, 05 ) 1, 06.n n CO 2 = = 0, 05 mol 14n + 18 = ⇔ n = 2, 5 Gi i : 2 => 0, 05 => ch n D Câu 24: Cho m t m u h p kim Na-Ba tác d ng v i nư c (dư), thu ñư c dung d ch X và 3,36 lít H2 ( ñktc). Th tích dung d ch axit H2SO4 2M c n dùng ñ trung hoà dung d ch X là A. 60ml. B. 150ml. C. 30ml. D. 75ml. 0,15 V= = 0, 075 lÝt = 75 ml Gi i : 2 => ch n D Câu 34: Cho 50ml dung d ch glucozơ chưa rõ n ng ñ tác d ng v i m t lư ng dư AgNO3 (ho c Ag2O) trong dung d ch NH3 thu ñư c 2,16 gam b c k t t a. N ng ñ mol (ho c mol/l) c a dung d ch glucozơ ñã dùng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108) A. 0,01M. B. 0,02M. C. 0,20M. D. 0,10M. 0, 02 / 2 CM = = 0, 2M Gi i : 0, 05 => Ch n C Câu 38: Cho 5,76 gam axit h u cơ X ñơn ch c, m ch h tác d ng h t v i CaCO3 thu ñư c 7,28 gam mu i c a axit h u cơ. Công th c c u t o thu g n c a X là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40) A. CH2=CH-COOH(72). B. HC≡C-COOH. (70) C. CH3-CH2-COOH.(74) D. CH3COOH.(60)
 3. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com  5, 76.38  M=  = 72 => Ch än A Gi i :  2.(7, 28 − 5, 76)  Câu 49: Cho 4,48 lít khí CO ( ñktc) t t ñi qua ng s nung nóng ñ ng 8 gam m t oxit s t ñ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn. Khí thu ñư c sau ph n ng có t kh i so v i hiñro b ng 20. Công th c c a oxit s t và ph n trăm th tích c a khí CO2 trong h n h p khí sau ph n ng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Fe = 56) A. Fe3O4; 75%. B. Fe2O3; 75%. C. Fe2O3; 65%. D. FeO; 75%. m = 0, 2.28 + 8 − 20.2.0, 2 = 5, 6 gam m = 8 − 5, 6 = 2, 4 gam Gi i : F e => O => 5, 6 2, 4 n Fe : nO = : = 2:3 56 16  2, 4  %VCO 2 =   .100% = 75% 1 Fe O . 2 3  16.0, 2  => Ch n B
 4. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com ð ð i H c kh i B – 2007 – Mã ñ 285 Câu 1: Cho m gam m t ancol (rư u) no, ñơn ch c X qua bình ñ ng CuO (dư), nung nóng. Sau khi ph n ng hoàn toàn, kh i lư ng ch t r n trong bình gi m 0,32 gam. H n h p hơi thu ñư c có t kh i ñ i v i hiñro là 15,5. Giá tr c a m là (cho H = 1, C =12, O = 16) A. 0,92. B. 0,32. C. 0,64. D. 0,46.  0, 32  m = .2.2.15, 5 − 0,32  = 0,92 gam Gi i :  16  => ch n A Câu 7: Cho 200 ml dung d ch AlCl3 1,5M tác d ng v i V lít dung d ch NaOH 0,5M, lư ng k t t a thu ñư c là 15,6 gam. Giá tr l n nh t c a V là (cho H = 1, O = 16, Al = 27) A. 1,2. B. 1,8. C. 2,4. D. 2 15, 6  4 ( 0,3 − 0, 2 ) + 0, 2.3  n Al (OH ) = = 0, 2 mol V = =2 3 78  0,5  Gi i : => => Ch n D Câu 12: Nung m gam b t s t trong oxi, thu ñư c 3 gam h n h p ch t r n X. Hòa tan h t h n h p X trong dung d ch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít ( ñktc) NO (là s n ph m kh duy nh t). Giá tr c a m là(cho O = 16, Fe = 56) A. 2,52. B. 2,22. C. 2,62. D. 2,32. 7.3 + 56.0, 025.3 m= = 2,52 gam n NO = 0, 025 mol 10 Gi i : => => ch n A Câu 15: ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol m t axit cacboxylic ñơn ch c, c n v a ñ V lít O2 ( ñktc), thu ñư c 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá tr c a V là A. 8,96. B. 11,2. C. 6,72. D. 4,48.  