Đề tài " chính sách tài khoá-chính sách tiền tệ & mô hình IS-LM

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

1
687
lượt xem
285
download

Đề tài " chính sách tài khoá-chính sách tiền tệ & mô hình IS-LM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu hai công cụ quan trọng của kinh tế vĩ mô để điều tiết nền kinh tế trong cơ chế thị trường. Đó là: ·    Chính sách tài khoá ·    Chính sách tiền tệ Phân tích 2 chính sách này trên mô hình IS - LM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " chính sách tài khoá-chính sách tiền tệ & mô hình IS-LM

 1. ĐỀ 2 CH U YÊN     : C H Í H   C H   IK H O Á   N SÁ TÀ   – C H Í H   C H   ỀN   Ệ   N SÁ TI T &  M Ô   Ì H  S  LM   H N I –    nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 1
 2. M ục i têu ♦ Giới thiệu hai công cụ quan trọng của kinh tế vĩ mô để điều tiết nền kinh tế trong cơ chế thị trường. Đó là: ♦ ·    Chính sách tài khoá ♦ ·    Chính sách tiền tệ ♦ Phân tích 2 chính sách này trên mô hình IS - LM   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 2
 3. bàiđọ C ác    c ♦ Blanchard, chương 4. ♦ Blanchard, chương 5. ♦ Brian Hiller,chương 3.   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 3
 4.   1. Chính sách tài khoá ♦ 1. M ục têu  1   i ♦ 1.2 Công cụ ♦ 1.3 Tác động ♦ 1.4 Chính sách tài khoá ♦ 1.5 Các quan điểm về chính sách tài khoá   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 4
 5. 2. Chính sách tiền tệ ♦ 2. M ục têu  1   i ♦ 2 Côngcụ .2 ♦ 2 Tác động .3 ♦ 2 Chính s .4 ách tiền tệ   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 5
 6.      M hì I ­LM 3.   ô  nh S   ♦ 3.    1  Đường S I ♦ 3.    2  Đường  LM ♦ 3.  M ô  nh S  LM 3   hì I –  ♦ 3.  Phốihợp  nh ách rong  ô  4     chí s t m hì I –  nh S  LM ♦ 3.    ô  nh S  LM   ở  ộng 5  M hì I –  m r   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 6
 7. 3.5 IS – LM MỞ RỘNG ♦ a. TIÊU DÙNG ♦ b. ĐẦU TƯ ♦ c. IS – LM MỞ RỘNG   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 7
 8. a. TIÊU DÙNG ♦ a1. Lý thuyết của Keynes ♦ a2. Lý thuyết vòng đời của Ando – Modigliani ♦ a3. Lý thuyết thu nhập thường xuyên của Friedm an ♦ a4. Lãi suất thực và tiêu dùng   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 8
 9. Lý thuyết của Keynes ♦ Giả thuyết: Quy luật tâm lý cơ bản ♦ C =f (Y+  Y: thu nhập tuyệt đối ) ♦ MPC ≠ APC, MPC
 10. Phản bác ♦ 1946, Simon Kuznets cho thấy : ♦ LRC ≠ SRC ♦ Dài hạn: MPC =APC ♦ Ngắn hạn : MPC
 11. Giả thuyết vòng đời ♦ Tác giả: ANDO và MODIGLIANI C, Y Y ♦ Giả thuyết: tối đa C hoá lợi ích của người tiêu dùng 0 n t   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 11
 12. Giả thuyết vòng đời ♦ Hàm C dài hạn: ♦ C LC C =f (Y + A+ , ) ♦ Với Y : Thu nhập SC’ ♦ A : Tài sản SC ♦ C=  Co+Cm . Y+Cm . A 0 Y   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 12
 13. Giả thuyết Thu nhập thường xuyên ♦ Tác giả: Friedman ♦ Cp = k Yp ♦ với k: phụ thuộc lãi suất, tuổi, dạng của hàm thoả dụng U, . . . ♦ Y = Yp + Yt (p: permanent, t:temporary) ♦ C = Cp + Ct ♦ Không có tương quan giữa Cp & Ct, Yp & Yt, Ct & Yt   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 13
 14. Giả thuyết Thu nhập thường xuyên ¨ ρ (Ct, Yt) = 0  C thay đổi thu nhập C= kY hiện hành tạm thời không ảnh hưởng C=a+bY đến tiêu dùng hiện tại. - Ngắn hạn:C=a+bY - Dài hạn: C = kY 0 Y   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 14
 15. Giả thuyết Thu nhập thường xuyên ¨ ρ (Ct, Yt) = 0  C thay đổi thu nhập hiện hành tạm C=kY thời không ảnh hưởng đến tiêu C=a+bY dùng hiện tại. - Ngắn hạn: C=a+bY - Dài hạn: C=kY 0 Y   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 15
 16. Lãi suất thực và tiêu dùng ♦ Gọi i là lãi suất, mối quan hệ giữa tiêu dùng hiện tại Co và tiêu dùng tương lai C1 : C1 = C 0 (1 + i) 1   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 16
 17. Lãi suất thực và tiêu dùng ♦ Khi lãi suất thực tăng: ♦ Hiệu ứng thay thế : Co giảm, chuyển sang C1. ♦ Hiệu ứng thu nhập: Co tăng do Yo tăng. ♦ Co ? Đồ thị?   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 17
 18. Tổng quát về TIÊU DÙNG ♦ Hàm tiêu dùng: ♦ C = f (Y+, T-, A+, Yp+, i-)   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 18
 19. b. ĐẦU TƯ ♦ Hàm đầu tư: ♦ I = f(P+, R-, Y+, Ko-,i-) ♦ với P là giá của sản phẩm ♦ R là chi phí sử dụng vốn ♦ ( R = i + CFCH) ♦ Y là sản lượng ♦ Ko là khối tư bản hiện có của DN ♦ i là lãi suất   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 19
 20. c. IS – LM m rộng ở ♦ c1. Chính sách tiền tệ ♦ c2. Chính sách tài khoá   nh eá  m oâ Ki t Vó    .Thö  oaøng PhD   H 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản