Đề tài "Phân tích hoạt động tín dụng tại quỹ tín dụng nhân dân xã Long Đức"

Chia sẻ: Nguyen Thi My Xuyen Xuyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

3
1.017
lượt xem
432
download

Đề tài "Phân tích hoạt động tín dụng tại quỹ tín dụng nhân dân xã Long Đức"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Thành phố Trà Vinh nói chung và xã Long Đức nói riêng có nhiều biến chuyển tích cực, đời sống kinh tế xã hội ngày mở rộng nâng cao, năng lực sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của hàng hóa được nâng lên.Đóng góp của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Thành phố trong sự phát triển chung này là rất đáng kể, với vai trò là “người đi vay” và “người cho vay”...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài "Phân tích hoạt động tín dụng tại quỹ tín dụng nhân dân xã Long Đức"

 1. Trang 0 TÀI: "Phân tích ho t ng tín d ng t i qu tín d ng nhân dân xã Long c" GVHD : NGUY N TH C M LOAN SVTH : PH M VŨ KHOA GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 2. Trang 1 M C L C PH N M U ......................................................................................... 4 1.S c n thi t c a tài ............................................................................. 4 2. M c tiêu nghiên c u ............................................................................... 5 3. Phương pháp nghiên c u ....................................................................... 5 4. i tư ng và ph m vi nghiên c u.......................................................... 5 5. Th i gian nghiên c u.............................................................................. 6 6. K t c u c a bài báo cáo.......................................................................... 6 7. Nh ng óng góp cơ b n c a bài báo cáo ............................................... 6 PH N N I DUNG ..................................................................................... 7 Chương 1: Cơ s lý lu n ............................................................................ 7 1.1-Khái ni m v ho t ng huy ng v n c a các t ch c tín d ng....... 7 1.2-Khái quát v tín d ng .......................................................................... 8 1.2.1- Khái ni m ................................................................................................... 8 1.2.2- Ch c năng và vai trò c a tín d ng............................................................ 9 1.2.3. Nguyên t c cho vay .................................................................................. 10 1.2.4. i u ki n cho vay ..................................................................................... 10 1.2.5. Th t c và h sơ cho vay ......................................................................... 11 1.2.6. phương th c cho vay ............................................................................... 11 1.2.7. Th i h n cho vay ...................................................................................... 11 1.2.8. M c cho vay ............................................................................................. 11 1.3. Qu tín d ng nhân dân ..................................................................... 12 1.3.1.Tính ch t và m c tiêu ho t ng c a qu tín d ng nhân dân ................ 12 1.3.2. Nguyên t c t ch c................................................................................... 12 1.3.3. Các ho t ng c a qu tín d ng nhân dân ............................................. 12 1.3.4. Các s n ph m và d ch v c a qu tín d ng nhân dân............................ 13 1.3.5. S c n thi t c a tín d ng nhân dân trong n n kinh t ........................... 15 1.4- M t s ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng huy ng v n............ 16 GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 3. Trang 2 1.4.1- T tr ng các lo i ti n g i......................................................................... 16 1.4.2- V n huy ng trên t ng ngu n v n ho t ng ....................................... 16 1.5 - M t s ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng tín d ng ................... 16 1.5.1. T l V n huy ng .................................................................................. 