intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 05)

Chia sẻ: Le Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

287
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp người học kiểm tra kiến thức hiệu quả trong quá trình học, tài liệu Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 05) trình bày hệ thống 3 câu hỏi lý thuyết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đề thi. Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích giúp bạn đạt kết quả tốt hơn trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 05)

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 05 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: ……………………………………………………………………………… ………… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi: Luận điểm STT Đúng Sai Hầu hết các nhà không tưởng trước Mác muốn giải quyết mâu thuẫn xã 1. hội bằng con đường ôn hòa Lịch sử phát triển của triết học thực chất là lịch sử đấu tranh gi ữa hai 2. trường phái: khả tri và bất khả tri Mối liên hệ phổ biến là khái niệm dùng để khái quát mối liên h ệ bi ện 3. chứng giữa các sự vật cùng loài với nhau Cơ sở hạ tầng là khái niệm dùng để chỉ hệ thống đi ện, đường sá, tr ường 4. học, trạm xá v.v của nền kinh tế Trong mọi xã hội, sức lao động đều là hàng hóa đặc biệt 5. Lao dộng cụ thể là nguồn gốc của giá trị 6. Tư bản cố định chu chuyển nhanh hơn tư bản lưu động 7. Đảng Cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với 8. phong trào công nhân. Sự khác nhau căn bản nhất giữa hai giai đoạn phát triển của hình thái 9. kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa là: Nguyên tắc phân phối sản ph ẩm lao động. Trong xã hội có sự phân chia giai cấp, dân chủ là sản phẩm của quan h ệ 10. giai cấp và đấu tranh giai cấp, là tổ chức chính trị c ủa giai cấp cầm 1
  2. quyền đối với xã hội. ………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT C.Mác viết: “Phương pháp biện a. Phương pháp biện chứng tự phát chứng của tôi không chỉ khác b. Phương pháp biện chứng duy vật phương pháp của Hêghen mà còn c. Phương pháp biện chứng duy tâm 1 đối lập hẳn phương pháp ấy”. Hãy d. Phương pháp siêu hình cho biết phương pháp của Mác là phương pháp nào? a. Thực thể ý niệm, tồn tại bên ngoài và độc lập với ý Phạm trù là: thức của con người b. Do con người sáng tạo ra, không phản ánh hiện thực c. Được hình thành trong quá trình hoạt động thực ti ễn và nhận thức của con người. 2 d. Mỗi phạm trù xuất hiện trước đó đồng thời lại là bậc thang của quá trình nhận thức tiếp theo. Nội dung của phạm trù mang tính khách quan, còn hình thức của nó thì mang tính chủ quan. Các quan hệ dưới đây, quan hệ nào a. Phản ánh mặt hiện vật của tư bản thuộc phạm trù cấu tạo kỹ thuật b. Phản ánh mặt giá trị của tư bản 3 của tư bản? c. Quan hệ giữa tư bản bất biến và tư bản khả biến d. Cả a, b, c. Nguyên nhân dẫn đến sự hình a. Cạnh tranh giữa các ngành thành lợi nhuận bình quân là do b. Do cải tiến kỹ thuật nhằm chiếm lợi nhuận siêu ngạch. 4 c. Cạnh tranh trong nội bộ từng ngành d. Cạnh tranh. Nguyên nhân sâu xa của cách mạng a. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xã hội chủ nghĩa là: xuất. Do sự phát triển của lực lượng sản xuất. 5 b. Do sự phát triển của giai cấp công nhân. c. Giai cấp tư sản đã trở thành giai cấp phản động. d. 2
  3. Khi phân tích về thời kỳ quá độ lên a. C.Mác CNXH, ai là người đầu tiên đặt b. Stalin vấn đề phải học tập kinh nghiệm c. V. I. Lênin 6 tổ chức, quản lý kinh tế của CNTB d. Hồ Chí Minh để cải tạo nền kinh tế tiểu nông lạc hậu? 3
  4. Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1. Suy cho cùng triết học nhị nguyên là triết học duy tâm. ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. … 2.2. Trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn cần biết vận d ụng nh ững đi ều kiện thích hợp để chuyển hóa cái chung thành cái riêng hoặc ngược lại cho phù hợp với những mục đích nhất định của con người ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. … 2.3. Mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hoá là mâu thuẫn giữa lao đ ộng c ụ th ể và lao động trừu tượng. ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. … 2.4. Lợi nhuận là hình thái chuyển hóa có tính chất thần bí hóa của giá trị thặng dư ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. … 2.5. Sở dĩ giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có sứ mệnh lịch sử xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa vì nó là giai cấp nghèo khổ nhất 4
  5. ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. … 2.6. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được hoàn thành khi giành được chính quyền. Tại sao? ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. … Câu 3 (4 điểm): Tại sao Ph.Ăngghen lại gọi nhà nước xã hội chủ nghĩa là "nhà nước ½ nhà nước", là "nhà nước trên con đường tự tiêu vong"? ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….……………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. 5
  6. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. … ………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. … 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2