intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5 - Trường TH Nuông Dăm

Chia sẻ: Dinh Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

857
lượt xem
86
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5 - Trường TH Nuông Dăm dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh nhằm củng cố kiến thức và luyện thi môn Tiếng Việt với chủ đề: Biện pháp nghệ thuật, tả tiết chào cờ đầu tuần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5 - Trường TH Nuông Dăm

 1. PHÒNG GD&ĐT KIM BÔI TRƯỜNG TH NUÔNG DĂM KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI Điểm Đợt 20/11 Năm học 2011 - 2012 Môn: Tiếng Việt lớp 5 Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề) Họ và tên:..................................................................Lớp:......................... Bài 1. ( 2 điểm) Xác định đúng các bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau. a. Trưa nước biển xanh lờ khi chiều tà, biển đổi sang mầu xanh lục. b. Trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc, mọc lên những bông hoa tím. Bài 2: ( 1 điểm) Chép lại lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau: Sáng nay, mẹ dạy sớm, mẹ gọi em gái tôi: “ Liên ơi, dậy đi thi kẻo muộn, con!” Nghe tiếng mẹ gọi, em tôi choàng tỉnh. Nó vùng ra khỏi chăn ấm và xuống nhà chuẩn bị đi học. Mẹ chải đầu, tết tóc và động viên Liên: “ Con cố gắng làm bài cho tốt nhé! Con được giải trong đợt 20 -11 này cả nhà ta đi thăm lăng Bác. ” Liên ngoan ngoãn vâng lời và chào mẹ đi học. Bài 3: ( 2 điểm) Trong bài thơ Cô giáo lớp em nhà thơ Ngyễn Xuân Sanh lớp 2 tập 1 có viết: “ Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài”. Hãy cho biết , khổ thơ trên đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? biện pháp nghệ thuật đó , giúp em thấy được điều gì ,đẹp đẽ ở các bạn học sinh.
 2. Bài 4: ( 5 điểm) Em hãy tả lại một tiết chào cờ đầu tuần ở trường em. Bài làm
 3. HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT 5 Môn Tiếng Việt: Bài 1. 2 điểm, đúng mỗi từ tìm được 0,25 điểm a.Nước nhà , non sông , quốc gia , giang sơn b.Đầu đuôi , đỏ đen , ngày đêm, no đói. Bài 2. 1điểm, viết đúng câu “Liên ơi, dậy đi thi kẻo muộn, con!” 0,5 điểm “...” Bài 3. 2 điểm,( HS làm được các ý theo câu hỏi gợi ý sau) - Khi con thuyền........ Tg nhìn thấy những sự vật gì soi bóng trên mặt nước?- Cảm xúc và suy nghĩ của Tg NTN? - Ta thấy được tình cảm của Tg đối vứ thiên nhiên NTN? Bài 4. 5 điểm, căn cứ vào bài viết để đánh giá cho điểm, mở bài 1đ, thân bài 3đ, kết bài 1đ Chữ Viết: Chữ hoa : 3 điểm . Mỗi dòng viết đúng 1 điểm Bài viết : 7 điểm ( 4 lỗi sai trừ 1 điểm. Xếp loại chữ viết điểm 9 - 10 loại A, 7- 8 loại B, 5- 6 loại C)
 4. ®Ò kiÓm tra chÊt l­îng häc sinh giái líp 5 – Vßng 4 Tr­êng TiÓu häc Phó Hoµ B - N¨m häc 2012 – 2013 TuÇn: 18 Ngµy thi: 25/12/2012 - Thêi gian lµm bµi: 90 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) PhÇn I: M«n TiÕng ViÖt (10 ®iÓm): I. §äc hiÓu ( 4 ®iÓm) A - ®äc thÇm bµi: Nh÷ng ng­êi b¹n tèt A-ri-«n lµ mét nghÖ sÜ Hy L¹p cæ. Trong mét cuéc thi ca h¸t ë ®¶o Xi-xin, «ng ®o¹t gi¶i nhÊt víi nhiÒu tÆng vËt quý gi¸. Trªn ®­êng trë vÒ kinh ®«, ®Õn gi÷a biÓn th× ®oµn thuû thñ trªn chiÕc tµu chë «ng næi lßng tham, c­íp hÕt tÆng vËt vµ ®ßi giÕt A-ri- «n. NghÖ sÜ xin ®­îc h¸t bµi «ng yªu thÝch tr­íc khi «ng chÕt. Bän c­íp ®ång ý. A-ri-«n ®øng trªn boong tµu cÊt tiÕng h¸t, ®Õn ®oan say mª nhÊt, «ng nh¶y xuèng biÓn. Bän c­íp cho r»ng A-ri-«n ®· chÕt liÒn dong buåm trë vÒ ®Êt liÒn. Nh­ng nh÷ng tªn c­íp ®· nhÇm. Khi tiÕng ®µn, tiÕng h¸t cña A-ri-«n vang lªn, cã mét ®µn c¸ heo ®· cøu A-ri-«n. Chóng ®­a «ng trë vÒ ®Êt liÒn nhanh h¬n c¶ tµu cña bän c­íp. A-ri-«n t©u víi vua toµn bé sù viÖc nh­ng nhµ vua kh«ng tin, sai giam «ng l¹i. Hai h«m sau, bän c­íp míi vÒ tíi ®Êt liÒn. Vua cho gäi chóng vµo gÆng hái vÒ cuéc hµnh tr×nh. Chóng bÞa chuyÖn A-ri-«n ë l¹i ®¶o. §óng lóc ®ã, A-ri-«n b­íc ra. §¸m thuû thñ söng sèt, kh«ng tin vµo m¾t m×nh. Vua truyÒn lÖnh trÞ téi bän c­íp vµ tr¶ l¹i tù do cho A-ri-«n. Sau c©u chuyÖn k× l¹ Êy, ë nhiÒu thµnh phè Hy L¹p vµ La M· ®· xuÊt hiÖn ®ång tiÒn kh¾c h×nh mét con c¸ heo câng ng­êi trªn l­ng. Cã lÏ ®ã lµ ®ång tiÒn ®­îc ra ®êi ®Ó ghi l¹i t×nh c¶m yªu quý con ng­êi cña loµi c¸ th«ng minh. Theo L­u Anh B - Dùa vµo néi dung bµi ®äc, chän ý ®óng trong c¸c c©u tr¶ lêi d­íi ®©y råi ghi vµo bµi lµm cña em : C©u 1: V× sao nghÖ sÜ A-ri-«n ph¶i nh¶y xuèng biÓn? a) V× Thuû thñ trªn tµu næi lßng tham , c­íp hÕt tÆng vËt cña «ng, ®ßi giÕt «ng. b) V× Thuû thñ ®Èy «ng xuèng biÓn. c) V× A-ri-«n biÕt tr­íc m×nh sÏ ®­îc ®µn c¸ heo cøu sèng. C©u 2: V× sao A-ri-«n tho¸t chÕt khi nh¶y xuèng biÓn? a) TiÕng h¸t cña «ng lµm bän c­íp c¶m ®éng. b) BÇy c¸ heo v× say mª tÕng ®µn, tiÕng h¸t cña ng­êi nghÖ sÜ nµy ®· cøu sèng «ng. c) TiÕng h¸t cña «ng th«i thóc bÇy c¸ heo phÉn né, trõng ph¹t ®¸m thuû thñ bÊt nh©n. d) A-ri-«n cã kh¶ n¨ng lÆn vµ b¬i rÊt giái. C©u 3:Nh÷ng ®ång tiÒn kh¾c h×nh con c¸ heo câng ng­êi trªn l­ng ë nhiÒu thµnh phè Hi L¹p vµ La M· cã ý nghÜa g×? a) §Ó ghi l¹i sù kiÖn nhµ nghÖ sÜ næi tiÕng A-ri-«n ®­îc cøu tho¸t. b) §Ó ghi l¹i t×nh c¶m yªu quý con ng­êi cña loµi c¸ heo. c) §Ó kh¼ng ®Þnh søc sèng bÊt diÖt cña ©m nh¹c. d) §Ó nh¾c nhë con ng­êi ph¶i biÕt ¬n nh÷ng chó c¸ heo.
