intTypePromotion=1

Đề tài: “ Thành lập bản đồ địa chính và các loại hồ sơ thửa đất bằng phần mềm MicroStation vμ Famis "

Chia sẻ: Lê Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
738
lượt xem
305
download

Đề tài: “ Thành lập bản đồ địa chính và các loại hồ sơ thửa đất bằng phần mềm MicroStation vμ Famis "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay trên thế giới cũng nhở Việt Nam, kỹ thuật điện tử vỡ công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Việc áp dụng công nghệ số vỡo lĩnh vực trắc địa bản đồ đã đóng góp một vai trò hết sức quan trọng trong các công việc nhlu trữ, tìm kiếm, sửa đổi, tra cứu truy cập, xử lý thông tin. Áp dụng công nghệ số cho ta khả năng phân tích vỡ tổng hợp thông tin bằng máy tính một cách nhanh chóng vỡ sản xuất bản đồ có độ chính xác cao, chất lợng tốt, đúng quy trình, quy phạm hiện hỡnh, đáp ứng đợc nhu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: “ Thành lập bản đồ địa chính và các loại hồ sơ thửa đất bằng phần mềm MicroStation vμ Famis "

 1. LUẬN VĂN “ Thành lập bản đồ địa chính và các loại hồ sơ thửa đất bằng phần mềm MicroStation và Famis “
 2. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt Më §Çu *** HiÖn nay trªn thÕ giíi còng nh­ ë ViÖt Nam, kü thuËt ®iÖn tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn m¹nh mÏ. ViÖc ¸p dông c«ng nghÖ sè vµo lÜnh vùc tr¾c ®Þa b¶n ®å ®· ®ãng gãp mét vai trß hÕt søc quan träng trong c¸c c«ng viÖc nh­ l­u tr÷, t×m kiÕm, söa ®æi, tra cøu truy cËp, xö lý th«ng tin. ¸p dông c«ng nghÖ sè cho ta kh¶ n¨ng ph©n tÝch vµ tæng hîp th«ng tin b»ng m¸y tÝnh mét c¸ch nhanh chãng vµ s¶n xuÊt b¶n ®å cã ®é chÝnh x¸c cao, chÊt l­îng tèt, ®óng quy tr×nh, quy ph¹m hiÖn hµnh, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ng­êi sö dông, kh¶ n¨ng t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, gi¶m bít thao t¸c thñ c«ng l¹c hËu tr­íc ®©y. §Êt ®ai lµ tµi nguyªn v« cïng quý gi¸, còng nh­ víi c¸c lÜnh vùc kh¸c, viÖc ¸p dông tiÕn bé khoa häc vµo lÜnh vùc ®Êt ®ai lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. C«ng t¸c ®o ®¹c ®Þa chÝnh lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu vµ rÊt quan träng, nh»m thùc hiÖn c¸c néi dung qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai ®· ®­îc quy ®Þnh trong luËt ®Êt ®ai hiÖn hµnh. §o ®¹c thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh khu vùc ®« thÞ còng nh­ khu vùc n«ng th«n lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch hiÖn nay, nh»m phôc vô chÝnh s¸ch ®Êt ®ai vµ nhµ ë. §¸p øng yªu cÇu qu¶n lý ®Êt ®ai hiÖn nay, phï hîp víi môc tiªu chiÕn l­îc cña ngµnh ®Þa chÝnh vÒ lÜnh vùc ®o ®¹c, lËp hå s¬ ®¨ng ký cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Do vËy ngµnh ®Þa chÝnh ngµy cµng quan t©m ®Õn sù ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ th«ng tin cho c«ng t¸c thµnh lËp, khai th¸c th«ng tin vµ l­u tr÷ b¶n ®å. §Ó cã hiÖu qu¶ viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo tr¾c ®Þa b¶n ®å, mçi phÇn mÒm øng dông tèi thiÓu ph¶i lµm ®­îc c¸c c«ng viÖc sau: - NhËp d÷ liÖu kh«ng gian, d÷ liÖu thuéc tÝnh tõ c¸c nguån kh¸c nhau, l­u tr÷, ®iÒu chØnh, cËp nhËt vµ tæ chøc th«ng tin mét c¸ch hîp lý. - Ph©n tÝch, biÕn ®æi th«ng tin trong c¬ së d÷ liÖu nh»m gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n Kinh tÕ - kü thuËt. - HiÓn thÞ th«ng tin d­íi d¹ng kh¸c nhau. HÖ phÇn mÒm Intergraph trong ®ã cã MicroStation lµ mét phÇn mÒm trî gióp thiÕt kÕ (CAD) vµ lµ m«i tr­êng ®å ho¹ rÊt m¹nh cho phÐp x©y dùng, qu¶n lý c¸c ®èi t­îng ®å ho¹ thÓ hiÖn c¸c yÕu tè b¶n ®å. MicroStation cßn ®­îc sö dông lµm nÒn cho c¸c phÇn mÒm kh¸c nh­ Geovec, IrasB, IrasC, MSFC, Famis... ch¹y trªn nã. Trong MicroStation, viÖc thu thËp c¸c ®èi t­îng ®Þa lý ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch nhanh chãng ®¬n gi¶n trªn c¬ së b¶n ®å ®­îc thµnh lËp, th«ng qua thiÕt bÞ quÐt vµ c¸c phÇn mÒm c«ng cô phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Víi nh÷ng chøc n¨ng ®a d¹ng nh­ ®· nªu trªn, MicroStation ®­îc øng dông trong c«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å lµ rÊt lín -1- NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 3. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt PhÇn mÒm tÝch hîp Famis lµ phÇn mÒm ch¹y trong m«i tr­êng MicroStation. Lµ mét trong nh÷ng phÇn mÒm tù ®éng ho¸ chuyªn dông cho c«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh. Nã ®­îc thiÕt kÕ t­¬ng thÝch víi c¸c thiÕt bÞ ®o ®¹c ngoµi thùc ®Þa cña c¸c h·ng SOKKIA, TOPCON vµ SDR cña DATACOM ®ang ®­îc sö dông nhiÒu trong ngµnh tr¾c ®Þa - ®Þa chÝnh ë ViÖt nam. XuÊt ph¸t tõ ®ã, em ®· thùc hiÖn ®å ¸n víi ®Ò tµi: “ Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ c¸c lo¹i hå s¬ thöa ®Êt b»ng phÇn mÒm MicroStation vµ Famis “ Néi dung ®Ò tµi ®­îc hoµn thµnh trong 97 trang ®¸nh m¸y vi tÝnh vµ cã bè côc nh­ sau: Ch­¬ng 1 : Tæng quan vÒ b¶n ®å ®Þa chÝnh Ch­¬ng 2 : Quy tr×nh thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh Ch­¬ng 3 : Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ c¸c lo¹i hå s¬ thöa ®Êt b»ng phÇn mÒm MicroStation vµ phÇn mÒm Famis. Ch­¬ng 4 : KÕt qu¶ thùc nghiÖm Do sù míi mÎ cña néi dung cña ®Ò tµi nªn kÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, RÊt mong sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o còng nh­ c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Th.S : D­¬ng Thµnh Trung, c¸c thÇy c« gi¸o trong Khoa Tr¾c ®Þa, Bé m«n tr¾c ®Þa phæ th«ng vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Hµ Néi, th¸ng 09 n¨m 2007 Sinh viªn NguyÔn Thµnh Qu©n -2- NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 4. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt Ch­¬ng 1 Tæng quan vÒ b¶n ®å ®Þa chÝnh 1.1.Kh¸i niÖm vÒ b¶n ®å ®Þa chÝnh B¶n ®å ®Þa chÝnh lµ b¶n ®å chuyªn ngµnh ®Êt ®ai, trªn b¶n ®å thÓ hiÖn chÝnh x¸c vÞ trÝ, ranh giíi, diÖn tÝch vµ mét sè th«ng tin ®Þa chÝnh cña tõng thöa ®Êt, tõng vïng ®Êt. B¶n ®å ®Þa chÝnh cßn thÓ hiÖn c¸c yÕu tè ®Þa lý kh¸c liªn quan tíi ®Êt ®ai. B¶n ®å ®Þa chÝnh ®­îc thµnh lËp theo theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¬ së x·, ph­êng, thÞ trÊn vµ thèng nhÊt trong ph¹m vi c¶ n­íc. B¶n ®å ®Þa chÝnh ®­îc x©y dùng trªn c¬ së kü thuËt vµ c«ng nghÖ ngµy cµng hiÖn ®¹i, nã ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kh«ng gian cña ®Êt ®ai phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt. B¶n ®å ®Þa chÝnh lµ tµi liÖu c¬ b¶n nhÊt cña bé hå s¬ ®Þa chÝnh, mang tÝnh ph¸p lý cao phôc vô qu¶n lý ®Êt ®ai ®Õn tõng thöa ®Êt, tõng chñ sö dông ®Êt. B¶n ®å ®Þa chÝnh kh¸c víi b¶n ®å chuyªn ngµnh kh¸c ë chç b¶n ®å ®Þa chÝnh cã tû lÖ lín vµ ph¹m vi ®o vÏ lµ réng kh¾p mäi n¬i trªn toµn quèc. B¶n ®å ®Þa chÝnh th­êng xuyªn ®­îc cËp nhËt th«ng tin vÒ c¸c thay ®æi hîp ph¸p cña ®Êt ®ai, c«ng t¸c cËp nhËt th«ng tin cã thÓ thùc hiÖn hµng ngµy hoÆc theo ®Þnh kú. HiÖn nay ë hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®ang h­íng tíi viÖc x©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh ®a chøc n¨ng v× vËy b¶n ®å ®Þa chÝnh cßn cã tÝnh chÊt cña b¶n ®å c¬ b¶n quèc gia. B¶n ®å ®Þa chÝnh ®­îc dïng lµm c¬ së ®Ó thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô trong c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai nh­ sau: - Thèng kª ®Êt ®ai. - Lµm c¬ së ®Ó giao ®Êt, thùc hiÖn ®¨ng ký ®Êt, thu håi ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt nãi chung vµ giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë khu vùc ®« thÞ nãi riªng. - X¸c nhËn hiÖn tr¹ng vÒ ®Þa giíi hµnh chÝnh x·, ph­êng, quËn, huyÖn, thµnh phè trùc thuéc tØnh, thÞ x· vµ tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng. - X¸c nhËn hiÖn tr¹ng, thÓ hiÖn biÕn ®éng cña c¸c lo¹i ®Êt trong tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x·.- Lµm c¬ së ®Ó lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, quy ho¹ch x©y dùng c¸c khu d©n c­, ®­êng giao th«ng, cÊp tho¸t n­íc, thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ lµm c¬ së ®o vÏ cña c«ng tr×nh ngÇm. - Lµm c¬ së thanh tra t×nh h×nh sö dông ®Êt vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai. Víi ®iÒu kiÖn khoa häc c«ng nghÖ nh­ hiÖn nay, b¶n ®å ®Þa chÝnh ®­îc thµnh lËp ë hai d¹ng c¬ b¶n lµ b¶n ®å giÊy vµ b¶n ®å sè ®Þa chÝnh. B¶n ®å giÊy ®Þa chÝnh lµ lo¹i b¶n ®å truyÒn thèng, c¸c th«ng tin kh«ng gian ®­îc thÓ hiÖn toµn bé trªn giÊy cïng víi hÖ thèng kÝ hiÖu vµ ghi chó. B¶n ®å giÊy cho ta th«ng tin râ rµng trùc quan dÔ sö dông. B¶n ®å sè ®Þa chÝnh cã néi dung th«ng tin t­¬ng tù nh­ b¶n ®å giÊy -3- NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 5. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt song c¸c th«ng tin nµy ®­îc l­u tr÷ d­íi d¹ng sè trong m¸y tÝnh, sö dông mét hÖ thèng ký hiÖu m· ho¸. C¸c th«ng tin kh«ng gian l­u tr÷ d­íi d¹ng to¹ ®é (x,y), cßn th«ng tin thuéc tÝnh sÏ ®­îc m· ho¸. B¶n ®å sè ®Þa chÝnh ®­îc h×nh thµnh dùa trªn hai yÕu tè kü thuËt lµ phÇn cøng cña m¸y tÝnh vµ phÇn mÒm tiÖn Ých . C¸c sè liÖu ®o ®¹c thùc ®Þa hoÆc c¸c lo¹i b¶n ®å giÊy ®Þa chÝnh cò còng ®­îc sè ho¸, xö lý vµ qu¶n lý trong m¸y tÝnh theo nguyªn t¾c b¶n ®å sè ®Þa chÝnh. B¶n ®å sè ®· sö dông thµnh qu¶ cña c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i nªn cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n h¼n so víi b¶n ®å giÊy theo ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng th«ng th­êng. VÒ ®é chÝnh x¸c, b¶n ®å sè l­u tr÷ trùc tiÕp c¸c sè ®o nªn c¸c th«ng tin chØ bÞ ¶nh h­ëng cña sai sè ®o ®¹c ban ®Çu, trong khi ®ã b¶n ®å giÊy cßn chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín cña sai sè ®å ho¹. Trong qu¸ tr×nh sö dông, b¶n ®å sè cho phÐp ta l­u tr÷ gän nhÑ, dÔ dµng tra cøu, cËp nhËt th«ng tin, ®Æc biÖt nã t¹o ra kh¶ n¨ng ph©n tÝch tæng hîp th«ng tin nhanh chãng, phôc vô kÞp thêi cho c¸c c¬ quan nhµ n­íc, c¬ quan kinh tÕ kü thuËt. Tuy nhiªn khi nghiªn cøu vÒ b¶n ®å ®Þa chÝnh ph¶i xem xÐt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña b¶n ®å th«ng th­êng. Khi nghiªn cøu ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ ph¹m vi øng dông cña tõng lo¹i b¶n ®å ®Þa chÝnh cÇn ph¶i dùa trªn mét sè kh¸i niÖm vÒ c¸c lo¹i b¶n ®å ®Þa chÝnh sau: B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së: lµ tªn gäi chung cho b¶n ®å gèc ®­îc ®o vÏ b»ng ph­¬ng ph¸p ®o vÏ trùc tiÕp ë thùc ®Þa, ®o vÏ b»ng ph­¬ng ph¸p cã sö dông ¶nh chôp tõ m¸y bay kÕt hîp víi ®o vÏ bæ sung ë thùc ®Þa hay ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së biªn tËp, biªn vÏ tõ b¶n ®å ®Þa h×nh cïng tû lÖ ®· cã. B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së ®­îc ®o vÏ kÝn ranh giíi hµnh chÝnh vµ kÝn khung, m¶nh b¶n ®å. B¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së lµ tµi liÖu c¬ b¶n ®Ó biªn tËp, biªn vÏ vµ ®o vÏ bæ sung thµnh b¶n ®å ®Þa chÝnh theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x·, ph­êng, thÞ trÊn ®­îc lËp phñ kÝn mét hay mét sè ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¸c cÊp x·, huyÖn, tØnh; ®Ó thÓ hiÖn hiÖn tr¹ng vÞ trÝ, diÖn tÝch, h×nh thÓ cña c¸c «, thöa cã tÝnh æn ®Þnh l©u dµi, dÔ x¸c ®Þnh ë thùc ®Þa cña mét hoÆc mét sè thöa ®Êt cã lo¹i ®Êt theo chØ tiªu thèng kª kh¸c nhau hoÆc cïng mét chØ tiªu thèng kª. B¶n ®å ®Þa chÝnh: lµ tªn gäi cho b¶n ®å ®­îc biªn tËp, biªn vÏ tõ b¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së theo tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh x·, ph­êng, thÞ trÊn, ®­îc ®o vÏ bæ sung ®Ó vÏ trän c¸c thöa ®Êt, x¸c ®Þnh lo¹i ®Êt cña mçi thöa theo chØ tiªu thèng kª cña tõng chñ sö dông trong mçi m¶nh b¶n ®å vµ ®­îc hoµn chØnh phï hîp víi c¸c sè liÖu trong hå s¬ ®Þa chÝnh. B¶n ®å ®Þa chÝnh ®­îc lËp cho tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp x·, lµ tµi liÖu quan träng cña hå s¬ ®Þa chÝnh. Trªn b¶n ®å ph¶i thÓ hiÖn vÞ trÝ, h×nh thÓ, diÖn tÝch, sè thöa vµ lo¹i ®Êt cña tõng thöa theo tõng chñ hoÆc chñ sö dông ®Êt; ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý ®Êt ®ai cña nhµ n­íc ë tÊt c¶ c¸c cÊp x·, huyÖn, tØnh vµ -4- NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 6. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt trung ­¬ng. M¶nh b¶n ®å trÝch ®o lµ tªn gäi cho b¶n vÏ cã tû lÖ lín h¬n hoÆc nhá h¬n tû lÖ b¶n ®å ®Þa chÝnh c¬ së, b¶n ®å ®Þa chÝnh, trªn ®ã thÓ hiÖn chi tiÕt tõng thöa ®Êt trong c¸c « thöa cã tÝnh æn ®Þnh l©u dµi hoÆc thÓ hi Ön c¸c chi tiÕt theo yªu cÇu qu¶n lý ®Êt ®ai. Khi thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh cÇn ph¶i quan t©m ®Çy ®ñ ®Õn c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau: - Chän tû lÖ b¶n ®å ®Þa chÝnh phï hîp víi vïng ®Êt, lo¹i ®Êt. - B¶n ®å ®Þa chÝnh ph¶i cã hÖ thèng to¹ ®é thèng nhÊt, cã phÐp chiÕu phï hîp ®Ó c¸c yÕu tè trªn b¶n ®å biÕn d¹ng nhá nhÊt. - ThÓ hiÖn ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c c¸c yÕu tè kh«ng gian nh­: vÞ trÝ c¸c ®iÓm, c¸c ®­êng ®Æc tr­ng, diÖn tÝch c¸c thöa... - C¸c yÕu tè ph¸p lý ph¶i ®­îc ®iÒu tra, thÓ hiÖn chuÈn x¸c vµ chÆt chÏ. 1.2. Néi dung cña b¶n ®å ®Þa chÝnh 1.2.1. YÕu tè c¬ b¶n cña b¶n ®å ®Þa chÝnh B¶n ®å ®Þa chÝnh ®­îc sö dông trong qu¶n lý ®Êt ®ai lµ bé b¶n ®å biªn tËp riªng cho tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¬ së x·, ph­êng. Mçi bé b¶n ®å cã thÓ lµ mét hoÆc nhiÒu tê b¶n ®å ghÐp l¹i. §Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt, tr¸nh nhÇm lÉn vµ dÔ dµng vËn dông trong qu¸ tr×nh thµnh lËp còng nh­ trong qu¸ tr×nh sö dông b¶n ®å vµ qu¶n lý ®Êt ®ai ta cÇn ph¶i ph©n biÖt vµ hiÓu râ b¶n chÊt c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ c¸c yÕu tè phô kh¸c cã liªn quan. YÕu tè ®iÓm: §iÓm lµ mét vÞ trÝ ®­îc ®¸nh dÊu ë thùc ®Þa b»ng mèc ®Æc biÖt. Trong thùc tÕ ®ã lµ c¸c ®iÓm tr¾c ®Þa, c¸c ®iÓm ®Æc tr­ng trªn ®­êng biªn thöa ®Êt, c¸c ®iÓm ®Æc tr­ng cña ®Þa vËt, ®Þa h×nh. Trong ®Þa chÝnh cÇn qu¶n lý dÊu mèc thÓ hiÖn ®iÓm ë thùc ®Þa vµ to¹ ®é cña chóng. YÕu tè ®­êng: §ã lµ c¸c ®o¹n th¼ng, ®­êng th¼ng, ®­êng cong nèi qua c¸c ®iÓm thùc ®Þa. §èi víi ®o¹n th¼ng cÇn x¸c ®Þnh vµ qu¶n lý to¹ ®é hai ®iÓm ®Çu vµ cuèi, tõ to¹ ®é cã thÓ tÝnh ra chiÒu dµi vµ ph­¬ng vÞ cña ®o¹n th¼ ng. §èi víi ®­êng gÊp khóc cÇn qu¶n lý to¹ ®é c¸c ®iÓm ®Æc tr­ng cña nã. C¸c ®­êng cong cã d¹ng h×nh häc c¬ b¶n cã thÓ qu¶n lý c¸c yÕu tè ®Æc tr­ng. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ ®o ®¹c nãi chung vµ ®o ®¹c ®Þa chÝnh nãi riªng th­êng x¸c ®Þnh ®­êng cong b»ng c¸ch chia nhá ®­êng cong tíi møc c¸c ®o¹n nhá cña nã cã thÓ coi lµ ®o¹n th¼ng vµ nã ®­îc qu¶n lý nh­ mét ®­êng khÊp khóc. Thöa ®Êt: Lµ yÕu tè ®¬n vÞ c¬ b¶n cña ®Êt ®ai. Thöa ®Êt lµ mét m¶nh tån t¹i ë thùc ®Þa cã diÖn tÝch x¸c ®Þnh, ®­îc giíi h¹n bëi mét ®­êng bao khÐp kÝn, thuéc mét chñ së h÷u hoÆc chñ sö dông nhÊt ®Þnh. Trong mçi thöa ®Êt cã thÓ cã mét hoÆc mét sè lo¹i ®Êt. §­êng ranh giíi thöa ®Êt ë thùc ®Þa cã thÓ lµ con ®­êng, bê ruéng, t­êng x©y, hµng rµo... hoÆc ®¸nh dÊu b»ng c¸c dÊu mèc theo quy ­íc cña c¸c chñ sö dông ®Êt. C¸c yÕu tè ®Æc tr­ng cña thöa -5- NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 7. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt ®Êt lµ c¸c ®iÓm gãc thöa, chiÒu dµi c¸c c¹nh thöa vµ diÖn tÝch cña nã. Thöa ®Êt phô: Trªn mçi thöa ®Êt lín cã thÓ tån t¹i c¸c thöa nhá cã ®­êng ranh giíi ph©n chia kh«ng æn ®Þnh, cã c¸c phÇn ®­îc sö dông vµo c¸c môc ®Ých kh¸c nhau, trång c©y kh¸c nhau, møc tÝnh thuÕ kh¸c nhau, thËm chÝ th­êng xuyªn thay ®æi chñ sö dông ®Êt. Lo¹i thöa nµy gäi lµ thöa ®Êt phô hay ®¬n vÞ tÝnh thuÕ. L« ®Êt: Lµ vïng ®Êt cã thÓ gåm mét hoÆc nhiÒu lo¹i ®Êt. Th«ng th­êng l« ®Êt ®­îc giíi h¹n bëi c¸c con ®­êng kªnh m­¬ng, s«ng ngßi. §Êt ®ai ®­îc chia l« theo ®iÒu kiÖn ®Þa lý kh¸c nhau nh­ cã cïng ®é cao, ®é dèc, theo ®iÒu kiÖn giao th«ng, thuû lîi, theo môc ®Ých sö dông hay cïng lo¹i c©y trång. Khu ®Êt, xø ®ång: §ã lµ vïng ®Êt gåm nhiÒu thöa ®Êt, nhiÒu l« ®Êt. Khu ®Êt vµ xø ®ång th­êng cã tªn gäi riªng ®­îc ®Æt tõ l©u. Th«n, b¶n, xãm, Êp: §ã lµ c¸c côm d©n c­ t¹o thµnh mét céng ®ång ng­êi cïng sèng vµ lao ®éng s¶n xuÊt trªn mét vïng ®Êt. C¸c côm d©n c­ th­êng cã sù cè kÕt m¹nh vÒ c¸c yÕu tè d©n téc, t«n gi¸o nghÒ nghiÖp... X·, ph­êng: Lµ ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¬ së gåm nhiÒu th«n, b¶n hoÆc ®­êng phè. §ã lµ ®¬n vÞ hµnh