Đề tài tham luận "Sự tương ứng giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa"

Chia sẻ: Sang Sang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
335
lượt xem
114
download

Đề tài tham luận "Sự tương ứng giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong việc tiếp cận và giải quyết các bài tập vật lý có liên quan đến các đại lượng biên thiên điều hòa theo thời gian. Chúng tôi nhận thấy, đối với nhiều học sinh, khi tiếp cận với phương pháp này thường lúng túng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tham luận "Sự tương ứng giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa"

  1. PHAN CÔNG THÀNH Dð:0976 922 758-pcthanh77@gmail.com ð TÀI THAM LU N “S TƯƠNG NG GI A CHUY N ð NG TRÒN ð U VÀ DAO ð NG ðI U HÒA” trong vi c ti p c n và gi i quy t các bài t pV t lý có liên quan ñ n các ñ i lu ng bi n thiên ñi u hòa theo th i gian. Chúng tôi nh n th y, ñ i v i nhi u HS, khi ti p c n v i phương pháp này thư ng lúng túng do các y u t sau: - chuy n ñ ng tròn ñ u ñã h c t l p 10, có th nói là quá lâu. - vi c v n d ng vòng tròn lu ng giác r t không thư ng xuyên trong quá trình thao tác v i các bài t p Toán cũng như V t lý. Vì v y, mu n HS ti p c n t t v i phương pháp thao tác tr c quan trên các ñ i lư ng bi n thiên ñi u hòa có ưu ñi m là cung c p l i gi i m t cách nhanh chóng, chính xác song l i ñòi h i ph i v n d ng m t vài y u t không gian tuy ñơn gi n nhưng không quen thu c thay th cho nh ng thao tác tính toán thu n túy trên các ñ i lư ng lư ng giác v n ñã ñư c áp d ng quá quen thu c, giáo viên c n ph i xây d ng l i m t cách c n th n các khái ni m và các m i liên h c n thi t. Theo kinh nghi m c a cá nhân tôi, nhi u HS có c m giác “s c” và có xu hư ng t ch i ti p xúc v i nh ng nhìn nh n tuy không có gì m i nhưng không quen thu c này. Nhưng sau khi ñã vư t qua nh ng khó khăn cơ b n ban ñ u, các em ñã nhìn nh n tích c c hơn v hi u qu c a phương pháp này, ñ c bi t trong các bài t p tr c nghi m khách quan v n yêu c u th i gian thao tác ng n. Nh n xét ch quan c a tôi t quá trình hư ng d n HS ti p c n v i phương pháp này là có nh ng HS nam dư ng như ti p thu nhanh hơn m t s HS n s c h c có ph n tr i hơn. I. V lý thuy t: 1. Tương quan gi a chuy n ñ ng tròn ñ u và dao ñ ng ñi u hòa: 1.1. Các khái ni m: V i m t ch t ñi m chuy n ñ ng tròn ñ u, mu n xác ñ nh v trí ta ph i ch n m t tr c Ox trên ñư ng tròn làm m c. V trí ban ñ u c a v t là Mo, xác ñ nh b i góc φ, v i t c ñ góc ω, vào th i ñi m t v t ñ n v trí M, có t a ñ xác ñ nh b i góc α = ω t + ϕ (1) (Hình 1). Lưu ý r ng v t luôn chuy n ñ ng theo chi u dương ngư c chi u kim ñ ng h vì trong dao ñ ng ñi u hòa t n s góc ω luôn dương, d n ñ n góc quay ωt luôn dương. Ta có th t o m i liên h v hình th c c a phương trình này v i phương trình c a chuy n ñ ng th ng bi n ñ i ñ u x = x o + vt (Hình 2). Vi c này