 5. C©u 4: Néi dung chÝnh cña c©u chuyÖn lµ: a) Kh¼ng ®Þnh tÊm lßng vµ tµi n¨ng cña ng­êi nghÖ sÜ A-ri-«n. b) Kh¼ng ®Þnh søc m¹nh kh¶ n¨ng to lín cña ©m nh¹c, ®ång thêi ngîi ca c¸ heo - loµi c¸ th«ng minh, th©n thiÖn víi con ng­êi. c) Kh¼ng ®Þnh nh÷ng kÎ bÊt nh©n, béi ph¶n bao giê còng ph¶i tr¶ gi¸ . d) C¶ 3 ®¸p ¸n trªn. C©u 5: D·y tõ nµo d­íi ®©y gåm c¸c tõ ®ång nghÜa víi tõ mª say? a) thÝch thó, mª mÈn, mÖt mái. b) thÝch thó, ®¾m say, ®am mª. c) ®¾m say, m¶i miÕt, c¬n mª. C©u 6: Tõ nµo d­íi ®©y tr¸i nghÜa víi tõ tµi ba? a) giái giang. b) ba hoa c) ®Çn ®én C©u 7: Trong c¸c d·y c©u d­íi ®©y, d·y c©u nµo cã tõ in ®Ëm lµ tõ nhiÒu nghÜa (kh¸c víi tõ ®ång nghÜa)? a) Bän c­íp cho r»ng A-ri-«n ®· chÕt liÒn dong buåm trë vÒ ®Êt liÒn./ ChiÕc ®ång hå nµy bÞ chÕt kh«ng cßn ch¹y ®­îc. b) Lóa ngoµi ®ång ®· chÝn vµng./ Tæ em cã chÝn b¹n. c) B¸t chÌ nµy nhiÒu ®­êng nªn rÊt ngät./ Ngoµi ®­êng, xe cé ®i l¹i tÊp nËp. C©u 8: Cho c¸c c©u "BÇy c¸ heo ®· cøu A-ri-«n. Chóng ®­a «ng trë vÒ ®Êt liÒn nhanh h¬n c¶ tµu cña bän c­íp." dßng nµo dïng ®óng c¸c ®¹i tõ ë c¸c c©u trªn? a) bÇy c¸ heo, A-ri-«n. b) cøu, nhanh, trë vÒ. c) chóng, «ng. II. C¶m thô v¨n häc: (1,5 ®iÓm) Em th­¬ng Em th­¬ng lµn giã må c«i Kh«ng t×m thÊy b¹n, vµo ngåi trong c©y Em th­¬ng sîi n¾ng ®«ng gÇy Run run ng· gi÷a v­ên c©y c¶i ngång. NguyÔn Ngäc Ký Em thÊy bµi th¬ trªn cã sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×, qua ®ã bµi th¬ muèn nãi ®iÒu g× ? II- TËp lµm v¨n: (4,5®iÓm): H·y t¶ c¶nh c¸nh ®ång quª em vµo mét buæi s¸ng ®Ñp trêi.