16 1.5.2. T ng dư n trên ngu n v n huy ng..................................................... 17 1.5.3. T ng dư n trên t ng ngu n v n............................................................. 17 1.5.4. H s thu n ............................................................................................. 17 1.5.5. N quá h n trên t ng dư n .................................................................... 17 1.5.6. Vòng quay v n tín d ng........................................................................... 17 1.5.7. V n huy ng trên dư n cho vay ........................................................... 18 1.5.8. T su t l i nhu n ..................................................................................... 18 Chương 2: Phân tích, ánh giá và nh ng bi n pháp m r ng, nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh ............................................................... 19 2.1- Gi i thi u v qu tín d ng nhân dân xã Long c ......................... 19 2.1.1- Gi i thi u sơ lư c v tình hình kinh t - xã h i xã Long c ................ 19 2.1.2- Quá trình hình thành và phát tri n c a qu tín d ng nhân dân xã Long c ............................................................................................................................ 19 2.1.3- Ch c năng, nhi m v và quy n h n ....................................................... 20 2.1.4- T ch c b máy ....................................................................................... 22 2.1.5- Nh ng thu n l i và khó khan ........................................................ 25 2.1.6- K t qu ho t ng kinh doanh trong 3 năm qua (2005-207) ................. 26 2.2- N i dung phân tích ............................................................................ 28 2.2.1- Phân tích tình hình huy ng v n ........................................................... 28 2.2.2- Phân tích ho t ng cho vay v n ............................................................ 30 2.2.2.1- Tình hình cho vay trong 3 năm qua 2005-2007 ................................... 30 2.2.2.2. Tình hình cho vay trung h n và ng n h n ........................................... 31 2.2.2.3. Tình hình cho vay theo ngành .............................................................. 31 2.2.2.5. ánh giá tình hình ho t ng ............................................................... 32 GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 4. Trang 3 2.2.3- ánh giá k t qu ho t ng kinh doanh trong 3 năm qua .................... 33 2.2.4- Phương hư ng ho t ng trong năm 2008 ............................................. 34 2.2.5- Nh ng bi n pháp m r ng, nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh . 35 2.2.5.1- Nh ng t n t i và nguyên nhân ............................................................. 35 2.2.5.2- Nh ng bi n pháp .................................................................................. 35 Chương 3: K t lu n và ki n ngh ............................................................. 36 3.1- K t lu n ............................................................................................. 36 3.2- Ki n ngh ............................................................................................ 36 3.2.1- i v i qu tín d ng nhân dân xã Long c ......................................... 36 3.2.2- i v i nhà trư ng .................................................................................. 37 DANH M C TÀI LI U THAM KH O ................................................. 38 GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 5. Trang 4 PH N M U 1. S c n thi t c a tài. Trong nh ng năm g n ây, n n kinh t Thành ph Trà Vinh nói chung và xã Long c nói riêng có nhi u bi n chuy n tích c c, i s ng kinh t xã h i ngày m r ng nâng cao, năng l c s n xu t, kinh doanh và s c c nh tranh c a hàng hóa ư c nâng lên. óng góp c a h th ng qu tín d ng nhân dân trên a bàn Thành ph trong s phát tri n chung này là r t áng k , v i vai trò là “ngư i i vay” và “ngư i cho vay” h th ng qu tín d ng nhân dân ã có nh ng thay i tích c c phù h p v i tình hình th c ti n, c g ng ưa v n vào lưu thông nh m ngày càng làm ra nhi u c a c i cho xã h i và thúc y n n kinh t không ng ng phát tri n. h th ng qu tín d ng nhân dân nói chung và qu tín d ng nhân dân xã Long c nói riêng ã có nh ng thu n l i cơ b n t các cơ ch chính sách m i c a nhà nư c v cho vay, b o lãnh, x lý r i ro, qu n lý lãi su t. Nh ng cơ ch này góp ph n tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c c a các doanh nghi p, h s n xu t kinh doanh vay v n, lành m nh hóa th trư ng tài chính, ưa ho t ng c a qu tín d ng nhân dân t ng bư c x ng áng v i vai trò c a mình. Bên c nh nh ng thu n l i, công tác u tư m r ng tín d ng trong th i gian qua g p không ít nh ng khó khăn, ó là s c nh tranh c a các ngân hàng thương m i i v i các qu tín d ng nhân dân ngày càng gay g t. Nh ng năm g n ây ho t ng kinh doanh c a qu tín d ng nhân dân Long c t hi u qu nhưng chưa cao. ho t ng tín d ng ngày càng t hi u qu cao hơn, h n ch th p nh t các r i ro tín d ng, qu tín d ng nhân dân xã Long c cũng r t quan tâm n vi c nâng cao hi u qu ho t ng tín d ng c a mình. Nâng cao hi u qu ho t ng i u ó có ý nghĩa bao hàm c vi c nâng cao nâng l c ho t ng trong quá trình c nh tranh và h i nh p. Xu t phát t tình hình trên, ư c s hư ng d n t n tình c a cô Nguy n Th C m Loan, em ã ch n tài “Phân tích ho t ng tín d ng t i qu tín d ng nhân dân xã Long c” làm báo cáo th c t p t t nghi p. GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 6. Trang 5 2. M c tiêu nghiên c u: . t ư c m c tiêu và chi n lư c huy ng c a ngành trong th i bi u kinh t th trư ng có s c nh tranh quy t li t c a các ngân hàng thương m i và các qu tín d ng khác trên a bàn em s nghiên c u làm sáng t các m c tiêu sau: - T ng quan v tín d ng và m t s v n v ho t ng tín d ng - Phân tích, ánh giá v th c tr ng ho t ng tín d ng c a qu tín d ng nhân dân xã Long c, n u ho t ng tín d ng chưa t hi u qu cao thì s tìm ra nguyên nhân. - ưa ra ư c nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t ng tín d ng t i qu tín d ng nhân dân xã Long c phù h p v i th c tr ng ho t ng tín d ng và i u ki n phát tri n kinh t c a a phương. 3. Phương pháp nghiên c u: - Phương pháp thu th p s li u: S li u thu th p t tài li u c a cơ quan th c t p, t các b ng báo cáo quy t toán, b ng t ng k t tài s n, tình hình th c t t i ngân hàng và các tài li u khác có liên quan, t t p chí, ph ng v n ngư i tr c ti p th c hi n nghi p v cho vay, k toán và ki m soát t i qu tín d ng nhân dân xã Long c - Phương pháp phân tích s li u: S d ng phương pháp i chi u so sánh gi a các s li u, ch tiêu gi a các th i kỳ, phân tích bi u .T tc u d a trên cơ s các ki n th c ã h c trư ng và s li u th c t qu tín d ng nhân dân xã Long c. .4. i tư ng và ph m vi nghiên c u: - i tư ng nghiên c u c a bài báo cáo là ho t ng tín d ng c a qu tín d ng nhân dân xã Long c. - Ph m vi nghiên c u c a bài báo cáo bao quát tình hình kinh t - xã h i c a xã Long c, ho t ng kinh doanh c a qu tín d ng nhân dân Long c trong các năm: 2007-2008-2009. GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 7. Trang 6 5. Th i gian nghiên c u: S li u s d ng trong tài t năm 2005 n năm 2007. Th i gian th c hi n tài: 6 tu n, k t ngày 26 tháng 05 n ngày 07 tháng 06 năm 2010 6. K t c u c a bài báo cáo: Do quá trình th i gian th c t p có h n so v i th i gian ã h c và do h n ch kh năng c a b n thân nên em không th nghiên c u h t ư c t t c các nghi p v c a qu tín d ng. Trong i u ki n cho phép cũng như ho t ng kinh t c a qu tín d ng nên em ch t p trung vào nh ng v n th t s c n thi t liên quan n ho t ng tìn d ng. N i dung c a khoá lu n g m 3 ph n: - Chương 1: Lý lu n t ng quan v tín d ng. - Chương 2: Th c tr ng ho t ng tín d ng t i qu tín d ng nhân dân xã Long c. - Chương 3: Gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ng tín d ng t i qu tín d ng nhân dân xã Long c. 7. Nh ng óng góp cơ b n c a bài báo cáo: V i th c tr ng tình hình ho t ng tín d ng hi u qu chưa cao và nguyên nhân d n n nh ng k t qu này, ng th i căn c vào di n bi n tình hình m i trong th i gian s p t i, nh ng gi i pháp ưa ra góp ph n vào vi c t ng bư c hoàn thi n ho t ng tín d ng c a qu tín d ng nhân dân xã Long c. Do th i gian và kh năng nghiên c u c a b n thân còn h n ch , bài báo cáo chưa th c ph t n các khía c nh c a v n và còn nhi u sơ sót nh t nh, các gi i pháp ưa ra chưa y và mang tính ch quan, r t mong ư c s óng góp ý ki n c a Quý Th y, Cô bài báo cáo ư c hoàn thi n và mang tính th c ti n cao hơn. Xin chân thành c m ơn! GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 8. Trang 7 PH N N I DUNG Chương 1: Cơ s lý lu n 1.1- Khái ni m v ho t ng huy ng v n c a các