Đề thi kinh tế lượng lần 1 đề 6

Chia sẻ: Mạnh Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
280
lượt xem
143
download

Đề thi kinh tế lượng lần 1 đề 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Thành lập giả thuyết H0 (b) Xác định giá trị tới hạn (c) Xác định phân phối xác suất cần dùng (d) Tất cả các câu trên đều đúng (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Trong việc ước lượng một tham số thống kê: (a) Khoảng tin cậy là α (b) Xác suất sai lầm là α (c) Độ chính xác là α (d) Độ tin cậy là α (e) Tất cả các câu trên đều sai...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kinh tế lượng lần 1 đề 6

  1. Họ và tên: ............................................. ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Số câu đúng: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH .............................................................. KỲ THI CHÍNH Điểm: MSSV: .................................................. MÔN: NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ LỚP 04QK Lớp: ...................................................... Thời gian làm bài: 90 phút (Sinh viên được sử dụng tài liệu và làm bài trên đề thi) Phần 1: TRẮC NGHIỆM (20 điểm): Hướng dẫn chọn câu trả lời Chọn câu a Bỏ câu a Chọn lại câu a (a) (a) (a) Sinh viên chọn câu trả lời đúng nhất vào bảng sau: Câu 1 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 6 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 2 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 7 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 3 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 8 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 4 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 9 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 5 (a) (b) (c) (d) (e) Câu 10 (a) (b) (c) (d) (e) CHỌN CÂU TRẢ LỜI NÀO BẠN CHO LÀ PHÙ HỢP NHẤT: Câu 1. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Thành lập giả thuyết H0 (b) Xác định giá trị tới hạn (c) Xác định phân phối xác suất cần dùng (d) Tất cả các câu trên đều đúng (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Trong việc ước lượng một tham số thống kê: (a) Khoảng tin cậy là α (b) Xác suất sai lầm là α (c) Độ chính xác là α (d) Độ tin cậy là α (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 3. Trong kiểm định giả thuyết thống kê. Một quyết định được gọi là quyết định đúng khi: (a) Bác bỏ H0 khi H0 đúng (b) Chấp nhận H1 khi H0 đúng (c) Bác bỏ H0 khi H1 sai (d) Chấp nhận H0 khi H0 sai (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 4. Chọn câu đúng nhất: (a) Tương quan là một số có trị tuyệt đối nhỏ hơn 1 (b) Tương quan là một số dương (c) Tương quan là một số âm (d) Tương quan tập hợp chính được ký hiệu là r (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 5. Xác định mức độ tác động của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị người ta dùng: (a) Hiệp tương quan (b) Hệ số góc (c) Hệ số tương quan (d) Phương trình hồi qui (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 6. Để ước lượng cỡ mẫu chúng ta cần các ít nhất các thông tin gì? (a) 1- α, Sx (b) 1-α, ε (c) W, Sx (d) σ, Sx, ε (e) Tất cả các câu trên đều sai Kỳ thi chính lớp 04QK 1/6 ^
