intTypePromotion=1

Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 2020

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
60
lượt xem
10
download

Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương - trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng hiện là một trong bốn đô thị loại 1 của Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên-Huế, phía tây và nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía đông giáp biển Đông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 2020

 1. B ÀN NGÔ QU NGÀNH DU L ÒA Chuyên ngành: Kinh t Mã s TÓM T LU KINH T , N m 2011
 2. Công trình àn thành t ÀN TS. Ninh Th Ph TS. Tr Ph TS. Tr Lu nghi kinh t h àN ào ngày 10 tháng 12 Có th ìm hi - Trung tâm Thông tin - H àN - h àN
 3. 1 31 2 11 { 457 9  8 ! 68
 4.    |}~ €‚ "(!$$", "/ 01 23
 5. #$%&'& )**+(-.,%7 8 ƒ‚ ‡ˆ‚ ŒŽ ‘’~ Œ”• „ ‰Š‹~ Œ~ “~ ‚ …† 5,4 -9 7
 6. 5!6 +7218 7 78 :;  83#6 #798 5(!  987 b>Ar!W61 77–72' Z8 ,G_7 81 \ 8@8A 2C$+ 7!FG4 I" =?7 77 6B-D07 8E* $ '# 0 H% 768@
 7. + šœžŸ ¢£œ ¨§©ª¬®§²¬ ° 77 72 8 P1 78 9 QFDG+00 N5 O 8J7 5$C
 8. "R!", 7 ­µ¶­³¬µ¹§¹œ»¾»À»¬ ®²¬ ¸¬»¬ ½¿œ¼Á · º¼ ¬ ,4 A57(D: T0!3RWXHA YZ / 0 G> 8 +! U :5 6 6 82 SC % V mP 77 7 2 ÂL > 82B&6^ J 81>q5 Z k A3kXHÃYZ2+ Ä W 244 2757689 8 8 [52%  ]0E B B7 57 487 87 (- ;+ & (\F @5iW0—W 44 -++ D7Pl#+3L6 ˜0/iF,0$ ^/ 62C8`W00 W0W_aX2757689 .W_+ B7 -#
 9. #/ B7 57 20 &$$ W_+7 ^ B c" U l00*/ 6 Z ; & 987 b>c), +
 10. 68?7 2 Z8 / d+(D0 (-7 8 3(e YÅ 60D 8(R+4 7T'
 11. "0$689  2f KD1 8 d%&7
 12.  87 0P   48(/ 05P !0 44 / 0(L6
 13.  , + N 6> % 4 E% )56 : F0Qr'Ä6 l#(.!LU0\ I 0 D" 482d/ 053 0 )!+ G 0 _ 
 14. 005! - '*6 8 . . A 0XH> i/ & / 8/ , – Æl00* _44 Ç7 * _ + 6 W W Kd-;0 0g+ 6YZ 244 ^ 0/ 
 15. 30XHA 82B& > Q 44
 16. 6 cFl0!1 j - 3 0 5h 77689 2  5;$$00 Y 8 57  [ $%&0#  V / 0 2&00!7N
 17. -j - l/ + V + XH 57 9 (,nU 0$F0' n ÉÉaÃ768   0* % + V + m UWG`X6 244 7689 2  < K- nP+o 7 57  p 6  K5=78 0W_6 6AUw d! 7 5Ê3/ 0+ eW *E0Ê3 0: " 7 2C8781 !0;E+ 44 7689 2 q5 B7 57 dcF+*EXH 57  2 ' W7AV !I0%&
 18. B ;\1 R%k 3$9 T $ % 987 b8 r;$ WG`3/ 0D Z8 48 E% +!_$6 $ % ! m'72 TE781 ! Ì ÎÏÎÑ Ó ÕÕ ×~ق 1 q 86 57 dË Í~Ð~Ò Ô~ÖÕØÚ A 2I iF>?$+r0V"0 
 19. 6 B&- 3_,s0 Ñ ÛÜÝ ‚ßÖà ÖâÖÕ ~ å8457 P7J7] Z85Z ÒÑ ‚ÓÞ ~á ~ ã֍äæ 81 d 6 8K7 Ú Õ $/ '800LQ%/ 0F,-00XH Rc L" _/ 0 M  $ % 2# 25 7 2 XH44 7689 28987 b>_ 8 B7 q5 Z 57 Z8 0 / 7 B 44 7689  57
 20. 8 7r5268 7 07 7/7r52767P1 7N 7r5 8 7 87 q5 e5 887 i A 5J7 87
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2