t ch c tín d ng Huy ng v n có th ư c xem là m t trong nh ng nghi p v xu t hi n s m nh t trong ho t ng c a các ngân hàng thương m i. Trong giai o n sơ khai c a ho t ng ngân hàng, nh ng nghi p v này ch ơn thu n là ho t ng c t gi các tài s n có giá nh m m c ích m b o an toàn, và lúc này, ngư i ph i tr phí là ngư i g i ti n ch không ph i là các ngân hàng, các kho n ti n ch ư c xem ơn thu n là v t ư c kí g i ch hoàn toàn không óng vai trò là ngu n v n i v i các ngân hàng thương m i, ti n lúc này không ư c xem là ti n t theo úng nghĩa c a nó, vì không có kh năng luân chuy n, không sinh ra ư c l i nhu n. Khi nhu c u tín d ng gia tăng, nghi p v ngân hàng phát tri n, v th ób o ngư c, ngân hàng là ngư i ph i tr phí (lãi su t – giá c c a tín d ng), và ngu n ti n ư c kí g i thay i vai trò c a nó, tr thành ngu n v n kh d ng và l n nh t c a các ngân hàng thương m i hi n nay. Chính vì v y, trái ngư c v i quá kh , ngân hàng là ngư i ph i i nài n khách hàng g i ti n. N u trư c ây, ngân hàng là ngư i b ng trong quan h này thì hi n nay, h u h t t t c các ngân hàng u có các chính sách, phương th c lôi kéo ngu n ti n g i này và chính vì v y các phương th c huy ng v n ngày càng tr nên quan tr ng, phong phú và a d ng hơn. Có th nói, hi n nay, ho t ng huy ng v n là m t trong nh ng ho t ng h t s c quan tr ng và liên quan n s s ng còn c a các ngân hàng thương m i. Trong các giáo trình Lu t Ngân hàng cũng như các văn b n lu t hi n nay u chưa ưa ra m t khái ni m c th v v n này nhưng thông qua các quy nh c a pháp lu t cũng cho ta ph n nào hình dung m t cách chính xác nh t n i hàm c a khái ni m này. C th , t i chương 3 m c 1 Lu t các T ch c tín d ng quy nh 4 hình th c c a ho t ng huy ng v n: Nh n ti n g i Phát hành gi y t có giá GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 9. Trang 8 Vay v n gi a các t ch c tín d ng Vay v n c a ngân hàng nhà nư c Có th ưa ra nh nghĩa v huy ng v n như sau: “Ho t ng huy ng v n c a các ngân hàng thương m i hay các t ch c tài chính, tín d ng là ho t ng mà trong ó các t ch c này tìm ki m ngu n v n kh d ng t các ch th khác nh m m b o s v n hành bình thư ng, hi u qu c a b n thân nó theo úng các quy nh pháp lu t”. Các ngu n ti n kí g i hay còn g i là các tài s n n c a ngân hàng thương m i là ngu n v n ch y u trong ho t ng kinh doanh c a các ngân hàng. Các ngân hàng trên th gi i tài s n n chi m kho n t 90% - 95% trên t ng s ngu n v n c a các ngân hàng, i v i các ngân hàng thương m i vi t nam, t l này th p hơn. Ngu n v n c p 2 ư c hình thành thông qua các thành ph n như: 50% giá tr tăng thêm c a tài s n c nh. 40% giá tr tăng thêm c a các lo i ch ng khoán u tư (k c c phi u u tư, góp v n) Trái phi u chuy n i ho c c phi u ưu ãi do t ch c tín d ng phát hành có kì h n ban u, th i h n còn l i trư c khi chuy n i thành c phi u ph thông t i thi u là 5 năm; Các công c khác th a mãn i u ki n có kì h n ban u t i thi u trên 10 năm; D phòng chung t i a b ng 1,25% t ng tài s n có r i ro. 1.2- Khái quát v tín d ng 1.2.1- Khái ni m Tín d ng xu t phát t ch La tinh Credium có nghĩa là tin tư ng, tín nhi m, ti ng Anh g i là Credic. Tín d ng là quan h vay mư n gi a 2 ch th trong ó m t bên giao ti n ho c tài s n cho m t bên s d ng trong m t th i gian nh t nh theo nh ng i u ki n ã th a thu n (th i gian, phương th c thanh toán, lãi su t…) tín d ng th hi n 3 m t cơ b n: GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 10. Trang 9 Có s chuy n giao quy n s d ng 1 lư ng giá tr t ngư i này sang ngư i khác. S chuy n giao này mang tính ch t t m th i và có nh ng i u ki n c th . Khi hoàn l i lư ng giá tr ã chuy n giao cho ngư i s h u ph i kèm theo 1 lư ng giá tr tăng thêm g i là l i t c. Thi u 1 trong 3 m t trên không còn là ph m trù tín d ng n a hay nói cách khác i m t quan h ư c g i là tín d ng khi có y 3 m t ã nêu trên. 1.2.2- Ch c năng và vai trò c a tín d ng * Ch c năng: - T p trung và phân ph i l i v n i u l . T p trung và phân ph i l i v n i u l là 2 quá trình th ng nh t trong s v n hành c a ho t ng tín d ng. ây s có m t c a tín d ng ư c xem như là chi c c u n i gi a ngu n cung và c u v ngu n v n ti n t trong n n kinh t . nó th hi n qua 2 m t sau: khâu t p trung tín d ng là nơi áp ng nhu c u v n cho các doanh nghi p, các cá nhân và c ngân sách. - Ti t ki m ti n g i và chi phí lưu thông cho xã h i: Ho t ng tín d ng góp ph n quan tr ng trong viêc ti t ki m chi phí lưu thông ư c th hi n qua 3 con ư ng: Tín d ng t o i u ki n thay th ti n kim lo i b ng phương ti n chi tr khác như: kỳ phi u, gi y b c ngân hàng, séc….t ó gi m chi phí úc ti n Tín d ng t o i u ki n ra i c a lo i ti n ghi s (bút t ) thông qua viêc t ch c thanh toán không dùng ti n m t và thanh toán bù tr l n nhau trong h u h t các doanh nghi p và cá nhân, ngân hàng. i u này m t m t tr c ti p ti t ki m kh i lư ng ti n m t c n tham gia vào lưu thông, m t khác s làm giãm b t chi chi phí b o qu n, c t gi ti n t doanh nghi p và tránh ư c tình hình m t mát xãy ra. Tín d ng t o i u ki n tăng nhanh t c lưu thông ti n t . ây tín d ng phát huy ch c năng t p trung và phân ph i l i v n ti n t góp ph n chuy n GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 11. Trang 10 nh ng kho n v n nhàn r i ang tr ng thái n m bên trong xã h i ưa vào chu chuy n ph c v s n xu t và lưu thông hàng hóa. * Vai trò: - Góp ph n thúc y s n xu t phát tri n: nh có tín d ng, các ch th t m th i thi u v n nhưng có kh năng phát tri n s n xu t kinh doanh có th tìm ư c ngu n v n tài tr v i giá r (lãi su t th p) t s n xu t kinh doanh có hi u qu . - Nh có tín d ng nó giúp các ch th t m th i thi u v n nhưng có nhu c u tiêu dùng s n ph m hàng hóa và có kh năng chi tr cũng có th vay ư c ngu n v n v i giá r s d ng.nh v y nên s n xu t hàng hóa ư c thúc y phát tri n c v vi c u tư s n xu t kinh doanh, i m i công ngh và kích thích lưu thông tiêu th hàng hóa. - Tín d ng góp ph n làm n nh ti n t , n nh giá c : nh có tín d ng mà các ho t ng thương m i ngo i thương ư c tài tr trên cơ s óm i mb o ư c th c hiên 1 cách nhanh chóng và thu n l i trong liên doanh, liên k t gi a các qu c gia ư c phát tri n. - Tín d ng còn t o ra cơ ch vi c u tư liên doanh, liên k t gi a các qu c gia ư c phát tri n trên cơ s ó cũng t o i u ki n cho kinh t i ngo i phát tri n. 1.2.3. Nguyên t c cho vay H vay ph i m b o th c hi n úng các nguyên t c sau: S d ng v n vay úng m c ích ã tho thu n trong h p ng tín d ng. Ph i hoàn tr n vay g c và lãi ti n vay úng h n ã th a thu n trong h p ng tín d ng Vi c m b o ti n vay ph i th c hi n theo quy nh c a Chính ph . 1.2.4. i u ki n cho vay H vay i u ki n sau: Có năng l c pháp lu t dân s , năng l c hành vi dân s và trách nhi m dân s theo qui nh c a pháp lu t H vay v n ph i có v n t có (bao g m v n b ng ti n, giá tr v t tư, giá tr ngày công lao ng) và v n t có tham gia vào t ng nhu c u phương án xin vay GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 12. Trang 11 H vay v n ph i có phương án s n xu t kinh doanh kh thi có hi u qu H vay v n u tiên ph i g i n ngân hàng h sơ xin vay v n bao g m ơn xin vay v n và ph i cung c p tài li u cho qu tín d ng l p h sơ vay v n d án s n xu t kinh doanh ơn gi n và kh ư c vay ti n. H vay v n ph i có tài s n th ch p, c m c ho c ngư i b o lãnh theo qui nh c a NHNo&PTNT Vi t Nam. H vay v n ph i ch u s ki m tra, giám sát c a chi nhánh trư c, trong và sau khi nh n ti n vay, ph i cung c p cho các t ch c s li u c n thi t n vi c vay v n. 1.2.5. Th t c và h sơ cho vay Ngư i vay v n ph i ti n hành làm y các th t c theo th t như sau: Làm gi y ngh vay v n D án Báo cáo th m nh H p ng tín d ng H p ng th ch p Biên b n xác nh n nh giá tài s n Biên b n xét duy t cho vay. 1.2.6. Phương th c cho vay G m 2 phương th c là tín ch p và th ch p. 1.2.7. Th i h n cho vay Vay ng n h n: t 1 n 12 tháng Vay trung h n: trên 12 tháng n 60 tháng Vay dài h n: trên 60 tháng 1.2.8. M c cho vay i v i cho vay ng n h n khách hàng ph i có v n t có t i thi u 20% trong t ng nhu c u v n. Riêng ơn v Doanh nghi p Nhà nư c ph i có v n t có t i thi u 10% trong t ng nhu c u v n. i v i cho vay trung – dài h n khách hàng ph i có v n t có t i thi u là 30% trong t ng nhu c u v n. Riêng cho vay i s ng, khách hàng ph i có v n u tư t i thi u 40%. i v i khách hàng có uy tín trong quan h vay v n v i qu tín d ng nhân dân, n u v n t có th p hơn quy nh trên thì thông qua h i ng tín d ng qu tín d ng nhân dân nơi cho vay xem xét, quy t nh cho phù h p. GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 13. Trang 12 1.3. Qu tín d ng nhân dân 1.3.1.Tính ch t và m c tiêu ho t ng c a qu tín d ng nhân dân Qu tín d ng nhân dân là lo i hình t ch c tín d ng h p tác theo nguyên t c t nguy n, t ch , t ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh, th