Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi kiểm tra chuyên môn vị trí Marketing

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

590
lượt xem
151
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bài thi tuyển dụng - Đề thi kiểm tra chuyên môn - vị trí: Nhân viên marketing

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kiểm tra chuyên môn vị trí Marketing

  1. ÑEÀ THI KIEÅM TRA CHUYEÂN MOÂN  Vò trí:  Nhaân söï Marketing Ngaøy thi: / / Thôøi gian laøm baøi: 90 phuùt I.  LYÙ THUYEÁT: CAÂU 1: a. Haõy neâu ñaëc ñieåm chính cuûa chieán löôïc PULL vaø chieán löôïc PUSH trong kinh doanh. b. Cho nhaän xeùt veà chieán löôïc PULL vaø chieán löôïc PUSH; söû duïng caùc töø Maïnh, Yeáu, Trung bình. Chieán löôïc PULL Chieán löôïc  PUSH Chi phí quaûng caùo Chi phí chieâu thò, xuùc tieán baùn haøng Chieát khaáu cho nhaø phaân phoái Aûnh höôûng cuûa ngöôøi baùn ñeán ngöôøi tieâu thuï cuoái cuøng CAÂU 2: Theo baïn, giaù baùn saûn phaåm cuûa moät doanh nghieäp ñöôïc xaây döïng vaøhình thaønh treân cô sôû nhöõng phaân tích naøo? CAÂU 3: Taàm quan troïng cuûa nghieân cöùu thò tröôøng ñoái vôùi hoaït ñoäng marketing? Nhieäm vuï cô baûn cuûa nghieân cöùu thò tröôøng? II.  BAØI TAÄP: CAÂU 1: Moät doanh nghieäp saûn xuaát haøng may maëc baùn saûn phaåm cho nhaø phaân phoái vôùi giaù 30.000 ñoàng/saûn phaåm. Saûn phaåm naøy ñöôïc baùn theo keânh daøi: Nhaø phaân phoái -> Nhaø baùn buoân -> Nhaø baùn leû. Nhaø phaân phoái trích chieát khaáu 30% cho nhaø baùn buoân, nhaø baùn buoân aùp duïng cuøng nguyeân taéc treân cho nhaø baùn leû, nhaø baùn leû trích 35% treân giaù baùn cho ngöôøi tieâu thuï. Hoûi: Saûn phaåm cuûa doanh nghieäp coù caïnh tranh ñöôïc treân thò tröôøng hay khoâng, bieát raèng giaù trung bình cuûa saûn phaåm coù cuøng phaåm caáp vaø ñònh vò treân thò tröôøng laø 90.000 ñoàng/ saûn phaåm. CAÂU 2: Moät doanh nghieäp hieän nay baùn ñöôïc hai nhaõn hieäu cuûa cuøng moät saûn phaåm. - Nhaõn hieäu A: giaù ñôn vò: 600 ñoàng, chi phí saûn xuaát A: 350 ñoàng, soá löôïng baùn: 2.000 ñôn vò. - Nhaõn hieäu B: giaù ñôn vò: 320 ñoàng, chi phí saûn xuaát A: 250 ñoàng, soá löôïng baùn: 6.000 ñôn vò. Ñeå ñöông ñaàu vôùi chi phí saûn xuaát taêng cao ñeán 30%, vaø ñeå duy trì laõi, doanh nghieäp döï ñònh taêng giaù nhaõn hieäu A theâm 105 ñoàng, nhaõn hieäu B theâm 75 ñoàng. Baïn nghó nhö theá naøo veà quyeát ñònh naøy, bieát raèng heä soá co giaõn nhu caàu theo giaù cuûa nhaõn hieäu A laø 0, nhaõn hieäu B laø –1.
  2. CAÂU 3: Moät doanh nghieäp muoán xuaát khaåu saûn phaåm sang thò tröôøng nöôùc ngoaøi,vì hieän nay doanh nghieäp khoâng saûn xuaát heát coâng suaát maùy moùc thieát bò. Ñieàu kieän veà saûn xuaát vaø baùn saûn phaåm nhö sau: - Saûn xuaát: Chi phí saûn xuaát Ñôn vò  (USD) Bieán phí ñôn vò 250 Ñònh phí saûn xuaát 4.500.000 Chi phí chung 2.000.000 (Quaûn lyù, haønh chính, keá toaùn) - Baùn trong nöôùc: 100.000 ñôn vò Doanh nghieäp nhaän ñöôïc ñôn ñaët haøng xuaát khaåu cho 2.000 ñôn vò saûn phaåm vôùi giaù 300 USD/ 1 ñôn vò FOB Saigon Port. Hoûi: Doanh nghieäp coù neân chaáp nhaän ñôn haøng naøy khoâng? Taïi sao? Bieát raèng coâng ty coù theå saûn xuaát theâm ñeán 20.000 ñôn vò saûn phaåm vaãn khoâng taêng ñònh phí. Tuy nhieân, ñeå xuaát khaåu theo ñôn haøng naøy, coâng ty phaûi caûi tieán bao bì saûn phaåm maát 80.000 USD. CAÂU 4:  Moät doanh nghieäp saûn xuaát haøng may maëc baùn saûn phaåm cho nhaø phaân phoái vôùi giaù 30.000 ñoàng/saûn phaåm. Saûn phaåm naøy ñöôïc baùn theo keânh daøi: Nhaø phaân phoái -> Nhaø baùn buoân -> Nhaø baùn leû. Nhaø phaân phoái trích chieát khaáu 30% cho nhaø baùn buoân, nhaø baùn buoân aùp duïng cuøng nguyeân taéc treân cho nhaø baùn leû, nhaø baùn leû trích 35% treân giaù baùn cho ngöôøi tieâu thuï. Hoûi: Saûn phaåm cuûa doanh nghieäp coù caïnh tranh ñöôïc treân thò tröôøng hay khoâng, bieát raèng giaù trung bình cuûa saûn phaåm coù cuøng phaåm caáp vaø ñònh vò treân thò tröôøng laø 90.000 ñoàng/ saûn phaåm. Chuùc Anh/ Chò thaønh coâng!
  3. ÑAÙP AÙN LYÙ THUYEÁT: Caâu 1: a. - PULL: Laø chieán löôïc laøm taêng nhu caàu cuûa khaùch haøng thoâng qua caùc hoaït ñoäng quaûng caùo vaø khuyeán maõi, ñoàng thôøi söû duïng caùc coâng cuï marketing boå trôï nhaèm loâi keùo khaùch haøng ñeán vôùi keânh phaân phoái cuûa doanh nghieäp. - PUSH: Laø chieán löôïc ñaåy maïnh tieâu thuï saûn phaåm, ñöa haøng ñeán heä thoáng phaân phoái trung gian, thoâng qua caùc chính saùch öu ñaõi doanh nghieäp daønh cho nhaø phaân phoái nhö chieát khaáu, hoa hoàng, huaán luyeän, khen thöôûng vaø nhöõng lôïi ích vaät chaát khaùc, nhaèm kích thích ngöôøi phaân phoái tìm caùch baùn saûn phaåm cuûa mình nhieàu hôn laø saûn phaåm cuûa ñoái thuû caïnh tranh. Muoán ñaït ñöôïc hieäu quaû cao trong kinh doanh, caàn keát hôïp caû hai chieán löôïc PULL vaø PUSH nhaèm ñöa haøng veà caùc ñieåm baùn vaø keùo khaùch haøng ñeán mua haøng taïi caùc ñieåm baùn ñoù. b. Chieán löôïc  Chieán löôïc  PULL PUSH Chi phí quaûng caùo MAÏNH TRUNG BÌNH Chi phí chieâu thò, xuùc tieán baùn haøng MAÏNH TRUNG BÌNH Chieát khaáu cho nhaø phaân phoái TRUNG BÌNH MAÏNH Aûnh höôûng cuûa ngöôøi baùn ñeán ngöôøi TRUNG BÌNH MAÏNH tieâu thuï cuoái cuøng Caâu 2: Yeâu caàu neâu ñöôïc caùc yù sau: 1. Phaân tích chi phí saûn xuaát vaø phaân phoái 2. Phaân tích tình hình thò tröôøng 3. Xaùc ñònh muïc tieâu chính saùch giaù cuûa coâng ty: - Chính saùch giaù nhaèm caïnh tranh - Chính saùch giaù nhaèm môû roäng thò phaàn - Chính saùch giaù nhaèm ngaên chaën khoâng cho ñoái thuû tham gia thò tröôøng Chính saùch giaù nhaèm thöïc hieän lôïi nhuaän. Caâu 3: Yeâu caàu trình baøy ñöôïc caùc yù: * Vieäc nghieân cöùu thò tröôøng laø taát yeáu khaùch quan vaø phaûi ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu. Coù nghieân cöùu thò tröôøng toát seõ giuùp doanh nghieäp: - Bieát ñöôïc saûn phaåm cuûa mình coù theå toàn taïi vaø ñöùng vöõng treân thò tröôøng ñaõ thaâm nhaäp vaø thò tröôøng seõ thaâm nhaäp. - Bieát ñöôïc nhu caàu vaø thò hieáu cuûa ngöôøi tieâu duøng (veà chaát löôïng, veà bao bì, maãu maõ,…). - Bieát ñöôïc ñoái thuû caïnh tranh vaø khaû naêng cuûa doanh nghieäp. Ñoàng thôøi nghieân cöùu thò tröôøng giuùp doanh nghieäp quyeát ñònh ñöôïc: - Thò tröôøng muïc tieâu - Chính saùch saûn phaåm - Chính saùch giaù caû - Chính saùch phaân phoái - Chính saùch khuyeán maïi, xuùc tieán * Nhieäm vuï cô baûn cuûa nghieân cöùu thò tröôøng:
  4. - Xaùc ñònh ñöôïc thò tröôøng phuø hôïp nhaát cho saûn phaåm cuûa doanh nghieäp. - Ñaùnh giaù ñöôïc tình hình caïnh tranh trong hieän taïi vaø töông lai. - Ñeà xuaát nhöõng caûi tieán, ñoät phaù caàn coù giuùp doanh nghieäp thaâm nhaäp thò tröôøng thaønh coâng - Ñeà xuaát caùc hoaït ñoäng hoã trôï caàn thieát ñeå duy trì vò theá cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng. * Khoâng coù keát quaû nghieân cöùu thò tröôøng, doanh nghieäp khoâng theå naøo coù ñöôïc chieán löôïc