có hi u qu ch ng “s c” cho HS khi ph i ti p xúc v i m t hình th c có ph n l l m c a phương trình (1). B ng 1. Các ñ i lư ng tương ng gi a chuy n ñ ng tròn ñ u và chuy n ñ ng th ng ñ u Chuy n ñ ng tròn ñ u φ α ω Chuy n ñ ng th ng ñ u xo x v V tương quan gi a chuy n ñ ng tròn ñ u và dao ñ ng ñi u hòa, th c hi n phép chi u không có gì ph c t p và n u có m t ño n phim minh h a thì hi u qu ti p nh n càng cao. 1.2. V n d ng m i tương quan trên vào vi c gi i bài t p: Khi xây d ng m i tương quan, chúng ta chuy n t chuy n ñ ng tròn ñ u sang dao ñ ng ñi u hòa, còn khi th c hi n các bài toán ñòi h i ph i thao tác trên các hàm ñi u hòa - t dao ñ ng cơ ñi u hòa ñ n dao ñ ng ñi n t , tôi s ñ c p chi ti t sau - ta v n d ng m i tương quan này theo chi u ngư c l i. Ưu ñi m c a vi c này so v i nh ng thao tác truy n th ng là ñã chuy n m t ñ i lư ng v n bi n thiên không ñ u khó thao tác thành m t ñ i lư ng ñ u d thao tác. ð HS d hình dung tôi thư ng xét ví d sau: π Ví d 1: M t ch t ñi m dao ñ ng v i phương trình x = 2 cos(5π t − ) . Tìm t c ñ trung bình c a ch t 3 ñi m khi ñi 6cm ñ u tiên. Xét chuy n ñ ng tròn ñ u tương ng v i dao ñ ng ñi u hòa ñã cho, ta d th y: TRƯ NG THPT LÝ T TR NG-THĂNG BÌNH – QU NG NAM 1
  2. PHAN CÔNG THÀNH Dð:0976 922 758-pcthanh77@gmail.com - lúc t=0, x=1, v trí v t chuy n ñ ng tròn ñ u tương ng là t i M. - khi v t dao ñ ng ñi u hòa ñi ñư c 6cm thì chuy n ñ ng tròn ñ u v ch ñư c cung tròn MN (chú ý ngư c chi u kim ñ ng h , nhi u HS còn nh m ch này). 5π Trên hình v , MN = và th i gian ñ ñi h t 3 MN 1 cung MN là ∆t = = s . V y t c ñ trung bình c n ω 3 s 6 tìm c a v t là v = = = 18(cm / s ) ∆t 1/ 3 L p lu n trên dài dòng, song khi thao tác ñ thu ñư c k t qu cho bài tr c nghi m thì nhanh hơn nhi u. Ta có th nh n th y, vi c ñưa vào khái ni m chuy n ñ ng tròn ñ u là ñ “v t lý hóa” phương th c bi u di n, song ñây th c ch t là vi c gi i phương trình lư ng giác dùng công c vòng tròn lư ng giác – các HS h c chương trình Toán nâng cao hi n nay ñư c trang b phương th c tr c quan này t t hơn nhi u, ñây là m t thu n l i trong vi c v n d ng vào d y và h c V t lý . N u ti p c n t phương di n Toán h c, ta d dàng m r ng sang các bài t p ñòi h i thao tác trên các hàm ñi u hòa trong V t lý như ñã nói trên, vư t qua chư ng ng i v t “chuy n ñ ng tròn ñ u” v n t o ra s c ì tâm lý. V m t nh n th c, v i cách làm này, m t hi u qu ñ t ñư c là ta ñã lưu ý HS ph i luôn c g ng linh ho t trong tư duy, tìm nh ng góc nhìn m i v i các s v t, hi n tư ng. N u làm ñư c, cái l i v lâu v dài s l n hơn nhi u hi u qu c a vi c gi i nhanh bài t p. Như v y, v i công c này, ta áp d ng ñ gi i m i bài toán xu t hi n phương trình lư ng giác. Chúng tôi li t kê dư i ñây nh ng d ng thư ng g p trong dao ñ ng ñi u hòa: i) tìm các th i ñi m x y ra các s ki n và kho ng th i gian gi a hai s ki n (c các hi n tư ng