Đề tài "XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM"

Chia sẻ: Tran Duy Nghĩa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:50

1
302
lượt xem
171
download

Đề tài "XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, vai trò của Nhà nước ngày càng trở nên quan trọng. Nhà nước đóng vai trò quyết định trong việc hoạch định các chính sách về kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và đưa nền kinh tế phát triển sánh ngang với các cường quốc kinh tế trên thế giới. Nhưng làm thế nào để các chủ trương chính sách đó đến được với nhân dân mới là vấn đề mà Chính phủ cần phải suy tính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài "XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM"

 1. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM TÀI: “XÂY D NG CHÍNH PH I N T VI T NAM” GVHD : TS. BÙI VĂN DANH 2
 2. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 M CL C PH N M U ............................................................................................ 7 1. Gi i thi u tài .......................................................................................... 7 2. i tư ng, ph m vi nghiên c u c a tài .................................................. 8 3. Phương pháp nghiên c u ............................................................................ 8 4. Ph m vi nghiên c u .................................................................................... 8 5. K t qu nghiên c u ..................................................................................... 9 PH N N I DUNG ....................................................................................... 10 CHƯƠNG I: T NG QUAN V CHÍNH PH I N T ........................... 10 1.1. M T S V N CƠ B N V CHÍNH PH I N T .................. 10 1.1.1. S ra i Chính ph i n t ................................................................ 10 1.1.1.1. Lý do ra i Chính ph i n t ........................................................ 11 1.1.1.1.1 Ti t ki m chi phí cho c Chính ph và dân chúng ........................ 11 1.1.1.1.2. Áp l c c nh tranh t khu v c tư nhân .......................................... 12 1.1.1.1.3. Công ngh thông tin và vi n thông ang c i thi n ch t lư ng d ch v kh p m i nơi ......................................................................................... 12 1.1.1.1.4. Tăng tính c nh tranh c a n n kinh t ............................................ 13 1.1.1.2. Các nhân t thúc y s ra i Chính ph i n t .......................... 15 1.1.1.2.1. Toàn c u hóa ................................................................................. 15 1.1.1.2.2. Th trư ng hóa .............................................................................. 16 1.1.2. Khái ni m v Chính ph i n t ......................................................... 16 1.1.2.1 Khái ni m .......................................................................................... 16 1.1.2.2. Ba giai o n c a Chính ph i n t ................................................. 17 1.1.2.2.1. Giai o n s d ng công ngh thông tin và vi n thông m r ng truy c p thông tin c a Chính ph .................................................................. 18 3
 3. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 1.1.2.2.2. Giai o n tăng cư ng s tham gia c a ngư i dân vào Chính ph 18 1.1.2.2.3. Giai o n cung c p r ng rãi các d ch v c a Chính ph qua m ng ....................................................................................................................... 19 1.1.3. S khác nhau gi a Chính ph i n t và Chính ph truy n th ng .... 20 1.2. CÁC HÌNH TH C CUNG C P CHÍNH TRONG CHÍNH PH I N T ................................................................................................................. 21 1.2.1 Hình th c cung c p d ch v t Chính ph n Chính ph - G2G (Government to Government)....................................................................... 21 1.2.2. Hình th c cung c p d ch v t Chính ph n Doanh nghi p – G2B (Government to Business) ............................................................................ 22 1.2.3. Hình th c cung c p d ch v t Chính ph n Công dân – G2C (Government to Citizen) ............................................................................... 