intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương ôn tập môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015

Chia sẻ: Tong Van Chung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

325
lượt xem
74
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề cương ôn tập môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015" dưới đây. Nội dung đề cương cung cấp cho các bạn 12 câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015

 1. Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015 ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP MOÂN TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH NAÊM 2015 Câu 1: Nguồn gốc(cơ sở) hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?Nội dung nào quan trọng nhất trong những tiền đề tư tưởng lý luận? Câu 2: Trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng HCM? Giai đoạn nào có tính chất vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam? Câu 3: Những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc? Nêu những luận điểm sáng tạo của tư tưởng HCM so với chủ nghĩa mác- lenin về cách mạng giải phóng dân tộc. Câu 4: Trình bày những nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng HCM? Liên hệ thực tế VN hiện nay? Câu 5: Phân tích sự ra đời của Đảng cộng sản VN theo tư tưởng HCM? Phân tích luận điểm: Đảng cộng / sản VN, đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc? m Câu 6: Yếu tố nào quan trọng nhất trong việc thành lập Đảng? Nêu bản chất của Đảng cộng sản Việt co Nam? u. Câu 7: Phân tích luận điểm: Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân? Phân tích một trong 2 luận điểm sau: sk -Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược quyết định sự thành công của cách mạng? u .p -Làm rõ sự khác nhau về lực lượng cách mạng theo quan điểm của HCM với một số quan điểm khác? ng Câu 8: Trình bày lực lượng tham gia khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng HCM? Ý nghĩa của tư tưởng Đại đoàn kết trong cách mạng VN? hu Câu 9: Thế nào là nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Hãy so sánh quan điểm gc của HCM với chủ nghĩa Max lenin? on Câu 10: Trình bày sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Theo anh(chị), thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, bản chất giai cấp công nhân của nhà nước được thể hiện như thế nào? t :// Câu 11: Trình bày nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ,công chức đủ đức và tài? tp Câu 12:Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ? ht 1 Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 2. Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015 Câu 1: Nguồn gốc(cơ sở) hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?Nội dung nào quan trọng nhất trong những tiền đề tư tưởng lý luận?  Giá trị truyền thống dân tộc: - Đó là ý thức chủ quyền quốc gia dân tộc, ý chí tự lập, tự cường, yêu nước, kiên cường, bất khuất... tạo thành động lực mạnh mẽ của đất nước; là tinh thần tương thân, tương ái, nhân nghĩa, cố kết cộng đồng dân tộc; thủy chung, khoan dung, độ lượng; là thông minh, sáng tạo, quý trọng hiền tài. - Chủ nghĩa yêu nước là cốt lõi, là dòng chảy chính của tư tưởng văn hóa truyền thống Việt Nam  Tinh hoa văn hóa nhân loại: - Tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo về triết lý hành động, nhân nghĩa, ước vọng về một xã hội bình trị, hòa mục, thế giới đại đồng; về một triết lý nhân sinh, tu thân; đề cao văn hóa trung hiếu. - Về Phật giáo, Hồ Chí Minh đã tiếp thu tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn; coi trọng tinh thần bình đẳng, chống phân biệt đẳng cấp, chăm lo điều thiện, v.v.. / m - Về chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn, Hồ Chí Minh tìm thấy những điều thích hợp với điều kiện nước ta, đó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc. co - Về tư tưởng và văn hóa phương Tây, Hồ Chí Minh đã nghiên cứu tiếp thu tư tưởng văn hóa dân chủ và cách mạng của cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ. u.  