intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 22

Chia sẻ: Le Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

171
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ nghĩa Mác ra đời khi xã hội loài người bắt đầu có sự phân chia giai cấp Đứng im là trạng thái không vận động của một sự vật ở một giai đoạn nhất định trong sự phát triển của nó Điểm đặc thù của phương pháp siêu hình là tính phiến diện, một chiều; phủ nhận các khâu trung gian chuyển hoá của sự vật; do đó chỉ đi tới kết luận “hoặc là ..., hoặc là ...” Xã hội là hình thái vận động cao nhất của thế giới vật chất. Hình thái vận động này lấy con...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN - ĐỀ SỐ 22

  1. ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 22 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: "……………………………………………………………………………… ………… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi: Luận điểm STT Đúng Sai Chủ nghĩa Mác ra đời khi xã hội loài người bắt đầu có sự phân chia 1. giai cấp Đứng im là trạng thái không vận động của một sự vật ở một giai 2. đoạn nhất định trong sự phát triển của nó Điểm đặc thù của phương pháp siêu hình là tính phiến diện, m ột 3. chiều; phủ nhận các khâu trung gian chuyển hoá của sự vật; do đó ch ỉ đi tới kết luận “hoặc là ..., hoặc là ...” Xã hội là hình thái vận động cao nhất c ủa thế gi ới vật ch ất. Hình 4. thái vận động này lấy con người và sự tác động lẫn nhau gi ữa con người với con người làm nền tảng Tốc độ chu chuyển của tư bản tăng lên thì thời gian một vòng chu 5. chuyển giảm và giá trị thặng dư thu được tăng. Lợi nhuận siêu ngạch trong nông nghiệp tồn tại tương đối lâu dài. 6. Địa tô chênh lệch I là lợi nhuận siêu ngạch do đầu tư thêm tư bản để 7. thâm canh tạo ra. Mục tiêu duy nhất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là giành 8. chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Ở các nước tư bản phát triển, giai cấp công nhân đã được “trí thức 9. hóa”, vì vậy họ không còn bị bóc lột hoặc bị bóc lột không đáng kể. Hiện nay, trong chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân là những người 10. hoàn toàn không có tư liệu sản xuất. 1
  2. ` "………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT Phạm trù cơ bản và nền a. Vật chất tảng của CNDV là: b. Ý thức 1 c. Vật chất và ý thức d. Không phải a, b, c Giai cấp là các tập đoàn a. Huyết thống, chủng tộc người khác nhau về: b. Địa vị kinh tế trong một hệ thống sản xuất vật chất nhất định 2 c. Lợi ích chính trị, kinh tế d. Tài năng cá nhân Lao động cụ thể là a.Nguồn gốc của của cải b.Nguồn gốc của giá trị 3 c. Nguồn gốc của giá trị trao đổi d. Cả a, b, c Nhân tố chủ yếu ảnh a. Lượng tư bản cố định tăng lên hưởng đến quy mô tích lũy b. Lượng giá trị hàng hóa không tiêu dùng của tư bản là: c. Lượng giá trị thặng dư và tỷ lệ phân chia cho tích lũy và cho 4 tiêu dùng d. Lượng lao động làm thuê tăng lên. Điền từ còn thiếu vào chỗ a. Giai cấp trống: “Nhà nước xã hội b. Dân tộc chủ nghĩa vừa có bản chất c. Nhân đạo 5 giai cấp công nhân, vừa có d. Cộng đồng tính nhân dân rộng rãi và tính … sâu sắc.” Yếu tố nào quyết định sự a. Do giai cấp công nhân mong muốn. liên minh giữa giai cấp công b. Do có cùng một kẻ thù là giai cấp tư sản. 6 nhân, giai cấp nông dân và c. Do có những lợi ích cơ bản thống nhất với nhau. tầng lớp trí thức? d. Do mục tiêu về chính trị của giai cấp công nhân. 2
  3. Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1 Lý luận sẽ trở thành lực lượng vật chất khi nó thâm nhập vào quần chúng. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.2. Sự phát triển về mặt chính trị, pháp luật, tôn giáo, triết học, nghệ thu ật, văn h ọc v.v dựa vào sự phát triển của kinh tế. Nhưng tất cả những sự phát triển đó đều tác động lẫn nhau và cũng tác động đến cơ sở kinh tế ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.3. Lợi nhuận thương nghiệp là do giá bán hàng hóa cao hơn giá trị hàng hóa. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.4. Lợi nhuận siêu ngạch trong nụng nghiệp mang tính tạm thời. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.5 Giai cấp công nhân ra đời gắn liền với sự xác lập ph ương th ức s ản xu ất t ư b ản ch ủ nghĩa ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 3
  4. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.6. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ rộng rãi nhất tr ọng lịch s ử, vì vậy nó không mang tính giai cấp. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Câu 3 (4 đi ểm): Phân tích vai trò của nông dân trong cách mạng xã hội ch ủ nghĩa. Liên hệ với điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 4
  5. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2