intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 2020

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

74
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương - trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng hiện là một trong bốn đô thị loại 1 của Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên-Huế, phía tây và nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía đông giáp biển Đông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 2020

 1. B ÀN NGÔ QU NGÀNH DU L ÒA Chuyên ngành: Kinh t Mã s TÓM T LU KINH T , N m 2011
 2. Công trình àn thành t ÀN TS. Ninh Th Ph TS. Tr Ph TS. Tr Lu nghi kinh t h àN ào ngày 10 tháng 12 Có th ìm hi - Trung tâm Thông tin - H àN - h àN
 3. 1 31 2 11 { 457 9  8 ! 68
 4.    |}~ €‚ "(!$$", "/ 01 23
 5. #$%&'& )**+(-.,%7 8 ƒ‚ ‡ˆ‚ ŒŽ ‘’~ Œ”• „ ‰Š‹~ Œ~ “~ ‚ …† 5,4 -9 7
 6. 5!6 +7218 7 78 :;  83#6 #798 5(!  987 b>Ar!W61 77–72' Z8 ,G_7 81 \ 8@8A 2C$+ 7!FG4 I" =?7 77 6B-D07 8E* $ '# 0 H% 768@
 7. + šœžŸ ¢£œ ¨§©ª¬®§²¬ ° 77 72 8 P1 78 9 QFDG+00 N5 O 8J7 5$C
 8. "R!", 7 ­µ¶­³¬µ¹§¹œ»¾»À»¬ ®²¬ ¸¬»¬ ½¿œ¼Á · º¼ ¬ ,4 A57(D: T0!3RWXHA YZ / 0 G> 8 +! U :5 6 6 82 SC % V mP 77 7 2 ÂL > 82B&6^ J 81>q5 Z k A3kXHÃYZ2+ Ä W 244 2757689 8 8 [52%  ]0E B B7 57 487 87 (- ;+ & (\F @5iW0—W 44 -++ D7Pl#+3L6 ˜0/iF,0$ ^/ 62C8`W00 W0W_aX2757689 .W_+ B7 -#
 9. #/ B7 57 20 &$$ W_+7 ^ B c" U l00*/ 6 Z ; & 987 b>c), +
 10. 68?7 2 Z8 / d+(D0 (-7 8 3(e YÅ 60D 8(R+4 7T'
 11. "0$689  2f KD1 8 d%&7
 12.  87 0P   48(/ 05P !0 44 / 0(L6
 13.  , + N 6> % 4 E% )56 : F0Qr'Ä6 l#(.!LU0\ I 0 D" 482d/ 053 0 )!+ G 0 _ 
 14. 005! - '*6 8 . . A 0XH> i/ & / 8/ , – Æl00* _44 Ç7 * _ + 6 W W Kd-;0 0g+ 6YZ 244 ^ 0/ 
 15. 30XHA 82B& > Q 44
 16. 6 cFl0!1 j - 3 0 5h 77689 2  5;$$00 Y 8 57  [ $%&0#  V / 0 2&00!7N
 17. -j - l/ + V + XH 57 9 (,nU 0$F0' n ÉÉaÃ768   0* % + V + m UWG`X6 244 7689 2  < K- nP+o 7 57  p 6  K5=78 0W_6 6AUw d! 7 5Ê3/ 0+ eW *E0Ê3 0: " 7 2C8781 !0;E+ 44 7689 2 q5 B7 57 dcF+*EXH 57  2 ' W7AV !I0%&
 18. B ;\1 R%k 3$9 T $ % 987 b8 r;$ WG`3/ 0D Z8 48 E% +!_$6 $ % ! m'72 TE781 ! Ì ÎÏÎÑ Ó ÕÕ ×~ق 1 q 86 57 dË Í~Ð~Ò Ô~ÖÕØÚ A 2I iF>?$+r0V"0 
 19. 6 B&- 3_,s0 Ñ ÛÜÝ ‚ßÖà ÖâÖÕ ~ å8457 P7J7] Z85Z ÒÑ ‚ÓÞ ~á ~ ã֍äæ 81 d 6 8K7 Ú Õ $/ '800LQ%/ 0F,-00XH Rc L" _/ 0 M  $ % 2# 25 7 2 XH44 7689 28987 b>_ 8 B7 q5 Z 57 Z8 0 / 7 B 44 7689  57
 20. 8 7r5268 7 07 7/7r52767P1 7N 7r5 8 7 87 q5 e5 887 i A 5J7 87
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2