22 1.3. L I ÍCH C A CHÍNH PH I NT ............................................... 22 1.3.1. L i ích v d ch v c a Chính ph ....................................................... 22 1.3.2. L i ích trong qu n lý hành chính nhà nư c ........................................ 23 1.3.3. T o m i quan h gi a Chính ph v i Chính ph , gi a Chính ph v i Doanh nghi p và gi a Chính ph v i Công dân .......................................... 24 CHƯƠNG II: PHÁT TRI N CHÍNH PH I NT M T S NƯ C VÀ BÀI H C KINH NGHI M I V I VI T NAM .............................. 25 2.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRI N CHÍNH PH I N TRÊN TH GI I ... 25 2.2. M T S MÔ HÌNH CHÍNH PH I NT TRÊN TH GI I ........ 27 2.2.1. Phát tri n Chính ph i nt M ..................................................... 27 2.2.1.1. S ra i c a chính ph i nt M ............................................. 27 2.2.1.2. Chi n lư c phát tri n Chính ph i nt M ................................ 28 2.2.1.3. Th c tr ng Chính ph i nt M ................................................ 29 2.2.2. Phát tri n Chính ph i nt Australia ............................................ 30 2.2.2.1. S ra i Chính ph i nt Austalia ........................................... 30 4
 4. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 2.2.2.2. Chi n lư c phát tri n Chính ph i n t c a Australia ................... 31 2.2.2.3. Th c tr ng chính ph i nt Australia ........................................ 32 2.2.3. Phát tri n Chính ph i nt SINGAPORE .................................... 33 2.2.3.1. Chi n lư c phát tri n chính ph i n t c a Singapore .................. 33 2.3. BÀI H C KINH NGHI M TRONG PHÁT TRI N CHÍNH PH I NT VI T NAM .............................................................................. 36 2.3.1. Nh ng cơ h i t o ra khi phát tri n Chính ph i n t ........................ 36 2.3.2. Nh ng thách th c ph i gi i quy t trong phát tri n Chính ph i n t 36 2.3.2.1. Nh ng thách th c v k thu t .......................................................... 36 2.3.2.2. Khung pháp lý và chính sách công c ng ......................................... 37 2.3.2.3. kho ng cách s ................................................................................. 37 2.3.2.4. Ngân sách cho vi c tri n khai Chính ph i n t ............................ 37 2.3.2.5. Các c n tr khác i v i Chính ph i n t .................................... 38 CHƯƠNG III: TH C TR NG VÀ GI I PHÁP PHÁT TRI N CHÍNH PH I NT VI T NAM ..................................................................... 39 3.1. ÁNH GIÁ V CÁC TI N CHO VI C XÂY D NG CHÍNH PH I NT VI T NAM ..................................................................... 39 3.1.1. H t ng Internet và vi n thông............................................................ 39 3.1.1.1. S phát tri n c a các doanh nghi p vi n thông, internet ................. 39 3.1.1.2. Tình hình n i m ng c a các doanh nghi p ...................................... 39 3.1.1.3. Phát tri n các trang WEB ti ng Vi t................................................ 40 3.1.1.4. ICT trong i s ng hàng ngày ......................................................... 40 3.1.1.5. Các i m Bưu i n - Văn hoá xã ..................................................... 41 3.1.2. Ngu n nhân l c cho vi c phát tri n chính ph i n t ....................... 42 3.1.3. Nh n th c c a ngư i dân và kh năng ti p c n các d ch v i nt c a chính ph ....................................................................................................... 43 3.1.4. Cơ s Pháp Lý..................................................................................... 43 5