c hi n m c tiêu ch y u là tương tr gi a các thành viên, nh m phát huy s c m nh c a t p th và t ng thành viên giúp nhau th c hi n có hi u qu các ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v và c i thi n i s ng. Ho t ng c a qu tín d ng nhân dân ph i b o m bù p chi phí và có tích lũy phát tri n. 1.3.2. Nguyên t c t ch c T nguy n: m i cá nhân, h gia ình, pháp nhân và các i tư ng khác có i u ki n theo quy nh u có th tr thành thành viên qu tín d ng nhân dân. Thành viên có quy n ra kh i qu tín d ng nhân dân theo quy nh c a i u l qu tín d ng nhân dân. Dân ch , bình ng và công khai: thành viên qu tín d ng nhân dân có quy n tham gia qu n lý, ki m tra, giám sát qu tín d ng nhân dân và có quy n ngang nhau trong bi u quy t. T ch , t ch u trách nhi m và cùng có l i: qu tín d ng nhân dân t ch và t chi u trách nhi m v l t qu ho t ng knh doanh c a mình, t quy t nh v phân ph i thu nh p, m b o th c hi n xong nghĩa v n p thu và trang trãi các kho n l c a qu tín d ng nhân dân , lãi ư c trích m t ph n vào các qu c a qu tín d ng nhân dân, m t ph n chia theo v n góp và công s c óng góp c a thành viên, ph n còn l i chia cho thành viên theo m c s dung d ch v c a qu tín d ng nhân dân . H p tác và phát tri n c ng ng: thành viên ph i phát huy tinh th n xây d ng t p th và h p tác v i nhau trong qu tín d ng nhân dân, trong c ng ng và xã h i, h p tác ra các qu tín d ng nhân dân trong nư c và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 1.3.3. Các ho t ng c a qu tín d ng nhân dân GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 14. Trang 13 Qu tín d ng nhân dân cơ s cho vay i v i thành viên và các h nghèo không ph i là thành viên trong a bàn ho t ng c a qu tín d ng nhân dân cơ s . Vi c cho vay ư c th c hi n theo i u l c a qu tín d ng nhân dân, nhưng t l dư n cho vay i v i h nghèo so v i t ng dư n không dư c vư t quá t l do ngân hàng nhà nư c quy nh. Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c cho vay nh ng khách hàng có gui t i qu tín d ng nhân dân dư i hình th c c m c s ti n g i do chính qu tín d ng nhân dân cơ s ó phát hành. Vi c l p h sơ và th t c cho vay, xét duy t cho vay, áp d ng b o m ti n vay, ki m tra vi c s d ng ti n vay, ch m d t cho vay, xã lý n , i u ch nh lãi su t và lưu tr h sơ cho vay c a qu tín d ng nhân dân cơ s ph i th c hi n úng theo quy nh c a ngân hàng nhà nư c. Qu tín d ng nhân dân cơ s th c hi n các ho t ng tín d ng khác theo quy nh c a ngân hàng nhà nư c. D ch v thanh toán và ngân qu Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c m tài kho n ti n g i t i ngân hàng nhà nư c, qu tín d ng nhân dân trung ương và các t ch c tín d ng khác theo quy nh c a ngân hàng nhà nư c. Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c th c hi n các d ch v thanh toán và ngân qu ch y u ph c v các thành viên. Các ho t ng khác. Qu tín d ng nhân dân cơ s c dùng v n i u l và qu d tr góp v n theo quy nh c a ngân hàng nhà nư c. Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c nh n y thác, làm i lý và th c hi n các nghi p v khác trong lĩnh v c ho t ng ti n t khi ư c ngân hàng nhà nư c cho phép. 1.3.4. Các s n ph m và d ch v c a qu tín d ng nhân dân * Ti n g i GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 15. Trang 14 Qu tín d ng nhân dân cơ s cung c p nhi u lo i ti n g i v i các kỳ h n huy ng khác nhau cho khách hàng là các t ch c cá nhân và các t ch c tín d ng khác Ti t ki m không kỳ h n s giúp khách hàng kinh ho t s d ng v n và ti n l i trong vi c s d ng. Ti n g i ti t ki m có kỳ h n v i nhi u kỳ h n khác nhau và các hình th c lãnh lãi su t trư c, lãnh l i cu i kỳ, lãnh lãi hàng tháng, lãnh lãi hàng quý voi nhi u kỳ h n a d ng giúp khách hàng d dàng l a ch n. Ti n g i thanh toán cá nhân và t ch c giúp khách hàng thu n ti n trong vi c thanh toán, chuy n kho n theo nhu c u. Ti n g i b c thang và ti t ki m b c thang: bao g m các lo i ti n g i b ng VND và USD. Khách hàng có s dư ti n g i càng nhi u thì s hư ng m c lãi s t càng cao. * Cho vay Qu tín d ng nhân dân cơ s cho vay i v i khách hàng là thành viên qu tín d ng nhân dân v i các th lo i cho vay ng n h n, trung h n và dài h n. Cho vay s n xu t kinh doanh i v i khách hàng cá nhân và doanh nghi p: tài tr v n i v i khách hàng là cá nhân và các thành ph n ho t ng trong các lĩnh v c t i Vi t Nam nh m áp ng nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh hàng hóa và d ch v . Cho vay tiêu dùng: tài tr v n cho khách hàng nh m áp ng nhu c u v n, sinh ho t tiêu dùng như mua s m v t d ng gia ình, óng h c phí, du l ch, cư i h i, ch a b nh…trên cơ s ngu n thu n t ti n kương, tr c p và các kho n thu h p pháp khác c a khách hàng. Cho vay i làm vi c nư c ngoài: tài tr v n nh m h tr khách hàng có nhu c u i làm vi c có kỳ h n nư c ngoài nhưng không ti n trang tr i chi phí mua vé máy bay, visa, chi phí ào t o. Cho vay c m c th ti t ki m: tài tr v n cho khách hàng có s dư tài kho n, s ti n g i, ch ng ch ti n g i t i qu tín d ng nhân dân trung ương nh m m c ích kinh doanh ho c tiêu dùng h p pháp. GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 16. Trang 15 Cho vay nông nghi p: tài tr v n cho khách hàng khu v c nông thôn nh m áp ng nhu c u v n cho s n xu t nông nghi p, các nghành ngh , kinh doanh hàng hóa d ch v . Th i h n cho vay a d ng phù h p v i m c ích, kh năng tr n c a khách hàng: Vay ng n h n: t 1 n 12 tháng Vay trung h n: trên 12 tháng n 60 tháng Vay dài h n: trên 60 tháng Phương th c vay linh ho t Tài s n th ch p a d ng: ng s n, b t ng s n, gi y t có giá…. * D ch v chuy n ti n i lý chuy n ti n t nư c ngoài v Vi t Nam: qu tín d ng nhân dân nh n chuy n ti n v c a khách hàng ang sinh s ng và làm vi c nư c ngoài cho gư i than, gia ình Vi t Nam thông qua các công ty ki u h i, công ty chuy n ti n (wester union, xoom…) 1.3.5. S c n thi t c a tín d ng nhân dân trong n n kinh t Trong n n kinh t th trư ng có s qu n lý c a nhà nư c ho t ng tín d ng c a các t ch c tín d ng óng vai trò h t s c quan tr ng. Nó là c u n i gi a các doanh nghi p có cơ h i u tư. T nh ng năm th c hi n chính sách m c a n nay Vi t Nam ã hình thành m t h th ng ngân hàng thương m i qu tín d ng qu c doanh. Ngoài ra s t n t i c a nhi u thành ph n kinh t qu c dân và s c n thi t ph i giúp v m t chính tr c a nhà n ơc òi h i s d ng tín d ng như là m t công c qu n lý. Các xí nghi p qu c doanh là nh ng ơn v kinh t cơ s c a Nhà nư c Xã h i ch nghĩa, th c hi n kinh t theo nguyên t c ho ch toán kinh doanh thì toàn b ngu n v n cơ b n bao g m v n c nh và v n kưu ng u ư c nhà nư c c p hoàn thành t t nhi m v c a mình. Th nhưng th c hi n ư c vi c qu n lý và s d ng ngu n v n m t cách linh ho t và ti t ki m nh t và riêng i v i v n lưu ng GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 17. Trang 16 nhà nư c ch c p m t ph n nhu c u c a doanh nghi p trong quá trình kinh doanh. i u ó phát huy ư c tác d ng là òn b y kinh t c a c a tín d ng thúc y các xí nghi p tăng cư ng ý th c trách nhi m trong s n xu t kinh doanh, y m nh s n xu t kinh doanh t ư c hi u qu cao nh t ng th i ti t ki m nm ct i av lao ng, v t tư, ti n v n. 1.4- M t s ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng huy ng v n 1.4.1- T tr ng các lo i ti n g i T tr ng ti n g i không kỳ h n = ti n g i không kỳ h n/t ng ti n g i T tr ng ti n g i có kỳ h n = ti n g i có kỳ h n/t ng ti n g i Ch tiêu này giúp ta bi t ư c thành ph n trong t ng s ti n g i bao g m bao nhiêu ph n trăm ti n g i có kỳ h n và không có kỳ h n. 1.4.2- V n huy ng trên t ng ngu n v n ho t ng V n huy ng trên v n t có = v n huy ng/ngu n v n Ch tiêu này cho ta bi t ư c m c ph thu c c a qu tín d ng vào ngu n v n huy ng 1.5 - M t s ch tiêu ánh giá hi u qu ho t ng tín d ng áp ng nhu c u kinh doanh trong cơ ch th trư ng có s qu n lý c a nhà nư c thì v n là i u ki n c n ph i có cho các ơn v kinh t , nhưng v n t ra là có bi t s d ng hi u qu hay không còn là m t v n Vì th t n t i và phát tri nm i doanh nghi p ph i t i a hóa l i nhu n ây là phương pháp nâng cao hi u qu s d ng v n c a mình. Trên cơ s ó m i bi t k t qu ho t ng kinh doanh tín d ng có tăng trư ng hay không?. hi u r k t qu kinh doanh trong lĩnh v c tín d ng có hi u qu hay không ta ta hãy xem xét các ch tiêu sau: 1.5.1. T l V n huy ng T l V n huy ng = V n huy ng/ t ng ngu n v n*100 Ch tiêu này r t có ý nghĩa i v i ho t ng kinh doanh tín d ng, nó cho chung ta bi t ngu n v n c a qu tín d ng có ph thu c nhi u vào ngu n v n vay t GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 18. Trang 17 các t ch c hay không, v i phương châm: “ i vay cho vay” thì v n huy ng ph i chi m t 80% tr lên so v i t ng ngu n v n. 1.5.2. T ng dư n trên ngu n v n huy ng T ng dư n trên ngu n v n huy ng = t ng dư n / ngu n v n huy ng Ch tiêu này cho ta ánh giá ư c hi u qu c a vi c s d ng ngu n v n huy ng c a qu tín d ng, ch tiêu này càng nh càng t t, n u ch tiêu này quá l n thì ch ng t công tacvs huy ng v n c a qu tín d ng không t t, ngư c l i ch s này quá nh s th hi n ư c tính ch ng c a qu tín d ng trong ngu n v n huy ng không ph thu c vào ngu n v n c a qu tín d ng. Tuy nhiên ch s này cũng không nên quá nh vì nó th hi n vi c s d ng v n huy ng c a qu tín d ng t hi u qu không cao, thư ng ch tiêu này t t 70%-90% ư c ánh giá là t t. 1.5.3. T ng dư n trên t ng ngu n v n T ng dư n trên t ng ngu n v n = t ng dư n /t ng ngu n v n Ch tiêu này ánh giá m c t p trung v n tín d ng c a qu tín d ng. N u ch s này cao suy ra ho t ng c a qu tín d ng n nh và hi u qu và ngư c l i qu tín d ng ang g p khó khăn nh t là trong khâu tìm ki m khách hàng vay v n. 1.5.4. H s thu n H s thu n = doanh s thu n /doanh s cho vay*100 Bi u hiên kh năng thu n c a khách hàng, h s thu n cao suy ra công tác thu n ư c bi u hi n t t, rũi ro tín d ng th p 1.5.5. N quá h n trên t ng dư n N quá h n trên t ng dư n = n quá h n/t ng dư n ây là ch tiêu quan tr ng nhh t ánh giá ho t ng tín d ng.t l này càng cao s cho th y ch t lư ng tín d ng thay i theo chi u hư ng x u và ngư c l i. 1.5.6. Vòng quay v n tín d ng Vòng quay v n tín d ng = doanh s thu n /dư n bình quân*100 Dư n bình quân = (dư n u năm+dư n cu i năm)/2*100 Là ch tiêu ánh giá hi u qu huy ng v n cho vay c a qu tín d ng. Vòng quay v n càng cao ch ng t ho t ng c a qu tín d ng t ư c càng cao. GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 19. Trang 18 1.5.7. V n huy ng trên dư n cho vay V n huy ng trên dư n cho vay = v n huy ng/t ng dư n Ch tiêu này xác nh năng l c c a qu tín d ng, nó cho chúng ta bi t kh năng huy ng v n c a qu tín d ng cóa áp ng nhu c u vay v n c a khách hàng không, có bao nhiêu ph n trăm v n huy ng trên t ng dư n . 1.5.8. T su t l i nhu n T su t l i nhu n = l i nhu n sau thu /v n i u l T l này cho ta bi t ư c hi u qu s d ng ng v n sinh l i c a m t doanh nghi p kinh doanh có cao hay không. T l này ph i l n hơn ho c b ng v i lãi su t ti n g i c a ngân hàng. Thư ng thì t l này t t 15% tr lên thì donh nghi p ó ư c coi là s d ng ng v n có hi u qu . GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha
 20. Trang 19 Chương 2: Phân tích, ánh giá và nh ng bi n pháp m r ng, nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh 2.1- Gi i thi u v qu tín d ng nhân dân xã Long c 2.1.1- Gi i thi u sơ lư c v tình hình kinh t - xã h i xã Long c Xã Long c là ơn v hành chính tr c thu c Thành ph Trà Vinh, n m ven con sông C Chiên, v i di n tích t nhiên là 50 km2, t ng dân s là 20000 ngư i, m t 400 ngư i/m2.có 10 p tr c thu c, phía B c giáp sông C Chiên, bên kia sông là huy n M Cày Nam t nh B n Tre, phía Nam giáp phư ng 1 và phư ng 4, phư ng 7 Thành ph Trà Vinh, phía ông giáp xã i Phư c huy n Càng Long, phía ông giáp xã Hòa Thu n huy n Châu Thành. Hi n nay v i vi c Th xã Trà Vinh ư c nâng c p thành Thành ph tr c thu c t nh, ng và chính quy n Thành ph ang ra s c xây d ng Thành ph Trà Vinh giàu p v i nh ng chính sách phát tri n kinh t toàn di n thì n n kinh t c a xã Long c cũng ư c hư ng nh ng l i ích l n lao: nơi t khu công nghi p, c ng…Vì th nh ng năm qua xã Long c ã có nh ng bư c phát tri n v i t c nhanh chóng, i s ng nhân dân ngày càng ư c c i thi n. 2.1.2- Quá trình hình thành và phát tri n c a qu tín d ng nhân dân xã Long c Qu tín d ng nhân dân xã Long c ư c thành l p vào ngày 19 tháng 03 năm 1997 theo quy t inh s 14/NH-GP c a Ngân hàng nhà nư c chi nhánh Trà Vinh c p ngày 08/03/1997. a ch : p Sa Bình xã Long c, Thành ph Trà Vinh, t nh Trà Vinh. i n tho i: 0743846087. v i ch c năng và nhi m v là huy ng ti n g i ti t kiêm và cho thành viên vay v n phát tri n kinh t gia ình. Khi m i thành l p qu tín d ng (QTD) nhân dân Long c ch có 50 thành viên tham gia v i s v n i u l 140000000 ng, ho t ng trên m t a bàn nh , kinh t còn khó khăn, món vay nh l …Bên c nh ó là trình cán b , nhân viên cũng như phương ti n làm vi c còn h n ch . Nhưng v i s giúp c a ng y, chính quy n a phương và s n l c c a các thành viên, xây d ng các phương án kinh doanh phù h p, t ng bư c t o ư c uy tín i v i các thành viên, khách hàng g i ti n và GVHD: Nguy n Th C m Loan SVTH: Ph m Vũ Kha

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản