intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học sinh giỏi năm học 2015-2016 môn Hóa học 9 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Sách

Chia sẻ: Minh Thư | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

126
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học sinh giỏi năm học 2015-2016 môn Hóa học 9 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Sách giúp các bạn củng cố lại kiến thức và thử sức mình trước kỳ thi. Hy vọng nội dung đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi năm học 2015-2016 môn Hóa học 9 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Sách

  1. PHÒNG GD & ĐT NAM SÁCH ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI --------------- NĂM HỌC: 2015 - 2016 MÔN: Hóa học 9 Thời gian làm bài: 150 phút (không tính thời gian giao đề) (Đề này gồm 01 trang) ĐỀ BÀI Câu 1. Nêu hiện tượng, giải thích và viết PTHH xảy ra trong các thí nghiệm sau: a, Nhỏ từ từ dd axit HCl đến dư vào dd Na2CO3. b, Nhỏ dd Na2CO3 vào dd CuSO4. Câu 2. Nhiệt phân hoàn toàn 20g hỗn hợp: MgCO3, CaCO3, BaCO3 thu được khí B. Cho khí B hấp thụ hết vào nước vôi trong được 10 g kết tủa và dung dịch C. Đun nóng dung dịch tới phản ứng hoàn toàn thấy tạo thêm 6 g kết tủa. Hỏi % khối lượng của MgCO3 nằm trong khoảng nào Câu 3. 1. Hấp thụ 5,6 lít khí CO2 (đkc) vào 400 ml dung dịch NaOH 1M nhận được dung dịch A. Hỏi trong A chứa muối gì với lượng bằng bao nhiêu? 2. Cho từ từ một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4 , Fe2O3 đun nóng thu được 64 gam sắt, khí đi ra sau phản ứng cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư được 40 gam kết tủa. Tìm m? Câu 4 (2 điểm). Hòa tan 5,33 gam hỗn hợp 2 muối RCln và BaCl2 vào nước được 200 gam dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Cho tác dụng với 100 g dung dịch AgNO3 8,5% thu được 5,74 g kết tủa X1 và dung dịch X2. Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 1,165 gam kết tủa X3. a. Xác định tên kim loại R và công thức hóa học RCln. b. Tính nồng độ % các chất trong dung dịch X2 Câu 5: 1. Viết PTHH hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau( Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) Fe  (1)   FeCl3   FeCl2  (2) (4)  Fe(OH)2  (5)  Fe(OH)3  (6)  Fe2O3  (7)  (3) Fe3O4  (8)  FeSO4 2. Tại sao khi đốt kim loại Fe, Al… thì khối lượng tăng lên còn khi đốt bông, vải sợi thì khối lượng lại giảm? Biết: Fe = 56, Ca = 40, H = 1, Na = 23, Al = 27, O = 16, Cl = 35,5, C = 12, K = 39, N = 14, Ag = 108, Ba = 137. ---------------------------------------------------------------------- Lưu ý : Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
  2. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG MÔN HOÁ HỌC LỚP 9 Năm học: 2015 – 2016. Câu Nội dung điểm 1(2đ) a. Nhỏ từ từ dd axit HCl đến dư vào dd Na2CO3. - Hiện tượng: Lúc đầu không có bọt khí thoát ra, sau đó mới có khí sủi bọt. 0,25 - Giải thích: Vì lúc đầu lượng Na2CO3 còn dư so với HCl cho vào 0,25 PTHH: Na2CO3 + HCl  NaHCO3 + NaCl - Khi số mol HCl cho vào lớn hơn 2 lần số mol Na2CO3 trong dd thì có khí 0,25 thoát ra khỏi dd. PTHH: NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O 0,25 b, Nhỏ dd Na2CO3 vào dd CuSO4. - Hiện tượng: Màu xanh của dd CuCl2 nhạt dần, có chất rắn màu xanh sinh 0,25 ra và có bọt khí xuất hiện. - Giải thích: 2 muối pư tạo ra CuCO3 nhưng ngay sau đó CuCO3 bị thuỷ 0,25 phân tạo chất rắn Cu(OH)2 màu xanh và khí CO2 sủi bọt. 0,25 PTHH: Na2CO3 + CuCl2  CuCO3 + 2NaCl CuCO3 + H2O  Cu(OH)2 + CO2 0,25 2(2đ) MgCO3  t  MgO + CO2 (1) 0,1 CaCO3  t  CaO + CO2 (2) 0,1 BaCO3  t  BaO + CO2 (3) 0,1 CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O (4) 0,1 2 CO2 + Ca(OH)2 -> Ca(HCO3)2 (5) 0,1 Ca(HCO3)2  t  CaCO3 + H2O + CO2  (6) 0,1 Gọi số mol của: MgCO3, CaCO3, BaCO3 lần lượt là x, y,z (x,y,z >0) 0,1 Từ PT (4) ta có: nCaCO3 = 0,1mol 0,1 Từ PT (6) ta có: nCaCO3 = 0,06mol 0,1 Theo PT 4,5,6 Ta có nCO2 = nCaCO3(4) + 2nCaCO3(6) 0,1 Vậy số mol CO2 ở PT 1,2,3 là: nCO2 = 0,1+0,06x2= 0,22mol 0,1 Theo PT 1,2,3: Tổng số mol 3 muối cacbonnat =nCO2= 0,22 mol -> ta có 84x + 100y + 197z = 20 -> 100y +197z = 20- 84x 0,1 x + y + z = 0,22 -> y + z = 0,22 -x 0,15 100 y  197 z 20  84 x 0,25 100< = < 197-> 10,5< 84x< 17,35 yz 0, 22  x 84 x.100% 0,2 52,5%<
  3. 3 1. nCO 2 = 5,6 : 22,4= 0,25 (mol) 0,1 (2đ) 400 x1 0,1 nKOH = = 0,4 ( mol) 1000 0.4 Ta có: 1< < 2  Sản phẩm tạo 2 muối. 0,1 0.25 CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O (1) 0,15 x 2x x CO2 + NaOH  NaHCO3 (2) 0,15 y y y Gọi số mol của CO2 trong PTHH 1, 2 lần lượt là x, y 0,2 Ta có: x+y = 0,25 2x + y = 0,4 Giải ra ta được x= 0,15 , y = 0,1 0,2 mNa 2 CO 3 = 0,15 x 106= 15,9 g mNaHCO 3 = 0,1 x 84 = 8,4 g mmuối = 15,9+8,4= 24,3 g 2. PTHH FeO + CO   Fe + CO2 o t 0,1 Fe2O3 + 3 CO  2 Fe + 3 CO2 to 0,1 Fe3O4 + 4 CO  3 Fe + 4 CO2 to 0,1 CO2 + Ca(OH)2  CaCO3  + H2O 0,1 nCaCO 3 = 40 : 100= 0,4 mol 0,1 Theo các PTHH trên nO trong các oxit = nCaCO 3 = 0,4 mol 0,1 nO = 0,4 x 16 = 6,4 gam 0,2 m = 64+ 6,4 = 70,4 gam 0,2 4 a. Gọi a,b là số mol của RCln và BaCl2 có trong 2,665 gam mỗi phần 0,3 Phần 1: RCln + n AgNO3 → R(NO3)n + n AgCl (1) (2đ) a an a an (mol) BaCl2 + 2 AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2 AgCl (2) b 2b b 2b (mol) 5,74 nAgCl = = 0,04 mol  an + 2b = 0,04 143,5
  4. Phần 2: BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2 HCl (3) 0,3 b b mol 2RCln + nH2SO4 → R2(SO4)n + 2nHCl (4) Từ phản ứng(3) cứ 1 mol BaCl2 chuyển thành 1 mol BaSO4 khối 0,3 lượng muối tăng 25 gam. Từ phản ứng (4) cứ 2 mol RCln chuyển thành 1 mol R2(SO4) khối lượng tăng 12,5 n gam. Nhưng khối lượng X3 < m hỗn hợp muối ban đầu. Chứng tỏ (4) không xảy ra. → X3 là BaSO4 1,165 0,3 Số mol BaSO4 = = 0,005 mol  b = 0,005  an = 0,03. 233 mhh = a(MR + 35,5n) + 0,005. 208 = 2,665  aMR = 0,56 56 aMR / an = 0,56 / 0,03  MR = n 3 n 1 2 3 M 18,7 37,3 56(Fe) R Vậy R là kim loại sắt Fe. Công thức hóa học của muối: FeCl3 0,15 b. số mol AgNO3 phản ứng theo PTHH (1), (2) =. 0,04 mol số mol AgNO3 dư = 0,05 - 0,04 = 0,01 mol Dung dịch X2 gồm: Fe(NO3)3 ( 0,01 mol)  m Fe(NO3)3 = 0,15 0,01. 142 = 1,42 g 0,1 Ba(NO3)2 ( 0,005 mol)  mBa(NO3)2 = 0,005. 261= 1,305 g AgNO3 dư (0,01 mol)  m AgNO3 = 0,01 . 170 = 1,7 g 0,1 200 mdd = + 100 - 5,74 =194,26 g 2 0,1 1,42 C% Fe(NO3)3 = .100% = 0,73% 0,1 194,26 1,305 0,1 C% Ba(NO3)2 = .100% = 0,671% 194,26 1,7 C% AgNO3 = .100%  0,875% 194,26 o 5 1. 1. 2Fe + 3Cl2  t  2FeCl3 Mỗi PT 2. 2FeCl3 + Fe  3FeCl2 đúng (2đ) 3. 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3 được 4. FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2 +2 NaCl 0,15 o 5. 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2  t  4Fe(OH)3 điểm o 6. 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O t o 7. 3Fe2O3 + CO  t  2Fe3O4 + CO2 8. Fe3O4 + 4 H 2 SO4loang  Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O
  5. 2. Khi đốt kloại đã hoá hợp với oxi tạo ra oxit là chất rắn làm khối 0,4 lượng tăng lên: o 3Fe + 2O2 t  Fe3O4 o 4Al + 3O2  2Al2O3 t - Khi đốt bông vải…do đã giảm đi lượng cacbon (giải phóng thành CO2 0,4 làm cho khối lượng bông vải giảm. o C + O2  t  CO2 Chú ý : Học sinh có thể có nhiều cách giải khác nhau nên khi chấm cần căn cứ vào bài làm của học sinh. Nếu đúng thì vẫn cho điểm tối đa.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2