intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi giao dịch viên VIB

Chia sẻ: Nguyễn Minh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

793
lượt xem
291
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi giao dịch viên vib', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giao dịch viên VIB

  1. GI Y LÀM BÀI THI Môn thi: Nghi p v , tuy n v trí: Giao d ch viên VIB , kỳ thi: Tháng …20….. Th i gian: 90 phút, khôngs d ng tài li u, c s d ng máy tính cá nhân CH KÝ GIÁM TH S PHÁCH GIÁM TH 1 GIÁM TH 2 A- PH N LÝ THUY T: Anh/Ch hãy khoanh tròn vào ch s c a nh ng câu tr l i phù h p: (có 22 câu h i: 3 i m/ 1 câu và 1 câu h i : 4 i m t ng s 70 i m) Câu 1: Tài kho n Ngân hàng bao g m các lo i tài kho n a. Tài kho n có s dư n b. Tài kho n có s dư có c. Tài kho n v a có th có s dư n v a có th có s dư có Câu 2 : Trong các ch tiêu sau ây, ch tiêu nào hình thành Tài s n Có c a Ngân hàng: a. Ti n g i t i các t ch c tín d ng trong và ngoài nư c b. Tài s n c nh c. Ti n g i c a các T ch c kinh t và dân cư d. u tư vào ch ng khoán e. Các kho n ph i tr Câu 3: Trong các ch tiêu sau ây, ch tiêu nào hình thành Tài s n N c a Ngân hàng: a. Ti n m t t i qu b. Ti n ti n g i c a các t ch c tín d ng c. D phòng thu khó òi http://nghoangvan137.blogspot.com
  2. d. Chênh l ch ánh giá l i tài s n e. Các kho n ph i thu Câu 4: i n vào ch tr ng (….) c a n i dung k t c u các tài kho n sau ây: Tài kho n ti n g i thanh toán c a khách hàng: Bên n ghi: ........................................................................................... Bên có ghi: .................................................................................... S dư ......: ....................................................................................... Câu 5: i n vào ch tr ng (….) c a n i dung k t c u các tài kho n sau ây: Tài kho n thu phí d ch v chuy n ti n : S dư ...: Thu phí d ch v chuy n ti n trong nư c Bên ...... ghi: ………………………………………………. Bên ...... ghi: ………………………………………………. Câu 6: Khi h ch toán k toán ngân hàng. Kê toán viên ph i m b o theo nguyên t c: a. H ch toán ghi có trư c, ghi n sau b. H ch toán ghi n trư c, ghi có sau c. C hai trư ng h p trên u úng Câu 7: Nh ng gi y t mà VIB yêu c u trong h sơ m tài kho n khách hàng cá nhân: a. ơn ăng ký m tài kho n b. B n photocopy Ch ng minh thư / h chi u c. Sơ y u lí l ch có xác nh n c a a phương d. Gi y gi i thi u c a cơ quan công tác e. H kh u gia ình f. C a,b,c và d g. L a ch n khác: ………………………………………………………………… Câu 8: Hai (02) Cá nhân không ph i là v ch ng và không có quan h huy t th ng nhưng mu n m chung m t Tài kho n ti n g i thanh toán, có ư c không và gi i thích t i sao? 1- Có 2- Không * Gi i thích: …………………………………………………………………………………………. http://nghoangvan137.blogspot.com
  3. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 9: Giao d ch viên căn c vào ch ng t nào trong nh ng ch ng t khách hàng l p sau khi giao d ch ngân hàng ghi có tài kho n khách hàng: a. U nhi m chi b. Séc lĩnh ti n m t c. Séc chuy n kho n d. Gi y n p ti n e. Gi y lĩnh ti n Câu 10 : L a ch n trư ng h p ngân hàng không ư c quy n ch ng trích tài kho n khách hàng: a) Thu phí d ch v b) Thu lãi tín d ng c) Thu n g c b t kỳ lúc nào khi tài kho n khách hàng có s dư . d) Nh n ư c văn b n yêu c u trích n tài kho n khách hàng th c hi n các nghĩa v iv i Nhà nư c Câu 11: T l áp d ng khi thu thu giá tr gia tăng t i ngân hàng a) 5% trên thu d ch v b) 10% trên thu d ch v c) 15% trên thu d ch v d) 20% trên thu d ch v Câu 12: Trong thanh toán Séc thì ngư i nào là ngư i mà tài kho n c a h b ghi n : a) Ngư i th hư ng b) Ngư i chuy n như ng c) Ngư i ký phát d) Ngư i ư c tr ti n e) L a ch n khác: ……………………………………………………………… Câu 13: KH _ Công ty A n p 1 t séc chuy n kho n mà Công ty B – m tài kho n t i Ngân hàng Nông nghi p – thanh toán ti n hàng cho h . Xác nh vai trò c a VIB: a) VIB là ơn v thanh toán séc http://nghoangvan137.blogspot.com