cơ h c và ñi n t ). ii) quãng ñư ng v t ñi ñư c gi a hai s ki n, t c ñ trung bình trên l trình gi a hai s ki n (các hi n tư ng cơ h c). iii) các s ki n liên quan ñ n năng lư ng – các th i ñi m mà năng lư ng th a mãn m t ñi u ki n cho trư c. (g m c cơ năng và năng lư ng ñi n t ). ði m chung c a c ba d ng bài t p này là xác ñ nh các th i ñi m gi a hai s ki n; phương pháp này h tr xác ñ nh ñư ng ñi c a ch t ñi m, nh t là trư ng h p ch t ñi m ñi qua các biên tr c quan và d dàng hơn nhi u so v i vi c xác ñ nh t nghi m phương trình lư ng giác. 2. M t s ñi m lý thuy t: 2.1. Các giá tr lư ng giác: Ngoài vi c thu c các giá tr lư ng giác c a các góc ñ c bi t, HS nên xác ñ nh các giá tr này trên vòng tròn lư ng giác m t cách thành th o (Hình 4). 2.2. Các công th c c a chuy n ñ ng tròn ñ u: α i) ω = (ω là t c ñ góc, α là góc quay trong ∆t kho ng th i gian ∆t). 2π ii) ω = T α 2π Và công th c h qu = ñư c v n d ng ∆t T thư ng xuyên trong quá trình gi i bài t p. 2.3. Vài ñ c ñi m v n ñ ng c a dao ñ ng ñi u hòa: H c sinh nên n m ch c nh ng ñi u này: i) v t chuy n ñ ng ra xa v trí cân b ng chuy n ñ ng ch m d n TRƯ NG THPT LÝ T TR NG-THĂNG BÌNH – QU NG NAM 2
  3. PHAN CÔNG THÀNH Dð:0976 922 758-pcthanh77@gmail.com a.v < 0 ñ ng năng gi m th năng tăng và ngư c l i. ii) khi v t chuy n ñ ng tròn ñ u ñi trên cung ph n tư (III) và (IV) thì v t dao ñ ng ñi u hòa ñi theo chi u dương; m t cách tương ng trên các cung (I) và (II) v t ñi ngư c chi u dương. khi v t chuy n ñ ng tròn ñ u ñi trên cung ph n tư (I) và (III) thì v t dao ñ ng ñi u hòa l i g n v trí cân b ng; m t cách tương ng trên các cung (II) và (IV) v t ñi ra xa v trí cân b ng. iii) v phương di n năng lư ng, gi s phương trình dao ñ ng là x=A cos (ωt+φ) thì th năng là: Eth= Eo cos 2(ωt+φ) Eño= Eo sin 2(ωt+φ) trong ñó Eo là cơ năng. T i nh ng pha α = ωt+φ ñ c bi t như: π 3 1 • α = ± + kπ có sin2α = và cos2α = ⇒ Eño = 3 4 4 3Eth (x y ra t i các ñi m A1, A2, A3, A4 trong hình 5) π π 1 • α = + k có sin2α = cos2α = ⇒ Eño = Eth (x y ra t i các ñi m B1, B2, B3, B4 trong hình 5) 4 2 2 π 1 3 • α = ± + kπ có sin2α = và cos2α = ⇒ Eño = 1/3 Eth (x y ra t i các ñi m C1, C2, C3, C4 trong 6 4 4 hình 5) Ta ch n nh ng giá tr ñ c bi t trên ñ ghi nh vì t n su t xu t hi n cao c a các giá tr này trong các ñ bài t p, nh ng giá tr khác hơn thì ñã có s h tr c a máy tính hay ñã cho trư c. 2.4. M r ng sang trư ng h p c a m ch dao ñ ng ñi n t LC: HS ghi nh n các ñ i lư ng tương ng B ng 2. S tương ng gi a dao ñ ng cơ h c và dao ñ ng ñi n t gi a hai lo i dao ñ ng (b ng 2). T s tương CON L C LÒ XO M CH DAO ð NG LC ng này, ta d dàng suy ra các bi u th c c a li ñ (x) ñi n tích (q) dao ñ ng ñi n t t các bi u th c tương ng v n t c (v) cư ng ñ dòng ñi n (i) c a dao ñ ng cơ h c. th năng (Eth) năng lư ng ñi n trư ng (Wñi) Và cũng l i d ng s tương ng này, ta ñ ng năng (Eño) năng lư ng t trư ng (Wtu) dùng ñ gi i các bài t p dao ñ ng ñi n t LC. ñ c ng (k) ngh ch ñ o ñi n dung ( C-1 ) Wtu i2 Qo2 - q 2 Chú ý: = = kh i lư ng (m) ñ t c m (L) Wdi ω 2Qo2 - i 2 q2 Edo v2 A2 - x 2 và = 2 2 2 = o 2 Eth ω Ao - v x II. Các bài t p v n d ng: Bài 1. M t bóng ñèn sáng khi hi u ñi n th gi a hai c c A và B c a nó ñ t uAB ≥ 100V. ð t vào hai c c c a π ñèn m t hi u ñi n th xoay chi u u=200cos (100 π t+ ) 3 V. Tính th i gian ñèn sáng trong m t phút? Ch n án ñúng. A. 40s B.30s C.20s D.15s Gi i: Theo hình v , trong th i gian ñèn sáng thì 2π chuy n ñ ng tròn ñ u d ch chuy n trên cung MN = 3 MN.T T và kho ng th i gian ñèn sáng trong m t chu kỳ là: ∆t = = . V y trong m t phút th i gian sáng 2π 3 c a ñèn là 20 giây. Ch n C. TRƯ NG THPT LÝ T TR NG-THĂNG BÌNH – QU NG NAM 3
  4. PHAN CÔNG THÀNH Dð:0976 922 758-pcthanh77@gmail.com Lưu ý: khi uAB ≤- 100V thì ñèn không sáng. Bài 2. M t m ch dao ñ ng ñi n t LC, chu kì dao ñ ng c a m ch là T. Vào th i ñi m ban ñ u t ñi n C tích ñi n, dòng ñi n trong m ch b ng 0. H i trong chu kì ñ u tiên, nh ng th i ñi m nào dư i ñây ñ u th a năng lư ng ñi n trư ng b ng 3 l n năng lư ng t trư ng? A. T/12, 5T/12, 7T/12, 11T/12 B. T/6, 5T/6, 7T/6, 11T/6 C. T/6, 5T/12, 7T/6, 11T/12 D. T/12, 5T/6, 7T/12, 11T/6 Gi i: Như ñã ñ c p trong ph n lý thuy t, năng lư ng ñi n trư ng b ng 3 l n năng lư ng t trư ng tương ng v i th năng b ng ba l n ñ ng năng, ñi u này x y ra t i các ñi m C1, C2, C3, C4 trong hình 5 t c các ñi m C1, C2, C3, C4 hình 7. Lúc t=0, dòng ñi n trong m ch b ng 0, t c q = Qo, các ñi m trên hình tròn th a mãn yêu c u c a ñ theo trình t th i gian là C1, C2, C3, C4 tương ng v i các th i ñi m cho trong phương án A. Ta xét thêm m t bài toán dao ñ ng cơ sau: Bài 3. M t v t dao ñ ng ñi u hòa ñi t m t ñi m M trên qu ñ o ñ n v trí cân b ng h t 1/3 chu kì. Trong 5/12 chu kì ti p theo v t ñi ñư c 15cm. V t ñi ti p 0,5s n a thì v l i M ñ m t chu kì. Tìm A và T. T 5T Gi i: Ta có: + + 0,5 = T ⇒ T = 2 s 3 12 5T Trong ∆t2 = chuy n ñ ng tròn ñ u th c hi n cung 12 RQ , quãng ñư ng v t dao ñ ng ñi u hòa ñi ñư c tương ng là: OP + PN = 2OP − ON = 2A − A / 2 = 3A / 2 = 15cm ⇒ A=10cm ( Hình 8) Dư i ñây là m t s bài t p thay l i k t: 1. M t con l c lò xo treo th ng ñ ng. Kích thích cho con l c dao ñ ng ñi u hòa theo phương th ng ñ ng. Chu kì và biên ñ dao ñ ng c a con l c l n lư t là 0,4 s và 8 cm. Ch n tr c x’x th ng ñ ng chi u dương tÝch d−¬ng cùc ®¹i. VËy t¹i c¸c thêi ®iÓm t =1,25 + hư ng xu ng, g c t a ñ t i v trí cân b ng, g c th i 5k( µ s), víi k ∈ N th× : gian t = 0 khi v t qua v trí cân b ng theo chi u dương. A. b¶n A l¹i cã ®iÖn tÝch d−¬ng cùc ®¹i; L y gia t c rơi t do g = 10 m/s2 và π2 = 10. Th i gian B. b¶n A cã ®iÖn tÝch ©m cùc ®¹i; ng n nh t k t khi t = 0 ñ n khi l c ñàn h i c a lò xo C. cuén c¶m cã năng lư ng tõ tr−êng cùc ®¹i; có ñ l n c c ti u là (Câu 10: TS 08) D. b¶n A cã ®iÖn tÝch ©m; 4 7 3 1 5. M t bóng ñèn sáng khi hi u ñi n th gi a hai c c A. s. B. s. C. s D. s. c a nó không nh hơn 100V. ð t vào hai c c c a ñèn 15 30 10 30 2. M t v t dao ñ ng ñi u hòa có chu kì là T. N u ch n m t hi u ñi n th xoay chi u u=200cos (100 π t+ π / 3 ) g c th i gian t = 0 lúc v t qua v trí cân b ng, thì trong V. Tính th i gian ñèn sáng trong m t phút? n a chu kì ñ u tiên, v n t c c a v t b ng không th i A. 40s B. 30s C. 20s D. 15s ñi m (Câu 20: TS 08) 6. M t v t dao ñ ng ñi u hòa ñi t m t ñi m M trên T T T T qu ñ o ñ n v trí cân b ng h t 1/3 chu kì. Trong 5/12 A. t = . B. t = . C. t = . D. t = . chu kì ti p theo v t ñi ñư c 15cm. V t ñi ti p m t 6 4 8 2 ño n s n a thì v M ñ m t chu kì. Tìm s. 3. M t ch t ñi m dao ñ ng ñi u hòa theo phương trình A. 13,66cm B. 10cm C. 12cm D. 15cm x = 3sin ( 5πt + π / 6 ) (x tính b ng cm và t tính b ng 7. M t con l c lò xo treo theo phương th ng ñ ng, dao giây). Trong m t giây ñ u tiên t th i ñi m t=0, ch t ñ ng ñi u hòa v i chu kì 2s. Lúc t=0, lò xo có l c ñàn ñi m ñi qua v trí có li ñ x=+1cm (Câu 25: TS 08) h i c c ñ i Fmax=9N. v trí cân b ng lò xo có l c ñàn A. 7 l n. B. 6 l n. C. 4 l n. D. 5 l n. h i F=3N. H i l c ñàn h i c c ti u b ng bao nhiêu? 4. TÇn sè cña mét m¹ch dao ®éng LC nµo ®ã b»ng Tìm th i ñi m ñ u tiên lò xo có l c ñàn h i c c ti u. 200kHz. ë thêi ®iÓm t = 0, b¶n A cña tô ®iÖn cã ®iÖn A. 0N, 0,67s B. -3N, 0,5s C. -3N, 1s D. 0N, 1s TRƯ NG THPT LÝ T TR NG-THĂNG BÌNH – QU NG NAM 4
  5. PHAN CÔNG THÀNH Dð:0976 922 758-pcthanh77@gmail.com 8. M t v t dao ñ ng ñi u hòa trong 5/6 chu kì ñ u tiên A. 2 / 300 s B. 1 / 300 s ñi t ñi m M có li ñ x1 = -3cm ñ n ñi m N có li ñ x2 C. 1 /1200 s D. 1 / 600 s = 3cm.Tìm biên ñ dao ñ ng . 14. M t v t dao ñ ng ñi u hòa, ñi t v trí M có li ñ A. 6cm B. 8cm C. 9cm D. 12cm x=-5cm ñ n N x=+5cm trong 0,25s. V t ñi ti p 0,75s 9. M t m ch dao ñ ng ñi n t c sau 10-6s thì năng n a thì quay l i M ñ m t chu kì. Tìm biên ñ A? L y lư ng ñi n trư ng b ng năng lư ng t trư ng. Vào 2 ≈ 1,4. th i ñi m ban ñ u, cư ng ñ trên m ch ñ t giá tr c c A. 7cm B. 6cm C. 8cm D. 9cm ñ i Io và có chi u theo chi u dương ñã ch n. Tìm các 15. M t v t dao ñ ng ñi u hòa, ñi t v trí M có li ñ th i ñi m cư ng ñ có giá tr i=Io / 2 và cũng có chi u x=-5cm ñ n N x=+5cm trong 0,25s. V t ñi ti p 18cm là chi u dương. n a thì quay l i M ñ m t chu kì. Tìm biên ñ A? L y T 5T T T 2 ≈ 1,4. A. t = + kT ho c t = + kT B. t = + k 6 6 12 4 A. 7cm B. 6cm C. 8cm D. 9cm T T T T 16. Con l c lò xo treo th ng ñ ng, ñ c ng k = C. t = + k D. t = + k 80(N/m), v t n ng kh i lư ng m = 200(g) dao ñ ng 4 4 4 2 ñi u hoà theo phương th ng ñ ng v i biên ñ A = 10. M t sóng cơ h c lan truy n d c theo m t s i dây 5(cm), l y g = 10(m/s2). Trong m t chu kỳ T, th i gian dài vô h n. Biên ñ c a sóng là 4mm, bư c sóng lò xo giãn là 20cm, chu kì 2s. M và N là hai ñi m trên dây theo th t sóng truy n t M ñ n N, MN=5cm. T i th i ñi m t1, A. π / 15 (s). B. π / 12 (s). uM=+2mm và ñang v v trí cân b ng. Tìm li ñ dao C. π / 30 (s). D. π / 24 (s). ñ ng t i N vào lúc t2= t1+0,5(s) và tr ng thái chuy n 17. M t v t dao ñ ng ñi u hòa t 1 ñi m M trong qu ñ ng c a N lúc ñó? ñ o ñi 8 (cm) thì ñ n biên. Trong 1/3 chu kì ti p theo ñi ñư c 8cm . V t ñi thêm 0,5(s) thì ñ 1 chu kì . Tính A. -2 3 cm và chuy n ñ ng ra xa v trí cân b ng. chu kì & biên ñ dao ñ ng . B. -2 cm và chuy n ñ ng ra xa v trí cân b ng. A. 12cm, 2s B. 16/3cm, 1,5s C. -2 3 cm và chuy n ñ ng hư ng v v trí cân b ng. C. 16/3cm, 2s D. 12cm, 1,5s D. 2 cm và chuy n ñ ng ra xa v trí cân b ng. *. M t con l c lò xo ñ u dư i c ñ nh, ñ u trên g n v i 11. M t sóng cơ h c lan truy n d c theo m t s i dây v t n ng dao ñ ng th ng ñ ng, chi u dài t nhiên lò xo dài vô h n. Biên ñ c a sóng là 4mm, bư c sóng 20(cm). T i VTCB lò xo b bi n d ng. Chi u dài l n 20cm, chu kì 2s. M và N là hai ñi m trên dây theo th nh t c a lò xo khi h dao ñ ng là 22(cm). H t a ñ có t sóng truy n t N ñ n M, MN=5cm. T i th i ñi m t1, g c là VTCB, phương trùng v i phương dao ñ ng. uM= -2mm và ñang v v trí cân b ng. Tìm li ñ dao Chi u dương là chi u bi n d ng lò xo VTCB. G c ñ ng t i N vào lúc t2= t1+0,5(s) và tr ng thái chuy n th i gian ñư c tính lúc chi u dài lò xo là l n nh t. Cho ñ ng c a N lúc ñó? g = π2 (m/s2). ð bi n d ng c a lò xo VTCB là A. -2 3 cm và chuy n ñ ng ra xa v trí cân b ng. 5(cm). B. -2 cm và chuy n ñ ng ra xa v trí cân b ng. 18. Nh ng th i ñi m l c ñàn h i lò xo l n nh t: A. T/2 B. T/3 + kT C. 3T/2 + kT D. T/2 + kT C. -2 3 cm và chuy n ñ ng hư ng v v trí cân b ng. 19. Th i ñi m ñ u tiên l c ñàn h i lò xo nh nh t: D. -2 cm và chuy n ñ ng hư ng v v trí cân b ng. A. T/2 B. 7T/8 C. T/8 D. 5T/8 12. Dòng trong m ch có bi u th c i=Iocos100 π t . 20. M t t ñi n có ñi n dung C=10µ F ñư c tích ñi n Trong kho ng th oi gian t t=0 ñ n t= 0,01s cư ng ñ ñ n m t hi u ñi n th 100V. Sau ñó t ñư c n i vào dòng ñi n b ng 0,5IO vào cac th i ñi m: (TS 2007) m t cu n c m có L=1H. B qua các ñi n tr , l y π 2 A. 1 / 400 s và 2 / 400 s B. 1 / 500 s và 3 / 500 s =10 . Tính ñi n lư ng chuy n qua cu n dây trong C. 1 / 300 s và 2 / 300 s D. 1 / 600 s và 5 / 600 s kho ng th i gian 1/400s ñ u tiên? 13. M t t ñi n có ñi n dung C=10µ F ñư c tích ñi n A. 2,9.10-4C B. 9,2.10-4C C. 1,9.10-4C D. 3,9.10-4C ñ n m t hi u ñi n th xác ñ nh. Sau ñó t ñư c n i ðáp án: vào m t cu n c m có L=1H. B qua các ñi n tr , l y 1B. 2B. 3D. 4C. 5A. 6A. 7A. 8A. 9A. 10A. 11D. 12D. π 2 =10 . Tìm th i ñi m ñ u tiên k t lúc n i, ñi n 13B. 14A. 15A. 16A. 17B. 18D. 19C. 20A. tích trên t b ng m t n a giá tr ban ñ u? (TS 2007) TRƯ NG THPT LÝ T TR NG-THĂNG BÌNH – QU NG NAM 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản