Đề thi HSG môn Toán lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Chia sẻ: Hà Hạo Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
101
lượt xem
9
download

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Đề thi HSG môn Toán lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi, với đề thi này các bạn sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HSG môn Toán lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

TI{A<br /> <br /> PUBND THANH PHO<br /> NGLIYEN<br /> <br /> PHoNG<br /> <br /> rci rnr cHeN Hec srNH cror Lop e<br /> Nim \Oc20lt -2018<br /> MON: TOAN<br /> <br /> GrAo.pWJADAo rAo<br /> <br /> Thdi gian ldm bdi: 150 philt, kh6ng ke thdi gian giao<br /> <br /> ON CHiIqH THITC<br /> <br /> Bei 1 @,0 di6m). Nhd 6ng An dr)ng kh6a sO AC kh6a nhd nhrmg 6ng An qu6n m6t<br /> mOt khAu gdm ndm chfr s6 d6 mcr kh6a. Ban hdy girip 6ng An tim ra mQt khAu vdi<br /> c6c di6u kiOn sau:<br /> a. Chfi s6 thir ndm c6ng<br /> <br /> b. Chir<br /> <br /> sO<br /> <br /> cht sd thri ba bing<br /> <br /> eau ti6n nh6 hcrn hai lAn<br /> <br /> c. Chfi sd thri tu 16n hon chfr<br /> <br /> cht<br /> <br /> d. Chfi s5 tnri hai c6ng<br /> <br /> sO<br /> <br /> cht<br /> <br /> st5<br /> <br /> 14;<br /> <br /> th,i hai 1 dcm vi:<br /> <br /> tnfr hai 1 dcm vi;<br /> <br /> s6 thir ba<br /> <br /> bing<br /> <br /> 10;<br /> <br /> e. TOng ndm chft sO ta:0.<br /> <br /> Biri 2 (2,0 di€m). Vitlt<br /> <br /> Bii<br /> <br /> sO<br /> <br /> ti6p theo cria ddy s6 8179;6399;6237;2294;<br /> <br /> 3 (2,0 di€m). cho *=1,1i*zJs<br /> <br /> *G-2{r,Jn<br /> <br /> Hdy tinh gi6 tri cria bi6u thuc A= ("' -<br /> <br /> x6 +<br /> <br /> .<br /> <br /> t)2018<br /> <br /> Bii 4 (j,0 di€m). Cho tam gi6c ABC vu6ng cAn c6 AB : AC :2018cm.<br /> ld<br /> <br /> cilc di6m tr6n<br /> <br /> ?<br /> <br /> G9 D vd E<br /> <br /> AB vd AC sao cho AD: CE. Tim giStrinh6 nhdt cria DE.<br /> <br /> Bni 5 Q,0 di€m). Cho tam giSc d6u ABC c?nh bdng a, geiO lir trung di0m ctra BC.<br /> DWng g6c xOy: 600 sao cho Ox cit cpnh AB tai M, Oy cht cqnhAC tai N. Chrmg<br /> minh:<br /> a. Tam gi6c<br /> <br /> b.<br /> <br /> BC2<br /> <br /> MBO d6ng dang v6i tam gi6c OCN.<br /> <br /> :4MB.NC.<br /> <br /> c. MO ld phAn giitc cl<br /> <br /> ;a<br /> <br /> g6c BMN.<br /> <br /> MN ludn tii5p xric v6i mQt duong trdn cO Ainn khi g6c xOy quay quanh O vd Ox<br /> .at ae tai M; Oy chtAC tai N.<br /> d.<br /> <br /> Bni 6 (,0 diAm). 6ttg Binh l5i chi6c xe m6i cria 6ng di trong m6t s6 nguy6n gid<br /> v6i t6c dO 55km/h. Lirc Uit eau di c6ng tcy m6t chi vdo s6 on, trong d6 abc ld sO<br /> ,.c6 3 chir sO v6i a>I;a+b+cs7. KOt thric chuy6n di c6ng to m6t chi vdo s6 cba.<br /> Hdy tinh gi6<br /> <br /> tri<br /> <br /> ctta a' + b2 + c2 .<br /> <br /> -----------HCt----------<br /> <br /> Hq t6n thi<br /> <br /> sinh.<br /> <br /> 56 b6o danh:<br /> <br /> di<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản