intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Vật lí 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Nga Thắng

Chia sẻ: Sensa Cool | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

104
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Vật lí 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Nga Thắng này giúp các em học sinh ôn tập kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi học sinh giỏi, rèn luyện kỹ năng để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Vật lí lớp 8. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Chúc các em thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Vật lí 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Nga Thắng

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NGA SƠN<br /> Trường THCS Nga Thắng<br /> <br /> ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI- LẦN THỨ 4<br /> <br /> MÔN VẬT LÝ LỚP 8<br /> Năm học: 2017 - 2018<br /> Thời gian làm bài: 150 phút<br /> Ngày thi: 23/3/2018<br /> Đề bài:<br /> <br /> Bµi 1:(4 ®iÓm): Lóc 7h mét ng-êi ®i xe ®¹p ®uæi theo mét ng-êi<br /> ®i bé c¸ch anh ta 10 km. c¶ hai chuyÓn ®éng ®Òu víi c¸c vËn tèc<br /> 12 km/h vµ 4 km/h<br /> T×m vÞ trÝ vµ thêi gian ng-êi ®i xe ®¹p ®uæi kÞp ng-êi ®i<br /> bé?<br /> Bµi 2:(5 ®iÓm): Một khối gỗ hình trụ nặng 3kg có diện tích đáy là 200cm2 được thả<br /> nổi thẳng đứng trong nước. Biết khối lượng riêng của nước và gỗ lần lượt là 1000 kg/m3 và<br /> 600 kg/m3.<br /> a.Tính chiều cao phần gỗ chìm trong nước.<br /> b.Tính chiều cao phần gỗ nổi trong nước.<br /> c.Muốn giữ khối gỗ chìm hoàn toàn và đứng yên trong nước thì cần tác dụng một lực có<br /> cường độ bằng bao nhiêu?<br /> Bài 3: (4,5 điểm) Thả một khối gỗ lập phương có cạnh a = 20cm, trọng lượng riêng d =<br /> 9000N/m3 vào chậu đựng chất lỏng có trọng lượng riêng d1 = 12000 N/m3.<br /> 1) Tìm chiều cao của khối gỗ chìm trong chất lỏng d1.<br /> 2) Đổ nhẹ vào chậu của chất lỏng có khối lượng riêng d2 = 8000 N/m3 sao cho chúng<br /> không hoà lẫn vào nhau. Tìm phần gỗ ngập trong chất lỏng d1 (khối gỗ nằm hoàn toàn trong 2<br /> chất lỏng).<br /> Bài 4: (4,5 điểm) Một người cao 1,6m đứng đối diện với một gương phẳng hình chữ nhật<br /> được treo thẳng đứng. Mắt người đó cách đỉnh đầu 10 cm .<br /> a) Mép dưới của gương cách mặt đất ít nhất bao nhiêu để người đó thấy ảnh của chân<br /> trong gương ?<br /> b) Tìm chiều cao tối thiểu của gương để người đó nhìn thấy toàn thể ảnh của mình trong<br /> gương.<br /> c) Các kết quả trên có phụ thuộc vào khoảng cách từ người đó tới gương không ? vì sao ?<br /> Bµi 5: (2 điểm) H·y x¸c ®Þnh träng l-îng riªng cña 1 chÊt láng<br /> víi dông cô: mét lùc kÕ, mét chËu n-íc vµ mét vËt nÆng. Nªu c¸c<br /> b-íc tiÕn hµnh vµ gi¶i thÝch.<br /> <br /> ---- Hết----<br /> <br /> ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI – MÔN VẬT LÝ 8<br /> Bµi 1(4®iÓm):<br /> Néi dung<br /> Gäi s1 lµ qu·ng ®-êng ng-êi ®i xe ®¹p ®i ®-îc:<br /> S1 = v1.t (víi v1 = 12 km/h)<br /> Gäi s2 lµ qu·ng ®-êng ng-êi ®i bé ®i ®-îc:<br /> S2 = v2.t (víi v2 = 4km/h)<br /> Khi ng-êi ®i xe ®¹p ®uæi kÞp ng-êi ®i bé:<br /> S1 = s 2 + s<br /> hay v1t = s + v2t<br /> s<br /> => (v1 - v2)t = s => t =<br /> v1  v 2<br /> 10<br /> thay sè: t =<br /> = 1,25 (h)<br /> 12  4<br /> <br /> V× xe ®¹p khëi hµnh lóc 7h nªn thêi ®iÓm gÆp<br /> nhau lµ:<br /> t = 7 + 1,25 = 8,25 h<br /> hay t = 8h15’<br /> vÞ trÝ gÆp nhau c¸ch A mét kho¶ng:<br /> AC = s1 = v1t = 12.1,25 = 15 km<br /> <br /> BiÓu<br /> ®iÓm<br /> <br /> 0,5®<br /> 0,5®<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5®<br /> 0,5®<br /> <br /> 0,5®<br /> 0,5®<br /> <br /> Bài 2: (5 điểm)<br /> a) Vì vật nổi và đứng cân bằng trên bề mặt chất lỏng nên :<br /> FA = P<br /> d n . Vc = 10. m<br /> 10. Dn . S . h c = 10.m<br /> m<br /> hc=<br /> = Error! = Error! (m)<br /> Dn.S<br /> 3<br /> Vậy chiều cao của phần gỗ chìm trong nước là<br /> (m)<br /> 20<br /> m<br /> 3<br /> 1<br /> b) Thể tích của vật là:<br /> V= =<br /> =<br /> ( m3)<br /> D 600 200<br /> Chiều cao toàn bộ vật là:<br /> Chiều cao phần nổi là :<br /> <br /> V<br /> = Error! = Error! (m)<br /> S<br /> 1 3<br /> 1<br /> hn=h–hc= –<br /> =<br /> (m)<br /> 4 20 10<br /> <br /> 0,5 đ<br /> 0,5 đ<br /> <br /> 0,5 đ<br /> <br /> 0,5 đ<br /> <br /> V = S.h => h =<br /> <br /> 0,5 đ<br /> 0,5 đ<br /> <br /> c) Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật khi vật chìm hoàn toàn và đứng cân<br /> bằng trong nước là: F’A = d n . V = 10. Dn . V<br /> = 10. 1000.<br /> <br /> 0,5 đ<br /> <br /> 1<br /> = 50 N<br /> 200<br /> <br /> Lực cần tác dụng vào miếng gỗ có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống<br /> dưới và có cường độ là: F = F’A – P = 50 – 30 = 20 N<br /> Vậy muốn khúc gỗ chìm hoàn toàn và đứng yên trong nước ta cần tác dụng<br /> một lực có cường độ 20 N, theo phương thẳng đứng từ trên xuống dưới.<br /> <br /> Bài 3<br /> ( 4,5điểm)<br /> <br /> 1) - Do d < d1 nên khối gỗ nổi trong chất lỏng d1<br /> - Gọi x là chiều cao của khối gỗ nằm trong chất lỏng d1 (0 < x<br /> P = d.V= d.a = d1.a .y + d2a2(a-y)<br /> 3<br /> <br /> => y = (<br /> <br /> 2<br /> <br /> 0,5 đ<br /> <br /> (*)<br /> <br /> d  d2<br /> ).a  5cm<br /> d1  d 2<br /> <br /> 0,5 đ<br /> <br /> 0,5 đ<br /> <br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> 0,5đ<br /> <br /> Bài4<br /> (4,5 điểm)<br /> <br /> A<br /> A’<br /> O’<br /> <br /> J<br /> O<br /> I<br /> <br /> B’<br /> <br /> B<br /> K<br /> <br /> a) Để mắt thấy được ảnh của chân thì mép dưới<br /> <br /> Vẽ hình<br /> 1,0đ<br /> <br /> cách mặt đất nhiều nhất là đoạn IK (như hình vẽ)<br /> + Xét B’BO có IK là đường trung bình nên:<br /> IK <br /> <br /> 0,5đ<br /> <br /> BO AB  AO 160  10<br /> <br /> <br />  75 cm<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> <br /> b) Để nhìn thấy toàn thể ảnh của mình trong gương<br /> hai tia phản xạ JO, IO phải đi vào mắt, vậy chiều cao<br /> tối thiểu của gương là đoạn IJ : IJ = JK – IK (1)<br /> <br /> 0,5đ<br /> <br /> + Mặt khác để mắt nhìn thấy ảnh của đỉnh đầu, mép<br /> trên của gương cách mặt đất ít nhất đoạn JK<br /> <br /> 0,5đ<br /> <br /> Xét O’OA có JH là đường trung bình nên :<br /> <br /> 0,5đ<br /> <br /> JH =<br /> <br /> AO 10<br /> <br />  5 cm.  JK = JH + HK = JH + OB = 5 + 150 =<br /> 2<br /> 2<br /> <br /> 0,5đ<br /> <br /> 155cm<br /> Ta được: IJ = 155 – 75 = 80cm.<br /> c) Các kết quả trên không phụ thuộc vào khoảng cách từ<br /> người đến gương. Trong bài toán trên dù người soi gương ở bất 1,0đ<br /> kỳ vị trí nào thì B’BO có IK là đường trung bình, O’OA có<br /> JH là đường trung bình nên các kết quả trên không phụ thuộc vào<br /> khoảng cách từ người đến gương, chỉ phụ thuộc vào chiều cao<br /> của người đó.<br /> <br /> Bài 5:<br /> - Mãc<br /> cña<br /> (2,0 điểm)<br /> - Mãc<br /> cña<br /> - Mãc<br /> cña<br /> <br /> lùc kÕ vµo vËt x¸c ®Þnh<br /> vËt trong kh«ng khÝ P1<br /> lùc kÕ vµo vËt x¸c ®Þnh<br /> vËt trong n-íc P2<br /> lùc kÕ vµo vËt x¸c ®Þnh<br /> vËt trong chÊt láng cÇn ®o<br /> Gi¶i thÝch:<br /> - Tõ gi¸ trÞ P1 vµ P2 x¸c ®Þnh<br /> tÝch vËt nÆng V <br /> <br /> P1  P2<br /> dn<br /> <br /> träng l-îng 0,25đ<br /> träng l-îng 0,25đ<br /> 0,25đ<br /> träng l-îng<br /> P3<br /> 0,5đ<br /> ®-îc V thÓ<br /> 0,25đ<br /> 0,5đ<br /> <br /> - Ta cã P1  P3  d x V<br /> - Sau ®ã lËp biÓu thøc tÝnh: d x <br /> dn lµ träng l-îng riªng cña n-íc<br /> <br /> P1  P3<br /> dn<br /> P1  P2<br /> <br /> víi<br /> <br /> (Học sinh có thể có cách trình bày khác nếu đúng vần cho điểm tối đa)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2