 5. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 3.1.5. V n b o m t thông tin .................................................................... 44 3.1.6. H th ng thanh toán i n t ................................................................ 44 3.2. TH C TR NG XÂY D NG CHÍNH PH I NT VI T NAM45 3.2.1. Quá trình tin h c hóa qu n lý nhà nư c.............................................. 45 3.2.1.1. K t qu t ư c .............................................................................. 45 3.2.1.1.1. Giai o n 1996- 2000 ................................................................... 45 3.2.1.1.2. Giai o n 2001- 2005 ................................................................... 46 3.2.1.1.3. Giai o n 2006 n nay ................................................................ 48 3.2.1.2. H n ch ............................................................................................ 49 3.2.1.3. Nguyên nhân .................................................................................... 50 3.2.2. M t s d ch v hành chính công qua website c a Chính Ph ............ 51 3.2.2.1. M ng Cityweb TP. HCM ................................................................. 51 3.2.2.2. ăng ký kinh doanh qua m ng ........................................................ 51 3.2.2.3. Báo i n t ....................................................................................... 52 3.2.2.4. Khai báo h i quan i n t ................................................................ 52 3.3. GI I PHÁP PHÁT TRI N CHÍNH PH I NT VI T NAM ... 53 PH N K T LU N ....................................................................................... 55 TÀI LI U THAM KH O ............................................................................ 56 6
 6. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 PH N M U 1. Giới thiệu đề tài Trong xu th h i nh p qu c t hi n nay, vai trò c a Nhà nư c ngày càng tr nên quan tr ng. Nhà nư c óng vai trò quy t nh trong vi c ho ch nh các chính sách v kinh t , văn hóa, xã h i nh m m c tiêu xây d ng m t xã h i công b ng, văn minh và ưa n n kinh t phát tri n sánh ngang v i các cư ng qu c kinh t trên th gi i. Nhưng làm th nào các ch trương chính sách ó n ư c v i nhân dân m i là v n mà Chính ph c n ph i suy tính. Các nư c phát tri n trên th gi i ã tìm ra l i gi i cho bài toán, ó là phát tri n Chính ph i n t . H u h t các nư c này ã nh n th c ư c r ng Chính ph i n t mang l i r t nhi u l i ích cho t nư c. Trong tương lai, nư c nào có m t n n Chính ph i n t phát tri n, nư c ó s có l i th hơn các nư c khác. Không m t nư c nào mu n b t t h u so v i các nư c, do ó, phát tri n Chính ph i nt ã tr thành xu hư ng chung c a các qu c gia trên toàn th gi i. Th nhưng, nư c ta, khái ni m Chính ph i v i h u h t m i ngư i là m t khái ni m hoàn toàn m i m và h t s c l l m. H u như ch ng ai bi t n Chính ph i n t là gì ch không nói gì n vi c li u Chính ph i n t s mang l i l i ích gì cho t nư c. Hi n nay có r t ít, n u không nói là không có tác gi trong nư c nào c p nv n Chính ph i n t . Các nư c phát tri n trên th gi i ã ra và th c hi n chi n lư c Chính ph i n t t nhi u năm trư c, v y mà nư c ta m i b t u tri n khai các án tin h c hóa qu n lý Nhà nư c. Kh i ng ch m như v y thì nư c ta còn r t lâu m i u i k p các nư c khác. Do v y, nghiên c u v Chính ph i n t là v n r t c n thi t iv i nư c ta. Và ó là tài ti u lu n c a nhóm chúng tôi. 7
 7. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài Nghiên c u nh ng n i dung cơ b n v Chính ph i n t v i m c ích em l i cái nhìn t ng quát, khách quan nh t v Chính ph i nt .T ó, s i sâu nghiên c u v chi n lư c và t ng h p m t s d li u v th c tr ng phát tri n Chính ph i nt m t s nư c tiêu bi u, c th là ba nư c M , Australia và Singapore, qua ó rút ra m t s bài h c kinh nghi m v phát tri n Chính ph i n t và i n vi c tìm hi u và ánh giá các ti n cho vi c xây d ng Chính ph Vi t Nam, t ó nh hư ng và m t s ki n ngh nh m phát tri n Chính ph i n t Vi t Nam. 3. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình làm tài ti u lu n xây d ng Chính ph i nt Vi t Nam, chúng tôi ã dùng các phương pháp nghiên c u sau: Phương pháp tr u tư ng khoa h c: g t b nh ng hi n tư ng bên ngoài, nh ng cái ng u nhiên, thoáng qua, không n nh i vào cái chung, cái t t y u, n nh, b n ch t, t o nên h th ng có tính khái quát. Phương pháp phân tích và t ng h p: phân chia cái toàn th , ph c t p thành nh ng y u t c u thành ơn gi n hơn, nh n th c ư c m t cách sâu s c t ng góc c nh c a ngu n nhân l c. T ng h p nh m th ng nh t l i các b ph n, các y u t nh m nh n th c s v t hi n tư ng trong tính t ng th , t ng h p các tài li u t sách báo internet… Phương pháp logic giúp cho vi c trình bày ý tư ng m t cách th ng nh t, rành m ch và rõ ràng. 4. Phạm vi nghiên cứu Ti u lu n ư c ti n hành trong h c kỳ II c a i h c khoá 3 trư ng i h c Công Nghi p Tp H Chí Minh. Ph m vi nghiên c u ch y u là nh ng n i dung có liên quan n th c tr ng xây d ng Chính ph i nt Vi t Nam, ngoài ra còn ưa ra nh ng gi i pháp phát tri n, c i thi n nh ng th c tr ng, m t trái 8
 8. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 c a vi c th c hi n B o hi m y t i v i công nhân viên trong quá trình t nư c ta ang ti p c n v i n n kinh t th gi i. 5. Kết quả nghiên cứu Tăng thêm hi u bi t c a chúng ta v tình hình xây d ng Chính ph i nt Vi t Nam. ưa ra ư c nh ng gi i pháp kh c ph c nh ng khó khăn trên cơ s phân tích th c tr ng xây d ng Chính ph i nt Vi t Nam 9
 9. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 1.1.1. Sự ra đời Chính phủ điện tử Ngày nay ngư i ta nói nhi u v Chính ph i n t (e-government). M t khi mà Internet và thương m i i n t ra i, thì s ra i Chính ph i n t là i u t t y u. Trư c kia, h u h t Chính ph các nư c ph i gi i quy t các v n kinh t xã h i theo cách cũ, t c là hoàn toàn không có s tham gia c a công ngh thông tin và vi n thông. Như ã th y h u h t các nư c, cơ c u b máy Nhà nư c bao g m các B như b Giáo d c, b Y t , b Giao thông v n t i, b Thương m i, b Khoa h c và công ngh …Trung bình m i Chính ph có kho ng 50 t i 70 b hay cơ quan khác nhau trung ương. M i b như v y u có các cơ quan ch c năng riêng. Vi c phát hi n m t cơ quan làm không úng ch c năng, nhi m v c a mình có th là khó khăn. T hơn, ngay c các v n ơn gi n như c p gi y phép kinh doanh cho m t doanh nghi p, bán m t s l n các cơ quan khác nhau òi h i m t s bi u m u khác nhau. i u này là quá th a và không c n thi t. Hơn n a, th t c gi i quy t v n v qu n lý thư ng quá rư m rà, gây khó khăn cho ngư i dân khi có nhu c u. 10
 10. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 M t trong các lý do cơ b n làm cho khu v c công kém hi u qu , quan liêu là nh ng vi c x y ra trên. H th ng t ch c hàng d c hay ngang c a các cơ quan có quá nhi u ban ngành t o ra s ph c t p cho cán b nhân viên trong lúc th a hành nhi m v . gi i quy t tình tr ng trên, Chính ph các nư c trên th gi i ã tìm ra gi i pháp áp d ng Internet và các thành t u khác c a khoa h c công ngh c i thi n ho t ng c a b máy nhà nư c. Kh năng áp d ng Internet cung c p thông tin Chính ph t i m i ngư i m i nơi mà không c n b t c khâu trung gian nào s nh hư ng r t l n t i b n thân các quan ch c Chính ph . Các doanh nghi p nh có th thu th p các quy t c và các văn b n pháp lu t d dàng hơn mà không c n ph i thông qua lu t sư. Ngay c ngư i dân cũng có th n p thu t nhà riêng v a t n th i gian ti n b c và hi u qu . M t khác, vi c m i ngư i có th ch ng hơn khi truy c p các thông tin và s d ng các d ch v c a Chính ph cũng góp ph n h n ch hi n tư ng l m d ng quy n l c c a các quan ch c nhà nư c, b o v quy n l i cá nhân cho công dân và m b o an toàn và b o m t các thông tin quan tr ng c a Chính ph . 1.1.1.1. Lý do ra đời Chính phủ điện tử Có 4 lý do chính khi n Chính ph các nư c chuy n i sang Chính ph i nt : 1.1.1.1.1 Tiết kiệm chi phí cho cả Chính phủ và dân chúng Trên th gi i h u h t các Chính ph u n m trong tình tr ng ch u gánh n ng v chi phí. M c dù nhi u nư c, kho n thu t thu tăng lên cùng v i t c tăng c a n n kinh t , c bi t là các nư c công nghi p, các kho n chi tiêu c a Chính ph v n tăng lên m t cách nhanh chóng, nh t là khi dân s và các y u t khác tăng làm cho các kho n chi dành cho lương hưu và các kho n tr c p th t nghi p, y t tăng nhanh m i năm. Nh ng kho n chi như v y làm cho ngân sách Nhà nư c ngày càng c n ki t, khi n cho Chính ph ph i v t óc nghĩ cách gi m chi phí. Chính ph các nư c th y r ng áp d ng công ngh thông tin và vi n thông vào qu n lý hành chính Nhà nư c và cung c p d ch v c a Chính ph v a giúp gi m 11
 11. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 chi cho Nhà nư c v a ti t ki m th i gian ti n b c cho các i tư ng s d ng d ch v c a Chính ph . Rõ ràng là s d ng d ch v thanh toán b ng i n s nhanh hơn và r hơn r t nhi u so v i vi c dùng ti n m t hay các phương ti n thanh toán truy n th ng khác. Chính ph cũng ti t ki m ư c r t nhi u n u ăng t i các thông tin m i th u trên m ng thay vì ph i ăng t i trên báo chí. 1.1.1.1.2. Áp lực cạnh tranh từ khu vực tư nhân Ngoài v n chi phí, Chính ph ph i i m t v i áp l c c nh tranh ngày càng tăng và ph c t p t khu v c tư nhân. Trong n n kinh t th trư ng và môi trư ng c nh tranh t do hi n nay, s n ph m và d ch v khách hàng do khu v c tư nhân cung c p ngày càng tăng v c lư ng và ch t. Các công ty ang r t tích c c tìm hi u th hi u và tâm lý khách hàng tìm cách khác bi t hóa s n ph m và d ch v c a mình so v i các công ty khác. M c dù vi c này mang l i nhi u l i ích cho ngư i tiêu dùng và xã h i, song nó l i càng làm n y sinh m t v n quan tr ng, ó là khi các khách hàng ư c hư ng d ch v ngày càng t t t khu v c tư nhân thì h l i càng mong i m t d u hi u tương t t các d ch v c a Chính ph . Trư c ây, khi Chính ph cung c p thông tin và d ch v ph c v ngư i dân, vi c ph i b ra bao nhiêu chi phí cung c p thông tin và d ch v ph c v ngư i dân, vi c ph i b ra bao nhiêu chi phí cung c p d ch v ó luôn là v n ư c xem xét u tiên, sau ó m i n ch t lư ng d ch v . N u c trong tình tr ng này thì ch t lư ng d ch v do Chính ph cung c p không bao gi c nh tranh ư c v i ch t lư ng d ch v t t bao nhiêu t khu v c tư nhân l i càng yêu c u b y nhiêu t các d ch v do Chính ph cung c p. 1.1.1.1.3. Công nghệ thông tin và viễn thông đang cải thiện chất lượng dịch vụ ở khắp mọi nơi Ngày nay, v i s phát tri n như vũ bão c a khoa h c công ngh , Chính ph cũng nh n th y áp d ng khoa h c công ngh là m t bi n pháp h u hi u c i 12
 12. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 thi n ch t lư ng d ch v . N u m t sinh viên i h c có th ăng ký l p cho mình qua m ng t nhà hay t ký túc xá thì t i sao Chính ph l i không th cho phép công dân c a mình n p thu theo cách tương t như v y? Khi công ngh góp ph n c i thi n ch t lư ng d ch v Chính ph theo hư ng tích c c c v tính kinh t l n tính k thu t thì Chính ph không còn s l a ch n nào khác là ph i i theo chi u hư ng chung ó. S d ng công ngh hi n i, tho t tiên các viên ch c Chính ph c n ph i gi i quy t v i nhi u lo i giao d ch phong phú hơn v i công dân và do ó ph i có ki n th c sâu r ng hơn v công ngh . Các t ch c Chính ph cũng s ch u nhi u nh hư ng. Trư c kia, n u m t công dân mu n xin gi y phép lái xe, ăng ký xe hay mu n n p thu , anh ta s ph i n ba cơ quan Nhà nư c khác nhau. Ch th c hi n m t d ch v r t ơn gi n mà ph i di n r t nhi u nơi và th c hi n nhi u th t c rư m rà. gi i quy t tình tr ng này, Chính ph c n ph i rút g n l i b máy hành chính c a mình. Như v y thì m t công dân th t nghi p khi mu n hư ng t i tr c p th t nghi p, b i thư ng hay tr c p v y t có th ng i nhà và yêu c u qua i n tho i hay m t máy tính cá nhân thay vì c ph i i n 4, 5 cơ quan khác nhau c a Chính ph yêu c u. 1.1.1.1.4. Tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế Các Chính ph dân ch t do trên th gi i th y r ng Chính ph cũng là m t thành viên quan tr ng trong s phát tri n c a n n kinh t t nư c. Chính ph ngày nay nh n th c rõ ràng Chính ph c n th c hi n thêm ch c năng t o i u ki n thu n l i cho s phát tri n c a công ngh k thu t s - m t ng l c phát tri n kinh t c a th k 21. Vai trò m i này c a Chính ph yêu c u ph i có nhi u công c qu n lý hơn ngoài các công c truy n th ng. Cơ s h t ng v t ch t cũ như h th ng ư ng b , ư ng s t, h th ng phân ph i ga và i n v n quan tr ng, song chúng c n ph i ư c b sung thêm các cơ s h t ng m i như m ng i n tho i c nh, i n tho i không dây, v tinh, Internet không dây… N u không có cơ s h t ng vi n thông tiên ti n cũng như h th ng 13
 13. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 giáo d c và h th ng k thu t s hi n i cho các d ch v c a Chính ph thì nư c ó s không có l i th c nh tranh so v i các nư c khác. Trên ây là m t s lý do chính khi n cho Chính ph các nư c, nh t là các nư c phát tri n, ph i nhanh chóng g p rút t o ti n , cơ s v t ch t k thu t chuy n i sang Chính ph i n t và t ra m c tiêu cho chi n lư c Chính ph i n t c a mình. B ng dư i ây s cung c p m t s thông tin v m c tiêu mà Chính ph các nư c G7 và m t s nư c khác t ra trong chi n lư c phát tri n Chính ph i nt . Tê M c tiêu n nư c n năm 2001 t t c các d ch v Chính ph s ư c Úc th c hi n trên m ng Ca n năm 2004 t t c các d ch v Chính ph quan nada tr ng s ư c cung c p tr c tuy n Ph T i năm 2000, a s các bi u m u s ư c i n hóa n Lan Phá Năm 2000, t t c chính quy n các c p ph i ph c p p truy c p d ch v và thông tin Chính ph qua m ng Ch t ra m t s m c tiêu c p b c Ail Cung c p h u h t các lo i d ch v Chính ph qua en trên m ng vào cu i năm 2001 Ý Ch t ra m t s m c tiêu c p b T t c các th t c như ăng ký, xin c p gi y phép và Nh các th t c khác s ư c cung c p trên m ng Internet vào tB n năm tài chính 2003 Sin Th c hi n các d ch v thanh toán i n t vào năm 14
 14. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 gapore 2001 100% d ch v công s ư c th c hi n b ng i n vào UK năm 2005 Ph c p truy c p d ch v và thông tin Chính ph qua M m ng vào năm 2003 Ngu n: Central Internet Unit (2000) 1.1.1.2. Các nhân tố thúc đẩy sự ra đời Chính phủ điện tử 1.1.1.2.1. Toàn cầu hóa Trong i u ki n toàn c u hóa di n ra ngày di n ra ngày càng m nh m như hi n nay, các qu c gia tr nên g n bó v i nhau v kinh t , văn hóa và xã h i. S ph thu c l n nhau v văn hóa và xã h i gi a các nư c khác nhau là cơ s cho vi c hình thành n n văn hóa và xã h i gi a các nư c khác nhau là cơ s cho vi c hình thành n n văn hóa toàn c u. tham gia vào s hình thành n n văn hóa toàn c u này cũng như vi c ư c th a nh n nh ng nét c s c trong văn hóa c a mình, các qu c gia ph i tìm cách giúp các công dân và các t ch c kinh doanh c a mình c nh tranh trong môi trư ng toàn c u hóa. Do ó vi c cung c p thông tin cho các công ty trong nư c, giúp các công ty trong nư c cũng như các công ty nư c ngoài ho t ng c n ph i có s tham gia c a Chính ph . N u v n c t n t i dư i hình th c Chính ph cũ trư c kia, t c là không có s tr giúp c a công ngh hi n i trong vi c cung c p thông tin và d ch v , thì Chính ph s g p r t nhi u khó khăn khi th c hi n vai trò chính c a mình. Chính ph i n t ra i có th d dàng áp ng yêu c u c a toàn c u c a toàn c u hóa b ng cách áp d ng công ngh hi n i. Hơn n a, trong i u ki n toàn c u hóa, qu c t hóa, các qu c gia c n trao i thông tin m t cách hi u qu cùng gi i quy t nh ng v n mang tính toàn c u như b o v môi trư ng, chia s các ngu n tài nguyên chi n lư c và nh ng v n khác không th ư c gi i quy t b i t ng qu c gia riêng l . Chính ph i nt hoàn toàn áp ng ư c các yêu c u này b i Chính ph i n t giúp rút ng n 15
 15. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 không gian và ti t ki m th i gian, t o ra kh năng ki m soát các “r i ro toàn c u’ m t cách hi u qu . 1.1.1.2.2. Thị trường hóa Cùng v i s phát tri n m nh m c a thương m i i n t , các công ty ang t t ch c l i tr thành các doanh nghi p i n t nh m thu l i nhu n t i a. Thông qua vi c áp d ng công ngh thông tin và vi n thông, các công ty có th gi m chi phí giá thành và tăng ch t lư ng d ch v t ó thu hút ư c nhi u khách hàng hơn. Như v y n u Chính ph i nt ư c nhìn nh n như m t nhà cung c p d ch v , mà v n s d ng các phương th c truy n th ng thì s g p ph i s c nh tranh gay g t t khu v c tư nhân. Chính ph c n ph i áp d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t c i ti n ch t lư ng d ch v , xây d ng m t cơ s h t ng qu n lý và b o h m t thông tin thì m i có kh năng áp ng ư c yêu c u c a công dân và doanh nghi p. Qua m t s phân tích trên chúng ta ã hi u ph n nào lý do khi n Chính ph i n t l i là mơ ư c chung c a Chính ph các nư c trên th gi i. Tuy nhiên, tr l i câu h i Chính ph i n t là gì thì m i nư c l i có m t khái ni m khác nhau. Vì v y, n nay v n chưa có m t khái ni m th ng nh t v Chính ph i n t . 1.1.2. Khái niệm về Chính phủ điện tử 1.1.2.1 Khái niệm V i m t thu t ng m i như Chính ph i n t thì khó có th ưa ra m t khái ni m úng n, rõ ràng và th a mãn t t c các i tư ng. Th t sai l m khi cho r ng cho r ng Chính ph i n t là m ng máy tính trang b cho các cơ quan Chính ph và vi c s d ng m ng này c a các quan ch c Chính ph t c p cao nh t n các chuyên viên th c hi n các công vi c c a mình. Chính ph i n t tuy t nhiên không ph i là i n toán hóa các cơ quan Chính ph . i n toán hóa các cơ quan Chính ph là vi c c n làm trong ti n trình t o d ng t ng bư c Chính ph i n t , nhưng ó ch là bi n pháp ch không ph i là m c tiêu. Tho t nhìn, Chính 16