chÝnh cã ®Çy ®ñ c¸c tæ chøc quyÒn lùc ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc mét c¸ch toµn diÖn ®èi víi c¸c ho¹t ®éng vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi trong ph¹m vi l·nh thæ cña m×nh. 1.2.2.Néi dung cña b¶n ®å ®Þa chÝnh B¶n ®å ®Þa chÝnh lµ tµi liÖu chñ yÕu trong bé hå s¬ ®Þa chÝnh, v× vËy trªn b¶n ®å cÇn thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý ®Êt ®ai. §iÓm khèng chÕ to¹ ®é vµ ®é cao: Trªn b¶n ®å cÇn thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÓm khèng chÕ to¹ ®é vµ ®é cao nhµ n­íc c¸c cÊp, l­íi to¹ ®é ®Þa chÝnh c¬ së, l­íi to¹ ®é ®Þa chÝnh cÊp 1, cÊp 2 vµ c¸c ®iÓm khèng chÕ ®o vÏ cã ch«n mèc ®Ó sö dông l©u dµi. §©y lµ yÕu tè d¹ng ®iÓm cÇn thÓ hiÖn chÝnh x¸c ®Õn 0.1mm trªn b¶n ®å. §Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp: §Ó thÓ hiÖn chÝnh x¸c ®­êng ®Þa giíi quèc gia, ®Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp tØnh, huyÖn, x·, c¸c mèc giíi hµnh chÝnh, c¸c ®iÓm ®Æc tr­ng cña ®Þa giíi. Khi ®­êng ®Þa giíi hµnh chÝnh cÊp thÊp trïng víi ®­êng ®Þa giíi cÊp cao h¬n th× biÓu thÞ ®­êng ®Þa giíi cÊp cao. C¸c ®­êng ®Þa giíi ph¶i phï hîp víi hå s¬ ®Þa giíi ®ang ®­îc l­u tr÷ trong c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc. Ranh giíi thöa ®Êt: Thöa ®Êt lµ yÕu tè c¬ b¶n cña b¶n ®å ®Þa chÝnh. Ranh giíi thöa ®Êt ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å b»ng ®­êng viÒn khÐp kÝn d¹ng ®­êng gÊp khóc hoÆc ®­êng cong. §Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ thöa ®Êt cÇn ®o vÏ chÝnh x¸c c¸c ®iÓm ®Æc tr­ng trªn ®­êng ranh giíi cña nã nh­ ®iÓm gãc thöa, ®iÓm ngoÆt, ®iÓm ®­êng cong cña ®­êng biªn. Ngoµi ra trªn mçi thöa ®Êt cßn thÓ hiÖn ®Çy ®ñ ba yÕu tè: sè thöa, diÖn tÝch vµ ph©n lo¹i ®Êt theo môc ®Ých sö -6- NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 8. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt dông. Lo¹i ®Êt: TiÕn hµnh ph©n lo¹i ®Êt vµ thÓ hiÖn n¨m lo¹i ®Êt chÝnh lµ ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt chuyªn dïng, ®Êt ë vµ ®Êt ch­a sö dông. Trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh cÇn ph¶i ph©n lo¹i ®Õn tõng thöa ®Êt, tõng lo¹i ®Êt chi tiÕt. C«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Êt: Khi ®o vÏ b¶n ®å tû lÖ lín ë vïng ®Êt thæ c­ ®Æc biÖt lµ khu vùc ®« thÞ, trªn tõng thöa ®Êt ph¶i thÓ hiÖn chÝnh x¸c ranh giíi, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nh­ nhµ ë, nhµ lµm viÖc... ranh giíi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc x¸c ®Þnh theo mÐp t­êng phÝa ngoµi. Trªn vÞ trÝ c«ng tr×nh cßn biÓu thÞ tÝnh chÊt vËt liÖu cña c«ng tr×nh nh­ nhµ g¹ch, nhµ bªt«ng, nhµ nhiÒu tÇng. Ranh giíi sö dông ®Êt: Trªn b¶n ®å thÓ hiÖn ranh giíi c¸c khu d©n c­, ranh giíi l·nh thæ sö dông cña c¸c doanh nghiÖp, cña c¸c tæ chøc x· héi, doanh tr¹i qu©n ®éi... HÖ thèng giao th«ng: ThÓ hiÖn tÊt c¶ c¸c lo¹i ®­êng s¾t, ®­êng trong lµng, ngoµi ®ång, ®­êng phè, ngâ phè... §o vÏ chÝnh x¸c vÞ trÝ tim ®­êng, mÆt ®­êng, chØ giíi ®­êng, c¸c c«ng tr×nh cÇu cèng trªn ®­êng vµ c¸c tÝnh chÊt cña ®­êng. Giíi h¹n thÓ hiÖn hÖ thèng giao th«ng lµ ch©n ®­êng, ®­êng cã ®é réng lín h¬n 0,5mm trªn b¶n ®å ph¶i vÏ hai nÐt, ®­êng cã ®é réng nhá h¬n 0,5mm trªn b¶n ®å th× vÏ mét nÐt vµ ghi chó ®é réng. HÖ thèng thuû v¨n: ThÓ hiÖn hÖ thèng s«ng, ngßi, kªnh, m­¬ng, ao hå... §o vÏ theo møc n­íc t¹i thêi ®iÓm ®o vÏ. Kªnh m­¬ng cã ®é réng lín h¬n 0.5mm trªn b¶n ®å ph¶i vÏ hai nÐt, kªnh m­¬ng cã ®é réng nhá h¬n 0,5mm trªn b¶n ®å th× vÏ mét nÐt theo ®­êng tim cña nã vµ ghi chó ®é réng. Khi ®o vÏ khu d©n c­ th× ph¶i thÓ hiÖn chÝnh x¸c hÖ thèng tho¸t n­íc c«ng céng. S«ng ngßi, kªnh m­¬ng cÇn ph¶i ghi chó tªn riªng vµ ghi chó dßng ch¶y. §Þa vËt quan träng: Trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh thÓ hiÖn c¸c ®Þa vËt quan träng cã ý nghÜa ®Þnh h­íng nh­ cét cê, ¨ngten... Mèc giíi quy ho¹ch: Trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ mèc giíi quy ho¹ch, chØ giíi quy ho¹ch, hµnh lang an toµn giao th«ng, hµnh lang b¶o vÖ ®­êng cao thÕ, hµnh lang b¶o vÖ ®ª ®iÒu. D¸ng ®Êt: Khi ®o vÏ b¶n ®å ë vïng ®Þa h×nh cã chªnh cao lín ph¶i thÓ hiÖn d¸ng ®Êt b»ng c¸c ®­êng ®ång møc hoÆc ghi chó ®é cao. Ghi chó thuyÕt minh: Trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh ph¶i dïng h×nh thøc ghi chó thuyÕt minh ®Ó thùc hiÖn ®Þnh tÝnh, ®Þnh l­îng cña c¸c yÕu tè néi dung nh­: ®Þa danh, ®é cao, diÖn tÝch, sè thöa ®Êt, lo¹i ®Êt... TÊt c¶ c¸c ghi chó ph¶i dïng ch÷ viÕt phæ th«ng hoÆc phiªn ©m sang tiÕng ViÖt (nÕu lµ tiÕng d©n téc Ýt ng­êi) ghi chó ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè khung b¶n -7- NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 9. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt ®å nh­ giíi h¹n, vÞ trÝ tiÕp. Ghi chó ngoµi khung tªn b¶n ®å, l·nh thæ cÊp qu¶n lý, thêi gian ®o vÏ, ng­êi ®o vÏ, ng­êi kiÓm tra, ngµy th¸ng n¨m s¶n xuÊt. §èi víi thöa ®Êt cã diÖn tÝch nhá, kh«ng ®ñ chç ®Ó ghi sè thø tù thöa vµ diÖn tÝch thöa th× cÇn ghi chó sè thöa cßn c¸c néi dung kh¸c th× sÏ lËp thµnh b¶ng phô lôc riªng ®Æt vµo khu vùc trèng cña tê b¶n ®å hoÆc ghi ra ngoµi thöa vµ dïng mòi tªn chØ vµo thöa ®ã. Trong tr­êng hîp thöa n»m ë hai hoÆc ba, bèn m¶nh b¶n ®å tiÕp gi¸p nhau th× ta ®¸nh sè thø tù vµo thöa cã diÖn tÝch lín nhÊt phÇn cßn l¹i cña thöa thuéc vµo m¶nh b¶n ®å kh¸c. Ký hiÖu cña b¶n ®å ®Þa chÝnh: néi dung cña b¶n ®å ®Þa chÝnh ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c ghi chó. C¸c kÝ hiÖu ®­îc thiÕt kÕ phï hîp cho tõng lo¹i tû lÖ b¶n ®å vµ phï hîp víi yªu cÇu sö dông b¶n ®å ®Þa chÝnh. C¸c kÝ hiÖu ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÊt trùc quan, dÔ ®äc, kh«ng lµm lÉn lén kÝ hiÖu nµy víi kÝ hiÖu kh¸c. C¸c kÝ hiÖu quy ­íc cña b¶n ®å ®Þa chÝnh ®­îc chia lµm ba lo¹i: kÝ hiÖu theo tû lÖ, kÝ hiÖu kh«ng theo tû lÖ, kÝ hiÖu nöa theo tû lÖ. - C¸c kÝ hiÖu vÏ theo tû lÖ dïng ®Ó thÓ hiÖn c¸c ®èi t­îng cã diÖn tÝch bÒ mÆt t­¬ng ®èi lín ta dïng kÝ hiÖu theo tû lÖ. Ph¶i vÏ ®óng kÝch th­íc cña ®Þa vËt theo tû lÖ b¶n ®å. §­êng viÒn cña ®èi t­îng cã thÓ vÏ b»ng nÐt liÒn, nÐt ®øt hoÆc ®­êng chÊm chÊm. Bªn trong ph¹m vi ®­êng viÒn dïng mµu s¾c hoÆc c¸c h×nh vÏ biÓu t­îng vµ ghi chó ®Ó biÓu thÞ ®Æc tr­ng ®Þa vËt. Víi b¶n ®å ®Þa chÝnh gèc th× phÐp ghi chó ®Æc tr­ng vµ biÓu t­îng ®­îc dïng lµm ph­¬ng tiÖn chÝnh. C¸c kÝ hiÖu nµy thÓ hiÖn râ vÞ trÝ, diÖn tÝch, c¸c ®iÓm ®Æc tr­ng vµ tÝnh chÊt cña ®èi t­îng cÇn biÓu diÔn. - C¸c kÝ hiÖu kh«ng theo tû lÖ dïng ®Ó thÓ hiÖn vÞ trÝ ®Æc tr­ng, sè l­îng, chÊt l­îng cña ®èi t­îng, song kh«ng thÓ hiÖn diÖn tÝch, kÝch th­íc vµ h×nh d¹ng cña chóng theo tû lÖ b¶n ®å. KÝ hiÖu nµy lµm t¨ng kh¶ n¨ng nhËn biÕt trùc quan cña ng­êi sö dông b¶n ®å. - C¸c kÝ hiÖu nöa theo tû lÖ lµ lo¹i kÝ hiÖu dïng ®Ó thÓ hiÖn c¸c ®èi t­îng cã thÓ biÓu diÔn kÝch th­íc thùc mét chiÒu theo tû lÖ b¶n ®å cßn chiÒu kia dïng kÝch th­íc quy ­íc. 1.3. C¸c lo¹i hå s¬ ®Þa chÝnh, hå s¬ thöa ®Êt 1.3.1. C¸c lo¹i hå s¬ ®Þa chÝnh Hå s¬ ®Þa chÝnh lµ tµi liÖu cÇn thiÕt ®­îc lËp ra nh»m thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. Theo quan ®iÓm kü thuËt cã thÓ chia c¸c hå s¬ ®Þa chÝnh thµnh ba nhãm: - Nhãm thø nhÊt gåm c¸c tµi liÖu c¬ b¶n thÓ hiÖn tæng hîp c¸c th«ng tin phôc vô qu¶n lý ®Êt, chóng ®­îc sö dông th­êng xuyªn ®Ó qu¶n lý biÕn ®éng ®Êt ë c¸c cÊp. Tµi liÖu trong nhãm nµy gåm cã: -8- NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 10. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt  B¶n ®å ®Þa chÝnh hoÆc c¸c tµi liÖu ®o ®¹c ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ, h×nh d¹ng, kÝch th­íc vµ diÖn tÝch thöa ®Êt.  Sæ ®Þa chÝnh.  GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ së h÷u nhµ ë. - Nhãm thø hai gåm c¸c tµi liÖu phô trî kü thuËt cho yªu cÇu qu¶n lý ®Êt, hå s¬ gåm:  C¸c tµi liÖu gèc vÒ ®o ®¹c.  Sæ môc kª ®Êt.  B¶ng biÓu thèng kª diÖn tÝch ®Êt.  B¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt.  B¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt.  Tµi liÖu vÒ ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i ®Êt, ®Þnh gi¸ ®Êt.  Sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai. - Nhãm thø ba lµ c¸c tµi liÖu vÒ thñ tôc hµnh chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy lµm c¨n cø ph¸p lý ®Ó thµnh lËp c¸c tµi liÖu nhãm thø nhÊt, cã gi¸ trÞ tra cøu l©u dµi trong qu¶n lý ®Êt. Tµi liÖu nhãm nµy gåm cã:  Hå s¬ chñ sö dông ®Êt gåm c¸c giÊy tê do chñ sö dông ®Êt nép khi ®¨ng ký ®Êt ban ®Çu vµ khi ®¨ng ký biÕn ®éng ®Êt ®ai.  C¸c tµi liÖu thÈm tra xÐt duyÖt ®¬n cña cÊp x·, ph­êng.  C¸c quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn liªn quan ®Õn quyÒn cña ng­êi sö dông ®Êt nh­: QuyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt, quyÕt ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.  C¸c tµi liÖu kiÓm tra kü thuËt ®èi víi b¶n ®å vµ hå s¬ ®Þa chÝnh.  C¸c v¨n b¶n chÝnh s¸ch ®Êt ®ai, c¸c quy ph¹m, quy tr×nh kü thuËt.  Hå s¬ ®Þa giíi hµnh chÝnh, tµi liÖu quy ho¹ch sö dông ®Êt.  C¸c tµi liÖu thanh tra, gi¶i quyÓt tranh chÊp ®Êt ®ai ®· ®­îc c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. C¸c hå s¬ ®Þa chÝnh kÓ trªn ®­îc c¸c c¬ quan chuyªn m«n qu¶n lý ®Êt ®ai thµnh lËp vµ hoµn thiÖn dÇn dÇn trong qu¸ tr×nh qu¶n lý sö dông ®Êt. C«ng viÖc ®­îc b¾t ®Çu tõ ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh, ®¨ng ký ®Êt ban ®Çu vµ ®¨ng ký biÕn ®éng ®Êt. 1.3.2.C¸c lo¹i hå s¬ thöa ®Êt - Hå s¬ kü thuËt thöa ®Êt. Hå s¬ kü thuËt thöa ®Êt lµ mét tµi liÖu c¬ së phôc vô c«ng viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë vµ quyÒn së h÷a nhµ ë trong khu vùc ®« thÞ. Mçi thöa ®Êt ë sÏ lËp mét b¶n hå s¬ riªng. Hå s¬ nµy do ng­êi lµm c«ng t¸c -9- NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 11. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®Þa chÝnh cïng thùc hiÖn. Hå s¬ kü thuËt thöa ®Êt b¾t ®Çu ®­îc tËp hîp trong qu¸ tr×nh thµnh lËp b¶n ®å gèc tõ khi ®o vÏ ngoµi thùc ®Þa ®Õn biªn vÏ b¶n ®å in ra chÝnh thøc. Trong hå s¬ kü thuËt ph¶i thÓ hiÖn toµn bé sè liÖu liªn quan ®Õn thöa ®Êt nh­ tªn tê b¶n ®å, sè thöa, diÖn tÝch, lo¹i ruéng ®Êt, chñ sö dông, kÝch th­íc c¸c c¹nh, to¹ ®é gãc thöa, c¸c thöa tiÕp gi¸p. - GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ( GCNQSD§ ). GiÊy chøng nhËn QSD§ lµ chøng th­ ph¸p lý x¸c nhËn mèi quan hÖ hîp ph¸p gi÷a nhµ n­íc vµ ng­êi sö dông ®Êt, nã lµ c¨n cø ph¸p lý ®Ó gi¶i quyÕt mäi mèi quan hÖ vÒ ®Êt ®ai theo ph¸p luËt. Trong thùc tÕ qu¶n lý ®Êt cña nhµ n­íc ta hiÖn cho phÐp bèn lo¹i gi Êy chøng nhËn sau. + GCNQSD§ cÊp ®Õn tõng thöa ®Êt néi thµnh, néi thÞ x·, thÞ trÊn, ®Êt ë thuéc khu vùc n«ng th«n, ®Êt chuyªn dïng cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n. + GCNQSD§ cÊp cho hé gia ®×nh, trong ®ã cã ghi nhiÒu thöa ®Êt, loÞa nµy sö dông chñ yÕu cho ®Êt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp. + GCNQSD§ “ ®ång sö dông “, cÊp cho lo¹i ®Êt mµ mét thöa ®Êt cã nhiÒu chñ sö dông. + GCNQSD§ “ h¹n chÕ “ dïng cho lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp ch­a cã b¶n ®å ®Þa chÝnh chÝnh thøc. - Sæ môc kª ®Êt. Sæ ®­îc thiÕt lËp nh»m m ôc ®Ých liÖt kª tõng thöa ®Êt trong ph¹m vi ®Þa giíi hµnh chÝnh mçi x·, ph­êng, thÞ trÊn vÒ c¸c néi dung: Tªn chñ sö dông, diÖn tÝch, lo¹i ®Êt ®Ó ®¸p øng yªu cÇu tæng hîp thèng kª diÖn tÝch ®Êt ®ai, lËp vµ tra cøu c¸c lo¹i tµi liÖu HS§C mét c¸ch ®Çy ®ñ thu Ën tiÖn, chÝnh x¸c. Sæ môc kª lËp theo ®¬n vÞ hµnh chÝnh c¬ së lµ x·, ph­êng, thÞ trÊn; ®­îc së ®Þa chÝnh phª duyÖt. Sæ môc kª lËp thµnh ba bé l­u ë x· ( ph­êng ), huyÖn vµ tØnh. Sæ môc kª ®Êt ®­îc lËp ra tõ b¶n ®å ®Þa chÝnh vµ c¸c tµi liÖu ®iÒu tra ®o ®¹c ®· ®­îc chØnh lý sau khi xÐt duyÖt cÊp giÊy chøng nhËn vµ sö lý c¸c tr­êng hîp vi ph¹m ph¸p luËt ®Êt ®ai. - Sæ ®Þa chÝnh LËp sæ ®Þa chÝnh nh»m ®¨ng ký toµn bé diÖn tÝch ®Êt ®ai ®­îc nhµ n­íc giao quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c tæ chøc, c¸c hé gia ®×nh vµ c ¸ nh©n còng nh­ c¸c lo¹i ®Êtc ch­a giao, ch­a sö dông. Sæ sÏ ®¨ng ký ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ph¸p lý cña c¸c thöa ®Êt. Sæ ®­îc lËp trªn c¬ së ®¬n ®¨ng ký sö dông ®Êt ®· ®­îc xÐt duyÖt vµ ®­îc c«ng nhËn quyÒn sö dông theo ph¸p luËt. - 10 - NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 12. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt LËp sæ ®Þa chÝnh theo ®¬n vÞ x·, ph­êng, theo ph¹m vÞ ®Þa giíi hµnh chÝnh, do c¸n bé ®Þa chÝnh c¬ së thùc hiÖn. Sæ ph¶i ®­îc UBND x· vµ së ®Þa chÝnh duyÖt. Sæ ®Þa chÝnh lËp thµnh ba bé, l­u gi÷ ë ba cÊp x·, huyÖn, tØnh. - Sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai Sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt ®ai ®­îc lËp ra ®Ó theo dâi vµ qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh ®¨ng ký biÕn ®éng ®Êt, chØnh lý hå s¬ ®Þa chÝnh vµ tæng hîp c¸c b¸o c¸o thèng kª diÖn tÝch ®Êt ®ai theo ®Þnh kú. BiÕn ®éng ®Êt ®ai lµ nh÷ng thay ®æi c¸c yÕu tè cÇn qu¶n lý cña c¸c thöa ®Êt nh­ thay ®æi h×nh thÓ, diÖn tÝch, chia nhá hoÆc gép l¹i, thay ®æi chñ sö dông ®Êt, thay ®æi môc ®Ých sö dông. Mçi x· sÏ lËp mét bé sæ theo dâi biÕn ®éng, l­u tr÷ t¹i x· vµ do c¸n bé qu¶n lý ruéng ®Êt x· qu¶n lý. Sæ ®­îc lËp ngay sau khi hoµn thµnh ®¨ng ký ®Êt ®ai ban ®Çu. - Sæ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Sæ ®­îc lËp ra ®Ó c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo dâi viÖc xÐt duyÖt, cÊp giÊy chøng nhËn ®Õn tõng chñ sö dông ®Êt, qu¶n lý giÊy chøng nhËn ®· cÊp. Cã ba cÊp hµnh chÝnh lËp sæ theo dâi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ x·, huyÖn vµ tØnh. PhÇn lín ®Êt ®ai ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë lÇn ®¨ng ký ban ®Çu. C¸c giÊy chøng nhËn nµy ®­îc vµo sæ qu¶n lý cÊp c¬ së x·, ph­êng. CÊp huyÖn vµ tØnh chØ vµo sæ theo dâi cña m×nh nh÷ng GCN ®­îc cÊp do thÈm quyÒn cña chÝnh cÊp ®ã. - 11 - NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 13. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt Ch­¬ng 2 Quy tr×nh thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh I.1.C¸c ph­¬ng ph¸p trong thµnh lËp B¶n §å §Þa ChÝnh Trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ nhiÒu n¨m tiÕp theo, hai ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó ®o vÏ vµ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c vµ ph­¬ng ph¸p chôp ¶nh hµng kh«ng. 1.1. Ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c §©y lµ ph­¬ng ph¸p ®o vÏ trùc tiÕp ë ngoµi thùc ®Þa, lµ ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n nhÊt ®Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh tõ tû lÖ 1: 2000 ®Õn 1: 200. Ph­¬ng ph¸p nµy sö dông c¸c lo¹i m¸y kinh vÜ, th­íc d©y vµ mia hoÆc c¸c m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö. ViÖc ®o ®¹c ®­îc tiÕn hµnh trùc tiÕp ngoµi thùc ®Þa, sè ®o sÏ ®­îc sö lý b»ng c¸c phÇn mÒm ®Ó vÏ b¶n ®å. ViÖc sö dông c¸c phÇn mÒm ®å ho¹ ®Ó sö lý sè liÖu ®o trªn thùc ®Þa thµnh lËp sè rÊt thuËn tiÖn, cho ®é chÝnh x¸c kh¸ cao ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý ®Êt hiÖn nay. Quy tr×nh c«ng nghÖ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c. X©y dùng ph­¬ng ¸n kü thuËt ®o ®¹c thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh Thµnh lËp l­íi to¹ ®é ®Þa chÝnh c¬ së Thµnh lËp l­íi to¹ ®é ®Þa chÝnh cÊp 1,2 LËp l­íi khèng chÕ ®o vÏ §o vÏ chi tiÕt ngoµi thùc ®Þa Biªn vÏ b¶n ®å gèc ®Þa chÝnh §¸nh sè thöa, tÝnh diÖn tÝch. LËp hå s¬ kü thuËt thöa ®Êt - 12 - NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 14. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt ¦u ®iÓm: Ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c cã thÓ ®o trùc tiÕp ®Õn tõng ®iÓm chi tiÕt trªn ®­êng biªn thöa ®Êt, ®o nhanh, cã thÓ ®o c¶ trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi, ®é chÝnh x¸c cao. Nh­îc ®iÓm: Thêi gian ngo¹i nghiÖp nhiÒu, qu¸ tr×nh vÏ b¶n ®å thùc hiÖn trong phßng dùa vµo sè liÖu ®o vµ b¶n vÏ s¬ ho¹ nªn kh«ng thÓ quan s¸t trùc tiÕp ngoµi thùc ®Þa dÔ bá sãt c¸c chi tiÕt lµm sai lÖch c¸c ®èi t­îng cÇn thiÕt kÕ trªn b¶n ®å, gi¸ thµnh cao. 1.2. Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng ¶nh hµng kh«ng. §· tõ l©u ¶nh hµng kh«ng ®­îc sö dông réng r·i vµ hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh tõ tû lÖ nhá ®Õn tû lÖ lín. ¶nh hµng kh«ng cã ­u ®iÓm gióp chóng ta x¸c ®Þnh , thu thËp c¸c th«ng tin ®Þa vËt, ®Þa h×nh mét c¸ch nhanh chãng vµ kh¸ch quan. C¸c tiÕn bé khoa häc vµ kü thuËt cña c«ng nghÖ th«ng tin míi, dang nhanh chãng ®­îc sö dông réng r·i vµo c¸c ngµnh ®o ¶nh nªn viÖc thµnh lËp b¶n ®å ¶nh hµng kh«ng ®­îc tù ®éng kh¸ cao. ë nh÷ng vïng ®Êt n«ng nghiÖp Ýt bÞ ®Þa vËt vµ c©y cèi che khuÊt c¸c ®­êng biªn thöa ®Êt, bê ruéng thÓ hiÖn kh¸ râ nÐt trªn phim ¶nh hµng kh«ng. Do ®ã dïng ¶nh hµng kh«ng ®Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh ë vïng ®Êt n«ng nghiÖp lµ hoµn toµn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. øng dông ph­¬ng ph¸p nµy sÏ t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ ®Èy nhanh tèc ®é thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh trong ph¹m vi c¶ n­íc ¦u ®iÓm: Thêi gian tiÕp xóc ngoµi thùc ®Þa ng¾n, thêi gian lµm viÖc trong phßng t¨ng lªn lµm cho c«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å so víi ph­¬ng ph¸p ®o vÏ trùc tiÕp nhµn h¬n vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. §o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng ¶nh hµng kh«ng lµ mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn hiÖn nay ë viÖt Nam. Nh­îc ®iÓm: §é chÝnh x¸c b¶n ®å ®­îc thµnh lËp phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè cña tÊm ¶nh bay chôp nh­: §é gèi phñ cña mét d¶i ¶nh cÇn ®¶m b¶o - 13 - NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 15. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt theo quy ph¹m, ®é nÐt cña ¶nh, chÊt liÖu tÊm ¶nh, tû lÖ tÊm ¶nh bay chôp ngoµi ra cßn chÞu ¶nh h­ëng cña ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vµ ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh khi bay chôp. H¬n n÷a trong qu¸ tr×nh lµm viÖc trong phßng cßn nhiÒu sai sãt nhÇm lÉn trong viÖc ®o¸n ®äc còng nh­ cã nhiÒu sai sè trong khi ®Þnh vÞ tÊm ¶nh. C¸c ph­¬ng ph¸p thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh b»ng ¶nh hµng kh«ng 1. Ph­¬ng ph¸p phèi hîp 2. §o vÏ lËp thÓ trªn m¸y toµn n¨ng chÝnh x¸c 3. Ph­¬ng ph¸p gi¶i tÝch 4. Ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh sè Ph­¬ng ph¸p Ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh sè ®­îc m« t¶ theo s¬ ®å sau: Chôp ¶nh QuÐt ¶nh §o nèi khèng chÕ ¶nh N¾n ¶nh,lËp b×nh ®å ¶nh trùc giao Sè ho¸ néi dung b¶n ®å ®¹i chÝnh §iÒu vÏ ®èi so¸t, ®o vÏ bæ xung Biªn tËp, ®¸nh sè thöa, tÝnh diÖn tÝch - 14 - NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 16. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt Ph­¬ng ph¸p 1,2,3 ®­îc m« t¶ theo s¬ ®å sau: Chup ¶nh hµng kh«ng LËp l­íi khèng chÕ tr¾c ®Þa §o nèi khèng chÕ §o vÏ trªn m¸y §o vÏ trªn toµn n¨ng chÝnh T¨ng dµy khèng chÕ m¸y gi¶i tÝch x¸c ¶nh N¾n ¶nh §èi so¸t ®o vÏ §èi so¸t ®o vÏ bæ bæ sung sung trªn b¶n ®å LËp b×nh ®å giÊy Biªn tËp, ®¸nh §iÒu vÏ yÕu tè näi Biªn tËp, ®¸nh sè sè thöa, tÝnh dung b¶n ®å ®Þa chÝnh thöa, tÝnh diÖn diÖn tÝch tÝch Biªn vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh, ®¸nh sè thöa, tÝnh diÖn tÝch Ph­¬ng ph¸p Ph­¬ng ph¸p ®o vÏ Ph­¬ng ph¸p phèi hîp gi¶i tÝch trªn m¸y toµn n¨ng chÝnh x¸c 1.3 Kh¸i qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh Trong qu¸ tr×nh thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh b¾t ®Çu tõ c«ng ®o¹n lËp l­íi khèng chÕ ®Þa chÝnh, l­íi khèng chÕ ®o vÏ, ®o vÏ chi tiÕt, lËp hå s¬ kü thuËt thöa ®Êt ®Õn biªn tËp b¶n ®å ®Þa chÝnh gèc lµ do nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c ®o ®¹c thùc hiÖn, c«ng t¸c nµy ®­îc tiÕn hµnh phÇn lín ngoµi thùc ®Þa. C¸c c«ng ®o¹n tõ biªn tËp b¶n ®å ®Þa chÝnh, in b¶n ®å sÏ ®­îc thùc hiÖn ë néi nghiÖp. C¸c c«ng ®o¹n ®¨ng ký, thèng kª ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, chØnh söa néi dung b¶n ®å vµ l­u tr÷ hå s¬ ®¹i chÝnh lµ do nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®Þa chÝnh ë c¸c cÊp thùc hiÖn. Trong s¬ ®å c«ng nghÖ ph¶i ®¶m b¶o mét nguyªn t¾c chung lµ: Sau mçi c«ng ®o¹n ph¶i thùc hiÖn kiÓm tra nghiÖm thu th× míi thùc hiÖn c«ng ®o¹n tiÕp theo nh»m tr¸nh nh÷ng sai sãt, nhÇm lÉn. - 15 - NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 17. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh X©y dùng ph­¬ng ¸n kü thuËt ®o ®¹c thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh ChuÈn bÞ b¶n vÏ vµ c¸c t­ liÖu liªn quan Thµnh lËp l­íi c¸c cÊp §o vÏ chi tiÕt ngo¹i nghiÖp Thµnh lËp b¶n ®å gèc TiÕp biªn b¶n vÏ, ®¸nh sè LËp hå s¬ kü thöa, tÝnh diÖn tÝch thuËt thöa ®Êt In nh©n b¶n Biªn tËp b¶n ®å ®Þa chÝnh Giao diÖn tÝch thöa ®Êt cho c¸c chñ sö dông §¨ng ký, thèng kª, cÊp giÊy chøng nhËn QSD § Hoµn thiÖn b¶n ®å vµ hå s¬ ®Þa chÝnh, ký c«ng nhËn L­u tr÷, sö dông II.2. Quy tr×nh thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh II.2.1. ThiÕt kÕ l­íi ®Þa chÝnh cÊp 1,2 2.1.1.L­íi to¹ ®é Môc ®Ých c¬ b¶n cña viÖc thiÕt kÕ l­íi to¹ ®é ®Þa chÝnh cÊp 1, cÊp 2 lµ lµm t¨ng dµy ®iÓm khèng chÕ lµm c¬ së ®Ó ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®o vÏ, nh×n tæng thÓ vµo ®Þa h×nh khu ®o nhiÖm vô cña chóng ta lµ ph¶i thiÕt kÕ l­íi täa ®é ®Þa chÝnh cÊp 1 bao chïm toµn bé khu ®o vµ t¹o thµnh m¹ng l­íi c¬ së ®Ó ph¸t - 16 - NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 18. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt triÓn l­íi §Þa ChÝnh cÊp 2. L­íi to¹ ®é ®Þa chÝnh cÊp 2 lµ l­íi ph¸t triÓn trªn c¬ së l­íi §Þa ChÝnh cÊp 1 chªm dµy ®­îc tr¶i ®Òu, bè trÝ kh¾p khu vùc ®o vÏ. L­íi ®­îc thiÕt kÕ dùa vµo c¸c quy ®Þnh trong quy ph¹m vµ c¸c chØ tiªu c¬ b¶n trong thiÕt kÕ. Víi mËt ®é t­¬ng ®èi dµy bao trïm toµn khu ®o t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®o vÏ vµ ®o vÏ chi tiÕt. §iÓm gèc cña ®­êng chuyÒn cÊp 1 lµ c¸c ®iÓm to¹ ®é Nhµ n­íc h¹ng 3 hoÆc ®iÓm ®Þa chÝnh c¬ së trë lªn. §iÓm gèc cña ®­êng chuyÒn cÊp 2 lµ c¸c ®iÓm to¹ ®é Nhµ n­íc h¹ng 4 hoÆc ®iÓm ®Þa chÝnh cÊp 1 trë lªn. C¸c yªu cÇu kü thuËt c¬ b¶n cña ®­êng chuyÒn ®Þa chÝnh cÊp 1,2 quy ®Þnh trong b¶ng sau. ChØ tiªu kü thuËt STT C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña ®­êng chuyÒn CÊp 1 CÊp 2 1 ChiÒu dµi ®­êng chuyÒn kh«ng lín h¬n 4 km 2,5 km 2 Sè c¹nh kh«ng lín h¬n 10 15 3 ChiÒu dµi tõ ®iÓm khëi tÝnh ®Õn ®iÓm nót hoÆc gi÷a hai ®iÓm nót kh«ng lín h¬n 2,5 km 1 km 4 ChiÒu dµi c¹nh ®­êng chuyÒn : - Lín nhÊt 1000 m 400 m - Nhá nhÊt 200 m 60 m - Trung b×nh 400 m 200 m 5 Sai sè trung ph­¬ng ®o gãc kh«ng lín h¬n 5" 10" 6 Sai sè trung ph­¬ng ®o c¹nh kh«ng lín 1/ 50000 _ h¬n 0,012 m 0.012 m - §èi víi c¹nh d­íi 500 m 7 Sai sè giíi h¹n khÐp gãc ®­êng chuyÒn ( n lµ sè gãc trong ®­êng chuyÒn hoÆc sè 10" n 20" n vßng khÐp ) 8 Sai sè khÐp giíi h¹n t­¬ng ®èi fs/ [s] 1/ 15000 1/ 10000 §èi víi khu vùc chØ ®o vÏ b¶n ®å ®Þa chÝnh tû lÖ 1/ 1000 vµ nhá h¬n, khu vùc n«ng th«n, khu d©n c­ miÒn nói th× c¸c yÕu tè (1) (2) (3) trong b¶ng trªn ®­îc t¨ng lªn 1,5 lÇn, c¸c yÕu tè (8) ®èi víi cÊp 1/ 5000. Khi chiÒu dµi ®­êng chuyÒn cÊp 1 ng¾n h¬n 600 m, cÊp 2 ng¾n h¬n 400 m th× sai sè khÐp tuyÖt ®èi kh«ng lín h¬n 0,04 m. Gãc trong ®­êng chuyÒn cÊp 1,2 th­êng ®o b»ng c¸c m¸y kinh vÜ quang häc, kinh vÜ ®iÖn tö, toµn ®¹c ®iÖn tö cã ®é chÝnh x¸c 1"- 5" nh­ m¸y Theo - 17 - NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 19. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt 010 (A,B ), T2, DT2, SET (1,2,3), T1610, TC1600, DT5, Geod310....NÕu tr¹m ®o cã tõ 3 h­íng trë lªn ph¶i ®o toµn vßng. Sè lÇn ®o gãc theo quy ®Þnh trong b¶ng sau. Sè lÇn ®o STT Lo¹i m¸y CÊp 1 CÊp 2 1 M¸y cã ®é chÝnh x¸c ®o gãc 1 Theo 010 (A,B ), T2, SET (1,2) 4 2 2 M¸y cã ®é chÝnh x¸c ®o gãc 3"- 5": 6 4 DT5,SET 3,4(B,C)... Khi ®o gãc, vÞ trÝ bµn ®é trong c¸c lÇn ®o ®­îc ®Æt theo c«ng thøc P = 1800/ n. 0 Trong ®ã: n lµ sè lÇn ®o C¸c h¹n sai khi ®o gãc quy ®Þnh trong b¶ng sau: STT C¸c yÕu tè trong ®o gãc H¹n sai 1 Sè chªnh trÞ gi¸ gãc gi÷a c¸c lÇn ®o 8 2 Sè chªnh trÞ gi¸ gãc gi÷a c¸c nöa lÇn ®o 8 3 BiÕn ®éng 2C trong mét lÇn ®o 12 4 Sai sè khÐp vÒ h­íng më ®Çu 8 5 Sè chªnh trÞ gi¸ h­íng c¸c lÇn ®ã sau quy “0” 8 C¹nh ®­êng chuyÒn cÊp 1,2 chñ yÕu ®­îc ®o b»ng m¸y ®o xa ®iÖn tö c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu kü thuËt cña l­íi vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ ®Ó lùa chän m¸y ®o cho phï hîp. §é chÝnh x¸c cña m¸y ®o xa ®iÖn tö ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Ms = ± ( a+b .106D ) mm Trong ®ã: D lµ kho¶ng c¸ch a,b lµ c¸c h»ng sè cña m¸y C¹nh ®­êng chuyÒn cÊp 1,2 ®­îc ®o 3 lÇn riªng biÖt, kÕt qu¶ lÊy trung b×nh. Sè chªnh c¸c sè ®äc c¹nh kh«ng qu¸ lµ 2a ( a lµ h»ng sè cña m¸y ). Khi ®o c¹nh ph¶i ®o nhiÖt ®é, ¸p xuÊt ®Ó tÝnh sè c¶i chÝnh. Tr­êng hîp kh«ng ®o ®­îc c¹nh ngang th× ph¶i ®o gãc nghiªng hoÆc chªnh cao hai ®Çu c¹nh ®Ó tÝnh chuyÓn c¹nh nghiªng vÒ c¹nh ngang. L­íi to¹ ®é ®Þa chÝnh ph¶i ®­îc b×nh sai chÆt chÏ. Khi tÝnh to¸n vµ trong kÕt qu¶ cuèi cïng gãc lÊy ch½n ®Õn gi©y, to¹ ®é vµ ®é cao lÊy ®Õn mm. 2.1.2. L­íi ®é cao - Sau khi ta thiÕt kÕ xong l­íi mÆt b»ng ta tiÕn hµnh thiÕt kÕ l­íi ®é cao. §Ó x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh lín th× ®é cao cña c¸c ®iÓm gèc lµ rÊt quan - 18 - NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
 20. §å ¸n tèt nghiÖp Tr­êng ®¹i häc má - ®Þa chÊt träng. V× vËy ta x©y dùng l­íi ®é cao, ®o nèi ®é cao gi÷a c¸c ®iÓm h¹ng cao víi c¸c ®iÓm §Þa ChÝnh cÊp 1, cÊp 2. - C¬ së ®o nèi ®é cao cho c¸c ®iÓm ®Þa chÝnh cÊp 1,2 lµ c¸c ®iÓm ®é cao h¹ng 4 Nhµ n­íc trë lªn. - ChiÒu dµi ®­êng ®é cao h¹ng 4 vµ kü thuËt ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng sau: ChiÒu dµi ®­êng (km) STT Lo¹i ®­êng ®é cao H¹ng 4 Kü thuËt 1 §­êng ®¬n 16 - 20 8 2 Gi÷a ®iÓm gèc vµ ®iÓm nót 9 - 15 6 3 Gi÷a hai ®iÓm nót 6 - 10 4 Tr­êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ thiÕt kÕ ®­êng “ treo” víi chiÒu dµi kh«ng qu¸ 8 km ®èi víi h¹ng 4 vµ 4 km ®èi víi kü thuËt. §­êng “ treo” ph¶i ®o ®i vµ ®o vÒ. M¸y dïng trong ®o ®é cao lµ c¸c m¸y thuû chuÈn cã ®é phãng ®¹i 20x trë lªn, gi¸ trÞ kho¶ng chia èng thuû chuÈn g¾n trªn èng kÝnh lµ 45"/ 2mm. Dïng mia hai mÆt kho¶ng chia 1cm ®èi víi h¹ng 4. §èi víi thuû chuÈn kü thuËt cã thÓ ding c¶ mia mét mÆt kho¶ng chia 1cm hoÆc 2cm. Khi ®o thuû chuÈn h¹ng 4 vµ thuû chuÈn kü thuËt ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh trong b¶ng sau ®©y: C¸c chØ tiªu STT H¹ng môc H¹ng 4 Kü thuËt 1 ChiÒu dµi tia ng¾m trung b×nh 100 m 120 m Dµi nhÊt 150 m 200 m 2 Sè chªnh kho¶ng c¸ch tõ m¸y ®Õn 2 mia kh«ng qu¸ 5m 5m TÝch luü kh«ng qu¸ 10 m 50 m 3 Sè chªnh vÒ chªnh cao mÆt ®en, mÆt ®á hoÆc chªnh cao gi÷a hai lÇn ®o trªn cïng 7 mm 7 mm mét tr¹m m¸y kh«ng qu¸ 4 Sai sè khÐp ®é cao gi÷a 2 ®iÓm h¹ng cao hoÆc gi÷a ®o ®i vµ ®o vÒ ®­êng “ treo” - 20 mm L -50 mm L 5 Sai sè khÐp ®é cao ®èi víi tr­êng hîp sè tr¹m ®o trªn 1km tõ 16 trë lªn ë h¹ng 4 - 5 mm n -10 mm n vµ 25 trë lªn ë ®o cao kü thuËt - 19 - NguyÔn Thµnh Qu©n Tr¾c ®Þa B_K47
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2