Đề thi hết môn Tâm lý học đại cương

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
535
lượt xem
72
download

Đề thi hết môn Tâm lý học đại cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi hết môn Tâm lý học đại cương giúp cho các bạn củng cố được các kiến thức của môn học thông qua việc giải những bài tập trong đề thi. Tài liệu phục vụ cho các bạn đang chuẩn bị ôn thi Tâm lý học đại cương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn Tâm lý học đại cương

  1. Tr-êng §h Kinh tÕ §Ò thi h Õt m «n HÖ: §H LT Kü thuËt c«ng nghiÖp H×nh thøc: Thi viÕt T©m lý häc ®¹i c-¬ng Thêi gian: 90 phót (§Ò thi 01) C©u 1 (2 ®iÓm) Con khØ ®-îc huÊn luyÖn, hoÆc do b¾t ch-íc, cã thÓ biÕt cÇm chæi quÐ t nhµ, cÇm bóa ®Ëp vì g¹ch, hoÆc ®eo kÝnh lªn m¾t, v. v… Nh÷ng hµnh ®éng ®ã cña con khØ vÒ b¶n chÊt cã kh¸c g× víi nh÷ng viÖc lµm t-¬ng tù cña con ng-êi hay kh«ng? T¹i sao? C©u II ( 2 ®iÓm) 1. Nh÷ng luËn ®iÓm nµo ®Æc tr-ng cho quan niÖm duy t©m vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo ®Æc tr-ng cho quan niÖm duy vËt vÒ t-ëng t-îng? 2. Nh÷ng luËn ®iÓm nµo kh«ng chØ ®Æc tr-ng cho t-ëng t-îng mµ cßn cho c¶ qu¸ tr×nh t©m lý kh¸c n÷a? V× sao? a/ Ho¹t ®éng t©m lý vèn kh«ng ph¶i lµ sù ph¶n ¸nh hiÖn thùc kh¸ch quan, mµ chØ béc lé nh÷ng tr¹ng th¸i bªn trong, chñ quan cña con ng-êi, c¸c xóc ®éng, Ên t-îng, nguyÖn väng cña hä. b/ Sù ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t, gi¸n tiÕp hiÖn thùc. c/ Ho¹t ®éng t©m lý phøc t¹p, lµ n¨ng lùc bÈm sinh ®-îc ph¸t triÓn dÇn dÇn, kh«ng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn sèng vµ gi¸o dôc. d/ Sù ph¶n ¸nh hiÖn thùc, nh-ng trong nh÷ng kÕt hîp vµ liªn hÖ kh¸c mµ th«i. e/ Sù ph¶n ¸nh c¸i ®· cã trong kinh nghiÖm tr-íc ®©y. C©u 1II ( 3 ®iÓm) TÝnh c¸ch lµ g×? §Ó thùc hiÖn tèt chuyªn ngµnh mµ anh, chÞ ®· lùa chän cÇn ph¶i cã nh÷ng ®øc tÝnh g×? C©u IV: ( 3 ®iÓm) a/ C©u ca dao sau nãi lªn quy luËt nµo cña t×nh c¶m? Tr×nh bµy néi dung quy luËt ®ã? “ Yªu nhau, yªu c° ®­êng ®i GhÐt nhau, ghÐt c° t«ng chi hä h¯ng” b/ Anh, chÞ cã thÓ rót ra nh÷ng kÕt luËn g× vÒ quan hÖ giao tiÕp, øng xö trong cuéc sèng vµ trong c«ng viÖc. Ngày ……. tháng …… năm 2010 DUYỆT TỔ BỘ MÔN 1
  2. Tr-êng §h Kinh tÕ HÖ: §H LT §Ò thi hÕt m«n Kü thuËt c«ng nghiÖp H×nh thøc: Thi viÕt T©m lý häc ®¹i c-¬ng Thêi gian: 90 phót (§Ò thi 02) C©u 1 (2 ®iÓm) Con khØ ®-îc huÊn luyÖn, hoÆc do b¾t ch-íc, cã thÓ biÕt cÇm chæi quÐt nhµ, cÇm bóa ®Ëp vì g¹ch, hoÆc ®eo kÝnh lªn m¾t, v. v… Nh÷ng hµnh ®éng ®ã cña con khØ vÒ b¶n chÊt cã kh¸c g× víi nh÷ng viÖc lµm t-¬ng tù cña con ng-êi hay kh«ng? T¹i sao? C©u II ( 2 ®iÓm) Trong nh÷ng tr-êng hîp nµo d-íi ®©y, ë häc sinh ®· xuÊt hiÖn biÓu t-îng cña trÝ nhí, vµ biÓu t-îng cña t-ëng t-îng? T¹i sao? a/ ThÇy gi¸o ®ang gi¶ng vÒ con s«ng Mixixipi ë Mü, chiÒu dµi, bÒ réng, l-u l-îng n-íc, gi¸ trÞ kinh tÕ, v.v.. cña nã. Häc sinh ngåi nghe gi¶ng vµ h×nh thµnh trong ®Çu nh÷ng biÓu t-îng t-¬ng øng. b/ Sau khi tæ chøc cho häc sinh ®i th¨m quan thuû ®iÖn s«ng §µ, c¸c anh chÞ phô tr¸ch quyÕt ®Þnh cho c¸c em lµm mét sè b¸o t-êng vÒ c«ng tr×nh thÕ kØ nµy. C¸c biÓu t-îng vÒ c«ng tr×nh nµy ®· ®-îc c¸c em diÔn t¶ b»ng c¸c bót kÝ, bµi th¬ hay tranh vÏ kh¸ sinh ®éng. c/ Trªn sè b¸o t-ßng kØ niÖm trËn §èng §a, ng-êi ta thÊy h×nh ¶nh vua Quang Trung NguyÔn HuÖ ®-îc häc sinh m« t¶ rÊt ®éc ®¸o hiÖn ®¹i. C©u III ( 3 ®iÓm) N¨ng lùc lµ g×? §Ó thùc hiÖn tèt chuyªn ngµnh mµ anh, chÞ ®· lùa chän cÇn ph¶i cã nh÷ng n¨ng lùc g×? C©u IV ( 3 ®iÓm) a/ C©u ca dao sau nãi lªn quy luËt nµo cña t×nh c¶m? Tr×nh bµy néi dung quy luËt ®ã? “Qua ®×nh ng° nãn tr«ng ®×nh §×nh bao nhiªu ngãi th­¬ng m×nh bÊy nhiªu” b/ Anh, chÞ cã thÓ rót ra nh÷ng kÕt luËn g× vÒ quan hÖ giao tiÕp, øng xö trong cuéc sèng vµ trong c«ng viÖc. Ngày ……. tháng …… năm 2010 DUYỆT TỔ BỘ MÔN 2
  3. ®¸p ¸n ( ®Ò 01) C©u I( 2 ®iÓm) A/ VÒ h×nh thøc lµ gièng nhau, nh-ng vÒ b¶n chÊt th× kh¸c nhau ë chç : con khØ kh«ng biÕt ®-îc môc ®Ých viÖc lµm cña m×nh, chØ lµ hµnh vi b¾t ch-íc kh«ng cã ý thøc( 1 ®iÓm) b/ Bái v×: (1 ®iÓm) - Bé n·o khØ vµ bé n·o ng-êi lµ hoµn toµn kh¸c nhau - Hµnh vi cña con khØ chØ lµ sù b¾t tr-íc, kh«ng cã ý thøc, lµ hµnh vi b¶n n¨ng - Bé n·o khØ kh«ng cã trung khu ng«n ng÷ C©u II ( 2 ®iÓm) ý 1 (1 ®iÓm) Nh÷ng luËn ®iÓm ®Æc tr-ng cho quan niÖm duy t©m vÒ t-ëng t-îng lµ a vµ c Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµo ®Æc tr-ng cho quan niÖm duy vËt vÒ t-ëng t-îng lµ b, d vµ e ý 2 (1 ®iÓm) Nh÷ng luËn ®iÓm kh«ng chØ ®Æc tr-ng cho t-ëng t-îng mµ cßn cho c¶ qu¸ tr×nh t©m lý kh¸c n÷a lµ b, d, e, bëi v× - Ph-¬ng ¸n ( b): ®Æc tr-ng cho c¶ qu¸ tr×nh tt-ëng t-îng, t- duy vµ trÝ nhí - Ph-¬ng ¸n ( d): ®Æc tr-ng cho c¶ qu¸ tr×nh t-ëng t-îng vµ t- duy - Ph-¬ng ¸n ( e): ®Æc tr-ng cho c¶ qu¸ tr×nh t-ëng t-îng vµ trÝ nhí C©u III ( 3 ®iÓm) 1.TÝnh c¸ch lµ g×? (1 ®iÓm) lµ mét thuéc tÝnh t©m lý phøc t¹p cña c¸ nh©n bao gåm mét hÖ thèng th¸i ®é cña nã ®èi víi hiÖn thùc, thÓ hiÖn trong hÖ thèng hµnh vi, cö chØ vµ c¸ch nãi n¨ng t-¬ng øng. 2. Mét sè ®øc tÝnh ®èi víi nghÒ kÕ to¸n ( 2 ®iÓm) - N¾m vững vµ chÊp hµnh tuyÖt ®èi ®-êng lèi, chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña Đảng và Nhµ n-íc ; n¾m vững luËt ph¸p; luËt kinh tÕ, tham gia vµo c«ng t¸c chÝnh trÞ – x· héi… - CÇn thËn, kiªn tr×, cÇn cï, ch¨m chØ, chÞu khã, n¨ng ®éng, linh ho¹t, s¸ng t¹o, kû luËt, tiÕt kiÖm,... ng-îc l¹i nh÷ng ®øc tÝnh kh«ng nªn lµ l-êi biÕng, dèi tr¸, cÈu th¶… 3