 16. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 ph i n t gi ng như vi c áp d ng các phương pháp kinh doanh i n t vào các d ch v do Chính ph cung c p như thông tin Chính ph , c p gi y phép lái xe… Tuy nhiên nhi u tác gi và nhi u nhà kinh t h c l i ưa ra các khái ni m khác nhau v Chính ph i nt . Theo Sally Katzen, phó giám c i u hành cơ quan qu n lý ngân sách th i t ng th ng B.Clinton thì “Chính ph i n t là vi c m i công dân và doanh nghi p có th truy c p thông tin và s d ng d ch v Chính ph 24/24 gi , 7 ngày m i tu n. Chính ph i n t ch y u d a vào các cơ quan Chính ph s d ng Internet và các công ngh tiên ti n khác nh n và cung c p thông tin, d ch v d dàng hơn, nhanh hơn, hi u qu hơn và r hơn”. (Ngu n; http://www.whitehouse.gov) Cách hi u này ã ư c nêu trong nhi u chi n lư c v Chính ph i nt c a các qu c gia, có th coi ây là khái ni m úng nh t v Chính ph i nt . Dư i th i t ng th ng G.Bush hi n nay còn xu t hi n m t khái ni m r ng hơn v Chính ph i n t như sau: “B ng vi c cung c p cho các cá nhân kh năng tham gia vào b máy hành chính liên bang truy c p thông tin và giao d ch kinh doanh, Internet h a h n trao b t quy n l c t tay các nhà lãnh o trong chính quy n Washington vào tay các công dân M , T ng th ng G.Bush tin tư ng r ng vi c ngư i dân có th truy c p thông tin và d ch v Chính ph d dàng hơn chính là bư c u tiên c a Chính ph i n t ”. ( Ngu n: http://www.whitehouse.gov) 1.1.2.2. Ba giai đoạn của Chính phủ điện tử Chính ph các nư c có các chi n lư c khác nhau xây d ng Chính ph i n t . M t s nư c l p ra các k ho ch dài h n trên m i lĩnh v c, m t s l i ch t p trung vào m t vài lĩnh v c khi b t u d án xây d ng Chính ph i n t ch n cách chia d án phát tri n Chính ph i n t làm 3 giai o n nh . Các giai o n này không ph thu c l n nhau, t c là không c n ph i giai o n này hoàn thành thì giai o n kia m i b t u. 17
 17. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 1.1.2.2.1. Giai đoạn sử dụng công nghệ thông tin và viễn thông để mở rộng truy cập thông tin của Chính phủ Chính ph t o ra kh i lư ng l n thông tin, h u h t các thông tin này u có ích i v i cá nhân và doanh nghi p. Internet và các công ngh thông tin hi n i khác có th chuy n các thông tin này nhanh chóng hơn và tr c ti p t i công dân. Vi c th c hi n giai o n này r t a d ng v n i dung, do ó m i nư c c n d a vào kh năng c a mình có cách tri n khai phù h p. Ch ng h n i v i các nư c ang phát tri n, cơ s h t ng ph c v cho vi c phát tri n và tri n khai Chính ph i n t còn kém so v i các nư c công nghi p, nên b t u giai o n này b ng vi c ph bi n thông tin Chính ph trên m ng, t p trung ph bi n các i u l , quy t c, các văn b n pháp lu t… i v i các qu c gia có nhi u hi n tư ng quan ch c Chính ph làm vi c kém hi u qu và tham nhũng thì vi c t o cho công dân và doanh nghi p kh năng truy c p thông tin Chính ph mà không c n ph i t i các cơ quan hành chính, ng x p hàng hàng gi và th m chí ưa h i l là m t cu c cách m ng th c s . Khi tri n khai th c hi n giai o n này c n chú ý nh ng i m sau: -B t u b ng vi c ph bi n thông tin tr c tuy n; -Truy n t thông tin có ích t i công chúng hàng ngày, chú ý t i ngôn ng a phương; -Luôn c p nh t thông tin trên trang Web c a Chính ph ; -T p trung vào nh ng n i dung ph c v phát tri n kinh t , ch ng tham nhũng, thu hút u tư nư c ngoài… 1.1.2.2.2. Giai đoạn tăng cường sự tham gia của người dân vào Chính phủ Như ã nói trên, các trang Web ph bi n thông tin Chính ph ch là bư c u c a Chính ph i n t . Chính ph i n t ph i có kh năng lôi kéo, thu hút dân chúng tham gia vào các ho t ng c a Chính ph , k t h p v i các nhà ho ch nh chính sách m i c p c a Chính ph . C ng c tăng cư ng s tham gia này s t o d ng ư c lòng tin t phía công chúng vào Chính ph . 18
 18. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 Nh ng i m c n lưu ý khi xây d ng trang Web tương tác gi a Chính ph và dân chúng: -Ph i cho công chúng th y k t qu c a vi c h tham gia vào các ho t ng c a Chính ph ; -Phân tích, lý gi i nh ng v n chính sách ph c t p m t cách d hi u; -Thuy t ph c công chúng tham gia; -S d ng các phương ti n truy n th ng ph bi n ki n th c v Internet. Khi th c hi n giai o n này, các Chính ph c n chú ý l p ra nh ng di n àn gi a Chính ph và công dân. Nh ng di n àn như v y s t o ra nh ng cu c th o lu n tr c tuy n trong ó m i ngư i có th tham gia trao i ý ki n v nh ng v n chính sách c a chính ph . 