kinh doanh tieáp thò hoaøn chænh, ñaùp öùng ñuùng nhu caàu thò tröôøng. ÑAÙP AÙN BAØI TAÄP: Caâu 1: Goïi x, y, z laàn löôït laø giaù baùn ñôn vò cuûa nhaø phaân phoái, nhaø baùn buoân, nhaø baùn leû. x = 30.000 + 0.3x => x = 42.857 ñoàng y = 42.857 + 0.3y => y = 61.224 ñoàng z = 61.224 + 0.35z => z = 94.190 ñoàng Keát luaän: Saûn phaåm cuûa doanh nghieäp khoâng caïnh tranh ñöôïc treân thò tröôøng. Giaûi phaùp ñeà xuaát: Thaønh vieân trong keânh phaân phoái chaáp nhaän giaûm lôïi nhuaän ; hoaëc Söû duïng caùc coâng cuï marketing hoã trôï nhaèm naâng cao ñònh vò saûn phaåm vaø nhaän bieát thöông hieäu cuûa ngöôøi tieâu duøng. Caâu 2: + Lôïi nhuaän doanh nghieäp tröôùc khi thay ñoåi giaù: - Nhaõn hieäu A: (600 – 350) x 2.000 = 500.000 ñoàng - Nhaõn hieäu B: (320 – 250) x 6.000 = 420.000 ñoàng Toång lôïi nhuaän: 920.000 ñoàng + Sau khi thay ñoåi giaù, lôïi nhuaän seõ laø: - Nhaõn hieäu A: (705 – 455) x 2.000 = 500.000 ñoàng - Nhaõn hieäu B: heä soá co giaõn caàu theo giaù laø (-1): giaù taêng, caàu giaûm töông öùng. Giaù B taêng 75/320 = 23.43% Caàu B giaûm coøn: 6000 x (100% - 23.43%) = 4.594 ñôn vò Lôïi nhuaän B sau khi taêng giaù: (395 – 325) x 4.594 = 321.580 ñoàng Toång lôïi nhuaän: 821.580 ñoàng Soá lôïi nhuaän bò giaûm: 98.420 ñoàng Keát luaän: Chæ tröø moät vaøi tröôøng hôïp ñaëc bieät, giaù taêng thì caàu taêng, coøn laïi thoâng thöôøng giaù taêng thì caàu giaûm. Tröôøng hôïp thöïc teá cuûa doanh nghieäp treân, do aûnh höôûng cuûa heä soá co giaõn nhu caàu theo giaù, tuy giaù taêng nhöng lôïi nhuaän ñaõ bò giaûm => ñaû phaù quan ñieåm cho raèng cöù taêng giaù thì chaéc chaén seõ taêng lôïi nhuaän. Caâu 3: 1. Neáu aùp duïng phöông phaùp ñònh giaù bình thöôøng: Giaù XK = 250 + (4.500.000 + 2.000.000)/100.000 = 315 USD > 300USD => Doanh nghieäp khoâng theå chaáp nhaän ñôn haøng do seõ loã 15USD/ ñôn vò saûn phaåm XK. 2. Neáu aùp duïng phöông phaùp ñònh giaù bieân teá trong ñieàu kieän cho pheùp (khoâng tính chi phí chung (chi phí naøy saûn phaåm noäi ñòa ñaõ phaûi gaùnh),
  5. khoâng tính ñònh phí vaøo giaù XK do coâng ty coù theå saûn xuaát theâm ñeán 20.000 ñôn vò saûn phaåm vaãn khoâng taêng ñònh phí): Giaù XK = 250 + 80.000/20.000 = 290 USD < 300USD  Doanh nghieäp chaáp nhaän ñôn haøng do seõ laõi 10USD/ñôn vò saûn phaåm XK. Caâu 4: Goïi x, y, z laàn löôït laø giaù baùn ñôn vò cuûa nhaø phaân phoái, nhaø baùn buoân, nhaø baùn leû. x = 30.000 + 0.3x => x = 42.857 ñoàng y = 42.857 + 0.3y => y = 61.224 ñoàng z = 61.224 + 0.35z => z = 94.190 ñoàng Keát luaän: Saûn phaåm cuûa doanh nghieäp khoâng caïnh tranh ñöôïc treân thò tröôøng. Giaûi phaùp ñeà xuaát: - Thaønh vieân trong keânh phaân phoái chaáp nhaän giaûm lôïi nhuaän ; hoaëc - Söû duïng caùc coâng cuï marketing hoã trôï nhaèm naâng cao ñònh vò saûn phaåm vaø nhaän bieát thöông hieäu cuûa ngöôøi tieâu duøng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2