  4. b) VIB là ơn v thu h séc c) VIB là ơn v phát hành séc d) VIB là ơn v b o chi séc e) T t c l a ch n trên Câu 14: Trong trư ng h p nào Séc chuy n kho n không ư c ph p thanh toán a) Séc chuy n kho n thanh toán khi 02 ơn v có tài kho n trong cùng m t ngân hàng b) Séc chuy n kho n thanh toán khi 02 ơn v có tài kho n t i 02 chi nhánh ngân hàng cùng h th ng nhưng khác t nh thành ph c) Séc chuy n kho n thanh toán khi 02 ơn v có tài kho n t i 02 ngân hàng khác h th ng, khác t nh, thành ph d) Séc chuy n kho n thanh toán khi 02 ơn v có tài kho n t i 02 ngân hàng khác nhau nhưng cùng a bàn t nh, thành ph tham gia thanh toán bù tr Câu 15: Khách hàng chuy n n VIB 1 séc b o chi do công ty A phát hành -ngân hàng B là ơn v th c hi n b o chi séc - và b ng kê n p séc, VIB s th c hi n: a) Chuy n séc b o chi cho ngân hàng B b) Chuy n toàn b séc và b ng kê n p séc cho ngân hàng B c) Ghi n cho tài kho n khách hàng, chuy n séc, b ng kê n p séc, gi y báo có liên hàng cho ngân hàng B d) Ghi có cho tài kho n khách hàng, chuy n séc, b ng kê n p séc, gi y báo n liên hàng cho ngân hàng B e) L a ch n khác: ……………………………………… Câu 16: Hình th c thanh toán nào s không phù h p khi thanh toán khác a bàn khác h th ng ngân hàng a) Thanh toán bù tr b) Thanh toán i n t liên ngân hàng c) Thanh toán qua tài kho n ti n g i Ngân hàng Nhà nư c d) Thanh toán qua tài kho n ti n g i t i Ngân hàng thương m i khác e) L a ch n khác: …………………………………………………… Câu 17: L a ch n giao d ch ư c phép v i th Value do VIB phát hành: a) Thanh toán trên toàn th gi i b) Ch thanh toán trên lãnh th Vi t Nam. c) ư c rút ti n m t Vi t Nam ng t i các máy ATM trên lãnh th Vi t Nam . http://nghoangvan137.blogspot.com
  5. d) ư c rút ngo i t nư c ngoài. e) Ch ư c phép rút trong h n m c s dư tài kho n ti n g i. f) ư c phép rút trên h n m c s dư tài kho n ti n g i. g) T t c các giao d ch trên Câu 18: Giao d ch nào không th c hi n ư c b ng th Value a) Rút ti n m t t i ATM b) Rút ti n m t t i các ơn v ch p nh n th . c) Thanh toán hàng hoá d ch v t i các ơn v ch p nh n th . d) Th c hi n các giao d ch chuy n kho n trong h th ng Ngân hàng Qu c t e) Th c hi n các giao d ch chuy n kho n ngoài h th ng Ngân hàng Qu c t f) T t c các cách th c trên Câu 19: L a ch n các trư ng h p khách hàng ư c phép n p ngo i t vào ngân hàng: a. Khách hàng là c nhõn g i ti n ti t ki m b. Khách hàng là công ty n p ti n v i m c ích thanh toán xu t nh p kh u c. Khách hàng là cá nhân n p ti n v i m c ích chuy n ti n thanh toán chi phí du hoc. d. Khách hàng là công ty n p ti n vào tài kho n v i m c ích u tư tích tr e. Khách hàng là c ng ty n p ti n v i m c ích tr n ti n vay ngo i t Ngân hàng. Câu 20: L a chon các phương th c thanh toán Qu c t : a. Nh thu b. Thanh toán bù tr c. Chuy n ti n TTR d. Thanh toán L/C e. Chuy n ti n Citad Câu 21: Khách hàng ngh nhân viên ngân hàng tư v n trong trư ng h p ơn v có nhu c u thanh toán trư c ti n hàng nh p kh u? (4 i m) …………………………………………………………………………………… …………………...………………………………………………………………… ……………………………………...……………………………………………… ………………………………………………………...…………………………… …………………………………………………………………………...………… http://nghoangvan137.blogspot.com
  6. …………………………………………………………………………………… ………...…………………………………………………………………………… …………………………...………………………………………………………… ……………………………………………...……………………………………… ………………………………………………………………...…………………… Câu 22. Khi phát hi n ti n gi , giao d ch viên ph i: a) Tr l i khách hàng i t khác. b) Tiêu h y ti n gi t i ch . c) óng d u ti n gi , tr l i khách hàng d) óng d u ti n gi , l p biên b n t ch thu, báo cáo cơ quan ch c năng. Câu 23: Trong giao d ch rút ti n m t, y u t nào dư i dây là y u t ít quan tr ng nh t làm căn c chí tr : a) Ngư i rút ti n là ch tài kho n b) Tài kho n s dư chi tr c) Các thông tin trên séc, gi y rút ti n hoàn toàn kh p úng d) D u và ch ký c a ch tài kho n kh p úng v i m u ăng ký e) Ch s ngày tháng ư c vi t b ng ch không vi t b ng s B. PH N BÀI T P (30 i m): ( nh kho n ch c n ghi tên tài kho n) Câu 1: nh kho n nghi p v phát sinh sau (10 i m): Ngày07/06/2007, khách hàng Nguy n Văn A n VIB Hà N i yêu c u lĩnh ti n ti t ki m t quy n s ti t ki m có s ti n g c 100 tri u ng; kỳ h n 03 tháng g i t 15/02/2007 n h n 15/05/2007; Bi t r ng: Lãi su t kỳ h n 3 tháng là 8.52% năm , lãi su t không kỳ h n: 3% năm.VIB tr lãi trên s ngày th c g i. S ti t ki m n h n VIB s t ng nh p lãi vào g c và t ng chuy n ti p 1 kỳ h n n a. Khách hàng rút ti n g i ti t ki m trư c h n thì VIB s tr lãi không kỳ h n trên s ngày ngày th c g i . Ngân hàng không h ch toán d chi lãi ti t ki m. …………………………………………………………………………………… …………………...………………………………………………………………… ……………………………………...……………………………………………… http://nghoangvan137.blogspot.com
  7. ………………………………………………………...…………………………… …………………………………………………………………………...………… …………………………………………………………………………………… ………...…………………………………………………………………………… …………………………...………………………………………………………… ……………………………………………...……………………………………… ………………………………………………………………...…………………… …………………………………………………………………………………… …………………...………………………………………………………………… ……………………………………...……………………………………………… ………………………………………………………...…………………………… …………………………………………………………………………...………… …………………………………………………………………………………… ………...…………………………………………………………………………… …………………………...………………………………………………………… ……………………………………………...……………………………………… ………………………………………………………………...…………………… …………………………………………………………………………………….. …………………...………………………………………………………………… Câu 2: ( 10 i m ) C ng ty TNHH XYZ có m tai kho n t i VIB Hà N i ngh VIB chuy n ti n thanh toán ti n hàng nh p kh u là 25,000USD. nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh bi t: - T gi : 16.100 / USD - VIB thu phí chuy n ti n là 0.15% + VAT. - Tài kho n ti n ng c a khách hàng có s dư giao dich.. …...………………………………………………………………………………… ……………………...……………………………………………………………… ………………………………………...…………………………………………… …………………………………………………………...………………………… …………………………………………………………………………………… http://nghoangvan137.blogspot.com
  8. …………………...………………………………………………………………… ……………………………………...…………………………………………… ……………………………………………………...……………………………… ………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………… ……...……………………………………………………………………………… ………………………...…………………………………………………………… …………………………………………...………………………………………… …………………………………………………………...………………………… …………………………………………………………………………………… …………………...………………………………………………………………… ……………………………………...……………………………………………… ………………………………………………………...…………………………… ……………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………… ……………………………...……………………………………………………… ………………………………………………...…………………………………… …………………………………………………………………...………………… ……………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………...………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………...………………………………………………… ……………………………………………………………………...……………… …………………………………………………………………………………… …...………………………………………………………………………………… ……………………………………………………...……………………………… ………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………… Câu 3 : Công ty TNHH A n rút 30.000.000 ti n m t t tài kho n ti n g i c a Công ty m t i VIB Hà n i, ng th i chuy n kho n s ti n 50.000.000 cho Công ty B t i Ngân hàng http://nghoangvan137.blogspot.com
  9. Nông nghi p Lào Cai, Giao d ch viên c n hư ng d n khách hàng làm nh ng th t c g và th c hi n nh kho n nghi p v phát sinh .(10 i m) …………………………………………………………………………………… …………………...………………………………………………………………… ……………………………………...……………………………………………… ………………………………………………………...…………………………… ……………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………… ……………………………...……………………………………………………… ………………………………………………...…………………………………… …………………………………………………………………...………………… H C KINH DOANH BLOG http://nghoangvan137.blogspot.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2