Chủ nghĩa Mác – Lênin: - Chủ nghĩa Mác- Lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. - sk Đối với chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh đã nắm vững cái cốt lõi, linh hồn sống của nó, là phương pháp biện chứng duy vật; học tập lập trường, quan điểm, phương pháp biện chứng của chủ nghĩa u Mác- Lênin để giải quyết các vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam. .p  Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh ng - Hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh ở trong nước và khi còn bôn ba khắp thế giới để học tập, nghiên cứu và hoạt động đã làm cho Người có một hiểu biết sâu sắc về dân tộc và thời đại. - Tư tưởng Hồ Chí Minh phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố nhân cách, phẩm chất và năng lực tư duy hu của chính người sáng tạo ra nó. - Đó là một con người sống có hoài bão, có lý tưởng, yêu nước, thương dân, có bản lĩnh kiên định, có gc lòng tin vào nhân dân, khiêm tốn, bình dị, ham học hỏi, nhạy bén với cái mới, thông minh, có hiểu biết sâu rộng, có phương pháp biện chứng, có đầu óc thực tiễn, v.v.. on  Chủ nghĩa Mác-Lênin là cơ sở chủ yếu nhất hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin đối với tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện ở chỗ: t - Quyết định bản chất thế giới quan khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh. :// - Quyết định phương pháp hành động biện chứng của Hồ Chí Minh. tp - Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam, là tư tưởng Việt Nam thời hiện đại. ht Câu 2: Trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng HCM? Giai đoạn nào có tính chất vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam?  Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi (trước năm 1911) - Lớn lên và sống trong nỗi đau của người dân mất nước, được sự giáo dục của gia đình, quê hương, dân tộc về lòng yêu nước thương dân; sớm tham gia phong trào đấu tranh chống Pháp; băn khoăn trước những thất bại của các sĩ phu yêu nước chống Pháp. - Hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân, tha thiết bảo vệ những giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc, ham muốn học hỏi những tư tưởng tiến bộ của nhân loại.  Thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc (1911-1920) 2 Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 3. Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015 - Đây là thời kỳ Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến vượt bậc về tư tưởng; từ giác ngộ chủ nghĩa dân tộc tiến lên giác ngộ chủ nghĩa Mác- Lênin, từ một chiến sĩ chống thực dân phát triển thành một chiến sĩ cộng sản Việt Nam. - Đây là một bước chuyển biến cơ bản về tư tưởng cứu nước của Hồ Chí Minh: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản".  Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1921 - 1930) - Hồ Chí Minh đã kết hợp nghiên cứu xây dựng lý luận, kết hợp với tuyên truyền tư tưởng giải phóng dân tộc và vận động tổ chức quần chúng đấu tranh, xây dựng tổ chức cách mạng, chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. - Những bài viết của Hồ Chí Minh trong thời kỳ này đã thể hiện những quan điểm lớn và độc đáo, sáng tạo về con đường cách mạng Việt Nam: + những bài viết của Hồ Chí Minh trong thời kỳ này đã thể hiện những quan điểm lớn và độc / đáo, sáng tạo về con đường cách mạng Việt Nam m + Cách mạng thuộc địa có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng ở chính quốc và giúp cho cách mạng ở chính quốc trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn. co + Cách mạng thuộc địa trước hết là một cuộc "dân tộc cách mệnh", đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành lại độc lập, tự do u. + Giải phóng dân tộc là việc chung của cả dân chúng; phải tập hợp lực lượng dân + Phải đoàn kết và liên minh với các lực lượng cách mạng quốc tế sk + Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, của cả dân tộc đại đoàn kết + Cách mạng muốn thành công trước hết phải có đảng cách mạng lãnh đạo u  Thời kỳ thử thách, kiên trì giữ vững quan điểm, nêu cao tư tưởng độc lập, tự do và quyền dân .p tộc cơ bản (1930-1945) - Hồ Chí Minh đã kiên trì giữ vững quan điểm cách mạng của mình, vượt qua khuynh hướng "tả" ng đang chi phối Quốc tế Cộng sản, chi phối Ban Chấp hành Trung ương Đảng. - Dẫn đến thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hu đã ra đời, thành lập Nhà nước của dân, do dân, vì dân;tuyên ngôn độ lập khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam.  Thời kỳ tiếp tục phát triển mới về tư tưởng kháng chiến và kiến quốc (1945-1969) gc - Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân ta vừa tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, vừa xây dựng chế độ dân chủ nhân dân. on - Thời kỳ này, tư tưởng Hồ Chí Minh có bước phát triển mới, trong đó nổi bật là các nội dung lớn như sau: t :// + Tư tưởng kết hợp kháng chiến với kiến quốc, tiến hành kháng chiến kết hợp với xây dựng chế độ dân chủ nhân dân tp + Tư tưởng chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính. + Xây dựng quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. ht Xây dựng Đảng Cộng sản với tư cách là một Đảng cầm quyền v.v..  