0,3.2 + 0, 2 − 0,1.2  V =  .22, 4 = 6, 72 lÝt Gi i :  2  => ch n C Câu 17: Cho 1,67 gam h n h p g m hai kim lo i 2 chu kỳ liên ti p thu c nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác d ng h t v i dung d ch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 ( ñktc). Hai kim lo i ñó là (cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137) A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Sr và Ba. D. Ca và Sr. 1, 67.22, 4 M= = 55, 67 Gi i : 0, 672 => Ch n D Câu 21: H n h p X g m Na và Al. Cho m gam X vào m t lư ng dư nư c thì thoát ra V lít khí. N u cũng cho m gam X vào dung d ch NaOH (dư) thì ñư c 1,75V lít khí. Thành ph n ph n trăm theo kh i lư ng c a Na trong X là (bi t các th tích khí ño trong cùng ñi u ki n, cho Na = 23, Al = 27) A. 39,87%. B. 77,31%. C. 49,87%. D. 29,87%. 1.2  1, 75.2 − 0, 5  n Na = = 0,5 mol n Al =   = 1 mol Gi i : 4 ,  3  => 0,5.23 %m = .100% = 29,87% 0,5.23 + 1.27 => ch n D
 5. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Câu 22: Nung 13,4 gam h n h p 2 mu i cacbonat c a 2 kim lo i hóa tr 2, thu ñư c 6,8 gam ch t r n và khí X. Lư ng khí X sinh ra cho h p th vào 75 ml dung d ch NaOH 1M, kh i lư ng mu i khan thu ñư c sau ph n ng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A. 5,8 gam. B. 6,5 gam. C. 4,2 gam. D. 6,3 gam. 13, 4 − 6,8 n CO 2 = = 0,15 mol ,n NaOH = 0, 075 mol=>n CO 2 44 n Gi i : > NaOH => mu i NaHCO3 = 84.0,075 =6,3 gam => ch n D Câu 47: Cho m gam h n h p b t Zn và Fe vào lư ng dư dung d ch CuSO4. Sau khi k t thúc các ph n ng, l c b ph n dung d ch thu ñư c m gam b t r n. Thành ph n ph n trăm theo kh i lư ng c a Zn trong h n h p b t ban ñ u là (cho Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65) A. 90,27%. B. 85,30%. C. 82,20%. D. 12,67%. 8.65 m= .100% = 90, 27% 8.65 + 1.56 => ch n A Câu 48: Cho 0,01 mol m t h p ch t c a s t tác d ng h t v i H2SO4 ñ c nóng (dư), thoát ra 0,112 lít ( ñktc) khí SO2 (là s n ph m kh duy nh t). Công th c c a h p ch t s t ñó là : A. FeS. B. FeS2. C. FeO D. FeCO3. 0, 005.2 n e cho = =1 Gi i : 0, 01 => ch n C ( không th là D vì n u là D thì n < 1 vô lí ) e Câu 49: Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam m t anñehit ñơn ch c thu ñư c 3 gam axit tương ng. Công th c c a anñehit là (cho H = 1, C = 12, O = 16) A. HCHO (29) B. C2H3CHO.(56) C. C2H5CHO. (58) D. CH3CHO. (44)  2, 2.16  M=  = 44 Gi i :  3 − 2, 2  => Ch n D
 6. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com M t bài toán hoá h c trong ð ð i H c kh i A -2008 có nhi u cách gi i nhanh : Cho 11,36 gam h n h p g m Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ph n ng h t v i dung d ch HNO3 loãng (dư), thu ñư c 1,344 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ñktc) và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là : A. 34,36. B. 35,50. C. 49,09. D. 38,72. Gi i :  1,344   7.11, 36 + 56.3. 22, 4  m =  .242 = 38, 72gam  10.56    Cách 1 :    0, 06.3   11,36 + 2 .16  m =  .2.242 = 38, 72gam  160  Cách 2 :   Cách 3 : : g i s mol Fe là a => 3a = 11,36 − 56a .2 + 0, 06.3 ⇔ a = 0,16 => m = 0,16.242 = 38, 72gam 16 Cách 4 : : Coi h n h p ñã cho g m Fe ( amol ) và O ( b mol ) 56a + 16b = 11, 36 a = 0,16  ⇔ ⇒ m = 0,16.242 = 38, 72gam  3a = 2b + 0, 06.3 b = 0,15  11,36 − 0, 06.56  m =  0, 06 + .2  .242 = 38, 72gam Cách 5 : :  160   11, 36 − 0, 06.3.72  m = .2 + 0, 06.3  .242 = 38, 72 gam Cách 6:  160   11, 36 − 0, 06.3.232   .2 + 0, 06.3.3  .242 = 38, 72gam Cách 7 : m =  160   x + y = 0, 06.3  x = 0,19 mol  ⇔ Cách 8 :  72x + 232y = 11, 36 y = −0, 01 mol =>m =(0,19 -0,01.3).242 =38,72 gam  3x + y = 0, 06.3 x = 0, 01 mol  ⇔ 56 72 11 36 Cách 9 :  x + y = ,  y = 0,15 mol =>m =(0,01+0,15).242 =38,72 gam ðây là 7 cách mà mình c m th y nhanh nh t , b n nào còn cách tính nhanh n a xin hãy góp ý !
