intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 1

Chia sẻ: Le Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

286
lượt xem
64
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ nghĩa Mác ra đời khi xã hội loài người bắt đầu có sự phân chia giai cấp Về mặt nhận thức, sự khác nhau căn bản giữa CNDV và CNDT là ở chỗ: CNDV thừa nhận khả năng nhận thức thế giới khách quan của con người Phép siêu hình không có khả năng nghiên cứu cái riêng, từng lĩnh vực: khoa học ứng dụng và công việc ngày nay Ý thức xã hội là khái niệm dùng để chỉ mặt tinh thần của đời sống xã hội, là cái thứ hai so với tồn tại xã hội Tiền lương danh nghĩa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 1

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 01 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: ………………………………………………………………………………… ……… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi: Luận điểm STT Đúng Sai Chủ nghĩa Mác ra đời khi xã hội loài người bắt đầu có sự phân chia giai cấp 1 Về mặt nhận thức, sự khác nhau căn bản giữa CNDV và CNDT là ở chỗ: CNDV 2 thừa nhận khả năng nhận thức thế giới khách quan của con người Phép siêu hình không có khả năng nghiên cứu cái riêng, từng lĩnh vực: khoa học 3 ứng dụng và công việc ngày nay Ý thức xã hội là khái niệm dùng để chỉ mặt tinh thần của đời sống xã hội, là 4 cái thứ hai so với tồn tại xã hội Tiền lương danh nghĩa luôn luôn thay đổi theo giá trị tư liệu sinh hoạt. 5 Tốc độ chu chuyển của TB tăng lên thì thời gian một vòng chu chuyển giảm 6 và GTTD thu được tăng. Lợi nhuận siêu ngạch trong nông nghiệp tồn tại tương đối lâu dài. 7 Ở các nước tư bản phát triển, giai cấp công nhân đã được “trí thức hóa”, vì 8 vậy họ không còn bị bóc lột hoặc bị bóc lột không đáng kể Hiện nay, trong chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân là nh ững người hoàn 9 toàn không có tư liệu sản xuất. Trong chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân chỉ có sứ m ệnh xóa b ỏ ch ế đ ộ t ư 10 bản chủ nghĩa, xóa bỏ mọi chế độ áp bức, bóc lột. 1
  2. ………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT Điều kiện kinh tế - xã a. Sự củng cố và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hội của sự ra đời chủ trong điều kiện cách mạng công nghiệp b. Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử với tính cách là một nghĩa Mác là: lực lượng chính trị xã hội độc lập 1 c. Giai cấp vô sản đi theo giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến d. Nhu cầu lý luận của thực tiễn cách mạng Đặc trưng của phương a. Nhận thức đối tượng ở trạng thái cô lập, tách rời pháp biện chứng là ... b. Nhận thức đối tượng ở trạng thái tĩnh, nếu có vận động thì đó ch ỉ là s ự biến đổi về lượng; nguyên nhân của sự vận động nằm ngoài đối tượng 2 c. Nhận thức đối tượng trong mối liên hệ quy định, ràng buộc lẫn nhau d. Nhận thức đối tượng trong trạng thái vận động, biến đổi theo khuynh hướng chung là phát triển Sự vận động của TB a. Được đưa vào sản xuất để nhằm sản xuất ra GTTD b. Là sự vận động ở bên ngoài lĩnh vực sản xuất cho vay 3 c. Là sự vận động độc lập theo công thức: T – T’ d. Là sự vận động không liên quan đến tư bản hàng hoá Dựa vào căn cứ nào để a.Tốc độ chu chuyển chung của tư bản chia tư bản ra thành tư b. Phương thức chuyển giá trị của các bộ phận tư bản sang sản phẩm bản cố định và tư bản c. Vai trò các bộ phận tư bản trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư 4 lưu động d. Sự thay đổi về lượng trong quá trình sản xuất Phạm trù nào được coi Giai cấp công nhân a. là cơ bản nhất, là xuất Chuyên chính vô sản b. 5 phát điểm của chủ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân c. nghĩa xã hội khoa học? Xã hội chủ nghĩa d. Nguyên nhân cơ bản Sự sai lầm trong đường lối công nghiệp hóa a. nào dẫn đến sự sụp đổ Sự sai lầm trong việc giải quyết mối quan hệ giữa các giai c ấp, tầng b. của ở Liên xô và các lớp xã hội nước xã hội chủ nghĩa c. Sự sai lầm chủ quan của các Đảng Cộng sản và nhà n ước XHCN, sự phản bội của một số người đứng đầu Đảng Cộng sản và nhà n ước Đông Âu trong quá trình cải tổ? XHCN d. Sự chậm trễ trong việc vận dụng cuộc cách khoa học và công nghệ 2
  3. hiện đại 3
  4. Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1. Sự xuất hiện chủ nghĩa Mác vào những năm 40 của thế kỷ XIX là một tất yếu khách quan. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.2. Phép biện chứng là khoa học nghiên cứu trạng thái tồn tại của sự vật, hiện tượng trong thế giới. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 2.3. Quy luật giá cả độc quyền chính là biểu hiện của quy luật giá trị trong điều kiện chủ nghĩa tư bản độc quyền. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………… 2.4. Giá cả hàng hoá nông phẩm được quyết định bởi giá trị cá biệt của nông phẩm được sản xuất ra trên những mảnh đất có độ màu mỡ và điều kiện thuận lợi trung bình của xã hội …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………… 2.5. Giai cấp công nhân trong xã hội tư bản được C. Mác và Ph. Ăngghen g ọi là giai c ấp vô sản? Tại sao? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4
  5. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………… 2.6. Chức năng bạo lực, trấn áp là chức năng chủ yếu của nhà n ước xã h ội ch ủ nghĩa. T ại sao? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………… Câu 3 (4 đi ểm): Phân tích ngắn gọn các nguyên nhân cơ bản dẫn thoái trào phong trào ch ủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới những năm cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 5
  6. …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….................. 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2