1.1.2.2.3. Giai đoạn cung cấp rộng rãi các dịch vụ của Chính phủ qua mạng Chính ph có th b t u b ng vi c cho phép ngư i dân th c hi n giao d ch qua m ng. Chính ph ch u áp l c t phía khu v c tư nhân khi khu v c này b t u th c hi n giao d ch kinh doanh trên m ng. Thêm vào ó, kh năng s d ng giao d ch qua m ng làm gi m chi phí, tăng năng su t cũng là m t nguyên nhân quan tr ng khi n Chính ph ph i suy tính. Trư c kia, các d ch v c a Chính ph như ăng ký h t ch hay ra h n th căn cư c ph i m t m t th i gian dài ch i hàng gi g p ư c các quan ch c chính ph có trách nhi m hay th m chí là ph i út lót. B ng cách cung c p d ch v tr c tuy n, ch c n ng i nhà hay t i nơi làm vi c, tr m i n tho i và b t máy vi tính lên n i vào m ng c a Chính ph , b n s nh n ư c nhi u d ch v do các cơ quan nhà nư c có trách nhi m cung c p. Có l ng l c l n nh t trong vi c cung c p các d ch v trên m ng là rút gon, tinh gi m b máy nhà nư c và quá trình th c hi n các th t c hành chính t ó ti t ki m ti n b c và nâng cao hi u qu trong dài h n. Thêm vào ó, b ng cách 19
 19. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 t ng hóa các th t c hành chính c bi t là trong lĩnh v c thu thu , Chính ph hi v ng s h n ch ư c hi n tư ng tham nhũng, tăng thu cho ngân sách nhà nư c trong khi v n duy trì ư c lòng tin c a dân chúng vào Chính ph . M t ví d i n hình là h th ng thu l phí xa l t nh Gujarat c a n . ây là tính có hi n tư ng a s ti n l phí c u ư ng u chui vào túi c a nhân viên thu phí. T khi l p ra h th ng tính và thu phí t ng, hi n tư ng th t thu phí ã gi m h n. Sau m t năm áp d ng ti n b khoa h c công ngh , s trì tr và hi n tư ng tham nhũng ã gi m áng k trong khi doanh thu t phí c u ư ng tăng 3 l n. 1.1.3. Sự khác nhau giữa Chính phủ điện tử và Chính phủ truyền thống M c dù có r t nhi u khái ni m khác nhau v Chính ph i n t nhưng chúng ta có th rút ra m t s c i m chung v Chính ph i n t như sau: Chính ph i n t là Chính ph s d ng công ngh thông tin và vi n thông t ng hóa và tri n khai các th t c hành chính. Chính ph i n t cho phép các công dân có th truy c p các th t c hành chính thông qua các phương ti n i n t như Internet, i n tho i di ng, truy n hình tương tác. Chính ph i n t là Chính ph làm vi c v i ngư i dân 24/24 gi , 7 ngày m i tu n và 365 ngày m i năm, ngư i dân có th th hư ng các d ch v công dù h b tc âu. T nh ng c i m trên ta th y r ng Chính ph i n t có nhi u i m khác so v i Chính ph truy n th ng. V i Chính ph truy n th ng, quá trình qu n lý hành chính trong n i b các cơ quan nhà nư c di n ra th công, t n nhi u công s c, th i gian và ti n b c. Dân chúng không th liên l c v i Chính ph ngoài gi hành chính, không th b t c nơi nào ngoài tr s c a các cơ quan nhà nư c. Ngư i dân không th ăng ký l y gi y phép kinh doanh, làm khai sinh cho con 20
 20. GVHD: TS Bùi Văn Danh L P: 210702701 mình hay óng thu trư c b 24/24 gi , 7/7 ngày và b tc âu. Chính ph i n t có th kh c ph c ư c nh ng h n ch này c a Chính ph truy n th ng. Ngoài ra, s khác bi t ch y u gi a Chính ph i n t và Chính ph truy n th ng là s khác bi t v t c x lý gi a các th t c hành chính ư c t ng hóa so v i các th t c hành chính ư c x lý th công. Vi c t ng hóa th t c nhanh hơn, g n hơn, ơn gi n hơn r t nhi u. Không nh ng th , thông tin ư c cung c p cho ngư i dân còn y , chính xác và d dàng hơn, ngư i dân cũng m t nhi u chi phí thu nh p các thông tin này. Nói tóm l i Chính ph i n t là m t Chính ph hi n i hơn nhi u so v i Chính ph truy n th ng. Chính ph i n t là m c tiêu mà các cơ quan Chính ph các c p s ti n d n t ng bư c t i và có l không bao gi có th nói r ng Chính ph i nt ã ư c xây d ng xong. 1.2. CÁC HÌNH THỨC CUNG CẤP CHÍNH TRONG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ i tư ng s d ng d ch v Chính ph bao g m cơ quan Chính ph các c p, doanh nghi p, công dân và các nhân viên Chính ph . B n i tư ng chính trên tương ng v i 4 hình th c cung c p d ch v chính: 1.2.1 Hình thức cung cấp dịch vụ từ Chính phủ đến Chính phủ - G2G (Government to Government) Nhi u d ch v công dân và các b n báo cáo quan tr ng r t c n s liên k t gi a chính quy n các c p. M c ích c a hình th c cung c p d ch v t Chính ph n Chính ph (G2G) này là t o l p và c ng c m i quan h gi a chính quy n các c p v i nhau. Nh ng m i quan h m i này s thúc y s liên k t gi a các cơ quan trong n i b Chính ph nh m m c ích cung c p các d ch v ph c v dân chúng ngày càng t t hơn. 21

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản