intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 2

Chia sẻ: Le Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

275
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ nghĩa Mác ra đời chỉ duy nhất dựa trên điều kiện kinh tế - xã hội vào những năm 40 của thế kỷ XIX Triết học nhị nguyên là trường phái triết học dung hòa giữa chủ nghĩa duy vật và và chủ nghĩa duy tâm. Do đó, triết học nhị nguyên vừa mang tính duy vật lại vừa mang tinh duy tâm Biện chứng là phương pháp xem xét sự tồn tại của sự vật và sự phản ánh chúng vào tư duy con người trong mối liên hệ với các sự vật khác và biến đổi Lực lượng sản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 2

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 02 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: ………………………………………………………………………………… ……… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) - Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi Luận điểm STT Đún Sai g Chủ nghĩa Mác ra đời chỉ duy nhất dựa trên điều kiện kinh tế - xã hội vào 1. những năm 40 của thế kỷ XIX Triết học nhị nguyên là trường phái triết học dung hòa gi ữa ch ủ nghĩa duy 2. vật và và chủ nghĩa duy tâm. Do đó, tri ết học nhị nguyên v ừa mang tính duy vật lại vừa mang tinh duy tâm Biện chứng là phương pháp xem xét sự tồn tại của sự vật và sự phản ánh 3. chúng vào tư duy con người trong mối liên hệ với các sự vật khác và biến đổi Lực lượng sản xuất là khái niệm dùng để chỉ người lao động và máy móc, 4. trang thiết bị lao động Địa tô chênh lệch I là lợi nhuận siêu ngạch do đầu tư thêm tư bản để thâm 5. canh tạo ra. Sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hoá 6. nói chung. Lợi nhuận bình quân là sự phân chia giá trị thặng dư giữa các nhà tư bản. 7. Trong chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân có sứ m ệnh lịch sử xóa b ỏ ch ế 8. độ tư bản chủ nghĩa, xóa bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột và xây d ựng xã h ội mới - xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Cách mạng xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời 9. 1
  2. sống xã hội. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của xã hội xã hội chủ nghĩa là nền đại công 1 nghiệp. 0. 2
  3. ………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT Sự xuất hiện Chủ Sản phẩm tất yếu của điều kiện kinh tế - xã hội của xã hội tư a. nghĩa Mác vào những bản chủ nghĩa giữa thế kỷ XIX năm 40 của TK XIX b. Sự “lắp ghép” phép biên chứng duy tâm của Hêghen với chủ nghĩa duy vật nhân bản của Phơbách 1 là: Sự kế thừa tất cả những học thuyết của các đại biểu xuất sắc c. nhất trong triết học cổ điển Đức d. Kết quả sáng tạo thiên tài của cá nhân C.Mác và Ph.Ăngghen a. Phải xem xét một số mối liên hệ của sự vật Yêu cầu của quan b. Trong các mối liên hệ phải nắm được mối liên hệ c ơ bản, không c ơ b ản, điểm toàn diện là ... mối liên hệ chủ yếu, thứ yếu để thúc đẩy sự vật phát triển c. Phải xem xét tất cả các mặt, các mối liên hệ và các khâu trung gian c ủa s ự 2 vật; đồng thời phải nắm được và đánh giá đúng vị trí, vai trò c ủa từng mặt, từng mối liên hệ trong quá trình hình thành, vận động, phát tri ển và diệt vong của sự vật d. Tránh cách nhìn phiến diện, một chiều; dàn trải, thiếu trọng điểm Lao động cụ thể là Nguồn gốc của của cải a. Nguồn gốc của giá trị b. 3 Nguồn gốc của giá trị trao đổi c. Cả a, b, c d. Tích tụ và tập trung a. Tăng quy mô tư bản xã hội tư bản giống nhau ở b. Phản ánh mối quan hệ trực tiếp giữa giai cấp tư sản và giai cấp công những điểm nào? 4 nhân c. Tăng quy mô tư bản cá biệt d. Cả a,b,c Tác phẩm nào đánh a. Hệ tư tưởng Đức dấu sự ra đời của chủ b. Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh 5 c. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản nghĩa Mác – Lênin? d. Những nguyên lý của Chủ nghĩa cộng sản Điều kiện chủ quan a. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. 6 có vai trò quyết định b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. nhất của cuộc cách c. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân, đặc biệt khi nó đã có Đ ảng tiên mạng xã hội chủ phong lãnh đạo. 3
  4. d. Giai cấp công nhân liên minh được với giai cấp nông dân. nghĩa. Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1. Những kết luận của triết học đưa lại thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn cho sự phát triển của các khoa học? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.2. Phép biện chứng trong não người (tư duy biện chứng) là sự phản ánh nh ững hình th ức vận động của thế giới hiện thực? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..... …………………………………………………………………………………………………… 2.3. Lợi nhuận là kết quả do toàn bộ tư bản ứng trước tạo ra? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.4. Năng suất lao động tăng sẽ làm cho lượng giá trị trong mỗi đơn vị hàng hoá tăng lên. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.5. Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã hội xã hội chủ nghĩa, tôn giáo vẫn tồn tại. Tại sao? …………………………………………………………………………………………………… 4
  5. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.6. Xét về bản chất, Đảng Cộng sản là chính đảng duy nhất không mang tính giai cấp. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu 3 (4 điểm): Vì sao dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng xã h ội ch ủ nghĩa ? Liên hệ với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 5
  6. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2