 7. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com ð ð i H c - 2008 - Mã ñ 263 Câu 4: ð hoà tan hoàn toàn 2,32 gam h n h p g m FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong ñó s mol FeO b ng s mol Fe2O3), c n dùng v a ñ V lít dung d ch HCl 1M. Giá tr c a V là A. 0,23. B. 0,18. C. 0,08. D. 0,16. Gi i 2, 32 .4.2 = 0, 08 => V = 232 Ch n C Câu 7: Cho 2,13 gam h n h p X g m ba kim lo i Mg, Cu và Al d ng b t tác d ng hoàn toàn v i oxi thu ñư c h n h p Y g m các oxit có kh i lư ng 3,33 gam. Th tích dung d ch HCl 2M v a ñ ñ ph n ng h t v i Y là A. 57 ml. B. 50 ml. C. 75 ml. D. 90 ml. 3, 33 − 2,13 1 .2. = 0, 075lÝt = 75ml Gi i : V = 16 2 => Ch n C Câu 10 : Cho 3,6 gam anñehit ñơn ch c X ph n ng hoàn toàn v i m t lư ng dư Ag2O (ho c AgNO3) trong dung d ch NH3 ñun nóng, thu ñư c m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag b ng dung d ch HNO3 ñ c, sinh ra 2,24 lít NO2 (s n ph m kh duy nh t, ñktc). Công th c c a X là A. C3H7CHO. ( 72 ) B. HCHO. ( 30) C. C4H9CHO.(86) D. C2H5CHO. ( 58) 3, 6 M an ®ehit = = 72 1 2, 24 . Gi i : 2 22, 4 => ch n A Câu 14: Cho V lít dung d ch NaOH 2M vào dung d ch ch a 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 ñ n khi ph n ng hoàn toàn, thu ñư c 7,8 gam k t t a. Giá tr l n nh t c a V ñ thu ñư c lư ng k t t a trên là : A. 0,45. B. 0,35. C. 0,25. D. 0,05.  7,8 7,8   78 .3 + (0,1.2 − 78 ).4 + 0,1.2    = 0, 45  2  Gi i : V=   => Ch n A Câu 22: Cho V lít h n h p khí ( ñktc) g m CO và H2 ph n ng v i m t lư ng dư h n h p r n g m CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, kh i lư ng h n h p r n gi m 0,32 gam. Giá tr c a V là A. 0,448. B. 0,112. C. 0,224. D. 0,560. 0,32 .22, 4 = 0, 448 Gi i : V = 16 => Ch n A Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol h n h p g m Al và Al4C3 vào dung d ch KOH (dư), thu ñư c a mol h n h p khí và dung d ch X. S c khí CO2 (dư) vào dung d ch X, lư ng k t t a thu ñư c là 46,8 gam. Giá tr c a a là A. 0,55. B. 0,60. C. 0,40. D. 0,45. Gi i : Al ( x mol ) , Al4C3 ( y mol )
 8. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com  x + y = 0, 3  x = 0, 2  46,8 ⇔   3.0, 2  x + 4y = 78  y = 0,1  + 3.0,1 = 0, 6  => a =  2  Câu 25: ðun nóng h n h p khí g m 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 v i xúc tác Ni, sau m t th i gian thu ñư c h n h p khí Y. D n toàn b h n h p Y l i t t qua bình ñ ng dung d ch brom (dư) thì còn l i 0,448 lít h n h p khí Z ( ñktc) có t kh i so v i O2 là 0,5. Kh i lư ng bình dung d ch brom tăng là A. 1,04 gam. B. 1,32 gam. C. 1,64 gam. D. 1,20 gam.  0, 448   0, 06.26 + 0, 04.2 − 0,5.32. 22, 4  = 1, 32gam Gi i : m =   => ch n B Câu 27: H p th hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 ( ñktc) vào 500 ml dung d ch h n h p g m NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam k t t a. Giá tr c a m là A. 19,70. B. 17,73. C. 9,85. D. 11,82.  4, 48   0,5. ( 0,1 + 0, 2.2 ) − 22, 4  .197 = 9,85gam Gi i : m =   Câu 28: Tr n l n V ml dung d ch NaOH 0,01M v i V ml dung d ch HCl 0,03 M ñư c 2V ml dung d ch Y. Dung d ch Y có pH là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.  0, 03 − 0, 01    2 =2  Gi i : pH = -lg => ch n C Câu 29: Cho 11,36 gam h n h p g m Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 ph n ng h t v i dung d ch HNO3 loãng (dư), thu ñư c 1,344 lít khí NO (s n ph m kh duy nh t, ñktc) và dung d ch X. Cô c n dung d ch X thu ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là A. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36.  1,344   7.11, 36 + 56.3. 22, 4  m =  .242 = 38, 72gam  10.56    Cách 1 :    0, 06.3   11,36 + 2 .16  m =  .2.242 = 38, 72gam  160  Cách 2 :   Cách 3 : : g i s mol Fe là a => 3a = 11,36 − 56a .2 + 0, 06.3 ⇔ a = 0,16 => m = 0,16.242 = 38, 72gam 16 Cách 4 : : Coi h n h p ñã cho g m Fe ( amol ) và O ( b mol )
 9. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com 56a + 16b = 11, 36 a = 0,16  ⇔ ⇒ m = 0,16.242 = 38, 72gam  3a = 2b + 0, 06.3 b = 0,15  11,36 − 0, 06.56  m =  0, 06 + .2  .242 = 38, 72gam Cách 5 : :  160  Câu 30: Cho h n h p g m Na và Al có t l s mol tương ng là 1 : 2 vào nư c (dư). Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c 8,96 lít khí H2 ( ñktc) và m gam ch t r n không tan. Giá tr c a m là A. 10,8. B. 5,4. C. 7,8. D. 43,2. 8,96 1 .2. .27 = 5, 4gam Gi i : m = 22, 4 4 => ch n B Câu 34: H n h p X có t kh i so v i H2 là 21,2 g m propan, propen và propin. Khi ñ t cháy hoàn toàn 0,1 mol X, t ng kh i lư ng c a CO2 và H2O thu ñư c là A. 20,40 gam. B. 18,60 gam. C. 18,96 gam. D. 16,80 gam.   21, 2 − 12.3   0,1.3.44 +  .0,1.18   = 18,96gam Gi i : m =   2  => ch n C
 10. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com ð ð i H c Kh i B - 2008 - Mã 195 Câu 7: ðun nóng h n h p g m hai rư u (ancol) ñơn ch c, m ch h , k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng v i H2SO4 ñ c 140oC. Sau khi các ph n ng k t thúc, thu ñư c 6 gam h n h p g m ba ete và 1,8 gam nư c. Công th c phân t c a hai rư u trên là A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H5OH và C4H7OH. D. C3H7OH và C4H9OH.  6 + 1,8  1 n = − 18  . = 1, 5 n =  0,1.2  14 Gi i : H 2O 0,1 mol .=> => ch n A Câu 9: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH b ng CuO nung nóng, sau m t th i gian thu ñư c h n h p s n ph m X (g m HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn b X tác d ng v i lư ng dư Ag2O (ho c AgNO3) trong dung d ch NH3, ñư c 12,96 gam Ag. Hi u su t c a ph n ng oxi hoá CH3OH là A. 76,6%. B. 80,0%. C. 65,5%. D. 70,4%.  1 12,96 1   4 . 108 .32. 1, 2  .100% = 80% Gi i : %H =   => Ch n B Câu 12: Cho 9,12 gam h n h p g m FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác d ng v i dung d ch HCl (dư). Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, ñư c dung d ch Y; cô c n Y thu ñư c 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá tr c a m là A. 9,75. B. 8,75. C. 7,80. D. 6,50.  7, 62  1  m =   9,12 − .72  .2.  .162,5 = 9, 75 Gi i :  127  160  => Ch n A . Câu 16: Cho 2,16 gam Mg tác d ng v i dung d ch HNO3 (dư). Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c 0,896 lít khí NO ( ñktc) và dung d ch X. Kh i lư ng mu i khan thu ñư c khi làm bay hơi dung d ch X là A. 8,88 gam. B. 13,92 gam. C. 6,52 gam. D. 13,32 gam.  0, 04.3  m = .24 + 0, 04.3.62  = 8,88gam Gi i :  2  => ch n A Câu 26: Cho m gam h n h p X g m Al, Cu vào dung d ch HCl (dư), sau khi k t thúc ph n ng sinh ra 3,36 lít khí ( ñktc). N u cho m gam h n h p X trên vào m t lư ng dư axit nitric (ñ c, ngu i), sau khi k t thúc ph n ng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (s n ph m kh duy nh t, ñktc). Giá tr c a m là A. 11,5. B. 10,5. C. 12,3. D. 15,6.  0,15.2  0,3.1   m = .27 +  .64   = 12,3gam Gi i :  3  2  => ch n C Câu 29: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, ñơn ch c X tác d ng hoàn toàn v i 500 ml dung d ch g m 0,12M và NaOH 0,12M. Cô c n dung d ch thu ñư c 8,28 gam h n h p ch t r n khan. Công th c phân t c a X là A. C2H5COOH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. C3H7COOH.
 11. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com Gi i :  3, 6 + 0, 5 ( 0,12. ( 56 + 40 ) ) − 8, 28  n H 2O =   = 0, 06mol n =  3, 6 − 46  . 1 = 1.Ch änC  18   0, 06    =>   14 Câu 32: Nhi t phân hoàn toàn 40 gam m t lo i qu ng ñôlômit có l n t p ch t trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 ( ñktc). Thành ph n ph n trăm v kh i lư ng c a CaCO3.MgCO3 trong lo i qu ng nêu trên là A. 40%. B. 50%. C. 84%. D. 92%. 0, 2.100 + 0, 2.84 .100% = 92% Gi i : %m = 40 => Ch n D Câu 39: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam ch t béo c n v a ñ 0,06 mol NaOH. Cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c kh i lư ng xà phòng là A. 17,80 gam. B. 18,24 gam. C. 16,68 gam. D. 18,38 gam. Gi i : m = 17, 24 + 0, 06.40 − 92.0, 06 / 3 = 17,8 .Ch n A Câu 42: Khi ñ t cháy hoàn toàn m t este no, ñơn ch c thì s mol CO2 sinh ra b ng s mol O2 ñã ph n ng. Tên g i c a este là A. metyl fomiat. B. etyl axetat. C. n-propyl axetat. D. metyl axetat. n = n H 2O ⇒ H = 2.2 = 4 ⇒ Gi i : CO 2 C2H4O2 => HCOOCH3 => metyl fomiat. => Ch n A Câu 46: Th tích dung d ch HNO3 1M (loãng) ít nh t c n dùng ñ hoà tan hoàn toàn m t h n h p g m 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (bi t ph n ng t o ch t kh duy nh t là NO) A. 1,0 lít. B. 0,6 lít. C. 0,8 lít. D. 1,2 lít. 0,15.2 0,15.2 .4 + .4 3 3 = 0,8 Gi i : V = 1 => Ch n C Câu 56: Cho m t lư ng b t Zn vào dung d ch X g m FeCl2 và CuCl2. Kh i lư ng ch t r n sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn nh hơn kh i lư ng b t Zn ban ñ u là 0,5 gam. Cô c n ph n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 13,6 gam mu i khan. T ng kh i lư ng các mu i trong X là A. 13,1 gam. B. 17,0 gam. C. 19,5 gam. D. 14,1 gam. Gi i : m = 13,6+0,5 =14,1 gam => ch n D
 12. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com ð Cao ð ng 2008 – Mã 216 Câu 17: D n t t V lít khí CO ( ñktc) ñi qua m t ng s ñ ng lư ng dư h n h p r n g m CuO, Fe2O3 ( nhi t ñ cao). Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c khí X. D n toàn b khí X trên vào lư ng dư dung d ch Ca(OH)2 thì t o thành 4 gam k t t a. Giá tr c a V là A.1,12 B.0,896 C.0,448 D.0,224 4 .22, 4 = 0,896lÝt Gi i : V = 100 => Ch n B Câu 16: Cho h n h p g m 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác d ng v i lư ng dư Ag2O (ho cAgNO3) trong dung d ch NH3, ñun nóng. Sau khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, kh i lư ng Ag t o thành là A.43,2 gam B.10,8 C.64,8 D.21,6 Gi i : m = ( 0,1.4+0,1.2).108 =64,8 gam => ch n C Câu 20: Trong phân t aminoaxit X có m t nhóm amino và m t nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác d ng v a ñ v i dung d ch NaOH, cô c n dung d ch sau ph n ng thu ñư c 19,4 gam mu i khan. Công th c c a X là A.H2NC3H6COOH(103) B.H2NCH2COOH(75) C.H2NC2H4COOH.(89 D.H2NC4H8COOH(117) 22 .15 = 75 Gi i : M = 19, 4 − 15 .Ch n B Câu 38: Tr n 5,6 gam b t s t v i 2,4 gam b t lưu huỳnh r i nung nóng (trong ñi u ki n không cókhông khí), thu ñư c h n h p r n M. Cho M tác d ng v i lư ng dư dung d ch HCl, gi i phóng h nh p khí X và còn l i m t ph n không tan G. ð ñ t cháy hoàn toàn X và G c n v a ñ V lít khí O2 ( ñktc). Giá tr c a V là: A.2,8 B.3,36 C.3,08 D.4,48 Gi i : nFe =0,1 mol , nS = 0,075 mol .  0,1.2 0, 075.4   +  .22, 4 = 2,8lÝt V=  4 4  => Ch n A Câu 44: Hoà tan h t 7,74 gam h n h p b t Mg, Al b ng 500 ml dung d ch h n h p HCl 1M và H2SO4 0,28M thu ñư c dung d ch X và 8,736 lít khí H2( ñktc). Cô c n dung d ch X thu ñư c lư ng mu i khan là A.38,93 B.103,85 C.25,95 D.77,96 8, 736 .2 = ( 0,5. (1 + 0, 28.2 ) ) = 0, 78 Gi i : do 22, 4 nên : M = 7,74 + 0,5.( 1.35,5 + 0,28.96) = 38,93 gam => ch n A Câu 45: ð t nóng m t h n h p g m Al và 16 gam Fe2O3 (trong ñi u ki n không có không khí) ñ nkhi ph n ng x y ra hoàn toàn, thu ñư c h n h p r n X. Cho X tác d ng v a ñ v i V ml dung d ch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 ( ñktc). Giá tr c a V là : A.150 B.100 C.200 D.300
 13. http://ebook.top1.vn Tài li u chia s trên m ng http://maichoi.vuicaida.com  0,15.2 16  V = + .2  = 0,3lÝt = 300ml Gi i :  3 160  => Ch n D Câu 54: Cho 13,5 gam h n h p các kim lo i Al, Cr, Fe tác d ng v i lư ng dư dung d ch H2SO4 loãng nóng (trong ñi u ki n không có không khí), thu ñư c dung d ch X và 7,84 lít khí H2 ( ñktc).Cô c n dung d ch X (trong ñi u ki n không có không khí) ñư c m gam mu i khan. Giá tr c a m là A.42,6 B.45,5 C.48,8 D.47,1 7,84 .96 Gi i : m = 13,5 + 22, 4 = 47,1 gam .Ch n D L ik t: Các bài toán trên chúng ta có th gi i m t kho ng t 15s – 60 s cho m i bài n u chúng ta có tư duy t t ! ði u này có th làm ñư c n u thư ng xuyên rèn luy n tư duy tính toán, n m ñư c m t s m o gi i toán và có ki n th c ch c v hóa h c là n ! Chúng các b n thành công ! Trong quá trình biên so n không th tránh kh i thi u sót mong các b n và anh ch ñ ng nghi p góp ý !
Đồng bộ tài khoản