Trong những giai đoạn đó, giai đoạn từ 1921-1930: Có tính chất vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam. Bởi vì: 3 Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 4. Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015 - Trong giai đoạn này HCM đã có nhiều tác phẩm nêu lên những lý luận tư tưởng cho cách mạng viêt nam,tiêu biểu là “Đường Kách Mệnh”, tác phẩm thể hiện đầy đủ lý luận cách mạng VN, được khẳng định trong cương lĩnh thành lập Đẳng. Từ khi có Đảng ra đời cho đến nay toàn bộ những luận điểm cơ bản về con đường cách mạng đã được Bác Hồ xác định trong giai đoạn (1921-1930), và đều được Đảng ta vận dụng và phát triển vào thực tiễn: + Xác định giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản. + CM giải phóng dân tộc và CM chính quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau. + Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu ( thể hiện là CM DT DCND) + Phát huy sức mạnh quần chúng. Câu 3: Những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc? Nêu những luận điểm sáng tạo của tư tưởng HCM so với chủ nghĩa mác- lenin về cách mạng giải phóng dân tộc. / m  Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địa: - Xã hội VN tồn tại 2 mâu thuẫn cơ bản: Đó là mâu thuẫn giai cấp(nông dân với địa chủ) và mâu co thuẫn dân tộc(dân tộc thuộc địa và thực dân). - Đối tượng của cách mạng thuộc địa không phải là giai cấp tư sản bản xứ, càng không phải là giai u. cấp địa chủ nói chung, mà là chủ nghĩa thực dân và tay sai phản động. - Yêu cầu bức thiết của nhân dân các dân tộc thuộc địa là độc lập dân tộc. - - sk Tính chất và nhiệm vụ hành đầu của cách mạng thuộc địa là giành GPDT CMGPDT nhằm đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp, đánh đổ địa chủ để giành u ruộng đất, giành độc lập dân tộc và thiết lập chính quyền của nhân dân. .p ng  Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản: -Đặt cách mạng VN là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. -Cơ sở lý luận: Tháng 7-1920, khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc hu và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin, Người đã tìm thấy trong lý luận của V.I. Lênin một con đường cứu nước mới: con đường cách mạng vô sản gc - Cơ sở thực tiễn: + Những con đường giải phóng dân tộc dưới ngọn cờ tư tưởng phong kiến hoặc tư tưởng tư sản là không đáp ứng được yêu cầu khách quan là giành độc lập, tự do của dân tộc do lịch sử đặt on ra + Cách mạng tư sản là không triệt để=> Người không đi theo con đường cách mạng Tư sản. t + Người nhận thấy cách mạng tháng 10 Nga không chỉ là cách mạng vô sản mà còn là cách :// mạng giải phóng dân tộc. =>Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách tp mạng vô sản”1. ht  Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo 4 Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 5. Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015 - Cách mạng trước hết phải có Đảng: + Người đã chỉ ra, muốn làm cách mệnh “trước hết phải làm cho dân chúng giác ngộ... phải giảng giải lý luận và chủ nghĩa cho dân chúng hiểu”2. + “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi” - Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất: + Đầu 1930, Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, lấy CNMLN “làm cốt”, có tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh và liên hệ mật thiết với quần chúng + Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.  Lực lợng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc: - Cách mạng là sự nghiệp của dân chúng bị áp bức: Hồ Chí Minh luôn đánh giá rất cao vai trò của / quần chúng nhân dân, coi sức mạnh vĩ đại và năng lực sáng tạo vô tận của quần chúng nhân dân là then m chốt bảo đảm thắng lợi, Người phê phán việc lấy ám sát cá nhân và bạo động non làm phương thức hành co động. - Lực lương của cách mạng giải phóng dân tộc: u. + Trong lực lượng toàn dân tộc, Người luôn nhắc nhở không được quên cốt lõi của nó là công – nông. sk + “Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt,.. để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Còn với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, chí ít là làm cho họ đứng trung lập u  Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành .p thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. - Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo ng + Cách mạng thuộc địa có tầm quan trọng đặc biệt. Nhân dân các dân tộc thuộc địa có khả năng cách mạng to lớn. hu + Hồ Chí Minh vẫn khẳng định “công cuộc giải phóng nhân dân thuộc địa chỉ có thể thực hiện được bằng sự nổ lực tự giải phóng.” - Quan hệ giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc gc + Theo Hồ Chí Minh, giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau trong cuộc đấu tranh on chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc. + Nguyễn Ái Quốc cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có thể giành thắng lợi t trước và giúp đỡ cách mạng vô sản ở chính quốc. ://  Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực. tp - Tính tất yếu của bạo lực cách mạng: ht 5 Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 6. Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015 + Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường cách mạng bạo lực: khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa. + Hình thức của bạo lực cách mạng gồm cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang - Tư tưởng bạo lực cách mạng gắn bó hữu cơ với tư tưởng nhân đạo và hoà bình: + Hồ Chí Minh luôn tranh thủ mọi khả năng giành và giữ chính quyền ít đổ máu. + Việc tiến hành chiến tranh chỉ là giải pháp bắt buộc cuối cùng. Chỉ khi không còn khả năng hoà hoãn, khi kẻ thù ngoan cố bám giữ lập trường thực dân, chỉ muốn giành thắng lợi bằng quân sự. - Hình thái bạo lực cách mạng: + Chủ trương khởi nghĩa toàn dân và phát động cuộc chiến tranh nhân dân. + Phương châm chiến lược là toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến. + Độc lập tự chủ, tự lực tự cường kết hợp với tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế cũng là một quan điểm nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh. /  Những luận điểm sáng tạo gồm 3 luận điểm: m - Tính chất nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng GPDT: Ở phương Tây là cuộc cách mạng vô sản chốn lại giai cấp tư sản và tiến hành đấu tranh giải phóng giai cấp. co - Lực lượng của cách mạng bao gồm toàn thể dân tộc: Theo Mac lực lượng cách mạng chỉ là giai cấp công nhâm. u. - Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng sk lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Ngược lại quan điểm của quốc tế cộng sản. u Câu 4: Trình bày những nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa .p xã hội theo tư tưởng HCM? Liên hệ thực tế VN hiện nay? ng  Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở VN: - Theo Hồ Chí Minh, sự ra đời của CNXH ở Việt Nam cũng là một sản phẩm tất yếu của quá trình hu phát triển lịch sử: - Sau khi nước ta giành được độc lập theo con đường cách mạng vô sản thì đi lên xây dựng CNXH là gc một bước phát triển hợp quy luật. - Chỉ có xây dựng một xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa thì nước nhà mới thật sự độc lập, nhân dân lao động mới thực sự được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. on  Đặc trưng của CNXH ở Việt Nam: - Cách tiếp cận của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội t :// + Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận về CNXHKH trước hết là từ lòng yêu nước, ý chí quyết tâm cứu nước và khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam. tp + Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ phương diện đạo đức: CNXH với mục tiêu và cơ sở kinh tế công hữu của nó sẽ đi đến giải phóng cho cả loài người khởi bị áp bức bóc lột ht + Tiếp thu sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Max-lenin. + Hồ Chí Minh còn tiếp cận CNXH từ văn hoá: + Hồ Chí Minh còn nhận thấy những nét tương đồng của CNXH với truyền thống lịch sử, văn hoá và con người Việt Nam. - Bản chất và đặc trưng tổng quát của CNXH + Bản chất: Là một xã hội vì lợi ích của tổ quốc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, nhân dân được hưởng cuộc sông ấm no, tự do,hạnh phúc. + Đặc trưng: -Đó là một chế độ do nhân dân làm chủ. 6 Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 7. Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015 -CNXH là một xã hội có nền kinh tế phát triển cao, gắn liền với sự phát triển khoa học và công nghệ. -CNXH là một chế độ không còn chế độ người bóc lột người. -Là một xã hội phát triển cao về văn hóa và đạo đức.  Quan niệm của HCM về mục tiêu, động lực của CNXH ở VN: - Mục tiêu: + Mục tiêu chung của CNXH là độc lập tự do cho dân tộc hanh phúc cho nhân dân,đó làm sao cho nhân dân ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. + Mục tiêu cao nhất của CNXH là nâng cao đời sống nhân dân, muốn nâng cao đời sống nhân dân từ trước hết phải đi lên CNXH. / + Mục tiêu cụ thể trong từng lĩnh vực: m  Mục tiêu chính trị: xây dựng chế độ do nhân dân lao động làm chủ, trong đó nhân dân là co những người chủ chân chính. Nhà nước là của dân, do dân và vì dân.  Mục tiêu kinh tế: Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công - nông nghiệp hiện đại, khoa học - u. kỹ thuật tiên tiến, bóc lột bị xoá bỏ dần, cải thiện đời sống sk  Mục tiêu văn hoá - xã hội: Chủ trương xây dựng nền văn hoá mới, trong đó phải biết kế thừa những giá trị truyền thống của dân tộc và tiếp thu những tinh hoa của nhân loại. u - Động lực: .p + Động lực chính trị tư tưởng, tinh thần: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công “cần có ý thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa cao, một lòng một dạ phấn đấu cho chủ nghĩa xã hội”. ng + Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc: Thể hiện ở lực lượng của các giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức, các dân tộc, đồng bào yêu nước trong và ngoài nước không phân hu biệt đảng phái, tôn giáo, tín ngưỡng. + Thoả mãn những nhu cầu, lợi ích chính đáng của người lao động: + Sử dụng vai trò điều chỉnh của các nhân tố tinh thần khác như chính trị, đạo đức, văn hoá, gc pháp luật. + Phải kết hợp được sức mạnh thời đại, tăng cường đoàn kết quốc tế, phải sử dụng tốt những on thành quả khoa học - kỹ thuật thế giới HCM xem con người là động lực quan trọng nhất, ở động này có sự kết hợp giữa cá nhân và tập thể( sức manh các thể và cộng đồng). Người cho rằng không có xã hội nào coi trọng lợi ích chính đáng của cá t :// nhân con người bằng XHCN. tp  Đảng ta đã vận dụng những quan điểm của HCM về CNXH vào công cuộc đổi mới hiện nay: ht 7 Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 8. Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015 - Một là kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa: Sau khi giành được độc lập dân tộc phải đi lên chủ nghĩa xã hội.Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đáp ứng được khác vọng của dân tộc, độc lập cho dân tộc, dân chủ cho nhân dân, cơm no áo ấm, cho mọi người dân Việt Nam. -Hai là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tất cả các nguồn gốc áp lực, trước hết là nội lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn kiền với gắn với phát triển kinh tế tri thức. - Ba là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.Chúng ta cần ra sức tranh thủ tối đa các cơ hội do xu thế đó tạo ra để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phải có cơ chế,chính sách đáng để thu hút vốn đầu tư, kinh nghiệm quản lí những công nghệ hiện đại -Bốn là chăm lo vây dựng đảng vững mạnh, làm trong sạch bộ máy Nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để xây dựng chủ nghĩa xã hộ / m Câu 5: Phân tích sự ra đời của Đảng cộng sản VN theo tư tưởng HCM? Phân tích luận điểm: Đảng cộng sản VN, đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc? co  Vận dụng nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Hồ Chí Minh u. xác định: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. - sk Đánh giá cao vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam và phong trào công nhân. Giai cấp u công nhân lúc bấy giờ tuy còn nhỏ bé (2% dân số), phong trào công nhân còn yếu nhưng họ vẫn giữ vai trò .p lãnh đạo cách mạng vì: + Đó là giai cấp tiên tiến nhất trong sức sản xuất, đại diện cho PTSX mới, gánh trách nhiệm ng đánh đổ chủ nghĩa tư bản và đế quốc để xây dựng một xã hội mới. + Đó là giai cấp có tinh thần cách mạng kiên quyết, triệt để nhất, có tổ chức, kỷ luật cao. hu + Giai cấp công nhân có chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng - Phong trào yêu nước là một thành tố quan trọng trong việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vì: gc + Một là phong trào yêu nước có vị trí, vai trò cực kỳ to lớn trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam. on + Hai là, phong trào công nhân kết hợp được với phong trào yêu nước bởi vì hai phong trào đó đều có mục tiêu chung. + Ba là, phong trào nông dân kết hợp với phong trào công nhân. t :// + Bốn là, phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự kết hợp các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. tp  Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc ht Việt Nam: 8 Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 9. Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015 - Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đội tiên phong của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân. - Nội dung quyết định bản chất giai cấp công nhân của Đảng là: nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin. - Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội II (2/1951), Người nêu rõ: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”. - Năm 1961, Bác viết: “Đảng ta là đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc không thiên tư, thiên vị” - Năm 1965, Hồ Chí Minh khẳng định lại: Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, là bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc. - Đảng đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc cho nên nhân dân Việt Nam coi Đảng Cộng sản Việt / Nam là Đảng của chính mình. m - Trong thành phần của mình, ngoài công nhân, đảng còn có những người ưu tú trong giai cấp nông co dân, trí thức và các thành phần khác. - =>Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân của Đảng là thống nhất với tính dân u. tộc, tính nhân dân. Câu 6: Yếu tố nào quan trọng nhất trong việc thành lập Đảng? Nêu bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam. u sk  Lý luận của chủ nghĩa Mác-Leenin là lý luận quan trọng nhất: Thể hiện thế giới quan và .p phương pháp luận trong tư tưởng HCM: + Trước khi chưa có lý luận của chủ nghĩa Mac: Phong trào công nhân diễn ra nhỏ lẻ, tự phát, ng chưa thống nhất như đấu tranh kinh thế: đòi tăng lương, giảm giờ làm, đình công tập thể, đập phá máy móc... chưa có lãnh đạo và lý luận cụ thể  yêu cầu cần có 1 tổ chứa lãnh đạo. hu + Khi chủ nghĩa mac ra đời, đã làm lan tỏa vào suy nghĩa giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nhận thức đúng đắn cho công nhân cần có một tổ chức lãnh đạo và đảng cộng sản ra gc đời.  Bản chất của Đảng cộng sản VN: - ĐCS Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân: on + Giai cấp công nhân nắm giữ sứ mệnh lịch sử: + Nền tảng tư tưởng và lý luận là chủ nghĩa Mac lenin. t :// + Mục tiêu của Đảng là chủ nghĩa cộng sản + Xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. tp - Đảng không những là đảng của giai cấp công nhân mà còn là đảng củ nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc Vn, có ý nghĩa lớn đối với cách mạng VN. ht Câu 7: Phân tích luận điểm: Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân? Phân tích một trong 2 luận điểm sau: -Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược quyết định sự thành công của cách mạng? -Làm rõ sự khác nhau về lực lượng cách mạng theo quan điểm của HCM với một số quan điểm khác?  Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân: 9 Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 10. Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015 - Khái niệm “Dân” trong tư tưởng Hồ Chí Minh có biên độ rất rộng lớn. Đó là: + Toàn thể con dân nước Việt có lòng yêu nước, trừ một bộ phận ôm chân đế quốc, phản bội lại quyền lợi của dân tộc. + Là “mỗi một người con Rồng cháu Tiên”, không phân biệt đa số hay thiểu số, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, không phân biệt “già, trẻ, gái trai, giàu nghèo, quý tiện”. => Dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh vừa được hiểu với tư cách mỗi con người Việt Nam cụ thể, vừa là một tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, họ là chủ thể của khối đại đoàn kết dân tộc. - Đại đoàn kết dân tộc có nghĩa là tập hợp tất cả mọi người dân vào một khối trong cuộc đấu tranh chung. - Đại đoàn kết toàn dân với nòng cốt là khối liên minh công - nông - trí thức do Đảng của giai cấp / công nhân lãnh đạo. Người nhắc nhở: Trong khi tập hợp khối đại đoàn kết thì “lực lượng chủ yếu của khối m đại đoàn kết dân tộc là liên minh công - nông, cho nên liên minh công - nông là nền tảng của mặt trận dân co tộc thống nhất”  Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng: - Thế nào là vấn đề có ý nghĩa chiến lược? u. + Về khái niệm: Chiến lược được hiểu là phương châm và biện pháp có tính toàn cục, mang sk tính chất lâu dài, được vận dụng trong suốt tiến trình cách mạng. + Trong tư tưởng Hồ Chí Minh Đoàn kết là một chiến lược chứa đựng hệ thống những luận u điểm thể hiện những nguyên tắc, biện pháp giáo dục, tập hợp những lực lượng cách mạng tiến .p bộ nhằm phát huy cao nhất sức mạnh dân tộc và quốc tế trong sự nghiệp độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH. ng + Chiến lược là cái nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng, thể hiện cả vấn đề lý luận lẫn vấn đề thực tiễn. (43% bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề đoàn kết). hu - Đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng. gc + Trong từng thời kỳ, chính sách và phương pháp tập hợp lực lượng có thể và cần thiết điều chỉnh cho phù hợp với từng đối tượng, song đại đoàn kết luôn là vấn đề sống còn, quyết định on thành bại của cách mạng + Đoàn kết làm ra sức mạnh: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục t khó khăn, giành lấy thắng lợi” :// + Đoàn kết là điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt + Đoàn kết là then chốt của thành công. tp “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; ht Thành công, thành công, đại thành công”  Quan niệm về lực lượng cách mạng của HCM với các quan niệm khác: -Theo Hồ Chí Minh: Lượng lực cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn thể dân tộc. 10 Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 11. Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015 + Hồ Chí Minh phân tích: “... dân tộc cách mạng thì chưa phân giai cấp, nghĩa là sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền”. + “Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt,.. để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp. Còn với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng...” + Trong lực lượng toàn dân tộc, Người luôn nhắc nhở không được quên cốt lõi của nó là công – nông - Theo quan điểm của Phan Bội Châu: thanh niên Việt Nam ra nước ngoài học tập, chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ cho việc giành lại độc lập cho nước nhà. Lực lượng nòng cốt cổ động và thực hiện phong trào là Duy Tân hội. / - Theo quan điểm của Phan Châu Trinh: Tập trung nâng cao dân trí cho học sinh, và phát triển kinh m tế cho nông dân, “ỷ pháp cầu tiến bộ” - Trong phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục: Mục đích của phong trào là nâng cao dân trí trong các co tầng lớp người Việt. - Khởi nghĩa của Hoàng Hoa Thám mang nặng “cốt cách phong kiến”, lượng lực cách mạng chỉ là u. việc của nhà binh.  Các phong trào yêu nước trước HCM đề bị thất bại. u sk .p Câu 8: Trình bày lực lượng tham gia khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng HCM? Ý nghĩa của tư tưởng Đại đoàn kết trong cách mạng VN? ng  Đại đoàn kết dân tộc là đoàn kết toàn dân: hu - DDKDT là phải tập hợp mọi người vào một cuộc đấu tranh chung. - Trong quá trình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân phải đứng vững lập trường giai cấp công gc nhân, giải quyết hài hòa mối quan hệ giai cấp- dân tộc để tập hợp lực lượng, không được bỏ xót một lực lượng nào.  Điều kiện để thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân: on - Phải kế thừa truyền thống yêu nước –nhân nghĩa- đoàn kết của dân tộc: Truyền thống yêu nước là cội nguồn sức mạnh vô địch để cả dân tộc chiến đấu chống lại mọi thiên tai, địch họa, làm cho đất nước t :// được trường tồn, bản sắc được giữ vững. - Phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người; Mỗi có nhân hay cộng đồng đều có ưu điểm, tp khuyết điểm, mặt tốt, mặt xấu... nên cần có lòng khoan dung độ lượng, để có thể tập hợp mọi lực lượng. - Để thực hiện đoàn kết rộng rãi cần có lòng tin và nhân dân: Với HCM, yêu dân, thương dân, dựa ht vào dân, sông và đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân là nguyên tắc tối cao. Câu 9: Thế nào là nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Hãy so sánh quan điểm của HCM với chủ nghĩa Max lenin?  Nhà nước của dân: 11 Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 12. Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015 - Quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh là xác lập tất cả mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân: + Điều 1 Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (Năm 1946) nói: “Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. - Nhân dân lao động làm chủ Nhà nước thì dẫn đến một hệ quả là nhân dân có quyền kiểm soát Nhà nước, cử tri bầu ra các đại biểu, ủy quyền cho các đại biểu đó bàn và quyết định những vấn đề quốc kế dân sinh. - Hồ Chí Minh đã nêu lên quan điểm dân là chủ và dân làm chủ. Dân là chủ có nghĩa là xác định vị thế của dân, còn dân làm chủ có nghĩa là xác định quyền, nghĩa vụ của dân.  Nhà nước do dân: / - Nhà nước phải do dân lựa chọn, bầu ra những đại biểu của mình. m - Do dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để nhà nước chi tiêu, hoạt động, vận hành bộ máy để phục vụ co nhân dân., do dân phê bình, xây dựng, giúp đỡ, do dân tạo ra và tham gia quản lý, thể hiện ở chỗ: + Toàn bộ công dân bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, cơ quan duy u. nhất có quyền lập pháp. + Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Chính phủ (nay gọi là Chính phủ). sk + Hội đồng Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của Nhà nước, thực hiện các nghị quyết u của Quốc hội và chấp hành pháp luật. .p + Mọi công việc của bộ máy nhà nước trong việc quản lý xã hội đều thực hiện ý chí của dân (Thông qua Quốc hội do dân bầu ra). ng  Nhà nước vì dân: - