intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 07)

Chia sẻ: Le Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

236
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp người học kiểm tra kiến thức hiệu quả trong quá trình học, tài liệu Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 07) trình bày hệ thống 3 câu hỏi lý thuyết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đề thi. Hy vọng tài liệu sẽ hữu ích giúp bạn đạt kết quả tốt hơn trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - Lênin (Đề số 07)

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ĐỀ THI HẾT MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Ngày thi:……… tháng……….. năm 20…… Thời gian : 120 phút. Đề số: 07 SBD hoặc STT: Họ tên thí sinh:……………………….................... Ngày/ tháng/ năm sinh: Phòng thi số: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: ……………………………………………………………………………… ………… Điểm bằng số: Ký m bằ lầ s 1: Điểchấmng nố: Số phách: Điểm bằng chữ: Ký chấm lần 2: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi thi; đề thi gồm có 04 trang) Câu 1 (3 điểm): a) Dùng dấu (x) điền ô đúng hoặc sai để trả lời các câu hỏi: Luận điểm STT Đúng Sai Chủ nghĩa xã hội không tưởng trước Mác đã thể hiện đậm nét tinh thần 1 nhân đạo, phê phán mạnh mẽ chế độ áp bức, bóc lột, bất công đ ương thời Ph.Ăngghen cho rằng: Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là 2 vấn đề cơ bản chỉ của triết học hiện đại Phạm trù triết học khác với phạm trù khoa học chuyên ngành 3 Tồn tại xã hội là khái niệm dùng để chỉ dạng vật chất trong lĩnh vực xã 4 hội, là cái thứ nhất so với ý thức xã hội Tích luỹ tư bản là quá trình biến giá trị thặng dư thành tư bản khả biến 5 Lao động cụ thể biểu hiện tính chất xã hội của người sản xuất hàng 6 hoá. Sự xuất hiện hàng hoá sức lao động là điều kiện chuyển hoá tiền thành 7 tư bản Mục tiêu của giai đoạn thứ nhất của cách mạng XHCN là giành chính 8 quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Trong thời đại ngày nay, sứ mệnh lịch sử xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây 9 dựng chủ nghĩa xã hội thuộc về tầng lớp trí thức. Điều kiện chủ quan có vai quyết định nhất của cuộc cách mạng xã hội 10 chủ nghĩa là giai cấp công nhân liên minh được với giai cấp nông dân. 1
  2. ………………………………………………………………………………………… b) Khoanh tròn (0) vào những phương án được cho là đúng nhất để trả lời các câu hỏi: Luận điểm Phương án TT Chức năng của triết học Giải thích cấu trúc của thế giới a. Xác lập thế giới quan là: b. 1 Xây dựng phương pháp cho các khoa học c. Phương pháp luận chung cho các khoa học d. Phủ định là… Sự thay thế sự vật này bằng một sự vật khác a. b. Sự thay thế sự vật này bằng một sự vật khác, tiến bộ hơn 2 c. Sự xóa bỏ hoàn toàn một sự vật d. Xóa bỏ sạch mọi yếu tố của sự vật Vì sao trong CNTB độc a. Vì các tổ chức độc quyền cạnh tranh với nhau quyền cạnh tranh không bị b. Vì tổ chức độc quyền cạnh tranh với các công ty ngoài độc quyền thủ tiêu? c. Vì các xí nghiệp trong nội bộ tổ chức độc quyền cạnh tranh với 3 nhau d. Vì cạnh tranh là quy luật khách quan của kinh tế hàng hoá. Quy luật giá trị tồn tại ở a. Nền sản xuất hàng hoá giản đơn b. Nền sản xuất TBCN. riêng: 4 c. Trong nền kinh tế hàng hoá d. Trong nền sản xuất vật chất nói chung. Tác phẩm nào đánh dấu a. Hệ tư tưởng Đức sự ra đời của chủ nghĩa b. Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh 5 c. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Mác – Lênin? d. Những nguyên lý của Chủ nghĩa cộng sản Điều kiện chủ quan có vai a. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất TBCN trò quyết định nhất của b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. cuộc cách mạng xã hội chủ c. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân, đặc biệt khi nó đã có 6 Đảng tiên phong lãnh đạo. nghĩa. d. Giai cấp công nhân liên minh được với giai cấp nông dân. 2
  3. Câu 2 (3 điểm): Hãy cho biết ý kiến của mình về những nhận định được nêu dưới đây đúng hay sai. Hãy giải thích vì sao? 2.1. Chủ nghĩa duy tâm hông thừa nhận khả năng nhận thức thế giới của con người? ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.2. Nếu bản chất và hiện tượng của sự vật, hiện tượng chỉ thống nhất với nhau, thì t ất thảy mọi khoa học sẽ trở nên thừa ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. 2.3. Tư bản thương nghiệp thu được lợi nhuận thương nghiệp là do mua rẻ, bán đắt ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2.4. Tư bản cho vay là ti ền t ự đ ẻ ra ti ền ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 2.5. Đảng cộng sản với giai cấp công nhân là đồng nhất. Tại sao? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 3
  4. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. 2.6. Theo nghĩa hẹp, cách mạng xã hội chủ nghĩa là quá trình cải biến toàn di ện trên t ất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại sao? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………… Câu 3 (4 đi ểm): Phân tích nguyên nhân, hình th ức và ảnh h ưởng c ủa xu ất kh ẩu t ư t ư bản. Liên hệ với điều kiện của Vi ệt Nam hi ện nay ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2