  4. - Yªu th-¬ng quý träng con ng-êi, nh©n ®¹o, ®oµn kÕt t-¬ng trî, cëi më, ch©n thµnh, th¼ng th¾n, c«ng b»ng... ng-îc l¹i nh÷ng ®øc tÝnh kh«ng nªn nh- tù kiªu, Ých kû… - Khiªm tèn, thËn träng, tinh thÇn tù phª b×nh,... ng-îc l¹i: bu«ng th¶, thiÕu tù chñ,… 3. Mét sè ®øc tÝnh ®èi víi nghÒ qu¶n trÞ kinh doanh( 2 ®iÓm) - N¾m vững vµ chÊp hµnh tuyÖt ®èi ®-êng lèi, chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña Đảng và Nhµ n-íc ; n¾m vững luËt ph¸p; tham gia vµo c«ng t¸c chÝnh trÞ – x· héi, gãp phÇn gi¸o dôc chÝnh trÞ – t- t-ëng cho quÇn chóng lao ®éng. - Động c¬ lµm viÖc v× lîi Ých cña tËp thÓ, v× sù ph¸t triÓn x· héi. - Th¼ng th¾n, trung thùc - Lêi nãi ®i ®«i viÖc lµm - Tù kh¼ng ®Þnh - TÝnh tù chÞu tr¸ch nhiÖm cao , kiªn ®Þnh, cã l-¬ng t©m.... - §on ®¶, cëi më, niÒm në, ho¹t b¸t, nhanh nhÑn,.... C©u IV: ( 3 ®iÓm) a/ Quy luËt di chuyÓn cña t×nh c¶m ( 0, 5 ®iÓm) * Néi dung cña quy luËt ( 1 ®iÓm) T×nh c¶m cã thÓ di chuyÓn tõ ®èi t-îng nµy sang ®èi t-îng kh¸c cã liªn quan víi ®èi t-îng g©y nªn t×nh c¶m tr-íc ®ã. b/ KÕt luËn ( 1.5 ®iÓm) - VÒ quan hÖ giao tiÕp, øng xö trong cuéc sèng: Quy luËt nµy nh¾c nhë chóng ta ph¶i chó ý kiÓm so¸t th¸i ®é, t×nh c¶m cña m×nh lµm cho nã cã tÝnh chän läc, tÝch cùc, tr¸nh v¬ ®òa c¶ n¾m, t×nh c¶m trµn lan, kh«ng biªn giíi. - VÒ quan hÖ giao tiÕp trong c«ng viÖc: cÇn kiÓm so¸t t×nh c¶m cña m×nh, tr¸nh bùc tøc ng-êi nµy l©y lan sang ng-êi kh¸c.. Chó ý: ( PhÇn hái vÒ tÝnh c¸ch vµ kÕt luËn, sinh viªn cã thÓ lµm theo c¸c c¸ch kh¸c nhau, nh-ng gi¶ng viªn thÊy ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a) 4
  5. ®¸p ¸n ( ®Ò 02) C©u I( 2 ®iÓm) A/ VÒ h×nh thøc lµ gièng nhau, nh-ng vÒ b¶n chÊt th× kh¸c nhau ë chç: con khØ kh«ng biÕt ®-îc môc ®Ých viÖc lµm cña m×nh, chØ lµ hµnh vi b¾t ch-íc kh«ng cã ý thøc. b/ Bái v×: - Bé n·o khØ vµ bé n·o ng-êi lµ hoµn toµn kh¸c nhau - Hµnh vi cña con khØ chØ lµ sù b¾t tr-íc, kh«ng cã ý thøc, lµ hµnh vi b¶n n¨ng - Bé n·o khØ kh«ng cã trung khu ng«n ng÷ C©u II ( 2 ®iÓm): - Tr-ßng hîp 1 lµ biÓu t-îng cña t-ëng t-îng, bëi v× häc sinh ngåi nghe gi¶ng vµ h×nh thµnh trong ®Çu nh÷ng biÓu t-îng vÒ con s«ng Mixixipi ë Mü, chiÒu dµi, bÒ réng, l-u l-îng n-íc, gi¸ trÞ kinh tÕ, v.v.. cña nã qua lêi kÓ cña c« gi¸o. §©y chÝnh lµ biÓu t-îng cña biÓu t-îng. - Tr-êng hîp 2: biÓu t-îng cña trÝ nhí, bëi v× khi häc sinh ®i th¨m quan thuû ®iÖn s«ng §µ, c¸c em nhí vÒ nã vµ ®· diÔn t¶ b»ng c¸c bót kÝ, bµi th¬ hay tranh vÏ kh¸ sinh ®éng vÒ h×nh ¶nh ®ã. - Tr-êng hîp 3 : biÓu t-îng cña t-ëng t-îng, bëi v× häc sinh ch-a ®-îc tõng nh×n thÊy vÒ h×nh ¶nh vua Quang Trung vµ NguyÔn HuÖ bao giê. C©u III ( 3 ®iÓm): * N¨ng lùc lµ g×?( 1 ®iÓm) N¨ng lùc lµ tæ hîp c¸c thuéc tÝnh ®éc ®¸o cña c¸ nh©n, phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu cña mét ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh, ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng ®ã cã kÕt qu¶. * Mét sè n¨ng lùc ®èi víi nghÒ qu¶n trÞ kinh doanh( 2 ®iÓm) + Năng lùc chuyªn m«n: kiÕn thøc, c¸c kü n¨ng nghiÖp vô chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp. 5
  6. + Năng lực tổ chức, chỉ đạo thực hiện viÖc qu¶n lý: kh¶ n¨ng ®Æt môc ®Ých, nhiÖm vô, néi dung c«ng viÖc, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng, ph-¬ng ph¸p, h×nh thøc tiÕn hµnh, ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng viÖc…. + Năng lực gi¸o dục: CÇn biÕt t¸c ®éng vµo nhËn thøc, t©m lý, t×nh c¶m cña ®èi t-îng nh»m n©ng cao n¨ng lùc tù chñ, nhiÖt t×nh cña hä trong c«ng viÖc…. + N¨ng lùc qu¶n lý: nh- biÕt qu¶n lý thêi gian, qu¶n lý con ng-êi, qu¶n lý c¶m xóc, biÕt ph©n c«ng nhiÖm vô phï hîp víi n¨ng lùc cña tõng ng-êi.... + N¨ng lùc giao tiÕp, øng xö: kh¶ n¨ng nãi, kü n¨ng diÔn thuyÕt tr-íc mäi ng-êi, kh¶ n¨ng thuyÕt phôc kh¸ch hµng.... * Mét sè n¨ng lùc ®èi víi nghÒ kÕ to¸n (2 ®iÓm) + Nhãm năng lùc chuyªn m«n: c¸c kiÕn thøc , kü n¨ng nghiÖp vô chuyªn m«n vµ kinh nghiÖp nghÒ nghiÖp. + Năng lùc giao tiÕp, øng xö khÐo lÐo…… C©u IV: ( 3 ®iÓm) a/ Quy luËt di chuyÓn cña t×nh c¶m ( 0, 5 ®iÓm) * Néi dung cña quy luËt (1 ®iÓm) T×nh c¶m cã thÓ di chuyÓn tõ ®èi t-îng nµy sang ®èi t-îng kh¸c cã liªn quan víi ®èi t-îng g©y nªn t×nh c¶m tr-íc ®ã. b/ KÕt luËn ( 1.5 ®iÓm) - VÒ quan hÖ giao tiÕp, øng xö trong cuéc sèng: Quy luËt nµy nh¾c nhë chóng ta ph¶i chó ý kiÓm so¸t th¸i ®é, t×nh c¶m cña m×nh lµm cho nã cã tÝnh chän läc, tÝch cùc, tr¸nh v¬ ®òa c¶ n¾m, t×nh c¶m trµn lan, kh«ng biªn giíi. - VÒ quan hÖ giao tiÕp trong c«ng viÖc: cÇn kiÓm so¸t t×nh c¶m cña m×nh, tr¸nh bùc tøc ng-êi nµy l©y lan sang ng-êi kh¸c.. Chó ý: PhÇn hái vÒ n¨ng lùc vµ kÕt luËn, sinh viªn cã thÓ lµm theo c¸c c¸ch kh¸c nhau, nh-ng gi¶ng viªn thÊy ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a) 6
  7. 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản