Đề tài: "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực 1"

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
59
lượt xem
11
download

Đề tài: "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực 1"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, chấm dứt ciw chế quan liêu bao cấp, các doanh nghiệp hiện nay ngày càng tự chủ hơn trong số vốn của mình, do vậy họ luôn tìm cách sử ụng vốn của mình sao cho hiệu quả nhất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực 1"

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng , chÊm døt c¬ chÕ quan liªu bao cÊp,c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay ngµy cµng tù chñ h¬n trong sè vèn cña m×nh ,do vËy hä lu«n t×m c¸ch sö dông nguån vèn cña m×nh sao cho hiÖu qu¶ nhÊt.Trung t©m B­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ còng vËy.Trung t©m lu«n quan t©m ®Õn viÖc sö dông ®ång vèn sao cho cã hiÖu qu¶ ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh .Trong thêi gian thùc tËp t¹i Trung t©m thÊy ®­îc tÇm quan träng cña viÖc sö dông vèn kinh doanh em ®· chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i Trung t©m B­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ khu vùc 1"®Ó viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp . Ngoµi Lêi më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn ,luËn v¨n cña em gåm 3 ch­¬ng : Ch­¬ng 1:Tæng quan vÒ Trung t©m B­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ khu vùc 1. Ch­¬ng 2:Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn cña Trung t©m. Ch­¬ng 3:Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn vµ mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i trung t©m. Do kiÕn thøc cßn h¹n hÑp nªn b¶n luËn v¨n khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt,em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o vµ gãp ý cña c¸c thÇy c«.Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy c«,c¸m ¬n Gi¸o s­ -TiÕn sÜ khoa häc Vò Huy Tõ ®· tËn t×nh chØ b¶o gióp em hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy. Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch­¬ng I:Tæng quan vÒ Trung t©m B­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ khu vùc I I.Giíi thiÖu chung vÒ Trung t©m Trung t©m B­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ khu vùc 1(sau ®©y viÕt t¾t lµ Trung t©m ) lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc C«ng ty B­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ.C«ng ty cã t­ c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam,cã ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng ,cã con dÊu riªng,cã tµi kho¶n më t¹i kho b¹c Nhµ n­íc,cã bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh. Ngµy thµnh lËp:31/03/1997 Tªn C«ng ty:Trung t©m B­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ khu vùc 1 Tªn giao dÞch:Mail center zone 1 Tªn viÕt t¾t:VPS1 Trô së chÝnh:75 §inh Tiªn Hoµng-Hoµn KiÕm-Hµ Néi §Þa chØ:Sè 5 §­êng Ph¹m Hïng -Mü §×nh -Tõ Liªm -Hµ Néi §T:(84-4)7681821-7681789 Fax:(84-4) 7681826 Web:www vps.com.vn Email:Tonghop@vps.com.vn 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Trung t©m. Tr­íc n¨m 1977 tiÒn th©n cña C«ng ty B­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ lµ chi côc vËn chuyÓn th­ b¸o ra ®êi trªn c¬ së chi côc vËn chuyÓn.§¬n vÞ chñ qu¶n cña Trung t©m vËn chuyÓn th­ b¸o lµ Tæng côc B­u ®iÖn.T¹i giai ®o¹n nµy nhiÖm vô cña Trung t©m ®¬n thuÇn chØ lµ vËn chuyÓn. N¨m 1990 Tæng côc tr­ëng tæng côc B­u ®iÖn ra quyÕt ®Þnh sè 374B/Q§-TCCB ngµy 31/03 1990 thµnh lËp C«ng ty B­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ (tªn giao dÞch lµ VPS).C«ng ty VPS lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc B­u ®iÖn cã nhiÖm vô vËn hµnh ,khai th¸c vËn chuyÓn,vµ ph¸t triÓn tÊt c¶ c¸c mÆt nghiÖp vô b­u chÝnh trªn m¹ng cÊp 1 liªn tØnh vµ víi n­íc Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp ngoµi(bao gåm b­u phÈm ,b­u kiÖn,®èi so¸t chuyÓn tiÒn...).C«ng ty VPS ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së s¸t nhËp c¸c C«ng ty B­u chÝnh liªn tØnh thuéc B­u ®iÖn Thµnh phè Hµ Néi,B­u ®iÖn Thµnh phè Hå ChÝ Minh,bé phËn ®èi so¸t chuyÓn tiÒn vµ thanh to¸n b­u chÝnh quèc tÕ cña C«ng ty ®iÖn to¸n vµ truyÒn sè liÖu,c¸c ®iÓm giao nhËn quèc tÕ t¹i s©n bay Néi Bµi ,s©n bay T©n S¬n NhÊt,c¶ng H¶i Phßng,c¶ng Sµi gßn. N¨m1997,C«ngtyB­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ ®­îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 821/Q§-TCCB ngµy 31/03/1997 cña Tæng C«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam. Theo quyÕt ®Þnh nµy C«ng ty B­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ lµ tæ chøc kinh tÕ,®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc Tæng C«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam,tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ ho¹t ®éng vµ tæ chøc cña C«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam ®· ®­îc phª chuÈn t¹i nghÞ ®Þnh 51/CP ngµy 01/08/1995 cña ChÝnh Phñ .C«ng ty B­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ lµ bé phËn cÊu thµnh trong hÖ thèng tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty,ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc b­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ cïng víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ b­u chÝnh viÔn th«ng liªn hoµn vµ thèng nhÊt trªn c¶ n­íc,cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau vÒ tæ chøc m¹ng l­íi ,vÒ lîi Ých kinh tÕ,tµi chÝnh ,ph¸t triÓn dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu kÕ ho¹ch cña Nhµ n­íc do Tæng c«ng ty giao. Trung t©m B­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ khu vùc 1 (tªn viÕt t¾t vµ tªn giao dÞch lµ VPS1)lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc C«ng ty B­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ,tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty ®· ®­îc Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam phª chuÈn t¹i quyÕt ®Þnh sè 198/H§QT-TC ngµ 20/07/1996.Trung t©m VPS1 ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc B­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ cung víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c cña C«ng ty vµ Tæng C«ng ty trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ b­u chÝnh viÔn th«ng liªn hoµn vµ thèng nhÊt trong c¶ n­íc,cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau vÒ m¹ng l­íi khai th¸c vËn chuyÓn b­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ,vÒ lîi Ých kinh tÕ Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp tµi chÝnh,ph¸t triÓn dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cña Tæng C«ng ty vµ C«ng ty giao. 2.Chøc n¨ng,nhiÖm vô cña Trung t©m. -Tæ chøc x©y dùng vËn hµnh ,khai th¸c ,ph¸t triÓn m¹ng l­íi B­u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ.Tæ chøc kinh doanh c¸c dÞch vô kh¸c khi ®­îc C«ng ty cho phÐp.§¶m b¶o th«ng tin B­u chÝnh trªn m¹ng liªn tØnh vµ quèc tÕ,®èi víi c¸c dÞch vô c¬ b¶n,phôc vô sù l·nh ®¹o chØ ®¹o cña c¸c c¬ quan §¶ng ,chÝnh quyÒn c¸c cÊp,c¸c yªu cÇu th«ng tin trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi cña nh©n d©n theo quy ®Þnh cña Tæng C«ng ty vµ C«ng ty . -Kinh doanh vËn chuyÓn chuyªn ngµnh B­u chÝnh vµ c¸c dÞch vô vËn chuyÓn cã liªn quan trªn m¹ng liªn tØnh vµ quèc tÕ. -T­ vÊn ,kh¶o s¸t ,thiÕt kÕ ,b¶o tr× b¶o d­ìng ,l¾p ®Æt ,söa ch÷a trang thiÕt bÞ khai th¸c b­u chÝnh vµ ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn. -Thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh vËt t­,Ên phÈm,thiÕ bÞ chuyªn ngµnh vÒ b­u chÝnh vµ kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®­îc C«ng ty cho phÐp. 3.S¬ ®å tæ chøc vµ qu¶n lý cña Trung t©m. Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng TCHC nghiÖp vô KH Marketing KT - TC Khèi khai th¸c K hèi t¹o DTC Khèi vËn chuyÓn Khèi phô trî - BC b­u phÈm - B­u côc giao dÞch - §éi vËn chuyÓn 1 - § éi KT tin häc - BC b­u ®iÖn - Chi nh¸nh Dataposst - §éi vËn chuyÓn 2 - §éi ®iÒu bé trung chuyÓn - BCKT ngo¹i dÞch - §éi vËn chuyÓn 3 - Ban b¶o vÖ - Chi nh¸nh BCUT - BCKT EMS Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Chó thÝch : BCKT : B­u côc khai th¸c DTC : Doanh thu c­íc TCHC : Tæ chøc hµnh chÝnh KT-TC : KÕ to¸n - tµi chÝnh 4.Chøc n¨ng ,nhiÖm vô c¸c phßng ban 4.1.Ban Gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc Trung t©m:Do Tæng gi¸m ®èc C«ng ty B­u chinh liªn tØnh quèc tÕ bæ nhiÖm,miÔn nhiÖm,khen th­ëng ,kû luËt.Gi¸m ®èc Trung t©m lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña ®¬n vÞ ,chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ trong ph¹m vi quyÒn h¹n ,nghÜa vô ®­îc giao.Gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cao nhÊt trong Trung t©m. - C¸c Phã gi¸m ®èc:Do Gi¸m ®èc C«ng ty bæ nhiÖm ,miÔn nhiÖm ,khen th­ëng ,kû luËt,lµ ng­êi gióp Gi¸m ®èc Trung t©m trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ theo sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô Gi¸m ®èc giao. 4.2.Khèi chøc n¨ng. - Phßng TCHC: lµ ®¬n vÞ qu¶n lý gióp Gi¸m ®èc Trung t©m thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc ,nh©n sù ,®µo t¹o ,lao ®éng tiÒn l­¬ng,bao hiÓm x· héi,b¶o hé lao ®éng vµ hµnh chÝnh qu¶n trÞ. - Phßng KÕ ho¹ch:lµ ®¬n vÞ qu¶n lý,gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ,c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh ,qu¶n lý tµi s¶n cung øng vËt t­ vµ nghiªn cøu øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµ kü thuËt. - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh:lµ ®¬n vÞ qu¶n lý gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n,thèng kª ,c«ng t¸c tµi chÝnh vµ th«ng tin kinh tÕ. Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - Phßng nghiÖp vô: lµ ®¬n vÞ qu¶n lý gióp Gi¸m ®èc Trung t©m thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý m¹ng l­íi khai th¸c vËn chuyÓn ,doanh th¸c c¸c dÞch vô b­u chÝnh thèng kª nghiÖp vô. 4.3.Khèi s¶n xuÊt. - Khèi khai th¸c:lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Gi¸m ®èc Trung t©m cã chøc n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña Trung t©m trong lÜnh vùc khai th¸c b­u chÝnh trong n­íc vµ quèc tÕ. Khèi khai th¸c bao gåm:B­u côc khai th¸c b­u phÈm ,b­u côc khai th¸c b­u kiÖn ,b­u côc khai th¸c ngo¹i dÞch,b­u côc chuyÓn ph¸t nhanh. - Khèi t¹o doanh thu c­íc: lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt trùc thuéc Gi¸m ®èc Trung t©m ®­îc thiÕt lËp ë mét sè ®Þa ®iÓm cã chøc n¨ng tiÕp nhËn b­u phÈm ,b­u kiÖn vµ ph¸t hµnh b­u phÈm ,b­u kiÖn tíi ®Þa chØ theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - Khèi vËn chuyÓn:lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt trùc thuéc Gi¸m ®èc Trung t©m lµm nhiÖm vô vËn chuyÓn b­u chÝnh ,ph¸t hµnh b¸o chÝ ,hµng ho¸ ,trªn c¸c tuyÕn ®­êng th­ tõ Trung t©m ®Õn c¸c B­u ®iÖn Trung t©m ë c¸c tØnh phÝa B¾c. - Khèi phô trî :lµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Gi¸m ®èc Trung t©m bao gåm : §éi kü thuËt tin häc cã chøc n¨ng qu¶n lý lËp tr×nh vµ øng dông tin häc vµo ho¹t ®éng kinh doanh. §éi ®iÒu ®é trung chuyÓn thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t m¹ng vËn chuyÓn b­u chÝnh cña trung t©m. §éi b¶o vÖ gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn chøc n¨ng c«ng t¸c an ninh néi bé, b¶o vÖ môc tiªu qu©n sù tù vÖ, phßng chèng ch¸y næ. Trî gióp Trung t©m s¶n xuÊt vµ t¹o ra c¸c s¶n phÈm thuéc ngµnh B­u chÝnh. Tuy mçi phßng ban, tæ ®éi s¶n xuÊt cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau nh­ng gi÷a chóng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ vµ kh¨ng khÝt d­íi sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã gi¸m ®èc Trung t©m. Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp II. T×nh h×nh chung vÒ kinh doanh cña Trung t©m. 1. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh doanh cña Trung t©m. a. §Æc ®iÓm vÒ nhiÖm vô kinh doanh. Ho¹t ®éng cña Trung t©m thuéc lo¹i h×nh s¶n xuÊt dÞch vô, sau mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra mét s¶n phÈm dÞch vô gäi lµ s¶n phÈm B­u ®iÖn. KÕt qu¶ cô thÓ lµ viÖc truyÒn ®­a th­ tõ, c«ng v¨n, tµi liÖu b¸o chÝ, b­u phÈm, b­u kiÖn, tin tøc, ®iÖn b¸o... ®Õn c¸c tæ chøc, c¬ quan, doanh nghiÖp, nh©n d©n c¸c n¬i trong n­íc vµ ®Õn c¸c n¬i trªn thÕ giíi th«ng qua c¸c ph­¬ng thøc th«ng tin tõ th« s¬ ®Õn hiÖn ®¹i. Nh­ vËy th«ng tin lµ ®èi t­îng trùc tiÕp cã t¸c ®éng cña nh©n viªn vµ khi ®ã chØ cã sù biÕn ®æi duy nhÊt vÒ kh«ng gian. §Ó hoµn thµnh mét s¶n phÈm B­u ®iÖn ph¶i tr¶i qua nhiÒu kh©u, nhiÒu ng­êi tham gia trong cïng mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt, v× vËy ph¶i cã sù kÕt hîp trªn toµn m¹ng l­íi b­u chÝnh. Trung t©m chØ tham gia mét kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña d©y chuyÒn ®ã. Kh©u nµy mang tÝnh chÊt l­îng cao ®èi víi s¶n phÈm trong d©y chuyÒn c¶ vÒ thêi gian vµ tÝnh an toµn tuyÖt ®èi ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c kh©u s¶n xuÊt kh¸c khíp víi nhau mét c¸ch nhÞp nhµng, s¶n phÈm ®Õn tay ng­êi nhËn ®¶m b¶o ®­îc tÝnh th«ng tin tøc thêi, ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Sù tham gia cña Trung t©m t¹i kh©u trung gian cña qu¸ tr×nh hoµn thµnh mét dÞch vô B­u chÝnh ®­îc thùc hiÖn theo s¬ ®å sau: Ng­êi göi Chia chän ®i VËn chuûªn Ng­êi nhËn Chia chän ®Õn B­u chÝnh lµ mét ngµnh ®Æc biÖt, s¶n phÈm B­u chÝnh cã gi¸ trÞ sö dông khi nã ®¶m b¶o viÖc truyÒn ®­a th«ng tin tõ kh©u ®Çu( n¬i ký göi tin) ®Õn kh©u cuèi cïng ( n¬i nhËn tin ). Khi ng­êi nhËn nhËn ®­îc th«ng tin lóc ®ã míi kÕt thóc chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ s¶n phÈm b­u ®iÖn míi Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp ®­îc hoµn thµnh. ChÝnh v× vËy, ngµnh B­u chÝnh kh«ng cã s¶n phÈm tån kho vµ kh«ng cho phÐp cã phÕ phÈm. Do ®ã, chØ tiªu chÊt l­îng s¶n phÈm cña ngµnh B­u chÝnh v« cïng quan träng, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ chÊt l­îng s¶n phÈm ngµnh B­u chÝnh cã chÊt l­îng cao khi chÊt l­îng truyÒn ®­a th«ng tin cao. ChÝnh v× thÕ mµ ngµnh B­u chÝnh ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng, hiÖn ®¹i ho¸ m¹ng l­íi truyÒn ®­a th«ng tin mét c¸ch ®ång bé, c¸c chÝnh s¸ch ®æi míi kü thuËt ph¶i ®­îc thèng nhÊt trªn toµn quèc vµ hoµ nhËp víi ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Trung t©m cã chøc n¨ng chÝnh lµ khai th¸c vµ vËn chuyÓn b­u göi trong n­íc vµ quèc tÕ. Ngoµi ra Trung t©m cßn kinh doanh mét sè c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nh­ B­u phÈm, b­u kiÖn, chuyÓn ph¸t nhanh, tµi chÝnh b­u chÝnh... vµ ®Æc biÖt Trung t©m cßn s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c lo¹i phong b× víi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng phong phó... t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng trong giao dÞch víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc b»ng th­ tÝn. Trung t©m lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña doanh nghiÖp nhµ n­íc l¹i ®­îc thµnh lËp tõ l©u, ngµnh nghÒ kinh doanh dÞch vô gÇn nh­ ®éc quyÒn do vËy t¹o ®­îc uy tÝn lín vµ ®é tin cËy cao ®èi víi kh¸ch hµng. §©y lµ ®iÓm thuËn lîi cña Trung t©m, ngoµi ra Trung t©m lu«n më réng thÞ tr­êng cña m×nh tíi nh÷ng vïng s©u vïng xa, víi trung t©m thÞ tr­êng lµ phÝa B¾c ®Õn Qu¶ng b×nh. b. §Æc ®iÓm vÒ C«ng nghÖ, kü thuËt. Trung t©m chuyªn kinh doanh vÒ c¸c lo¹i dÞch vô, chuyÓn ph¸t B­u phÈm, B­u kiÖn... chø kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt. MÆt hµng kinh doanh cña Trung t©m s¶n xuÊt duy nhÊt chØ lµ phong b×, c¸c lo¹i mÉu m· tói ®ùng B­u phÈm b­u kiÖn, do ®ã c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ chØ ®¬n gi¶n lµ hÖ thèng m¸y s¶n xuÊt phong b× cña Hoa kú víi c«ng suÊt tèi ®a lµ 48.000 phong b×/giê. C¸c lo¹i d©y chuyÒn ®ãng gãi B­u phÈm b­u kiÖn, hÖ thèng m¸y mãc chia th­ tù ®éng. Ngoµi ra chøc n¨ng chÝnh cña Trung t©m lµ vËn chuyÓn , do ®ã ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn chñ yÕu lµ « t«. V× thÕ Trung t©m lu«n chó träng ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, kiÓm tra hÖ thèng tu söa l¹i ph­¬ng Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp tiÖn, th­êng xuyªn ®¶m b¶o ®é an toµn cho l¸i xe mét c¸ch nhanh chãng vµ tiÖn lîi gióp cho s¶n phÈm ®Õn tay ng­êi nhËn mét c¸ch nhanh nhÊt. c. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Trung t©m hiÖn nay cã tæng sè c«ng nh©n viªn lµ 685 ng­êi, thu nhËp b×nh qu©n lµ 2,4 triÖu ®ång/ ng­êi/ th¸ng. §©y lµ sè l­îng lín lao ®éng do tÇm vãc vµ quy m« cña Trung t©m lµ rÊt lín v× ph¶i ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng tõ phÝa B¾c tíi Qu¶ng b×nh. §Ó t×m hiÓu thªm vÒ c¬ cÊu lao ®éng cña Trung t©m chóng ta cïng xem b¶ng biÓu sau: B¶ng 1: C¬ cÊu vÒ lao ®éng cña Trung t©m n¨m 2003-2004 ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 % so víi n¨m 2003 Sè lao Tû lÖ % Sè lao Tû lÖ % ®éng ®éng 1.Lao ®éng trùc tiÕp 549 89,85 620 90,51 112,93 2.Lao ®éng gi¸n tiÕp 62 10.15 65 9,49 104,83 3.Giíi tÝnh - Nam 436 71,36 458 66,86 105,05 - N÷ 175 28,64 227 33,14 129,71 4.Tr×nh ®é - §¹i häc,trªn §H 95 15,55 103 15,03 108,42 -Cao ®¼ng,trung cÊp 210 43,37 245 35,77 116,67 -Lao®éng phæ th«ng 306 50,08 337 49,20 110,13 5.§é tuæi - 18 tuæi - 30 tuæi 215 35,19 218 31,82 101,40 - 31 tuæi - 45 tuæi 187 30,61 245 35,77 131,02 - 46 tuæi - 60 tuæi 209 34,20 222 32,41 106,22 Tæng sè CNV 611 100 685 100 112,11 Qua c¬ cÊu vÒ lao ®éng cña Trung t©m trong 2 n¨m qua ta thÊy sè lao ®éng gi¸n tiÕp chØ chiÕm 10,15% vµo n¨m 2003 vµ 9,49% vµo n¨m 2004.MÆc dï gi¶m nh­ng sè l­îng lao ®éng t¨ng lªn do vËy mµ vÉn t¨ng thªm 3 ng­êi vµo vai trß qu¶n lý trong Trung t©m.Tû lÖ lao ®éng trùc tiÕp lµ kh¸ cao 89,85% n¨m 2003 vµ 90,51% n¨m 2004. Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Do ®Æc thï cña Trung t©m lµ vËn chuyÓn vµ khai th¸c b­u phÈm ,b­u kiÖn v× vËy sè l­îng lao ®éng lµ nam nhiÒu gÊp 3 lÇn vµo n¨m 2003 vµ 2 lÇn vµo n¨m 2004.§iÒu nµy chÝnh tá lao ®éng n÷ ngµy cµng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m×nh.Hä cã søc khoÎ ,trÝ tuÖ kh«ng thua kÐm g× nam giíi v× vËy tû lÖ lao ®éng dÇn ®­îc c©n b»ng. VÒ tr×nh ®é,lao ®éng phæ th«ng cña Trung t©m lµ chñ yÕu,tíi 306 ng­êi chiÕm tû lÖ 50,08% n¨m 2003 vµ 337 ng­êi ,chiÕm 49,20% vµo n¨m 2004.Lao ®éng cã tr×nh ®é §¹i häc ,trªn §¹i häc Cao ®¼ng ,trung häc chiÕm tû lÖ kh¸ cao, 305 ng­êi chiÕm 49,92% n¨m 2003 vµ 348 ng­êi chiÕm 50,80%.§iÒu nµy chÝnh tá Trung t©m ngµy cµng cñng cè thªm ®éi ngò cã tr×nh ®é cao h¬n. VÒ ®é tuæi,nh×n chung kh«ng cã sù chªnh lÖch nhiÒu gi÷a c¸c ®é tuæi do ®ã mµ Trung t©m cã sù c©n b»ng gi÷a c¸c ®é tuæi trÎ ,giµ,trung niªn.Nhê vËy cã sù bæ sung cho nhau vÒ kiÕn thøc ,tÝnh s¸ng t¹o vµ kinh ngiÖm,lµm cho Trung t©m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh. Víi ®éi ngò c«ng nh©n viªn ®«ng ®¶o nh­ vËy Trung t©m lu«n phÊn ®Êu vµ cè g¾ng hÕt m×nh ®Ó hoµn thµnh ®óng thêi h¹n vµ cã chÊt l­îng mäi nhiÖm vô Tæng C«ng ty giao.Sè l­îng nh©n viªn trong C«ng ty vÉn t¨ng theo tõng n¨m.N¨m 2003 Trung t©m cã 611 ng­êi vµ n¨m 2004 lµ 685 ng­êi,t¨ng 12,9% do vËy mµ t¹o thªm ®­îc c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng míi. Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 2.KÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung t©m n¨m 2003-2004 B¶ng 2:Mét sè chØ tiªu chñ yÕu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung t©m. §¬n vÞ tÝnh:Tr® ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2004/2003 Sè tuyÖt ®èi Tû lÖ(%) 1.Doanh thu thuÇn 109,87 135.034 148.376 13.333 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 108,81 115.898 126.107 10.209 3.LN gép 116,32 19.145 22.269 3.124 4.CP b¸n hµng 119,39 6.141 7.332 1.191 5.CP qu¶n lý DN 118,61 7.299 8.657 1.358 6.LN thuÇn 110,08 5.705 6.280 575 7.L·i h®éng TC 150,84 297 448 151 8.L·i h®éng b.th­êng 143,55 659 946 287 1.01 9.Tæng LN tr­íc thuÕ 115,21 6.661 7.674 324,16 10.ThuÕ TN DN 115,21 2.131,52 2.455,68 688,84 11.LN sau thuÕ 115,21 4.529,48 5.218,32 Doanh thu thuÇn cña 2 n¨m gÇn ®©y cã sù gia t¨ng t­¬ng ®èi lín.N¨m 2004 doanh thu thuÇn t¨ng 13.333 tr®,t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 9,87% so víi n¨m 2003.§iÒu nµy chÝnh tá r»ng nhu cÇu cña x· héi trong lÜnh vùc b­u chÝnh ngµy cµng lín. Tæng gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2004 t¨ng 10.209 tr® t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 8,81% so víi n¨m 2003.Nh­ vËy tèc ®é t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n thÊp h¬n so víi tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn,chøng tá n¨m 2004 Trung t©m kinh doanh cã hiÖu qu¶.§iÒu ®ã cßn thÓ hiÖn th«ng qua chØ tiªu lîi nhuËn gép cña Trung t©m n¨m 2004.Lîi nhuËn gép t¨ng 3.124 tr®,t¨ng t­¬ng øng lµ 16,32% so víi n¨m 2003. Víi sù gia t¨ng cña chi phÝ b¸n hµng n¨m 2004 lµ 7.332 tr® t¨ng 19,39% so víi n¨m 2003 vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2004 lµ 8.657tr® ,t¨ng 18,61% so víi n¨m 2003,lµm cho lîi nhuËn thuÇn cña doanh Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp nghiÖp chØ ®¹t ®­îc 6.280 tr® so víi n¨m 2004 t¨ng t­¬ng øng lµ 10,08% so víi n¨m 2003. Nh­ng nhê cã l·i tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2004 lµ 448 tr® t¨ng 151 tr® ,t¨ng t­¬ng øng lµ 50,84% vµ l·i ho¹t ®éng bÊt th­êng lµ 949 tr® t¨ng 287tr®,t­¬ng øng lµ 43,55% so víi n¨m 2003,lµm cho tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña Trung t©m n¨m 2004 ®¹t 7.674 tr®,t¨ng 1.013 tr®,t¨ng t­¬ng øng lµ 15,21% so víi n¨m 2003. Hµng n¨m doanh nghiÖp nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho Nhµ n­íc vµ l¬Þ nhuËn sau thuÕ cña doanh nghiÖp n¨m 2004 cßn 5.218,32 tr® t¨ng 688,84 tr® hay t¨ng 15,21% so víi n¨m 2003. Tõ kÕt qu¶ trªn cho ta thÊy nh÷ng n¨m võa qua Trung t©m ®· cã biÖn ph¸p ®óng ®¾n trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt.Cho phÐp Trung t©m tiÕp tôc ®©ï t­ thªm trang thiÕt bÞ vµ m¸y mãc nh»m môc tiªu h¹ gi¸ c¸c s¶n phÈm thuéc ngµnh B­u chÝnh mét c¸ch hîp lý nhÊt. Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch­¬ng II.Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn cña Trung t©m I.§Æc ®iÓm vÒ vèn cña Trung t©m 1. C¬ cÊu vèn cè ®Þnh cña Trung t©m. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay ,viÖc n©ng cao chÊt l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ lµ nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong c¸c Doanh nghiÖp.§Æc biÖt lµ Trung t©m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc B­u chÝnh nªn nhu cÇu vÒ tµi s¶n cè ®Þnh lµ rÊt lín.ViÖc mua s¾m x©y dùng hay l¾p ®Æt tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc gäi lµ vèn cè ®Þnh cña Trung t©m.§©y lµ sè vèn ®Çu t­ ban ®Çu th­êng rÊt lín vµ gi¶m dÇn theo thêi gian bëi tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn.Trung t©m chØ cã thÓ thu håi l¹i ®­îc vèn sau khi ®· tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ B­u chÝnh.V× thÕ,Trung t©m cÇn ph¶i xem xÐt mét c¸ch kü l­ìng tr­íc khi ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh.Thêi gian qua Trung t©m ®· ®Çu t­ rÊt nhiÒu vµo tµi s¶n cè ®Þnh nh­:nhµ cöa,vËt kiÕn tróc,ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn,hÖ thèng m¸y chia th­ tù ®éng gióp cho viÖc chia th­ nhanh h¬n rót ng¾n thêi gian chia chän B­u phÈm b­u kiÖn vµ nhanh chãng göi c¸c s¶n phÈm B­u chÝnh ®Õn tay ng­êi nhËn. B¶ng 3.C¬ cÊu TSC§ cña Trung t©m theo gi¸ trÞ §¬n vÞ tÝnh:tr® ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N.G GTCL N.G GT CL 1.Nhµ cöa vËt kiÓn tróc 5.921 10.661 7.558 8.661 57.563 33.933 70.667 41.195 2.M¸y mãc thiÕt bÞ 35.991 29.356 39.667 31.223 3.Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 6.228 2.334 8.117 4.389 4.ThiÕt bÞ qu¶n lý 4.114 1.599 5.114 2.994 5.Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c Tæng tµi s¶n cè ®Þnh 112.557 73.143 134.226 87.358 (Nguån:T×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ cña Trung t©m) Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Th«ng qua b¶ng 3 ta thÊy nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh cña Trung t©m n¨m 2003 lµ 112.557 tr®,n¨m 2004 lµ 134.226 tr®,qua ®ã ta thÊy nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh cña Trung t©m lµ rÊt lín vµ t¨ng 19,25 % so víi n¨m 2003.Trong ®ã m¸y mãc thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ lín nhÊt ®ã lµ 57.563 tr® n¨m 2003 vµ 70.667 tr® n¨m 2004,tݪp sau ®ã lµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i còng chiÕm gi¸ trÞ kh¸ lín 35.991 tr® n¨m 2004.§Ó biÕt thªm chi tiÕt ta theo dâi b¶ng vÒ tû träng tµi s¶n cè ®Þnh. B¶ng 4:C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña Trung t©m theo tû träng §¬n vÞ tÝnh:% ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 Theo N.G Theo Theo N.G Theo GTCL GTCL 1.Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 7,69 8,10 7,94 8,65 2.M¸y mãc thiÕt bÞ 51,14 46,39 52,65 47,16 3.Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 31,98 40,14 29,55 35,74 4.ThiÕt bÞ qu¶n lý 5,53 3,19 6,05 5,02 5.Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c 3,66 2,19 3,18 3,43 Tæng tµi s¶n cè ®Þnh 100 100 100 100 Qua biÓu 4 ta thÊy m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chiÕm tû träng rÊt cao.Cô thÓ nguyªn gi¸ m¸y mãc thiÕt bÞ n¨m 2003 chiÕm 51,14% vµ gi¸ trÞ cßn l¹i chiÕm 46,39% tæng sè tµi s¶n cè ®Þnh,n¨m 202 nguyªn gi¸ m¸y mãc thiÕt bÞ chiÕm 52,65% vµ gi¸ trÞ cßn l¹i chiÕm 47,16% trªn tæng sè tµi s¶n cè ®Þnh cña Trung t©m.TiÕp ®Õn lµ nguyªn gi¸ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chiÓm 31,98% n¨m 2003 vµ 29,55% n¨m 2004,gi¸ trÞ cßn l¹i chiÕm t­¬ng øng lµ 40,14%vµ 37,74%.S¬ dÜ tû träng cña m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña Trung t©m cao nh­ vËy lµ do ®Æc thï ho¹t ®éng B­u chÝnh rÊt cÇn m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó chia chän B­u phÈm vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®Ó vËn chuyÓn chóng mét c¸ch nhanh chãng. Ngoµi ra ,tµi s¶n cè ®Þnh cña Trung t©m bao gåm nguyªn gi¸ nhµ cöa vËt kiÕn tróc chiÕm 7,69% n¨m 2003 vµ 7,94% n¨m 2004.Nguyªn gi¸ thiÕt bÞ Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp qu¶n lý chiÕm 5,53% n¨m 2003 vµ chiÕm 6,05% n¨m 2004.Gi¸ trÞ cßn l¹i t­¬ng øng lµ 3,19% vµ 5,02%.Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c chiÕm 3,66% vµ 3,81% n¨m 2003 vµ n¨m 2004.Tuy nh÷ng t×a s¶n cè ®Þnh nµy chiÕm tû träng kh«ng cao nh­ng còng gãp phÇn quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong c¬ cÊu vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp 2.C¬ cÊu vèn l­u ®éng cña Trung t©m. Vèn l­u ®éng lµ mét bé phËn quan träng trong doanh nghiÖp,viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu vèn l­u ®éng gióp doanh nghiÖp hiÓu râ thµnh phÇn vèn l­u ®éng m×nh ®ang sö dông ,qua ®ã gióp ta ®¸nh gi¸ ®­îc chÝnh x¸c hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng .Nhê vËy cã thÓ t×m ra biÖn ph¸p sö dông vèn l­u ®éng hîp lý vµ hiÖu qu¶.§Ó ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng sö dông vèn l­u ®éng cña Trung t©m ta xem xÐt c¬ cÊu vèn l­u ®éng cña Trung t©m trong 2 n¨m qua. B¶ng 5:C¬ cÊu vèn l­u ®éng cña Trung t©m §¬n vÞ tÝnh: Tr® ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2004/2003 Sè tiÒn Tû Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû lÖ(%) träng (%) (%) 8,62 1.995 46,51 25.149 40,48 23.154 1.Vèn b»ng tiÒn 9,38 514 11,08 5.992 9,58 5.478 - TiÒn mÆt 8,38 1.481 35,43 19.157 30,9 17.676 - TiÒn göi NH -14,3 -3.93 43,57 23.559 48,06 27.489 2.C¸c kho¶n ph¶i thu -19,8 -822 6,16 3.329 7,26 4.151 3.Hµng tån kho 6,81 90 2,61 1.412 2,31 1.322 - Nguyªn vËt liÖu 11,03 16 0,3 161 0,25 145 - C«ng cô dông cô 18,83 109 1,27 688 1,01 579 - CP SXKD dë dang 11,28 81 1,48 799 1,26 718 - Thµnh phÈm tån kho -80,61 -1.118 0,5 269 2,42 1.387 - Hµng ho¸ tån kho -15,7 -378 3,75 2.03 4,21 2.408 4.Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 3,93 70 3,42 1.851 3,11 1.781 - T¹m øng -71,45 -448 0,33 179 1,1 627 - Chi phÝ tr¶ trø¬c Tæng 57.202 100 54.067 100 -3.135 -5,48 (Nguån: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2003-2004) Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Sè liÖu biÓu trªn cho thÊy trong 2 n¨m qua vèn l­u ®éng cña Trung t©m n¨m 2004 lµ 54.067 tr®,gi¶m 3.135 tr®,t­¬ng øng lµ 5,48% so víi n¨m 2003.Nguyªn nh©n cña sù biÕn ®éng ®ã lµ do: Tû träng vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kh¶on ph¶i thu cña Trung t©m lµ kh¸ lín.N¨m 2003 vèn b»ng tiÒn cña Trung t©m lµ 23.154 tr® t­¬ng øng víi 40,48% tæng vèn l­u ®éng,n¨m 2004 vèn b»ng tiÒn chiÕm 46,51% tæng vèn l­u ®éng,t¨ng thªm lµ 1.995 tr®,t­¬ng øng 8,62% so víi n¨m 2003.Trong ®ã tiÒn mÆt chiÕm 9,58%,tiÒn göi ng©n hµng chiÕm 30,9% trªn tæng vèn l­u ®éng n¨m 2003,chiÕm t­¬ng øng lµ 11,08% vµ 35,43% n¨m 2004.Së dÜ tiÒn mÆt cña Trung t©m chiÕm tØ träng cao nh­ vËy lµ nh»m ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n c¸c kho¶n nî kh¸ cao cña doanh nghiÖp hoÆc mua s¾m vËt t­ hµng ho¸ ®Ó kinh doanh trong ngµnh B­u chÝnh vµ ®©y còng lµ kÕt qu¶ cña viÖc mua b¸n,thu håi c¸c kho¶n nî cña Trung t©m. C¸c kho¶n ph¶i thu cña Trung t©m n¨m 2004 lµ 23.559 tr®,gi¶m 3.930 tr®,t­¬ng øng lµ 14,3%so víi n¨m 2003.§iÒu nµy chøng tá Trung t©m ®· lµm tèt c«ng t¸c thu nî víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c.Hµng tån kho cña Trung t©m n¨m 2004 lµ 3.329 tr®,t­¬ng øng víi 6,16% tæng vèn l­u ®éng,gi¶m 822 tr®,t­¬ng øng 19,8% so víi n¨m 2003.Trong ®ã nguyªn vËt liÖu cña Trung t©m n¨m 2004 t¨ng 90 tr®,t­¬ng øng víi 6,81%;c«ng cô dông cô t¨ng 16 tr® n¨m 2004 ,t­¬ng øng 11,03 %,chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang t¨ng 109 tr® ,t­¬ng øng 18,83%,thµnh phÈm tån kho t¨ng 81 tr®,t­¬ng øng 11,28% so víi n¨m 2003.TÊt c¶ c¸c nh©n tè trªn lµm cho hµng tån kho cña Trung t©m t¨ng lªn ®«i chót,nh­ng do hµng ho¸ tån kho cña Trung t©m n¨m 2004 gi¶m 1.118 tr®,t­¬ng øng 80,61% so víi n¨m 2003.§iÒu nµy lµ nguyªn nh©n chÝnh ®· lµm cho hµng tån kho cña Trung t©m gi¶m. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c sang n¨m 2004 gi¶m 378 tr® so víi n¨m 2003 lµ 2.408 tr® trong ®ã c¸c kho¶n t¹m øng Trung t©m n¨m 2004 th× t¨ng nhÑ (70 tr®) nh­ng chi phÝ tr¶ tr­íc gi¶m m¹nh h¬n lµ 448 tr® lµm cho tµi s¶n l­u ®éng kh¸c gi¶m 15,7% so víi n¨m2002. Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 3.C¬ cÊu vèn kinh doanh cña Trung t©m. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh th× Trung t©m rÊt cÇn cã mét l­îng vèn nhÊt ®Þnh gäi lµ vèn kinh doanh.V× vËy vèn kinh doanh cã vai trß quan träng trong viÖc b¶o ®¶m nhu cÇu kinh doanh hµng ngµy vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.D­íi ®©y lµ biÓu c¬ cÊu vèn kinh doanh cña Trung t©m. B¶ng 6.C¬ cÊu vèn kinh doanh cña Trung t©m. §¬n vÞ :Tr®.% ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2004/2003 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tuyÖt ®èi Tû lÖ (%) (%) (%) 1.Tæng vèn KD 100 141.426 100 11.081 8,50 130.345 - Vèn cè ®Þnh 73.143 56,11 87.359 61,77 14.216 19,44 - Vèn l­u ®éng 57.202 43,89 54.067 38,23 -3.135 -5,48 130.345 100 141.426 100 11.081 8,50 2.Nguån vèn KD 35.671 27,37 45.533 31,49 8.862 24,84 - Vèn chñ së h÷u - Nî ph¶i tr¶ 94.674 72,63 96.893 68,51 2.219 2,34 Th«ng qua c¬ cÊu vèn s¶n xuÊt kinh doanh cho ta thÊy ®­îc mèi quan hÖ tû lÖ hîp lý hay kh«ng gi÷a tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l­u ®éng cña trung t©m.§ång thêi gióp ta biÕt ®­îc tû träng tõng lo¹i vèn vµ nguån vèn cña Trung t©m.Trong ®ã vèn chñ së h÷u cña Trung t©m n¨m 2004 lµ 44.533 tr® chiªm¸ 31,49% tæng vèn kinh doanh,n¨m 2003 nguån vèn chñ së h÷u lµ 35.671 tr® chiÕm 27,37%.Nh­ vËy nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2004 t¨ng 8.862 tr® so víi n¨m 2003,t­¬ng øng 24,84%.Nhê vËy Trung t©m chñ ®éng h¬n vÒ nguån vèn trong kinh doanh.§Ó hiÓu râ vµ ph©n tÝch kü thªm vÒ t×nh h×nh vèn kinh doanh cña Trung t©m chóng ta xem xÐt tiÕp b¶ng biÓu sau: Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp BiÓu 7:C¬ cÊu nguån vèn chñ së h÷u cña Trung t©m. §¬n vÞ:Tr®. ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m2004 N¨m 2004/2003 Sè tiÒn Tûträng Sè tiÒn TØ Sè tuyÖt Tû lÖ (%) träng ®èi (%) (%) 1.Nguån vèn chñ së h÷u 35.671 27,37 44.533 31,49 8.862 24,84 - Nguån vèn KD 27.954 21,45 35.521 25,12 7.567 27,07 - Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 3.541 2,72 4.699 3,32 1.158 32,70 - Quü khen th­ëng,phóc lîi 4.176 3,20 4.313 3,05 137 3,28 2.Nî ph¶i tr¶ 94.674 72,63 9.893 68,51 2.219 2,34 - Nî ng¾n h¹n 71.135 54,57 72.510 51,27 1.375 1,93 - Nî dµi h¹n 19.553 15,00 22.101 15,63 2.548 13,03 - Nî kh¸c 3.986 3,06 2.282 1,61 -1.704 -42,75 11.081 Tæng vèn kinh doanh 130.345 100 141.426 100 8,50 (Nguån :B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 2003-2004) B¶ng 7 cho ta thÊy nguån vèn chñ së h÷u chña Trung t©m lµ 35.671 tr® n¨m 2003,chiÕm 27,37% vèn kinh doanh cña Trung t©m.N¨m2004 vèn chñ së h÷u lµ 44.533 tr®,chiÕm 31,49%,vèn kinh doanh t¨ng 8.862 tr® t­¬ng øng lµ 24,84% so víi n¨m 2003.Quan ®ã ta thÊy vèn chñ së h÷u vµ tû träng vèn chñ së h÷u cña Trung t©m n¨m 2004 cã t¨ng h¬n so víi n¨m 2003.Nguyªn nh©n chñ yÕu n¨m 2004 nguån vèn kinh doanh t¨ng 7.567 tr®, t­¬ng ­ng 27,07 % so víi n¨m 2003.Ngoµi ra Trung t©m còng t¨ng thªm 1.158 tr® vµo quü ®Çu t­ ph¸t triÓn nh»m më réng, ph¸t triÓn kinh doanh vµ ®­a 137 tr® vµo quü khen th­ëng, phóc lîi ®Ó t¨ng thªm phÇn chi tr¶ c¸c kho¶n phóc lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn,,khuyÕn khÝch thªm c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c. Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 4.C¬ cÊu nguån vèn vay. Qua ph©n tÝch b¶ng7 ta thÊy c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña Trung t©m còng t¨ng lªn.N¨m 2004 lµ 94.674 tr®,t¨ng 2.219 tr®,t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 2,34% so víi n¨m 2003.Nguyªn nh©n cña viÖc gia t¨ng nî ph¶i tr¶ chñ yÕu do cã sù gia t¨ng cña nî dµi h¹n cña Trung t©m.Naem 2004 nî dµi hÆntng 2.548 tr® t­¬ng øng 13,03 %so víi n¨m 2003,ngoµi ra nî ng¾n h¹n còng t¨ng 1.375 tr® t­¬ng øng lµ 1,93% vµ nî kh¸c gi¶m 1.704 tr® t­¬ng øng víi 42,75%.Nãi chung c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña Trung t©m kh¸ cao,chiÕm 72,63% n¨m 2003 vµ 68,51% n¨m 2004 trªn tæng vèn kinh doanh.§iÒu ®ã dÉn ®Ðn tû lÖ nî cña c«ng ty kh¸ cao,nh­ng nÕu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña Trung t©m cao th× l¹i cã lîi cho Trung t©m trong viÖc t¨ng tû suÊt doanh lîi vèn chñ së h÷u . Sau ®©y chóng ta cïng nghiªn cøu kü h¬n c¸c kho¶n nî cña Trung t©m th«ng qua biÓu sau. BiÓu 8:Chi tiÕt c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña Trung t©m. §¬n vÞ tÝnh: Tr® ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2004/2003 Sè tuyÖt TØ lÖ (%) TØ träng Sè tiÒn TØ träng Sè tiÒn ®èi (%) (%) 1.Nî ng¾n h¹n 1,93 71.135 75,14 72.510 74,84 1.375 - Vay ng¾n h¹n 7,33 15.225 16,08 16.341 16,86 1.116 - Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n -15,64 16.701 17,64 14.089 14,54 -2.612 -ThuÕ ph¶i nép cho N.N 30,81 2.791 2,95 3.651 3,77 860 - Ph¶i tr¶ cho CNV 12,79 23.875 25,22 26.928 27,79 3.053 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c -8,31 12.543 13,25 11.501 11,87 -1.042 2.Vay dµi h¹n 13,03 19.553 20,65 22.101 22,81 2.548 3.Chi phÝ ph¶i tr¶ - 42,75 3.986 4,21 2.282 2,36 -1,704 Tæng nî ph¶i tr¶ 94.674 100 96.893 100 2.219 2,34 ( Nguån :B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2003-2004) Qua b¶ng 8 ta thÊy trong tæng c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña Trung t©m th× nî ng¾n h¹n chiÕm tØ träng lµ lín nhÊt.N¨m 2003 nî ng¾n h¹n cña Trung Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp t©m lµ 71.135 tr®,chiÕm 75,14 % tæng nî ph¶i tr¶.N¨m 2004 nî ng¾n h¹n lµ 72.510 tr®,chiÕm 74,84% tæng nî.vay ng¾n h¹n n¨m 2004 lµ 16,341 tr®, t¨ng 1.116 tr®,t­¬ng øng lµ 7,33% so víi n¨m2003.Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n lµ 16.701 tr® n¨m 2003 ,t­¬ng øng lµ 17,64% tæng sè nî cña Trung t©m,sang n¨m 2004 gi¶m 2.612 tr®, gi¶m 15,64%.ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc n¨m 2004 lµ 3.651 tr®,chiÕm 3,77% tæng nî t¨ng 860 tr® so víi n¨m 2003.Do Trung t©m cã l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn kh¸ ®«ng nªn n¨m 2004 nî ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Trung t©m lµ 26.928 tr®,chiÕm 27,79% tæng nî ph¶i tr¶,t¨ng 3.051 tr® so víi n¨m 2003,t­¬ng øng lµ 12,79%.C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c lµ 12.543 tr® n¨m 2004,chiÕm 13,25% tæng nî,gi¶m 1.042 tr® tøc lµ 8,31 % so víi n¨m 2003. Nî dµi h¹n cña Trung t©m n¨m 2004 lµ 22,101 tr®,chiÕm 22,81% tæng nî ,t¨ng 2.548 tr®, t­¬ng øng 13,03 % so víi n¨m 2003.Nî kh¸c cã xu h­íng gi¶m,n¨m 2004 cßn 2.282 tr®,gi¶m 1.704 tr® tøc lµ 42,75% so víi n¨m 2003.Nguyªn nh©n lµm cho nî kh¸c gi¶m lµ do chi phi ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp gi¶m t­¬ng øng. Tãm l¹i, v× tû lÖ vèn vay cña Trung t©m lµ kh¸ cao nªn Trung t©m cÇn ph¶i c©n nh¾c kü ®Ó sö dông vèn mét c¸ch hîp lý. II.§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Trung t©m 1.C¸c chØ tiªu lµm c¨n cø x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông vèn. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Trung t©m tr­íc tiªn ta tÝnh mét sè chØ tiªu vèn b×nh qu©n cña Trung t©m trong 2 n¨m qua. Gi¸ trÞ tÝnh b×nh qu©n n¨m tÝnh b»ng c«ng thøc: Gi¸ trÞ b×nh qu©n n¨m = gi¸ trÞ ®Çu n¨m +gi¸ trÞ cuèi n¨m 2 Qua ®ã ta tÝnh ®ù¬c mét sè chØ tiªu b×nh qu©n sau: Ph¹m Ph­¬ng Ly - 7A14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản