intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài nghiên cứu khoa học: Động cơ học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Chia sẻ: Tran Van Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

2.098
lượt xem
539
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu khoa học: Động cơ học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhằm nghiên cứu, đưa ra một số kết luận để giúp cho các khoa có những kế hoạch, chương trình giảng dạy cũng như là những hoạt động ngoại khoá thu hút sinh viên tham gia, để trên cơ sở đó vừa nâng cao chất lượng đào tạo, lại vừa thúc đẩy sinh viên học tập nhờ xây dựng được hệ thống động cơ học tập đúng đắn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu khoa học: Động cơ học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN<br /> Nguy n Th L Thu PH N 1: NH NG V N 1. Lý do l a ch n tài. ư c các nhà khoa h c r t CHUNG.<br /> <br /> Trong tâm lí h c con ngư i hành nghiên c u v ni m trung tâm<br /> <br /> ng cơ là m t v n<br /> <br /> quan tâm. T t c nh ng công trình nghiên c u nh m m c ích lí gi i vì sao ng th này hay th khác v th c ch t là nh ng công trình ng cơ. Khái ni m ng cơ thư ng ư c dùng như m t khái ng cơ có m t vai trò ng cơ chính là l c ng tho mãn nhu ng lí gi i hành vi c a con ngư i. ng c a con ngư i.<br /> <br /> Các nhà tâm lí h c nghiên c u và ch ra r ng quan tr ng trong quá trình ho t thúc y con ngư i hành ng<br /> <br /> t ư c m c ích c a mình. Nói khác i<br /> <br /> ng cơ chính là y u t thôi thúc con ngư i hành c u. Con ngư i không th ch t ng cơ h c t p là gì? Trư ng HKHXH &NV, cơ. V y thì, trong quá trình h c t p không ?<br /> <br /> t ư c m c ích c a mình n u thi u v ng ng cơ có nh hư ng<br /> <br /> ng cơ có vai trò như th nào? V th c n k t qu h c t p<br /> <br /> i h c qu c gia Hà n i, là m t trư ng có t ư c. ng cơ y<br /> <br /> b dày v công tác gi ng d y, ư c th hi n r t rõ thông qua k t qu h c t p cũng như nh ng thành tích mà gi ng viên và sinh viên nhà trư ng V y thì ng cơ gì thúc y sinh viên nhà trư ng h c t p là gì? có nh hư ng và óng vai trò quan tr ng như th nào c a sinh viên? nh ư c l n<br /> <br /> n k t qu h c t p<br /> <br /> c bi t là v i nh ng sinh viên năm th nh t thì vi c xác<br /> <br /> ng cơ h c t p có vai trò như th nào trong quá trình h c t p c a<br /> <br /> sinh viên y? B i sinh viên năm th nh t a s là nh ng ngư i m i xa nhà u nên còn r t nhi u b ng trong cuu c s ng, không nh ng th khi i h c ph i làm quen v i cách h c hoàn toàn m i, bư c vào môi trư ng<br /> <br /> ch c h n s g p r t nhi u khó khăn.<br /> 1<br /> <br /> THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN<br /> Nguy n Th L Thu V i t t c nh ng lí do trên tôi l a ch n tài nghiên c u khoa h c “ i h c khoa h c xã<br /> <br /> ng cơ h c t p c a sinh viên năm th nh t trư ng h i và nhân văn”. 2. i tư ng nghiên c u và khách th nghiên c u. i tư ng mà ngư i nghiên c u ti n hành ó là sinh viên năm th nh t trư ng HKHXH & NV. - Khách th nghiên c u.<br /> <br /> i tư ng nghiên c u. ng cơ h c t p c a<br /> <br /> Khách th nghiên c u d ki n là 150 sinh viên thu c 4 khoa: Khoa Tâm lí h c, Khoa ông phương h c, Khoa Du l ch h c và B môn khoa h c qu n lí ( Thu c khoa tri t h c). 3.M c ích nghiên c u. Qua vi c nghiên c u v ng cơ h c t p c a sinh viên năm th nh t giúp cho ó v a nâng trư ng HKHXH &NV, chúng tôi mu n ưa ra m t s k t lu n ho t ng ngo i khoá thu hút sinh viên tham gia, ng cơ h c t p úng n. tài ch ra, trư ng s có trên cơ s<br /> <br /> các khoa có nh ng k ho ch, chương trình gi ng d y cũng như là nh ng cao ch t lư ng ào t o, l i v a thúc ư c h th ng y sinh viên h c t p nh xây d ng<br /> <br /> Bên c nh ó qua k t qu nghiên c u mà nh ng chương trình c th<br /> <br /> gi i thi u v trư ng cũng như các khoa trong nh<br /> <br /> trư ng, m c ích ào t o c a t ng khoa, công vi c mà sinh viên s làm sau khi t t nghi p… nh m giúp cho các em h c sinh ph thông có nh ng hư ng úng n ngay t khi có nh hư ng thi i h c.<br /> <br /> 2<br /> <br /> THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN<br /> Nguy n Th L Thu<br /> <br /> 4. ni m có liên quan<br /> <br /> Nhi m v nghiên c u. Nhi m v nghiên c u lí lu n : Ph i ch rõ ư c các khái n tài, các c i m tâm sinh lí c a sinh viên cũng a bàn nghiên c u.<br /> <br /> như là nêu ư c nh ng nét sơ qua v - Nhi m v +, +, HKHXH & NV. +, Nh ng y u t<br /> <br /> nghiên c u th c ti n: Tông qua vi c s d ng phi u h i, sau: ng cơ thi i h c c a sinh viên trư ng HKHXH & NV. nh t trư ng<br /> <br /> k t h p v i tra c u tài li u ngư i nghiên c u c n ch rõ nh ng v n ng cơ h c t p c a sinh viên năm th nh hư ng n<br /> <br /> ng cơ h c t p c a sinh viên<br /> <br /> năm th nh t trư ng HKHXH & NV. 5. Phương pháp nghiên c u. a. b. c. 6. Phương pháp thu th p tài li u Phương pháp i u tra b ng b ng h i Phương pháp th ng kê toán h c<br /> <br /> tài s d ng ch y u nh ng phương pháp nghiên c u sau:<br /> <br /> Gi thuy t nghiên c u. nh ư c ng cơ h c t p rõ ràng thì sinh viên n v khoa trư ng t ư c k t qu như mong mu n. nh ư c ng cơ h c t p rõ ràng.<br /> <br /> N u sinh viên xác c g ng hi c t p<br /> <br /> N u sinh viên năm th nh t có nh n th c úng ang theo h c thì sinh viên xác<br /> <br /> 3<br /> <br /> THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN<br /> Nguy n Th L Thu<br /> <br /> PH N II: K T QU NGHIÊN C U Chương 1: Cơ I. Khái ni m 1.1 V n<br /> <br /> s lí lu n c a<br /> <br /> tài.<br /> ng cơ.<br /> <br /> ng cơ và các lí thuy t v ng cơ.<br /> <br /> Khaí ni m<br /> <br /> ng cơ là v n<br /> <br /> trung tâm trong c u trúc nhân cách. Theo ng ng cơ<br /> <br /> Leonchiep “s hình thành nhân cách con ngư i bi u hi n v măt tâm lý trong s phát tri n cơ là v n ng cơ c a nhân cách” (1). Hay nói khác i, v n trung tâm c a tâm lý h c. Vi c lý gi i t i sao con ngư i hành nh m lý gi i hành vi và nguyên<br /> <br /> ng th này hay th khác v th c ch t ó là nh ng nghiên c u v ư c dùng như m t khái ni m trung tâm nhân c a nh ng hành vi y (5).<br /> <br /> ng cơ là m t khái ni m trung tâm c a tâm lý h c, r t nhi u ý ki n cho r ng trên con ư ng c a s ti n hoá thì Nói n ng cơ là nói Khái ni m ng cơ ư c dùng ng th i tác ng cơ xu t hi n khá mu n. ng c a con ngư i. m c cao hơn, khi n xu hư ng l a ch n ho t ch s ph n ánh<br /> <br /> trong m t hoàn c nh nào ó di n ra s l a ch n các kích thích cùng hi n s thúc y cơ th ho t<br /> <br /> áp ng trong m t lo t<br /> <br /> ng lên cơ th . Vi c l a ch n ư c th c<br /> <br /> ng, hư ng m i s chú ý và tính tích c c c a ng cơ<br /> <br /> nó vào vi c m c ích ã l a ch n. Có r t nhi u quan i m khác nhau v ng cơ. Nhà tâm lý h c Nga n i ti ng A.N Leonchiep khi bàn v cho r ng: Th nh t ch v i nhau. Th hai, ng cơ chính là ng cơ và nhu c u là hai hi n tư ng tâm lý g n bó ch t i tư ng có kh năng áp ng nhu<br /> <br /> c u ã ư c th hi n trên tri giác, bi u tư ng tư duy … Hay nói khác i, ó chính là s ph n ánh ch quan v ng cơ có ch c năng tho mãn nhu c u (2).<br /> 4<br /> <br /> i tư ng tho mãn nhu c u. Th ba là y và nh hư ng ho t ng nh m<br /> <br /> nh hư ng thúc<br /> <br /> THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN<br /> Nguy n Th L Thu Còn J. Piagiex thì cho r ng tính Ronald E. Smit nh hư ng (16). Khác v i quan i m trên, Maurie Reuchlin cho r ng khi nghiên c u ng cơ chính là s phân tích các y u t gây ra hành m c ích nào ó, cho phép nó kéo dài n u chưa ngưng l i n u chưa tác d ng c a các y u t song m i quan i m y, quy ó (4). ng cơ ho t ng c a con ngư i, ng ng u cho r ng, ng cơ là m t hi n tư ng tâm lý thúc n hành vi ó. ng cơ c a ng, hư ng nó vào t ư c m c ích ho c nh nghĩa nh hư ng tích c c, có ch n l c c a nh là ng cơ. (7)<br /> <br /> hành vi t o thành b n ch t c a hi n tư ng ư c xác<br /> <br /> ng cơ như là m t quá trình bên trong có<br /> <br /> n hư ng, tính b n v ng và s c m nh c a hành vi có m c ích<br /> <br /> t ư c m c ích … và phân tích các cơ ch c t nghĩa<br /> <br /> Có r t nhi u ý nghĩa khác nhau v<br /> <br /> nh s l a ch n và hư ng c a hành vi. Vi c nghiên c u v<br /> <br /> cơ th c ch t chính là quá trình lý gi i nguyên nhân d n<br /> <br /> Trong l ch s tâm lý h c ã t n t i nh ng quan i m duy tâm v cơ. Nh ng ngư i i theo quan i m này nhìn th y ngu n g c con ngư i trong tư duy, ý th c. Ph. Anghen ã vi t v ngư i quen gi i thích hành Nh ng gi i thích v t cơ h c máy móc ban năng d n n ch ra ph i gi i thích chúng t nhu c u”. u tiên v u là g n<br /> <br /> i u ó như sau: “Con<br /> <br /> ng c a mình b ng tư duy c a h , mà áng nh ng cơ con ngư i theo quan i m duy ng cơ v i nh ng nhu c u sinh lý như ng cơ c a con ngư i như nh ng b n<br /> <br /> ói, khát … Và chính cách nhìn nh n như là i u ki n c<br /> <br /> i l p cá nhân v i xã h i, và xem môi trư ng xã h i ch các b n năng v n có c a con ngư i d n d n ư c b c l<br /> <br /> trong qúa trình phát tri n mà thôi. Bên c nh ó, các nhà tâm lý h c hành vi iún b ng con ư ng duy v t gi i thích hành vi c a con ngư i m t cách máy móc, theo mô hình ph n x có i u ki n. Quan i m này thư ng ph nh n ho c không ánh giá úng m c tính tích c c c a con ngư i.<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2