intTypePromotion=3

Đề tài triết học " Lý luận của N.Ia.Đanhilevxki về các loại hình văn hoá - lịch sử và ý nghĩa của nó trong sự phát triển xã hội ngày nay "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
4
download

Đề tài triết học " Lý luận của N.Ia.Đanhilevxki về các loại hình văn hoá - lịch sử và ý nghĩa của nó trong sự phát triển xã hội ngày nay "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGUYỄN HUY HOÀNG – Lý luận của N.Ia.Đanhilevxki về các loại hình văn hoá - lịch sử và ý nghĩa của nó trong sự phát triển xã hội ngày nay. - N.Ia. Danilevsky’s Theory of Historical-Cultural Types and Its Significance for Social Development Nowadays

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài triết học " Lý luận của N.Ia.Đanhilevxki về các loại hình văn hoá - lịch sử và ý nghĩa của nó trong sự phát triển xã hội ngày nay "

  1. TRI T HOC, S 7 (218), THANG 7 - 2009 LY LU N CUA N.Ia. ANHILEVXKI V CAC LOAI H NH V N HOA - L CH S VA Y NGH A CUA NO TRONG S PHAT TRI N XA H I NGAY NAY NGUY N HUY HOANG(*) Bai vi t c p n m t trong nh ng cach ti p c n v n hoa, v n minh, o la ly lu n cua N.Ia. anhilevxki v cac loai h nh v n hoa - l ch s trong cu n “N c Nga va ch u u”. N.Ia. anhilevxki gat bo nh ng quan ni m v m t tuy n ng duy nh t trong s phat tri n cua nh n loai, gat bo t t ng cho r ng l ch s la m t s ti n b kh ng ng ng cua m t ly tr chung nao o. anh gia cao quan i m ly lu n o cua N.Ia. anhilevxki, song tac gia bai vi t cho r ng, trong b i canh toan c u hoa hi n nay, s k t h p ch t che gi a cach ti p c n h nh thai kinh t - xa h i v i cach ti p c n v n hoa, v n minh se la ph ng cach t t nh t giai quy t nh ng v n ma th c ti n ang vach ra. 1. Trong b i canh toan c u hoa ngay Weber a ch ra r ng, v n hoa va t n giao a gi m t vai tro quan trong nh th nao nay, nh ng v n v n hoa, v n minh trong s h nh thanh chu ngh a t ban. Co ngay cang tr n n g n gui va c p thi t v i th noi, ch nh Max Weber a gop ph n i s ng con ng i. Tr n b nh di n ly kh ng nho trong vi c h nh thanh n n cach lu n, cach ti p c n v n hoa, v n minh ti p c n v n minh. Tuy nhi n, nh ng bi n ngay cang lan truy n r ng rai va thu hut chuy n cua i s ng cung v i l ch s phat s quan t m cua kh ng t cac hoc gia. S tri n ly lu n lai cho chung ta th y r ng, l ng n ph m v v n nay c d ch ra kh ng n n v i va kh ng nh cai nay ma ti ng Vi t trong th i gian g n y a cho phu nh cai kia. th y ro i u o. V du, Alvin Toffler v i Ngay nay, kh ng t cac nha nghi n t song th ba; Samuel P.Huntington c u, tr c ti n phai k n V.X.Stropin — v i S va cham cua cac n n v n minh; nguy n Vi n tr ng Vi n tri t hoc Nga, Thomas L.Friedman v i Chi c Lexus va cho r ng phai k t h p ca hai cach ti p c n liu, Th gi i ph ng; Dominique cy n u tr n th m i hy vong t m ra c Wolton v i Toan c u hoa v n hoa;… ph ng cach giai quy t nh ng v n Cach ti p c n v n minh v i l ch s m i, c p bach trong cu c s ng ngay nay. kh ng phai m i xu t hi n, ma a co ti n H n n a, cung theo V.X.Stropin, ngay , a h nh thanh va phat tri n t l u. trong di san ly lu n cua C.Mac, chung ta V i cach ti p c n h nh thai, C.Mac ch ra cung co th th y ca h nh dang cua cach r ng, ph ng th c san xu t la n n tang, ti p c n v n minh. T t nhi n, o la m t la c s ha t ng i s ng xa h i t n tai ph ng h ng nghi n c u kha hay va oi va phat tri n. B T ban s cua ng hoi m t s u t th ch h p. Nh ng, tr c ch nh la s lu n ch ng khoa hoc cho quan ti n, n cv i tai o, t nhi u, ni m nh n th c duy v t l ch s , cho cach chung ta phai t m hi u v c i ngu n va s ti p c n h nh thai kinh t - xa h i. T m t h nh thanh cua ti p c n v n minh. h ng khac, trong N n ao c Tin lanh (*) Ti n s , Tr ng phong Tri t hoc v n hoa, Vi n va tinh th n cua chu ngh a t ban, Max Tri t hoc, Vi n Khoa hoc xa h i Vi t Nam. 54
  2. LY LU N CUA N.IA. ANHILEVXKI V CAC LOAI H NH... Trong cac c ng tr nh nghi n c u hi n c u khoa hoc, v n ph ng phap lu n nay, h u nh moi ng i u cho r ng, gi m t vai tro quy t nh c bi t. Trong anhilevxki, Spengler, A.Toynbee va N c Nga va ch u u, anhilevxki a Le nchiev la b n nha khoa hoc a t dung ly lu n h u c lam c s ph ng n n mong cho cach ti p c n v n minh. phap lu n x y d ng khai ni m “cac loai Nh ng, y, chung t i ch cp n h nh v n hoa - l ch s ”. V th , tr c khi N.Ia. anhilevxki (28/11/1822 — c p n nh ng n i dung cu th trong ly 7/11/1885) — nha tri t hoc Nga c coi la lu n cua anhilevxki, vi c t m hi u c s m t trong nh ng ng i khai sinh ra cach ph ng phap lu n cua no la i u c n ti p c n v n hoa, v n minh. thi t. 2. Trong di san phong phu va s Co th noi, trong tri t hoc cung nh cua N.Ia. anhilevxki, N c Nga va ch u trong xa h i hoc va l ch s , anhilevxki la u co m t v th c bi t. Trong c ng ng i k tuc va phat tri n ly lu n h u c . tr nh c ao nay, N.Ia. anhilevxki mu n Theo ng, ph ng phap lu n cua “c th ” em lai m t l c mi x y d ng l ch cho phep tao n n c u truc th gi i quan s . ng a gat bo nh ng quan ni m v phi m u thu n th u hi u t nhi n va m t tuy n ng duy nh t trong s phat xa h i nh m t ph n cua th gi i th ng tri n cua nh n loai, gat bo t t ng cho nh t r i t o, rut ra nh ng quy lu t hoat r ng l ch s la m t s ti n b kh ng ng va phat tri n cua chung. D a vao cai ng ng cua m t ly tr chung nao o. Theo c goi la “nguy n t c h nh thai hoc”, ng, ch t n tai nh ng n n v n minh ri ng ng xem xet h th ng ly lu n ang th ng bi t, s phat tri n cua cac loai h nh v n tr trong khoa hoc l ch s luc o va cho hoa - l ch s ri ng bi t. K t lu n chu y u r ng, no ho c la nh n tao, ho c la t cua cu n sach la, th gi i Xlav kh ng nhi n. ng h ng u ti n, theo c n nh i m i va canh t n nh n anhilevxki, la nh n tao a th hi n d u loai, t m th y cach giai quy t l ch s n anh h ng t duy t bi n cua Hegel cho toan nh n loai, ma no ch la m t loai n n m h nh phat tri n cua ch u u v n h nh v n hoa - l ch s c bi t t n tai cung th ng c xem la ph quat. Ng c lai, v i cac loai h nh v n hoa - l ch s t ng ng h ng th hai lai c g ng giai th ch ng khac. Phai th a nh n r ng, cach qua tr nh l ch s v i t nh khach quan t i giai quy t nay a kh c phuc c nhi u a, h nh dung no nh m t t p h p cac kho kh n trong khoa hoc l ch s va v n h nh thai sinh hoat a c ca t nh hoa con gi nguy n t nh c p bach cho n t n s u s c, nh s a dang cua cac d n t c ngay nay. Hoc v n uy n bac cua tac gia ang t n tai m t cach c ao va c xac cung nh ng tri th c v khoa hoc l ch s c nh b i nh ng nh n t , nh ng ng l c ai va c n ai, v kinh t , xa h i hoc, d n v n co cua m nh. Noi cach khac, ilp t c hoc, ch nh tr hoc va v n hoc a gop v i ph ng phap lu n t bi n, tr u t ng ph n kh ng nho trong vi c d n d t ng i cua Hegel, anhilevxki a a ra m t t i k t lu n o. Co th noi, ly lu n v cac ph ng th c giai th ch l ch s hoan toan loai h nh v n hoa - l ch s cua anhilevxki khac: t nh ng i t ng cu th , th ng la s khai m cho cach ti p c n v n minh qua vi c i chi u va so sanh t ng quan v i l ch s . v i nhau, d n t i vi c giai th ch l ch s Chung ta u bi t r ng, trong nghi n toan th gi i noi chung. Cu th la, h 55
