intTypePromotion=1

Đề tài: Vấn đề về chế độ tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính ở Việt Nam

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
44
lượt xem
6
download

Đề tài: Vấn đề về chế độ tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: vấn đề về chế độ tài chính và kế toán tscđ thuê mua tài chính ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Vấn đề về chế độ tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính ở Việt Nam

 1. Đề tài: Vấn đề về chế độ tài chính và kế toán TSCĐ thuê mua tài chính ở Việt Nam
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PHÇN 1: LêI NãI §ÇU MÆc dï ho¹t ®éng cho thuª nãi chung vµ cho thuª tµi chÝnh nãi riªng cßn kh¸ míi l¹ ë ViÖt Nam nh­ng trªn thÕ giíi ho¹t ®éng nµy xuÊt hiÖn tõ rÊt l©u. Víi xu thÕ ph¸t triÓn cña lo¹i h×nh nµy ë n­íc ta trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tr­íc yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn vµ ®æi míi kinh tÕ, ®Ó héi nhËp víi sù ph¸t triÓn chung cña kinh tÕ thÕ giíi, Bé Tµi ChÝnh ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n söa ®æi, bæ xung vÒ chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp nãi chung còng nh­ chÕ ®éi tµi chÝnh vµ kÕ to¸n TSC§ thuª mua tµi chÝnh nãi riªng cho phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch míi. Víi mong muèn t×m hiÓu s©u thªm vÒ mét khÝa c¹nh cña ho¹t ®éng cho thuª ®ã lµ ho¹t ®éng thuª tµi chÝnh ®ång thêi cïng luËn bµn nh÷ng th¾c m¾c trong chÕ ®é kÕ to¸n vÒ vÊn ®Ò nµy, t«i xin m¹nh d¹n tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò vÒ chÕ ®é tµi chÝnh vµ kÕ to¸n TSC§ thuª mua tµi chÝnh ë ViÖt Nam mµ t«i ®· s­u tÇm nghiªn cøu ®­îc. T«i thùc hiÖn c«ng viÖc nµy víi mong muèn lµm s¸ng tá nh÷ng nghi vÊn cña m×nh vµ phÇn nµo gióp b¹n ®äc hiÓu râ thªm vÒ mét ho¹t ®éng ®ang cßn kh¸ xa l¹ víi nhiÒu ng­êi nh­ng l¹i rÊt quan träng víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ trong hoµn c¶nh hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ë n­íc ta hiÖn nay ®Òu thiÕu vèn ho¹t ®éng. T×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt dÉn ®Õn n¨ng suÊt, chÊt l­îng, kiÓu d¸ng cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp mÊt dÇn kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, kÓ c¶ thÞ tr­êng trong n­íc. Néi dung ®Ò tµi mµ t«i tr×nh bÇy d­íi ®©y sÏ gåm c¸c phÇn chñ yÕu sau ®©y: 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. I - KH¸i NIÖM Vµ PH¢N LO¹i HO¹T §éNG THU£ MUA Tµi CHÝNH ë ViÖt Nam II - CHÕ §é tµi chÝnh VÒ Tæ CHøC Vµ HO¹T §éNG CñA C¤NG TY CHO THU£ tµi chÝnh ë ViÖt Nam III - CHÕ §é tµi chÝnh VÒ THU, NéP Vµ QU¶N Lý Sö DôNG LÖ PHÝ §¡NG Ký Vµ CUNG CÊP TH¤NG TIN VÒ GIAO DÞCH B¶O §¶M Vµ TµI S¶N CHO THU£ tµi chÝnh IV - KÕ TO¸N HO¹T §éNG THU£ MUA tµi chÝnh V - THùC TR¹NG HO¹T §éNG THU£ MUA tµi chÝnh, CHÕ §é tµi chÝnh kÕ to¸n THU£ MUA tµi chÝnh Vµ PH¦¥NG H¦íNG HOµN THIÖN Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS NguyÔn ThÞ §«ng- chñ nhiÖm bé m«n KÕ To¸n Tµi ChÝnh- Tr­êng ®¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n, ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i hoµn thµnh bµi viÕt nµy. Tuy ®· rÊt cè g¾ng, song bµi viÕt ch¾c kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt vÒ néi dung. T«i mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña b¹n ®äc. Xin ch©n träng c¶m ¬n. 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PHÇN 2: NéI DUNG I - KH¸i NIÖM Vµ PH¢N LO¹i HO¹T §éNG THU£ MUA tµi chÝnh ë VIÖT NAM: 1. Kh¸i niªm: Theo hÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam, chuÈn mùc sè 06 vÒ Thuª tµi s¶n, ban hµnh vµ c«ng bè theo quyÕt ®Þnh sè 165/2002/Q§-BTC ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé Tµi chÝnh, c¸c thuËt ng÷ trong chuÈn mùc nµy ®­îc hiÓu nh­ sau: Thuª tµi s¶n: Lµ sù tho¶ thuËn gi÷a bªn cho thuª vµ bªn thuª vÒ viÖc bªn cho thuª chuyÓn quyÒn sö dông tµi s¶n cho bªn thuª trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó ®­îc nhËn tiÒn cho thuª mét lÇn hoÆc nhiÒu lÇn. Thuª tµi chÝnh: Lµ thuª tµi s¶n mµ bªn cho thuª cã sù chuyÓn giao phÇn lín rñi ro va lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn sì h÷u tµi s¶n cho bªn thuª. QuyÒn sì h÷u tµi s¶n cã thÓ chuyÓn giao vµo cuèi thêi h¹n thuª. Thuª ho¹t ®éng: Lµ thuª tµi s¶n kh«ng ph¶i lµ thuª tµi chÝnh. Hîp ®éng thuª tµi s¶n kh«ng huû ngang: Lµ ho¹t ®éng thuª tµi s¶n mµ hai bªn kh«ng thÓ ®¬n ph­¬ng chÊm døt hîp ®ång, trõ c¸c tr­êng hîp: a) Cã sù kiÖn bÊt th­êng x¶y ra nh­: - Bªn cho thuª kh«ng giao ®óng h¹n tµi s¶n cho thuª; - Bªn thuª kh«ng tr¶ tiÒn thuª theo ®óng quy ®Þnh trong hîp ®éng thuª tµi s¶n: - Bªn thuª hoÆc bªn cho thuª vi ph¹m hîp ®ång; - Bªn thuª bÞ ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ; 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ng­êi b¶o l·nh bÞ ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ vµ bªn cho thuª kh«ng chÊp thuËn ®Ö nghÞ chÊm døt b¶o l·nh hoÆc ®Ò nghÞ ng­êi b¶o l·nh kh¸c thay thÕ cña bªn thuª; - Tµi s¶n cho thuª bÞ mÊt hoÆc h­ háng kh«ng thÓ s÷a ch÷a phôc håi ®­îc. b) §­îc sù ®ång ý cña bªn cho thuª. c) NÕu hai bªn tho¶ thuËn mét hîp ®ång míi vÒ thuª tµi s¶n ®ã hoÆc tµi s¶n t­¬ng tù. d) Bªn thuª thanh to¸n thªm mét kho¶n tiÒn ngay t¹i mét thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n. Thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n: Lµ ngµy x¶y ra tr­íc mét trong hai ngµy: ngµy quyÒn sö dông tµi s¶n ®­îc chuyÓn giao cho bªn thuª vµ ngµy tiÒn thuª b¾t ®Çu ®­îc tÝnh theo c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh trong hîp ®ång. Thêi h¹n thuª tµi s¶n: Lµ kho¶ng thêi gian cña hîp ®ång thuª tµi s¶n kh«ng huû ngang céng víi kho¶ng thêi gian bªn thuª ®­îc gia h¹n thuª tµi s¶n ®· ghi trong hîp ®ång, ph¶i tr¶ thªm hoÆc kh«ng ph¶i tr¶ thªm chi phÝ nÕu quyÒn gia h¹n nµy x¸c ®Þnh ®­îc t­¬ng ®èi ch¾c ch¾n ngay t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n. Kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu: a) §èi víi bªn thuª: Lµ kho¶n thanh to¸n mµ bªn thuª ph¶i tr¶ cho bªn cho thuª vÒ viÖc thuª tµi s¶n theo thêi h¹n trong hîp ®ång (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô vµ thuÕ do bªn thuª ®· tr¶ mµ bªn thuª ph¶i hoµn l¹i vµ tiÒn thuª ph¸t sinh thªm), kÌm theo bÊt cø gi¸ trÞ nµo ®­îc bªn cho thuª hoÆc mét bªn liªn quan ®Õn bªn cho thuª ®¶m b¶o thanh to¸n. b) §èi víi bªn cho thuª: Lµ kho¶n thanh to¸n mµ bªn thuª ph¶i tr¶ cho bªn cho thuª theo thêi h¹n thuª trong hîp ®ång (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô vµ thuÕ do bªn cho thuª ®· tr¶ mµ bªn cho thuª ph¶i hoµn l¹i 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. vµ tiÒn thuª ph¸t sinh thªm) céng víi gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cho thuª ®­îc ®¶m b¶o thanh to¸n bëi: - Bªn thuª; - Mét bªn liªn quan ®Õn bªn thuª; hoÆc - Mét bªn thø ba ®éc lËp cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh. c) Tr­êng hîp trong hîp ®ång thuª bao gåm ®iÒu kho¶n bªn thuª ®­îc quyÒn mua l¹i tµi s¶n thuª víi gi¸ thÊp h¬n gÝa trÞ hîp lý vµo ngµy mua th× kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu (®èi víi c¶ bªn cho thuª vµ bªn ®i thuª) bao gåm tiÒn thuª tèi thiÓu ghi trong hîp ®ång theo thêi h¹n thuª vµ kho¶n thanh to¸n cÇn thiÕt cho viÖc mua tµi s¶n ®ã. GÝa trÞ hîp lý: Lµ gi¸ trÞ tµi s¶n cã thÓ ®­îc trao ®æi hoÆc gÝa trÞ mét kho¶n nî ®­îc thanh to¸n mét c¸ch tù nguyÖn gi÷a c¸c bªn cã ®Çy ®ñ hiÓu biÕt trong sù trao ®æi ngang gi¸. GÝa trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cho thuª: Lµ gi¸ trÞ ­íc tÝnh ë thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n mµ bªn cho thuª dù tÝnh sÏ thu ®­îc tõ tµi s¶n cho thuª vµo lóc kÕt thóc hîp ®ång cho thuª. GÝa trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª ®­îc ®¶m b¶o: a) §èi víi bªn thuª: Lµ phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª ®­îc bªn thuª hoÆc bªn liªn quan víi bªn thuª ®¶m b¶o thanh to¸n cho bªn cho thuª (gÝa trÞ ®¶m b¶o lµ sè tiÒn bªn thuª ph¶i tr¶ cao nhÊt trong bÊt cø tr­êng hîp nµo). b) §èi víi bªn cho thuª: Lµ phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª ®­îc bªn thuª hoÆc bªn thø ba cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh kh«ng liªn quan víi bªn cho thuª, ®¶m b¶o thanh to¸n. GÝa trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª kh«ng ®­îc ®¶m b¶o: Lµ phÇn gÝa trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª ®­îc x¸c ®Þnh bëi bªn cho thuª kh«ng ®­îc bªn thuª hoÆc bªn liªn quan ®Õn bªn thuª ®¶m b¶o thanh to¸n hoÆc chØ ®­îc mét bªn liªn quan víi bªn cho thuª, ®¶m b¶o thanh to¸n. 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thêi gian sö dông kinh tÕ: Lµ kho¶ng thêi gian mµ tµi s¶n ®­îc ­íc tÝnh sö dông mét c¸ch h÷u Ých hoÆc sè l­îng s¶n phÈm hay ®¬n vÞ t­¬ng ®­¬ng cã thÓ thu ®­îc tõ tµi s¶n cho thuª do mét hoÆc nhiÒu ng­êi sö dông tµi s¶n. Thêi gian sö dông h÷u Ých: Lµ kho¶ng thêi gian sö dông kinh tÕ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª kÓ tõ thêi ®iÓm b¾t ®Çu thuª, kh«ng giíi h¹n theo thêi h¹n hîp ®ång thuª. §Çu t­ gép trong hîp ®ång thuª tµi chÝnh: Lµ tæng kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu theo hîp ®ång thuª tµi chÝnh (®èi víi bªn cho thuª) céng gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª kh«ng ®­îc ®¶m b¶o. Doanh thu tµi chÝnh ch­a thùc hiÖn: Lµ sè chªnh lÖch gi÷a tæng kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu céng gÝa trÞ cßn l¹i kh«ng ®­îc ®¶m b¶o trõ gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n trªn tÝnh theo tØ lÖ l·i suÊt ngÇm ®Þnh trong hîp ®ång thuª tµi chÝnh. §Çu t­ thuÇn trong hîp ®ång thuª tµi chÝnh: Lµ sè chªnh lÖch gi÷a ®Çu t­ gép trong hîp ®ång thuª tµi chÝnh vµ doanh thu tµi chÝnh ch­a thùc hiÖn L·i suÊt ngÇm ®Þnh trong hîp ®ång hîp ®ång thuª tµi chÝnh: Lµ tû lÖ chiÕt khÊu t¹i thêi ®iÓm thuª tµi chÝnh, ®Ó tÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu vµ gÝa trÞ hiÖn t¹i cña gi¸ trÞ cßn l¹i kh«ng ®­îc ®¶m b¶o ®Ó cho tæng cña chóng ®óng b»ng gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª. L·i suÊt biªn ®i vay: Lµ l·i suÊt mµ bªn thuª sÏ ph¶i tr¶ cho mét hîp ®ång thuª tµi chÝnh t­¬ng tù hoÆc lµ l·i suÊt t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n mµ bªn thuª sÏ ph¶i tr¶ ®Ó vay mét kho¶n cÇn thiÕt cho viÖc mua tµi s¶n víi mét thêi h¹n vµ víi mét ®¶m b¶o t­¬ng tù. TiÒn thuª cã thÓ ph¸t sinh thªm: Lµ mét phÇn cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª, nh­ng kh«ng cè ®Þnh vµ ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn mét sè yÕu tè nµo 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®ã ngoµi yÕu tè thêi gian, vÝ dô: phÇn tr¨m trªn doanh thu, sè l­îng sö dông, chØ sè gi¸, l·i suÊt thÞ tr­êng. 2. Ph©n lo¹i thuª tµi s¶n 2.1 - ViÖc ph©n lo¹i tµi s¶n ®­îc c¨n cø vµo møc ®é chuyÓn giao c¸c rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u tµi s¶n thuª tõ bªn cho thuª cho bªn thuª. Rñi ro bao gåm kh¶ n¨ng thiÖt h¹i tõ viÖc kh«ng tËn dông hÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc l¹c hËu vÒ kü thuËt vµ sù biÕn ®éng bÊt lîi vÒ t×nh h×nh kinh tÕ ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng thu håi vèn. Lîi Ých lµ kho¶n lîi nhuËn ­íc tÝnh tõ ho¹t ®éng cña tµi s¶n thuª trong kho¶ng thêi gian sö dông kinh tÕ cña tµi s¶n vµ thu nhËp ­íc tÝnh tõ sù gia t¨ng gÝa trÞ tµi s¶n hoÆc gi¸ trÞ thanh lý cã thÓ thu håi ®­îc. 2.2 - Thuª tµi s¶n ®­îc ph©n lo¹i lµ thuª tµi chÝnh nÕu néi dung hîp ®ång thuª tµi s¶n thÓ hiÖn ®­îc viÖc chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u tµi s¶n. Thuª tµi s¶n ®­îc ph©n lo¹i lµ thuª ho¹t ®éng nÕu néi dung cña hîp ®ång thuª tµi s¶n kh«ng cã sù chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých kinh tÕ g¾n liÒn víi quyÒn sì h÷u tµi s¶n. 2.4 - Bªn cho thuª vµ bªn thuª ph¶i x¸c ®Þnh thuª tµi s¶n lµ thuª tµi chÝnh hay thuª ho¹t ®éng ngay t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n. 2.3 - ViÖc ph©n lo¹i thuª tµi s¶n lµ thuª tµi chÝnh hay thuª ho¹t ®éng ph¶i c¨n cø vµo b¶n chÊt c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång. VÝ dô c¸c tr­êng hîp th­êng dÉn ®Õn hîp ®ång thuª tµi chÝnh lµ: a) Bªn cho thuª chuyÓn giao quyÒn së h÷u tµi s¶n cho bªn thuª khi hÕt thêi h¹n thuª; b) T¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n, bªn thuª cã quyÒn lùa chän mua l¹i tµi s¶n víi møc gi¸ ­íc tÝnh thÊp h¬n gÝa trÞ hîp lý vµo cuèi thêi h¹n thuª. c) Thêi h¹n thuª tµi s¶n chiÕm phÇn lín thêi gian sö dông kinh tÕ cña tµi s¶n cho dï kh«ng cã sù chuyÓn giao quyÒn së h÷u. 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. d) T¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n, gÝa trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu chiÕm phÇn lín gÝa trÞ thanh lý cña tµi s¶n thuª. e) Tµi s¶n thuéc lo¹i chuyªn dông mµ chØ cã bªn thuª cã kh¶ n¨ng sö dông kh«ng cÇn cã sù thay ®æi, s÷a ch÷a lín nµo 2.5 - Hîp ®ång thuª tµi s¶n còng ®­îc coi lµ hîp ®ång thuª tµi chÝnh nÕu hîp ®ång tho· m·n Ýt nhÊt mét trong ba tr­êng hîp sau: a) NÕu bªn thuª huû hîp ®ång vµ ®Òn bï tæn thÊt ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc huû hîp ®ång cho bªn cho thuª; b) Thu nhËp hoÆc tæn thÊt do sù thay ®æi gi¸ trÞ hîp lý cña gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª g¾n víi bªn thuª; c) Bªn thuª cã kh¶ n¨ng tiÕp tôc thuª l¹i tµi s¶n sau khi hÕt h¹n hîp ®ång thuª víi tiÒn thuª thÊp h¬n gi¸ thuª thÞ tr­êng. 2.6 - Ph©n lo¹i tµi s¶n thuª ®­îc thùc hiÖn t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª. BÊt cø t¹i thêi ®iÓm nµo hai bªn tho¶ thuËn thay ®æi c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång (trõ gia h¹n hîp ®ång) dÉn ®Õn sù thay ®æi c¸ch ph©n lo¹i thuª tµi s¶n theo c¸c tiªu chuÈn tõ ®o¹n 2.1 ®Õn ®o¹n 2.5 t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n, th× c¸c ®iÒu kho¶n míi thay ®æi nµy ®­îc ¸p dông cho suèt thêi gian hîp ®ång. Tuy nhiªn, thay ®æi vÒ ­íc tÝnh (vÝ dô, thay ®æi ­íc tÝnh thêi gian sö dông kinh tÕ hoÆc gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª) hoÆc thay ®æi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña bªn thuª, kh«ng dÉn ®Õn sù ph©n lo¹i míi vÒ thuª tµi s¶n. 2.7 - Thuª tµi s¶n lµ quyÒn sö dông ®Êt vµ nhµ ®­îc ph©n lo¹i lµ thuª ho¹t ®éng hoÆc thuª tµi chÝnh. Tuy nhiªn ®Êt th­êng cã thêi gian sö dông kinh tÕ v« h¹n vµ quyÒn së h÷u sÏ kh«ng chuyÓn giao cho bªn thuª khi hÕt thêi h¹n thuª, nÕu bªn thuª kh«ng nhËn phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt th­êng ®­îc ph©n lo¹i lµ thuª ho¹t ®éng. Sè tiÒn thuª tµi s¶n lµ quyÒn sö dông ®Êt ®­îc ph©n bæ cho suèt thêi gian thuª. 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II - CHÕ §é Tµi CHÝNH vÒ tæ chøc vµ HO¹T §éNG cña c«ng ty cho THU£ Tµi CHÝNH ë VIÖT NAM: Theo quy chÕ t¹m thêi vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh t¹i ViÖt Nam (ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 64/ CP ngµy 9-10- 1995 cña ChÝnh phñ) chÕ ®é tµi chÝnh bao gåm: 1. C¸c quy ®Þnh chung: §iÒu 1: Cho thuª tµi chinh lµ mét ho¹t ®éng tÝn dông trung, dµi h¹n th«ng qua viÖc cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c ®éng s¶n kh¸c. Bªn cho thuª cam kÕt mua m¸y mãc- thiÕt bÞ vµ ®éng s¶n theo yªu cÇu cña bªn thuª vµ n¾m gi÷ quyÒn së h÷u ®èi víi tµi s¶n cho thuª. Bªn sö dông tµi s¶n thuª thanh to¸n tiÒn thuª trong suèt thêi h¹n thuª ®· ®­îc hai bªn tho¶ thuËn vµ kh«ng ®­îc huû bá hîp ®ång tr­íc thêi h¹n. khi kÕt thóc thêi h¹n thuª, bªn thuª ®­îc chuyÓn quyÒn së h÷u, mua l¹i hoÆc tiÕp tôc thuª tµi s¶n ®ã theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång thuª. §iÒu 2: Trong quy chÕ nµy c¸c tõ ng÷ d­íi ®©y ®­îc hiÓu nh­ sau: 1.Bªn cho thuª: Lµ c«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, ®­îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng theo quy chÕ nµy. 2.Bªn thuª: Lµ doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp theo ph¸p luËt ViÖt Nam, trùc tiÕp sö dông tµi s¶n thuª trong thêi h¹n thuª theo môc ®Ých kinh doanh hîp ph¸p cña m×nh. 3.Tµi s¶n thuª: Lµ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c ®éng s¶n kh¸c ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt tiªn tiÕn, cã gi¸ trÞ h÷u Ých trªn mét n¨m, ®­îc s¶n xuÊt trong n­íc hoÆc nhËp khÈu. 4.Thêi h¹n thuª: Lµ thêi gian bªn thuª sö dông tµi s¶n thuª vµ tr¶ tiÒn thuª, ®­îc bªn cho thuª vµ bªn thuª tho¶ thuËn trong hîp ®ång thuª. §iÒu 3: Mét giao dÞch cho thuª tµi chÝnh ph¶i tho¶ m·n mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y: 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª theo hîp ®ång, bªn thuª ®­îc chuyÓn quyÒn së h÷u tµi s¶n thuª hoÆc ®­îc tiÕp tôc thuª theo sù tho¶ thuËn cña hai bªn. 2. Néi dung cña hîp ®ång thuª cã quy ®Þnh: khi kÕt thóc thêi h¹n thuª, bªn thuª ®­îc quyÒn lùa chän mua tµi s¶n thuª theo gÝa danh nghÜa thÊp h¬n gÝa trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n thuª t¹i thêi ®iÓm mua l¹i. 3. Thêi h¹n cho thuª mét lo¹i tµi s¶n Ýt nhÊt ph¶i b»ng 60% thêi gian cÇn thiÕt ®Ó khÊu hao tµi s¶n thuª. 4. Tæng sè tiÒn thuª mét lo¹i tµi s¶n quy ®Þnh t¹i hîp ®ång thuª, Ýt nhÊt ph¶i t­¬ng ®­¬ng víi gi¸ cña tµi s¶n ®ã trªn thÞ tr­êng vµo thêi ®iÓm ký hîp ®ång. §iÒu 4: Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam, d­íi ®©y gäi t¾t lµ Ng©n hµng Nhµ n­íc, lµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh, cã nhiÖm vô cÊp vµ thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng, ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ nghiÖp vô, qu¶n lý, gi¸m s¸t vµ thanh tra ho¹t ®éng c¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh t¹i ViÖt Nam. 2. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh: 2.1 - C«ng ty cho thuª tµi chÝnh §iÒu 5: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh lµ mét lo¹i C«ng ty tµi chÝnh, ho¹t ®éng chñ yÕu lµ cho thuª m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c ®éng s¶n kh¸c. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, bao gåm: 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh do Ng©n hµng, C«ng ty tµi chÝnh hoÆc Ng©n hµng, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cïng víi doanh nghiÖp kh¸c cña ViÖt Nam thµnh lËp. 2. C«ng ty tµi chÝnh liªn doanh gi÷a bªn ViÖt Nam gåm mét hoÆc nhiÒu Ng©n hµng, c«ng ty tµi chÝnh, doanh nghiÖp kh¸c víi bªn n­íc ngoµi 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. gåm mét hoÆc nhiÒu Ng©n hµng, C«ng ty tµi chÝnh, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ. 3. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh 100% vèn n­íc ngoµi cña ng©n hµng, C«ng ty tµi chÝnh, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cña n­íc ngoµi. §iÒu 6: Vèn ph¸p ®Þnh cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: 1. §èi víi C«ng ty cho thuª tµi chÝnh nãi t¹i ®iÓm 1 §iÒu 5 cña quy chÕ nµy lµ 55 tû VND; 2. §èi víi C«ng ty cho thuª tµi chÝnh liªn doanh nãi t¹i ®iÓm 2 §iÒu 5 cña quy chÕ nµy vµ c«ng ty cho thuª tµi chÝnh 100% vèn n­íc ngoµi nãi t¹i ®iÓm 3 §iÒu 5 cña quy chÕ nµy lµ 5 triÖu ®«la Mü. §iÒu 7: Thêi h¹n ho¹t ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh t¹i ViÖt Nam tèi ®a kh«ng qu¸ 70 n¨m. Tr­êng hîp cÇn gia h¹n ho¹t ®éng ph¶i ®­îc Ng©n hµng Nhµ n­íc chÊp thuËn. Mçi lÇn gia h¹n kh«ng qu¸ thêi h¹n cña giÊy phÐp ho¹t ®éng lÇn ®Çu. 2.2 - §iÒu kiÖn, thñ tôc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng: §iÒu 8: C¸c Ng©n hµng, C«ng ty tµi chÝnh, doanh nghiÖp kh¸c muèn ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh ph¶i cã ®Çy ®ñ uy tÝn, kinh doanh 3 n¨m liªn tôc cã l·i, ph¶i thµnh lËp C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®éc lËp theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 9: Thñ tôc, hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh nãi t¹i ®iÓm 1 §iÒu 5 cña quy chÕ nµy ®­îc ¸p dông nh­ ®èi víi tæ chøc tÝn dông t¹i ViÖt Nam. §iÒu 10: 1. C¸c bªn tham gia thµnh lËp C«ng ty cho thuª tµi chÝnh liªn doanh nãi t¹i ®iÓm 2 §iÒu 5 cña quy chÕ nµy, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh 100% vèn n­íc ngoµi nãi t¹i ®iÓm 3 §iÒu 5 cña quy chÕ nµy ph¶i göi ®¬n vµ hå s¬ ®Õn 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ng©n hµng Nhµ n­íc xin cÊp giÊy phÐp chÊp thuËn vÒ nguyªn t¾c (giÊy chÊp thuËn vÒ nguyªn t¾c) theo h­íng dÉn cña ng©n hµng nhµ n­íc; 2. GiÊy chÊp thuËn nguyªn t¾c cã gÝa trÞ trong 12 th¸ng kÓ tõ ngµy cÊp. Trong thêi h¹n nµy, c¸c bªn ph¶i hoµn tÊt hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng theo h­íng dÉn cña ng©n hµng nhµ n­íc. §iÒu 11: Trong thêi h¹n 3 th¸ng, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh, ng©n hµng nhµ n­íc xem xÐt cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh (gäi t¾t lµ giÊy phÐp ho¹t ®éng). §iÒu 12: Sau khi ®­îc cÊp GiÊy phÐp ho¹t ®éng, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i : 1. Nép cho ng©n hµng nhµ n­íc kho¶n lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp b»ng 0,1% vèn ®iÒu lÖ, trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy ghi trªn GiÊy phÐp ho¹t ®éng; 2. §¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; 3. Cã ®ñ 100% vèn ®iÒu lÖ; 4. C«ng bè GiÊy phÐp ho¹t ®éng, GiÊy ®¨ng ký kinh doanh vµ néi dung ho¹t ®éng trªn b¸o c¸o cña ViÖt Nam 5 sè liªn tiÕp tr­íc khi khai tr­¬ng ho¹t ®éng theo h­íng dÉn cña ng©n hµng nhµ n­íc; 5. Sau khi thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh trªn míi ®­îc khai tr­¬ng ho¹t ®éng, ngµy khai tr­¬ng chËm nhÊt lµ 6 th¸ng kÓ tõ ngµy ghi trªn GiÊy phÐp ho¹t ®éng. §iÒu 13: GiÊy phÐp ho¹t ®éng C«ng ty cho thuª tµi chÝnh kh«ng ®­îc chuyÓn nh­îng. 2.3 - Néi dung vµ ph¹m vi ho¹t ®éng §iªu 14: Nguån vèn 1. Vèn tù cã : vèn ®iÒu lÖ, c¸c quü vµ lîi nhuËn ch­a chia; 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Vèn vay: vay c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông trong vµ ngoµi n­íc, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gÝa trÞ kh¸c khi ®­îc ng©n hµng nhµ n­í cho phÐp; 3. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh kh«ng ®­îc nhËn tiªn göi d­íi mäi h×nh thøc; 4. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh kh«ng ®­îc phÐp më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng nhµ n­íc vµ c¸c ng©n hµng ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam. Tr­êng hîp muèn më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng ë ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam th× ph¶i ®­îc ng©n hµng nhµ n­íc cho phÐp. §iÒu 15: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh sau ®©y vÒ sö dông nguån vèn: 1. Kh«ng ®­îc sö dông qu¸ 25% vèn ®iÒu lÖ ®Ó mua x¾m tµi s¶n cè ®Þnh cho C«ng ty; 2. Nguån vèn ®i vay kh«ng ®­îc qu¸ 20 lÇn vèn tù cã; 3. Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cho thuª ®èi víi mét kh¸ch hµng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 30% vèn tù cã, tr­êng hîp v­ît qu¸ møc quy ®Þnh nµy ph¶i ®­îc ng©n hµng nhµ n­íc chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n; 4. C¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ cña ng©n hµng nhµ n­íc. §iÒu 16: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®­îc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô sau: 1. Cho thuª tµi chÝnh; 2. T­ vÊn, nhËn b¶o l·nh cho kh¸ch hµng vÒ nh÷ng dÞch vô cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô cho thuª tµi chÝnh; 3. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kh¸c khi ®­îc ng©n hµng nhµ n­íc vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh¸c cña nhµ n­íc cho phÐp; §iÒu 17: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®­îc phÐp thu phÝ cho thuª theo h­íng dÉn cña ng©n hµng nhµ n­íc. 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Hîp ®ång thuª tµi chÝnh §iÒu 18: Hîp ®ång thuª tµi chÝnh (sau ®©y gäi t¾t lµ hîp ®ång) lµ mét lo¹i hîp ®ång kinh tÕ ®­îc ký kÕt gi÷a bªn cho thuª vµ bªn thuª vÒ viÖc cho thuª mét hoÆc mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ, ®éng s¶n kh¸c trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh (thêi h¹n cho thuª) theo nh÷ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña quy chÕ nµy. §iÒu 19: Hîp ®ång ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau ®©y: 1. §­îc lËp thµnh v¨n b¶n; 2. §¨ng ký t¹i ng©n hµng nhµ n­íc vµ c¬ quan qu¶n lý hîp ®ång, n¬i C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®Æt trô së theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 3. Kh«ng ®­îc huû bá tr­íc (huû ngang) thêi h¹n cho thuª ®· tho¶ thuËn quy ®Þnh trong hîp ®ång. §iÒu 20: Hîp ®ång ph¶i bao gåm nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®­îc nªu t¹i môc 4 quy chÕ nµy vµ c¸c néi dung theo mÉu hîp ®ång do ng©n hµng nhµ n­íc h­íng dÉn. §iÒu 21: Hîp ®ång cã hiÖu lùc tõ ngµy ®­îc c¸c bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång. 4. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn §iÒu 22: QuyÒn vµ nghÜa vô cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh: 1. Cã quyÒn yªu cÇu bªn thuª cung cÊp ®Çy ®ñ, toµn bé c¸c b¸o c¸o quý, n¨m vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn tµi s¶n thuª; 2. §­îc quyÒn së h÷u vµ ®Ýnh ký hiÖu së h÷u trªn tµi s¶n thuª trong suèt thêi h¹n cho thuª; 3. Cã quyÒn yªu cÇu bªn thuª båi th­êng mäi thiÖt h¹i ph¸t sinh do bªn thuª kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n s÷a ch÷a, thanh to¸n tiÒn b¶o hiÓm tµi s¶n thuª trong thêi h¹n cho thuª. 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. §­îc quyªn chuyÓn nh­îng c¸c quyÒn cña m×nh trong hîp ®ång cho mét c«ng ty cho thuª tµi chÝnh kh¸c mµ kh«ng cÇn sù ®ång ý cña bªn thuª. Trong tr­êng hîp nµy, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i th«ng b¸o tr­íc b»ng v¨n b¶n cho bªn thuª. 5. Cã quyÒn yªu cÇu bªn thuª ®Æt tiÒn ký quü b¶o ®¶m cho hîp ®ång hoÆc yªu cÇu cã ng­êi b¶o l·nh ®èi víi bªn thuª. 6. Cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký hîp ®ång, lµm thñ tôc mua b¶o hiÓm ®èi víi tµi s¶n cho thuª. 7. ChÞu tr¸ch nhiÖm ký hîp ®ång mua hµng, thanh to¸n tiÒn mua tµi s¶n ®Ó cho thuª víi bªn cung øng theo c¸c ®iÒu kiÖn ®· ®­îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång mua hµng, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi s¶n kh«ng ®­îc giao hoÆc giao kh«ng ®óng víi c¸c ®iÒu kiÖn do bªn thuª tho¶ thuËn víi bªn cung øng. Tr­êng hîp tµi s¶n thuª ®­îc nhËp khÈu, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã nghÜa vô hoµn tÊt mäi thñ tôc nhËp khÈu cÇn thiÕt. 8. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô cña m×nh vµ ph¶i båi th­êng mäi thiÖt h¹i cho bªn, trong tr­êng hîp tµi s¶n thuª kh«ng ®­îc giao ®óng h¹n cho bªn thuª do C«ng ty cho thuª tµi chÝnh vi ph¹m hîp ®ång mua hµng. §iÒu 23: QuyÒn vµ nghÜa vô cña bªn thuª. 1. Cã quyÒn lùa chän th­¬ng l­îng vµ tho¶ thuËn víi bªn cung øng tµi s¶n thuª vÒ ®Æc tÝnh kü thuËt, chñng lo¹i, gi¸ c¶, viÖc b¶o hiÓm, c¸ch thøc vµ thêi h¹n giao nh©n, l¾p ®Æt vµ b¶o hµnh tµi s¶n thuª; 2. §­îc trùc tiÕp nhËn tµi s¶n thuª tõ bªn cung øng; 3. Tr­êng hîp hîp ®ång bÞ huû bá tr­íc khi tµi s¶n thuª ®­îc giao cho bªn thuª do lçi cña bªn thuª bªn thuª ph¶i hoµn tr¶ mäi thiÖt h¹i cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh; 4. Ph¶i sö dông tµi s¶n thuª theo ®óng môc ®Ých ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång; 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Ph¶i chÞu mäi rñi ro vÒ mÊt háng ®èi víi tµi s¶n thuª vµ nh÷ng rñi ro mµ tµi s¶n thuª g©y ra cho bªn thø ba. 6. Ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o d­ìng, s÷a ch÷a tµi s¶n thuª trong thêi h¹n thuª; 7. Kh«ng ®­îc chuyÓn quyÒn sö dông tµi s¶n thuª cho bªn thø ba nÕu kh«ng ®­îc c«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®ång ý tr­íc b»ng v¨n b¶n; 8. Kh«ng ®­îc dïng tµi s¶n thuª ®Ó cÇm cè, thÕ chÊp; 9. Bªn thuª cã nghÜa vô tr¶ tiÒn thuª ®óng thêi h¹n ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång vµ vÒ nguyªn t¾c ph¶i chÞu c¸c kho¶n chi phÝ cã liªn quan ®Õn tµi s¶n thuª nh­ : chi phÝ nhËp khÈu, thuÕ , chi phÝ ®¨ng ký hîp ®ång vµ tiÒn b¶o hiÓm ®èi víi tµi s¶n thuª; 10. Cã nghÜa vô hoµn tr¶ tµi s¶n thuª cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh khi kÕt thóc thêi h¹n thuª vµ chÞu mäi chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc hoµn tr¶ tµi s¶n thuª, trõ tr­êng hîp ®­îc quyÒn së h÷u, mua tµi s¶n thuª hoÆc tiÕp tôc theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. §iÒu 24: ChÊm døt hîp ®ång tr­íc thêi h¹n 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã thÓ chÊm døt hîp ®ång tr­íc khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª nÕu: - Bªn thuª kh«ng tr¶ tiÒn thuª kh«ng tr¶ tiÒn thuª theo quy ®Þnh trong hîp ®ång; - Bªn thuª vi ph¹m mét trong c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång; - Bªn thuª mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n, ph¸ s¶n, gi¶i thÓ; - Trong tr­êng hîp bªn thuª ph¶i cã ng­êi b¶o l·nh nÕu ng­êi b¶o l·nh mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n, ph¸ s¶n, gi¶i thÓ nh­ng bªn thuª kh«ng t×m ®­îc ng­êi b¶o l·nh kh¸c thay thÕ ®­îc c«ng ty cho thuª tµi chÝnh chÊp thuËn. 2. Bªn thuª cã thÓ chÊm døt hîp ®ång tr­íc khi chÊm døt thêi h¹n cho thuª trong c¸c tr­êng hîp: 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Tµi s¶n cho thuª kh«ng ®­îc giao ®óng thêi h¹n do lçi cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh; - Bªn cho thuª vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång. 3. Hîp ®ång ®­îc chÊm døt tr­íc khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª trong tr­êng hîp tµi s¶n thuª bÞ mÊt, háng kh«ng thÓ phôc håi s÷a ch÷a ®­îc. §iÒu 25: Xö lý khi hîp ®ång ®­îc chÊm døt tr­íc thêi h¹n theo ®iÓm 1 §iÒu 24, bªn thuª ph¶i thanh to¸n ngay toµn bé sè tiÒn thuª ph¶i tr¶ theo hîp ®ång cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh. 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã quyÒn thu håi ngay lËp tøc tµi s¶n cho thuª mµ kh«ng cÇn ®­a viÖc nµy ra bÊt kú mét toµ ¸nhoÆc c¬ quan tµi ph¸n nµo ®ã. 2. QuyÒn së h÷u cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®èi víi tµi s¶n thuª kh«ng bÞ ¶nh h­ëng trong tr­êng hîp bªn thuª bÞ ph¸ s¶n, gi¶i thÓ, mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Tµi s¶n thuª kh«ng ®­îc coi lµ tµi s¶n cña bªn thuª khi sö lý tµi s¶n ®Ó tr¶ nî cho c¸c chñ nî kh¸c. 3. Trong tr­êng hîp hîp ®ång ®­îc chÊm døt theo ®iÓm 3 §iÒu 24, bªn thuª ph¶i tr¶ theo hîp ®ång hoÆc trong hîp ®ång kh«ng quy ®Þnh viÖc bªn ®­îc së h÷u tµi s¶n thuª th× bªn thuª gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh. Bªn cho thuª chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ l¹i cho bªn thuª sè tiÒn b¶o hiÓm tµi s¶n khi ®­îc c¬ quan b¶o hiÓm thanh to¸n, nÕu bªn thuª ®· tr¶ ®ñ cho C«ng ty cho thuª tµi chÝnh sè tiÒn ph¶i tr¶. 4. Trong tr­êng hîp hîp ®ång ®­îc chÊm døt tr­íc thêi h¹n do C«ng ty cho thuª tµi chÝnh vi ph¹m hîp ®ång, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i båi th­êng mäi thiÖt h¹i cho bªn thuª. 5. Tµi chÝnh, h¹ch to¸n §iÒu 26: Thuª tµi s¶n lµ m¸y mãc- thiÕt bÞ vµ c¸c ®éng s¶n nhËp khÈu, ®­îc ¸p dông møc thuÕ nhËp khÈu nh­ c¸c doanh nghiÖp trùc tiÕp nh©p khÈu. Tµi s¶n thuª t¸i xuÊt, khi hîp ®ång kÕt thóc, kh«ng ph¶i chÞu thuÕ xuÊt khÈu. 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §iÒu 27: ThuÕ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®­îc ¸p dông nh­ ®èi víi c¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. §iÒu 28: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®­îc phÐp trÝch chi phÝ ®Ó lËp quü dù phßng bï ®¾p rñi ro do Ng©n hµng nhµ n­íc quy ®Þnh tuú theo t×nh h×nh cô thÓ tõng thêi gian nh­ng tèi ®a kh«ng qu¸ 5% tæng sè tiÒn thuª ch­a thanh to¸n. §iÒu 29: ViÖc chuyÓn lîi nhuËn ra n­íc ngoµi cña bªn n­íc ngoµi ®­îc thùc hiÖn theo luËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam. §iÒu 30: N¨m tµi chÝnh cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh b¾t ®Çu vµo ngµy 1 th¸ng 1 vµ kÕt thóc vµo cuèi ngµy 31 th¸ng 12 hµng n¨m. §iÒu 31: H¹ch to¸n: 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n theo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n do Ng©n hµng nhµ n­íc ban hµnh; 2. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i h¹ch to¸n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ b¶o qu¶n sæ s¸ch, chøng tõ liªn quan theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª.. §iÒu 32: ChÕ ®é b¸o c¸o 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú do Ng©n hµng nhµ n­íc quy ®Þnh. Mäi vi ph¹m ®èi víi chÕ ®é b¸o c¸o sÏ bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 6. Gi¸m s¸t, thanh tra, xö lý vi ph¹m vµ tranh chÊp §iÒu 33: C«ng ty cho thuª tµi chÝnh chÞu sù gi¸m s¸t, thanh tra vµ kiÓm tra cña ng©n hµng nhµ n­íc trong mäi ho¹t ®éng kinh doanh vµ viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt. §iÒu 34: Mäi vi ph¹m cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh sÏ bÞ xö lý theo ®óng quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh Ng©n hµng, Hîp t¸c x· tÝn dông, C«ng ty tµi chÝnh vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan cña ph¸p luËt. 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §iÒu 35: C¸c tranh chÊp gi÷a C«ng ty cho thuª tµi chÝnh víi c¸c ph¸p nh©n ViÖt Nam ®­îc gi¶i quyÕt t¹i Toµ ¸n kinh tÕ ViÖt Nam. C¸c tranh chÊp gi÷a c¸c bªn tham gia C«ng ty cho thuª tµi chÝnh liªn doanh ®­îc gi¶i quyÕt th«ng qua th­¬ng l­îng vµ hoµ gi¶i. Tr­êng hîp kh«ng hoµ gi¶i ®­îc, c¨n cø tho¶ thuËn ®· ghi t¹i hîp ®ång liªn doanh ®Ó xö lý. 7. Thay ®æi, gia h¹n, chÊm døt ho¹t ®éng vµ thanh lý §iÒu 36: 1. Khi cã nhu cÇu thay ®æi vÒ ®Þa ®iÓm, ph¹m vi ho¹t ®éng vµ c¸c quy ®Þnh trong giÊy phÐp ho¹t ®éng, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i lµm ®¬n xin Ng©n hµng Nhµ n­íc chÊp thuËn. 2. Khi cã nhu cÇu gia h¹n thêi gian ho¹t ®éng C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i nép ®¬n cho ng©n hµng nhµ n­íc 6 th¸ng tr­íc khi kÕt thóc thêi h¹n ho¹t ®éng ®· ghi trong gi©ý phÐp hoÆc giÊy chÊp thuËn gia h¹n lÇn tr­íc. §iÒu 37: Ng©n hµng Nhµ n­íc quy ®Þnh nh÷ng tr­êng hîp thu håi giÊy phÐp cña c¸c C«ng ty cho thuª tµi chÝnh phï hîp víi Ph¸p lÖnh Ng©n hµng, Hîp t¸c x· tÝn dông, C«ng ty tµi chÝnh. §iÒu 38: 1. C«ng ty cho thuª tµi chÝnh khi ®· bÞ ®×nh chØ ho¹t ®éng, bÞ thu håi giÊy phÐp hoÆc tù nguyÖn gi¶i thÓ, chÊm døt ho¹t ®éng do hÕt thêi h¹n ghi trong giÊy phÐp ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc thanh lý, gi¶i thÓ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 2. Tr­¬ng hîp tù nguyÖn gi¶i thÓ tr­íc thêi h¹n ho¹t ®éng ghi trong giÊy phÐp, C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ph¶i göi v¨n b¶n ®Ò nghÞ Ng©n hµng nhµ n­íc chÊp thuËn vµ chØ ®­îc gi¶i thÓ sau khi cã ý kiÕn chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n cña Ng©n hµng nhµ n­íc. 3. Ng©n hµng nhµ n­íc h­íng dÉn cô thÓ tr×nh tù vµ thñ tôc tiÕn hµnh C«ng ty cho thuª tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 19
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản