Đề thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Đoàn viên thời đại Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Lê Toàn Quyền | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
789
lượt xem
306
download

Đề thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Đoàn viên thời đại Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên môn tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho giáo viên, sinh viên các trường cao đẳng và đại học - TINH HOA HỒ CHÍ MINH.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh - Đoàn viên thời đại Hồ Chí Minh

 1. PHẦN 3: TINH HOA HỒ CHÍ MINH - Hình thức thi: Trả lời ngắn gọn. - Mỗi đội có 3 câu hỏi. Điểm tối đa cho mỗi đội ở phần thi này là 80 điểm. - Cách tính điểm: + Trả lời chính xác, được 20 điểm. + Khi câu trả lời chưa hoàn chỉnh, số điểm sẽ do BGK quyết định. - Mỗi đội được quyền đặt Ngôi sao hy vọng 1 lần (không bắt buộc). Đội nào đặt Ngôi sao hy vọng, sẽ được nhân đôi số điểm BGK đã cho. Nếu trả lời sai sẽ bị trừ 20 điểm. - Thời gian 30 giây suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi tính từ lúc MC đọc xong câu hỏi.
 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 3. Câu 1: Hãy cho biết những yêu giờ H22 177 ế29 23 25 26 28 24 27 18 19 16 13 12 14 1530 t 21 20 11 cầu để xây dựng đội ngũ cán bộ10 ,9 1 8 2 4 65 3 công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Tuyệt đối trung thành với cách mạng. Hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Phải dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm. Luôn luôn học hỏi, học lý luận Mác-Lênin, trình độ chuyên môn kỹ thuật. Phải có phong cách công tác tốt, chống bệnh quan liêu, đại khái, chống bệnh hình thức, phô trương, làm việc bàn giấy, chỉ tay năm ngón. 30s Đáp án
 4. H22 ờ 17gi ế29 23 25 26 28 24 27 30 t Câu 2: Theo tư tưởng HCM, 18 19 16 13 12 14 15 21 20 11 10 9 18 2 4 6 7 5 3 những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới là gì? - Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức - Xây đi đôi với chống - Phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời. 30s Đáp án
 5. Câu 3: Trong bản Di chúc H22a ủgi c28 ờ 177 ế29 23 25 26 24 27 30 t 18 19 16 13 12 14 15 21 20 11 10 8 9 12 4 65 3 mình khi nói về Đảng, Hồ Chí Minh chỉ rõ công việc đầu tiên là việc gì? Xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 30s Đáp án
 6. H22 ờ 17gi ế29 23 25 26 28 24 27 30 t 18 19 16 13 12 14 15 21 20 11 10 9 18 2 4 6 7 5 3 Câu 4: Theo HCM, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin để làm gì? Để sống với nhau có nghĩa, có tình. 30s Đáp án
 7. H22 ờ 17gi ế29 23 25 26 28 24 27 30 t 18 19 16 13 12 14 15 21 20 11 10 98 2 4 6 7 5 3 Câu 5: Để tăng cường mối liên hệ ch1 t ặ chẽ giữa Đảng với nhân dân Hồ Chí Minh đã đưa ra những yêu cầu gì? Đáp án: 4 yêu cầu Đảng phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân Thường xuyên vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng bằng mọi hình thức Đảng có trách nhiệm nâng cao dân trí Trong mối quan hệ với dân thì Đảng “không được theo đuôi quần chúng”. 30s Đáp án
 8. Câu 6: Trong bài báo “Phải tẩy sạch bệnh quan liêu”, Bác Hồ nêu nguyên nhân cH22 ờ ủ28 177 ế29 23 25 26 24 27 30 a gi 18 19 16 13 12 14 15 21 20t 11 10 198 2 4 65 3 quan liêu là “xa cách quần chúng, không hiểu biết quần chúng, không học hỏi quần chúng, sợ dân chúng phê bình”. Bác kê “thang thuốc” chữa bệnh quan liêu. Bạn hãy cho biết 4 vị thuốc đó? - Đặt lợi ích dân lên trên hết - Gần dân, hiểu dân, học hỏi dân - Thật thà thực hành phê bình và tự phê bình - Gương mẫu, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. 30s Đáp án
 9. Câu 7: Hãy cho biết những nhân22 ờ23 25 26 28 24 27 18 19 16 13 12 14 1530 21 20 ố ttgi Hế29 177 đảm bảo thực hiện thắng lợi s 11 10 9 1ự8 2 4 6 5 3 nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh? - Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng - Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị xã hội - Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. 30s Đáp án
 10. Câu 8: Theo tư tưởng Hồ H22 ờ Chí 177 ế29 23 25 26 28 24 27 30 t gi 18 19 16 13 12 14 15 21 20 11 10 9 18 2 4 6 5 3 Minh, thế nào là nhà nước của dân? Xác lập tất cả quyền lực trong Nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân. 30s Đáp án
 11. Câu 9: Trong Di Chúc Người viết: “Đoàn H22 ờ 177 ế29 23 25 26 28 24 27 30 t gi kết là một truyền thống cực kỳ quý 16 18 19 13 12 14 15 21 20 báu 11 10 198 2 4 6 5 3 của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như……” Hãy điền những từ còn thiếu vào chỗ trống? Giữ gìn con ngươi của mắt mình. 30s Đáp án
 12. Câu 10. Hãy cho biết chủ đề họtc ờ H22 177 ế29 23 25 26 28 24 27 18 19 16 13 12 14 1530 21 20 11 10 8 2 4 6 5 9 3 gi tập năm 2010 Cuộc vận động 1 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là gì? “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh”” 30s Đáp án
 13. Câu 11: Bạn hãy đọc “Thư chúcờ H22 177 ế29 23 25 26 28 24 27 18 19 16 13 12 14 1530 t gi 21 20 11 tết năm mới xuân 1968” của H8 10 9 1ồ2 4 6 5 3 Chủ Tịch gửi đến đồng bào và chiến sĩ cả nước? “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua Thắng trận tin vui khắp nước nhà Nam Bắc thi đua đánh giặc Mĩ Tiến lên! toàn thắng ắt về ta” 30s Đáp án
 14. Câu 12: “Toàn thể dân tộc ViệtH22 ờ Nam 177 ế29 23 25 26 28 24 27 18 19 16 13 12 14 1530 t gi 21 20 11 10 98 2 4 6 5 3 1ực quyết đem tất cả tinh thần và l lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Câu nói trên của Hồ Chí Minh được trích trong văn kiện nào? Tuyên ngôn độc lập 30s Đáp án
 15. H22 ờ 17gi ế29 23 25 26 28 24 27 30 t Câu 13: Theo Chủ tịch Hồ Chí 18 19 16 13 12 14 15 21 20 11 10 8 2 4 6 5 9 3 17 Minh, hòa bình thực sự không tách rời điều gì? Tự do và độc lập thực sự 30s Đáp án
 16. Câu 14. Năm 1946, trong thư gửi đồng bào H22 ờ 177 ế29 23 25 26 28 24 27 30 t gi Nam bộ trước khi lên đường sang Pháp, 16ủ 18 19 13 12 14 15 21 20 11 10 ch 198 2 4 6 5 3 tịch Hồ CHí Minh đã có đoạn viết: “Đồng bào Nam bộ đã hy sinh tranh đấu mấy tháng trường để giữ gìn non sông cho toàn nước Việt Nam. Cho nên đồng bào cả nước đều phải nhớ ơn đồng bào Nam bộ......., song chân lý đó không bao giờ thay đổi". Hãy điền vào chỗ trống những từ còn thiếu. Sông có thể cạn, núi có thể mòn 30s Đáp án
 17. Câu 15: Hãy điền vào chỗ trống nhữHết giờ ng từ còn thiếu trong câu sau của Hồ3 177 22 23 25 26 28 24 27 29 18 19 16 13 12 14 1530 21 20 11 10 8 2 4 6 5 9 1 Chủ tịch “Trong xã hội, không có nghề nào thấp kém, chỉ những kẻ lười biếng, ỷ lại mới đáng xấu hổ. Người đầu bếp, người quét rác, cũng như thầy giáo, kỹ sư nếu…… đều vẻ vang như nhau”. Làm tròn trách nhiệm 30s Đáp án
Đồng bộ tài khoản