 6. PhÇn II- To¸n (10 ®iÓm): Bµi 1(2 ®iÓm) ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 4m 25mm = ......mm 2 tÊn 3 t¹ = ....... tÊn 5dm = .........m 107 m2 =............hm2 2,5086 km = .....km .....m = ......m 2,7 dm2 = ............ dm2....... cm2 2355 g = .....kg 0,0001 ha = ............. m2 Bµi 2: (2 ®iÓm) H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng råi viÕt vµo bµi lµm cña m×nh: a) BiÕt bèn con: gµ, vÞt, ngçng, thá cã c©n nÆng lÇn l­ît lµ: 1,85 kg; 2,176 kg; 3,2 kg; 3000g. Trong bèn con vËt trªn, con vËt c©n nÆng nhÊt lµ: A. Con gµ B. Con ngçng C. Con vÞt D. Con thá 21 1 b) Cho x 3 = 2 . Sè thÝch hîp ®Ó viÕt vµo « trèng lµ: 3 A. 28 B. 18 C. 27 D. 9 c) 0 1 2 4 8 ...... 4 4 Hçn sè thÝch hîp ®Ó viÕt vµo chç chÊm d­íi v¹ch cña tia sè lµ: 3 3 1 1 A. 1 B. C. 1 D. 1 4 2 2 4 1 d) Bít tõ 1 sÏ ®­îc: 6 5 1 1 A. 1 B. C. D. 6 6 3 Bµi 3: (2 ®iÓm) Ng­êi ta trång ng« trªn mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng 5 20m, chiÒu dµi b»ng chiÒu réng. 4 a) TÝnh diÖn tÝch thöa ruéng ®ã. b) BiÕt r»ng, trung b×nh cø 100m2 thu ho¹ch ®­îc 72kg ng«. Hái trªn c¶ thöa ruéng ®ã, ng­êi ta thu ®­îc bao nhiªu t¹ ng« ? 5 Bµi 4: (3 ®iÓm) Hai thïng chøa ®Çy dÇu. BiÕt sè dÇu ë thïng thø nhÊt b»ng sè dÇu ë 6 3 3 thïng thø hai vµ sè dÇu ë thïng thø nhÊt Ýt h¬n sè dÇu ë thïng thø hai lµ 36 lÝt. 10 4 TÝnh sè dÇu mçi thïng ban ®Çu. Bµi 5: (1 ®iÓm) TÝnh b»ng hai c¸ch: 7 3 5 7 x + x 9 8 8 9
 7. ĐỀ THI HS GIỎI LỚP 5 CẤP TỈNH Năm học 2009 - 2010 Môn: Tiếng việt Thời gian làm bài : 40 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: ( 4 điểm) Trình bày cách hiểu cụ thể của em về câu dưới đây: “ Xe không được rẽ trái.” Câu 2 : (4 điểm) Các từ in nghiêng trong những câu dưới đây là từ ghép có nghĩa tổng hợp hay từ ghép có nghĩa phân loại ? Hãy giải nghĩa từng trường hợp: 1. Công trường đã tập kết đầy đủ xe máy, chuẩn bị cho ngày khởi công. 2. Nghề gốm phát triển đã làm sống lại một số làng nghề truyền thống ở các địa phương. 3. Nhiều nhà vườn rất đẹp mọc lên trên các tuyến phố ở Hà Nội 4. ở nông thôn, nhiều hộ gia dình đã phát triển nuôi trồng nấm ăn. 5. Dưới ánh nắng chói chang, chiếc chăn dần dần trở nên khô kiệt. Câu 3: ( 4 điểm) Dựa vào nghĩa, em hãy chia các từ, cụm từ có tiếng mưa dưới đây thành hai nhóm khác nhau và cho biết nghĩa chung của mỗi nhóm: mưa rào, mưa ào ào , mưa nhỏ , mưa đá , mưa bóng mây , mưa xối xả. Câu 4: ( 4 điểm) Hãy chọn từ thích hợp trong các từ : lúng túng, lừ đừ, lôi thôi, lanh chanh, láo nháo, rồi điền vào từng chỗ trống để hoàn chỉnh các thành ngữ sau: 1, ............................................như hành không muối. 2, ............................................như cháo trộn với com. 3, ............................................như cá trôi xổ ruột. 4, ...........................................như gà mắc tóc. 5, ...........................................như ông từ vào đền. Chép vào bài thi các thành ngữ đã hoàn chỉnh.
 8. Câu 5 ( 9điểm) Bằng tưởng tượng của mình, em hãy kể tiếp diễn biến của câu chuyện dưới đây: Giọt sương Có một giọt sương nhỏ đậu trên lá mồng tơi. Giọt sương đã ngủ ở đó suốt đêm qua. Đến sáng, những tia nắng mặt trời đầu tiên thức dậy nhảy nhót vuui vẻ xung quanh nó. Còn nó vẫn nằm im, lấp lánh như một viên ngọc. ... ( Lưu ý: Em không cần chép lại phần đầu của câu chuyện nêu trên.) . / .
 9. Trường TH Minh Đạo ĐỀ THI, ĐÁP ÁN HSG BẬC TIỂU HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 Bài 1: Tìm 5 thành ngữ, tục ngữ nói về đạo đức và lối sống lành mạnh, tốt đẹp của con người Việt Nam. Bài 2: Xếp các từ: châm chọc, chậm chạp, mê mẩn, mong ngóng, nhỏ nhẹ, mong mỏi, tươi tốt, phương hướng, vương vấn, tươi tắn vào 2 cột ở bảng dưới đây: Từ láy Từ ghép Bài 3: Xác định bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ trong mỗi câu sau: a) Tiếng cá quẫy tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền. b) Những chú gà nhỏ như những hòn tơ lăn tròn trên bãi cỏ. c) Học quả là khó khăn vất vả. Bài 4: Thêm trạng ngữ, định ngữ, bổ ngữ vào mỗi câu sau để ý diễn đạt thêm cụ thể, sinh động: a) Lá rơi. b) Biển đẹp. Bài 5: Tả cảnh đẹp ở Sa Pa, nhà văn Nguyễn Phan Hách đã viết: "Thoắt cái, lác đác lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên nhứng cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quý." Em có nhận xét gì về cách dùng từ, đặt câu ở đoạn văn trên? Nêu tác dụng của cách dùng từ, đặt câu đó. Bài 6: Hãy thuật lại một buổi vui chơi thích thú của em trong mùa hè năm nay. (Bài viết khoảng 20 dòng). ĐÁP ÁN Bài 1: Tìm đúng 5 thành ngữ, tục ngữ theo yêu cầu. Ví dụ: - Đói cho sạch, rách cho thơm. - Lá lành đùm lá rách.
 10. - Thương người như thể thương thân. - Uống nước nhớ nguồn. - Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ Bài 2: Xếp đúng các từ đã cho vào 2 cột: Từ láy Từ ghép chậm chạp, mê mẩn, mong mỏi, châm chọc, mong ngóng, nhỏ nhẹ, tươi tắn, vương vấn tươi tốt, phương hướng Bài 3: Xác định đúng bộ phận chủ ngữ (CN), bộ phận vị ngữ (VN) trong mỗi câu như sau: a) Tiếng cá quẫy tũng toẵng / xôn xao quanh mạn thuyền. CN VN b) Những chú gà nhỏ như những hòn tơ / lăn tròn trên bãi cỏ. CN VN c) Học / quả là khó khăn vất vả. CN VN Bài 4: Thêm đúng vào mỗi câu ít nhất 1 trạng ngữ, 1 định ngữ, 1 bổ ngữ. Ví dụ: a) Ngoài phố, lá khô rơi xào xạc. TN ĐN BN b) Buổi sớm, biển Cửa Lò đẹp như một bức tranh. TN ĐN BN Bài 5: - Nêu đúng các nhận xét: dùng 3 lần từ ngữ Thoắt cái (điệp ngữ) ở đầu câu; câu 1 đảo bổ ngữ lác đác lên trước; câu 2 đảo vị ngữ trắng long lanh lên trước. - Nói được tác dụng của cách dùng từ, đặt câu: điệp ngữ Thoắt cái gợi cảm xúc đột ngột, ngỡ ngàng, nhấn mạnh sự thay đổi rất nhanh chóng của thời gian, đến mức gây bất ngờ; dùng đảo ngữ để nhấn mạnh, làm nổi bật vẻ đẹp nên thơcủa sự biến đổi về cảnh sắc thiên nhiên ở Sa Pa. Bài 6: Bài viết có độ dài tối thiểu 20 dòng; đúng thể loại văn tường thuật đã học. Nội dung cần làm nổi bật được những yêu cầu:
 11. - Nêu rõ trình tự những nét chính về một buổi vui chơi của em trong mùa hè năm nay (ở đâu, có những hoạt động gì thích thú, thu hoạch được những điều gì bổ ích, ….) - Bộc lộ được cảm xúc thú vị của bản thân trước những niềm vui của ngày hè. Diễn đạt rõ ý, dùng từ, đặt câu đúng; viết đúng chính tả, trình bày bài sạch sẽ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=857

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2