  2. Câu 7. Để xác định kiểm định là một phía hoặc hai phía người ta căn cứ vào (a) Giả thuyết của H0 để xác định (b) Đặc điểm của giả thuyết ban đầu (c) Đặc điểm của giả thuyết ngược lại (d) Căn cứ vào giá trị tới hạn (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 8. Để thể hiện mối quan hệ giữa hai biến định tính ta cần phải (a) Lập bảng dữ kiện ngẫu nhiên hai chiều (b) Tìm giá trị α (c) Tìm giá trị χ2 (d) Tính giá trị Oij (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 9. Nếu hệ số r = - 0.78 thì ta có kết luận gì? (a) Nếu X tăng lên 1 đơn vị thì Y sẽ giảm 0.78 đơn vị (b) Y và X tương quan tuyến tính nghịch, mức độ trung bình (c) Y và X tương quan tuyến tính thuận, mức độ trung bình (d) Y và X không tương quan nhau (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 10. Trong các tính chất của hệ số tương quan đa biến sau tính chất nào sai? (a) R = SSR/SST (b) 0 ≤R ≤1 (c) R = 1 − SSE SST (d) R = ∑ ˆ 2 (y i − y )2 ∑ (y i − y )2 (e) Tất cả các câu trên đều đúng Phần 2: BÀI TẬP Chọn 4 trong 5 bài sau(80 điểm): Bài 1: (20 điểm) Theo qui định tốc độ xe ô tô chạy qua cầu Sài gòn không được quá 45km/h . Chọn 15 xe vào 15 thời điểm khác nhau quan sát rada thì thấy tốc độ xe là 41km/h; 52km/h; 38km/h; 47km/h; 43km/h; 51km/h; 36km/h; 49km/h; 46km/h; 43km/h; 42km/h; 44km/h; 44km/h; 43km/h; 40km/h. Giả sử tốc độ tuân theo phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn của tập hợp chính bằng 10km/h. Hãy kiểm định giá trị trung bình của tốc độ xe ô tô đúng qui định với mức ý nghĩa 1% ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi chính lớp 04QK 2/6 ^
  3. Bài 2: (20 điểm) Một cơ sở sản xuất kẹo loan báo rằng số kẹo trong bao trung bình là 20 viên. Người ta lấy ra 15 bao và đo được số viên kẹo trong mỗi bao thay đổi theo bảng sau: Số viên kẹo/bao 18 19 20 21 22 Số bao 1 3 5 4 2 Hãy cho biết với mức ý nghĩa 10% và dung sai bằng 0.5, cỡ mẫu nên bao nhiêu là phù hợp. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi chính lớp 04QK 3/6 ^
  4. Bài 3: (20 điểm) Tính các giá trị A, B, C còn thiếu và kiểm định phân phối sau có tuân theo phân phối chuẩn không với mức ý nghĩa 5% Các lớp Oi Pi Ei 0 10 2 0.0412 0.6185 10 20 30 8 0.1287 1.9309 30 40 50 B A 3.9258 50 60 70 15 0.2974 C 70 80 90 12 0.1890 2.8347 100 90 3 0.0819 1.2286 50 1 15 ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi chính lớp 04QK 4/6 ^
  5. Bài 4: (20 điểm) Một mẫu gồm 8 cặp (xi,yi) cho: Xtb= 4.5; Ytb= 6.5; Σ(Xi-Xtb)2= 10; Σ(Yi-Ytb)2= 12; Σ(Xi-Xtb)(Yi-Ytb) = -7 1. Tính hệ số tương quan và kiểm định giả thuyết cho rằng nếu X càng tăng Y sẽ càng tăng với mức ý nghĩa 1% 2. Tìm phương trình hồi qui ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ Kỳ thi chính lớp 04QK 5/6 ^
  6. Bài 5: (20 điểm) SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R R Square 0.4240286 Adjusted R Square 0.3885842 Standard Error Observations ANOVA Significance df SS MS F F Regression 6353.7902 2.414E-07 Residual Total 69 14984.342 Standard Upper Coefficients Error t Stat P-value Lower 95% 95% Intercept 16.612691 10.538408 1.5763947 0.1197898 -4.4339637 37.659345 X1 0.1925793 0.028926 6.6576428 6.954E-09 0.13481 0.2503486 X2 0.0798089 0.1766204 0.4518672 0.652869 -0.2729263 0.4325442 X3 -2.1665189 2.7662693 -0.7831916 0.436359 -7.6911402 3.3581024 X4 -0.0291905 0.1306409 -0.2234407 0.8238933 -0.2900983 0.2317174 Điền các giá trị còn thiếu trong bảng kết quả trên vào bảng sau: GIÁ TRỊ CẦN TÌM KẾT QUẢ Cỡ mẫu Hệ số tương quan Phương trình hồi qui SST SSE MSR B2 Khoảng tin cậy 95% của hệ số trước X1 A F Kỳ thi chính lớp 04QK 6/6 ^
Đồng bộ tài khoản