  3. NGUY N HUY HOANG th ng nh n tao - tr u t ng, trong khi t v i c th s ng toan th gi i. V v y, t t giai th ch l ch s , a ra “m t k hoach ca “cac t ch c”, n u chung d ng nh co th ng nh t”, “m t s i ch d n ng duy khac bi t th i u o kh ng phu thu c vao nh t trong s phat tri n cua nh n loai” va v tr cua chung trong tr nh t , ng c p, tao n n m t n n v n minh chung duy ma ch theo “ngu n g c v t ly” cua chung nh t; trong khi o, h th ng t nhi n lai la “nh ng n c thang khac nhau cua cung xu t phat t s t n tai cua cac n n v n m t c th ”. Nh v y, t nhi n noi chung minh ri ng bi t c phat tri n m t cach bao g m tinh th n th gi i nh kh i n i tai va t t nhi n la, trong s t ng tac nguy n va ban ch t cua m nh la ai vu qua lai v i nhau. tru, con t t ca cac c th s ng nh ng n c Nga, ly lu n h u c a co m t qua thang khac nhau lai tuy vao s phong tr nh l ch s l u dai, bao trum su t th ky chi u cua cai tuy t i la ti u vu tru, la XIX va gi c anh h ng l n trong su t cac c quan cua ai vu tru. th ky XX. Nguy n t c h u c a anh C ng tr nh N c Nga va ch u u c h ng va tac ng n tri t hoc cua bt u t nh ng suy t cua tac gia v Berdiaev, n suy t cua Vernadsky, n m i quan h cua ch u u v i n c Nga, va nh ng t t ng c ban cua “chu ngh a vu ng c lai. Tac gia a t c u hoi: “Tai sao tru Nga”. Co th noi, tri t hoc Schelling la ch u u lai thu ch v i n c Nga?”. th c i ngu n tr c ti p cua c s ph ng phap ky XIX, n c Nga a ch ng c u ch u u lu n nay. Ban th n Schelling a k th a, khoi Nap leon va em lai t do cho no y phuc h i va phat tri n cach hi u th gi i sao? N c Nga cung a c u n c Phap v i t cach m t ch nh th s ng ng a khoi s x u xe cua ch u u, a c u n c c nay sinh t th i C ai va c duy Ao khoi s sup t n cung. Nh ng, tr qua th i Trung c . Ph n chia s t n tai “ng i ta ch ng bao gi giang giai nh ng cua th gi i thanh cai h u c va cai v c , bai hoc l ch s nay”. Ch u u tin r ng Schelling a l y cai h u c , cai s ng ng n c Nga la “m t qu c gia hi u chi n lam cai th nh t, cai kh i nguy n va xem kh ng l ”, la m t qu c gia th ng xuy n cai s ng ng nay la cai th hi n tr c ti p m r ng lanh th cua m nh nh nh ng ban ch t cua tinh th n th gi i — cai tuy t cu c chi n tranh x m l c. N c Nga i. Va ng c lai, ng xac nh cai ch t, cung la “ngon l a cua anh sang va t do”. cai v c la cai s ng ng a b n, la anhilevxki a ph n t ch c n ke nh ng cu c s ng a b ki t qu . Cai ph quat v n vn o va k t lu n r ng, ch u u co moi n i, nh ng trong nh ng m c kh ng ch kh ng hi u n c Nga, ma th m t ch c c hay ti m n ng khac nhau, “cai ch con kh ng mu n hi u. ng a ch ra kh i nguy n s ng ng” la ban ch t cua c nh ng net c ao cua a ly cung v n hoa th s ng th gi i bao g m nh ng b ph n - l ch s cua ch u u va cho r ng, n c t ch h p - cac c quan ma m i m t trong Nga kh ng th tranh khoi vi c ch u u chung, n l t m nh, lai la c th s ng hoa. Song, ng i ch u u a sai l m khi ri ng bi t. Theo tr nh t t n gian n t cho m nh a tao n n m t n n v n hoa ph c tap, t cai n nh t n cai chung va hoan thi n nh t va t t nh nh t ma gi cai ph quat, m i c quan — c th y lai la y, cac n c khac ch c n noi theo va ph m t s t n tai ri ng bi t, ca nh n, la m t bi n. Theo anhilevxki, th t ra, ch u cai g o nguy n ven, duy nh t va t ng u, ng i ta a kh ng chu y n ba v n 56
  4. LY LU N CUA N.IA. ANHILEVXKI V CAC LOAI H NH... : 1/ Ti n b co kha n ng xu t hi n ca anhilevxki a xem xet m i t ng quan ngoai con ng a c h nh thanh b i ai gi a cai chung cua nh n loai (toan nh n o; 2/ C n phai quy nh m t cach ch nh loai) v i cai d n t c (qu c gia) va kh ng xac cai g c xem la ti n b , cai g kh ng nh r ng, cai qu c gia (d n t c) thu c v c xem la ti n b ; 3/ Cac h nh th c cai chung toan nh n loai, cung nh cac ch nh tr c h nh thanh b i m t d n t c ph ph ng giao nhau va ch nh s giao cu th la s t hao cua ch nh d n t c nay. nhau nay a tao n n quang tr ng ma Nh v y, m t h th ng nh n tao (san n l t m nh, trong quan h v i cac ph ph m cua ly tr ) ma kh ng phai la h ph ng, quang tr ng nay ch la m t th ng t nhi n (doi theo cac s ki n) ang ph n tao n n chung va thu c v t t ca cac ng tr trong l ch s . anhilevxki kh ng ph ph ng nh nhau. Do v y, co th nh r ng, vi c ph n ky l ch s th i ng tac ng t i toan nh n loai, c n phai s a la kh ng th ch h p, kh ng n n chia l ch s ch a ph cua m nh theo m t k hoach thanh c ai, trung c , c n ai, v.v.. ri ng ma kh ng ung cham t i quang tr ng chung. Theo t t ng cua an- Ti n b kh ng phai la m t ng th ng tuy n t nh, ma no c ph n ra hilevxki, m t n n v n minh toan nh n theo cac ki u t ch c c c tr ng b i loai la ly t ng kh ng at c. s a dang va s hoan thi n cua cac h nh Cac loai h nh v n hoa - l ch s v n co th c co nh ng n c thang va s t ng trong m nh nh ng quy lu t v n ng va tr ng ri ng cua m nh. Kh ng co m t n n phat tri n c bi t. anhilevxki a ch ra v n minh chung toan nh n loai. n m quy lu t nh th (2) va danh h n m t anhilevxki ngh xem xet l ch s va ch ng xem xet chung. ti n b qua cac loai h nh v n hoa - l ch s . - Quy lu t 1: M t b lac hay m t gia ng vi t: “Nh v y, h th ng t nhi n cua nh b t ky cua cac d n t c c c tr ng l ch s c n phai n m trong s khac bi t b i ng n ng ri ng bi t hay m t nhom cua cac loai phat tri n v n hoa - l ch s ” ng n ng g n gui v i nhau m t cach t va “cac loai v n hoa - l ch s nay, hay nguy n… tao thanh m t loai h nh v n hoa nh ng n n v n minh c ao, c s c nay - l ch s c ao. cx p t theo tr nh t th i gian nh - Quy lu t 2: m t n n v n minh sau: 1/ Ai C p; 2/ Trung Qu c; 3/ Atxiri — v n thu c v m t loai h nh v n hoa - l ch Vavilon — Phinhitxki; 4/ n , 5/ Iran; 6/ s co th nay sinh va phat tri n, c n phai Do thai; 7/ Hy Lap, 8/ La Ma; 9/ Aravixki; sao cho cac d n t c v n thu c v no c 10/ Giecmanh — R man, hay la ch u u. s dung s c l p v i ch nh tr . Con co th li t k th m vao danh sach hai - Quy lu t 3: C s n n tang v n minh loai h nh ch u My: M chxich va P ru a cua m i m t loai h nh v n hoa - l ch s b di t vong va kh ng k p hoan thi n s kh ng c trao truy n cho cac d n t c phat tri n cua m nh”(1). cua loai h nh khac. M i m t loai h nh Ti p o, anhilevxki chia cac loai c tao ra trong s anh h ng t nhi u h nh k tr n thanh hai loai: loai k th a cua nh ng n n v n minh xa la, t n tai (Ai C p, Hy Lap, La Ma) va loai bi t l p tr c hay cung th i v i no. (Trung Qu c, n ). ch ng minh (1) N.Ia. anhilevxki. N c Nga va ch u u. r ng s phat tri n cua nh n loai trai qua Matxc va, 1991, tr.87-88. cac loai h nh v n hoa - l ch s tr n, (2) Xem: N.Ia. anhilevxki. S d., tr.91-92. 57
  5. NGUY N HUY HOANG - Quy lu t 4: N n v n minh cua m i m t b i canh m i — b i canh toan c u hoa. loai h nh v n hoa - l ch s ch at t i s Trong b i canh y, cung v i bi t bao tron ven, s a dang va s phong phu khi nh ng s ki n l n xay ra, m i m t qu c va ch khi cac nh n t d n t c hoc tao gia, m i m t d n t c lai lu n t hoi: x y thanh no tr n n a dang, ch khi chung d ng va phat tri n xa h i nh th nao se kh ng b h p thu b i m i muc ch y? Trong s ch t ch i cua trai t be ch nh tr tao thanh li n bang hay m t nho, s va cham va ung cua tham h th ng ch nh tr qu c gia. vong va ca t nh cua cac qu c gia, d n t c - Quy lu t 5: Qua tr nh phat tri n cua khac nhau kh ng ch trong ly lu n ma ca cac loai h nh v n hoa - l ch s ngay cang trong i s ng hi n th c hang ngay la gi ng v i c y l u n m ma chung th i ky i u hi n nhi n. m t m c nao o, co tr ng thanh keo dai kh ng xac nh, th noi, toan c u hoa th c ch t la s phat nh ng th i ky tr hoa va k t trai lai t ng tri n va banh tr ng cua n n kinh t th i ng n va lai lu n lam can ki t s c s ng tr ng t ban chu ngh a cp toan cua chung. c u. Cung v i lan song c ng nghi p hoa, Ch nh nh ng quy lu t nay a am hi n ai hoa manh me la nh ng tham bao cho s k t t p lai cua cac hi n t ng vong nh t th hoa moi m t cua toan th l ch s tr n n ung n va tu n theo cac gi i th ng tr toan c u cua m t vai quy lu t cua h th ng t nhi n. Cung c ng qu c. Cung v i o, chi n tranh, ch nh v th , s phat tri n cua nh n loai khung b … a lam ng i ta nh n kh ng th i theo m t con ng nao khac anhilevxki trong nh ng h i ngh , nh ng b ng cach th ng qua s phat tri n cua cac di n an v di san ly lu n cua qua kh . loai h nh v n hoa - l ch s c ao t ng Khac v i cach ti p c n h nh thai kinh ng v i cac b t c v ai. t - xa h i la cach ti p c n cho r ng, theo 3. Ngay t khi m i c c ng b , N c nh ng quy lu t n i tai b n trong cua n n Nga va ch u u cua N.Ia. anhilevxki a san xu t t ban chu ngh a, theo m c xa lam d y l n nh ng y ki n va thai khac h i hoa ngay cang t ng cua san xu t hang nhau. N u nh Xtarakhov va Le nchiev hoa, nh t nh se xu t hi n m t n n v n h n hoan ti p nh n no, th Xaloviev lai minh chung cua nh n loai (b i san xu t ph phan va mu n bac bo. Xaloviev a goi v t ch t a th ng nh t th tr c sau g ly lu n cua anhilevxki la “ly lu n cua san xu t tinh th n cung phai th ng nh t loai bo sat”, bu c t i ly lu n nay lam nhen theo), cach ti p c n v n hoa, v n minh lai nhom nh ng m i b t hoa, hi m kh ch gi a chu y t i ban s c v n hoa cua m i loai cac d n t c. R t cu c th ly lu n cua h nh v n hoa - l ch s . Theo nh ng ng i ung h cach ti p c n nay, kh ng co s anhilevxki chu y mu n noi g ? phat tri n tuy n t nh cua l ch s , kh ng co anhilevxki hoan toan kh ng ch ng lai nh ng gia tr chung, ma ch co nh ng loai ch u u, ma ch mu n ch ng lai chu h nh v n hoa - l ch s khac bi t cung nhau ngh a ch u u trung t m, ch ng lai s t n tai v i nh ng s c thai ri ng bi t cua quy luy va b t ch c ch u u. Theo ng, m nh. T t nhi n, gi a cac loai h nh nay t i l i l n nh t la vi c anh m t ban s c v n t n tai nh ng m i quan h qua lai ch cua d n t c. T nh ng n m cu i th ky XX t i nay, kh ng phai la c l p nhau hoan toan. H u s phat tri n cua nh n loai a b c vao h t cac nha nghi n c u v n nay u cho 58
  6. LY LU N CUA N.IA. ANHILEVXKI V CAC LOAI H NH... r ng, anhilevxki, v i ly lu n v loai h nh a cho th y kh ng t nh ng minh ch ng v v n hoa - l ch s , a t n n mong cho vi c k t h p thanh c ng cai c thu v i cai cach ti p c n v n hoa va v n minh. Ch nh ph quat, cai ban s c v i cai hi n ai, cai tr n c s nay, Spengler, A.Toynbee, d n t c v i cai th i ai. V du, cu c cai cach Le nchiev, Friedman, Huntington, cua vua Pi t nh t cua n c Nga v i Fukuyamar, v.v. a ti p tuc phat tri n ph ng ch m c ng nghi p hoa nh ng v n cach ti p c n nay cho t i ngay nay. Hang gi truy n th ng va phong tuc t p quan c loat cac c ng tr nh cua cach ti p c n nay truy n Nga; kh u hi u c ng ngh ph ng a c c gia Vi t Nam bi t n nh T y v i v n hoa truy n th ng cua Nh t tr n a c p. Cach ti p c n v n hoa, v n Ban; cach mang Vi t Nam i t th ng l i minh nh c nh m i d n t c ch co chay nay t i th ng l i khac cung la nh lu n bi t theo nh ng cai c goi la m i me, la hi n k t h p hai ngon c d n t c va th i ai... Trong s phat tri n cua xa h i ngay ai ma anh m t ban s c v n hoa cua d n nay, kh ng t nh ng suy t cua t c m nh. M t ban s c la kh ng con t anhilevxki a hoa nh p vao chu ngh a qu c, kh ng con qu h ng. M t g c r th a v n hoa (multiculturalism). V i chu se kh ng bi t i v u trong t ng lai. ngh a a v n hoa, cac n n v n hoa u Vn t ra y la, li u co th gi g n b nh ng, kh ng co s cao th p, kh ng co c ban s c va phat huy no trong i u s ng hoa, ma ch co s t ch h p, ch co ki n toan c u hoa ngay nay? s th ng nh t trong a dang. Cac n n v n Nh ng, cung ch nh ti p c n v n hoa, hoa khac bi t nhau u co quy n t n tai va v n minh lai cho th y r ng, chung ta phat tri n trong nh ng i u ki n xa h i kh ng n n c c oan hay tuy t i hoa ban xac nh. Ch nh trong s th ng nh t ma s c cua v n hoa d n t c. Ban s c cung phai a dang y, m i n n v n hoa u t m cach lu n v n ng va phat tri n. Ch nh phep lam cho m nh phong phu h n, ban s c h n bi n ch ng macx t cung a kh ng nh nh co nh ng giao ti p va i thoai v i cac r ng, cac pham tru cai chung, cai ph quat n n v n hoa khac. Va cung ch nh trong s va cai c thu, cai ri ng lu n n m trong giao l u y, co le, se h nh thanh n n m t m i quan h bi n ch ng, chuy n hoa cho di n mao v n hoa m i - n n v n hoa toan nhau. Do o, g n gi va phat huy ban s c c u. Chu ngh a a v n hoa, i thoai v n co ngh a la phai hoa nh p phat tri n hoa a tr thanh bi u hi n cua long khoan m nh, nh ng kh ng c hoa tan, kh ng dung trong khung canh cua th i ai m i - c anh m t m nh, kh ng cbt th i ai toan c u hoa. ch c m t cach may moc, ma phai sang Ngay nay, khi ma khoa hoc va tri t tao. Trong s hoa nh p phat tri n y, hoc a chuy n sang h h nh h u phi c ban s c co nh ng tac ng t ch c c n qua i n, chung ta th y kh ng t nh ng v n tr nh hi n ai hoa, toan c u hoa va ng c ph ng phap lu n cua anhilevxki lai lai, nh toan c u hoa va hi n ai hoa, ban c nh c n va phat tri n manh me. o s c v n hoa cua d n t c cang tr n n s u ch nh la ly lu n h u c v i t n goi m i l ng h n, phat tri n h n. Ch nh v th , singergetic th hi n t nh phi tuy n, t nh trong ly lu n phat tri n xa h i ngay nay, m , t nh b t nh va s t t ch c cua cach ti p c n h nh thai kinh t - xa h i c n toan vu tru. H h nh nay a em lai m t phai c k t h p ch t che v i cach ti p th gi i quan m i v i nhi u tri n vong cho c n v n hoa, v n minh. L ch s nh n loai chi n l c phat tri n toan c u. 59

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản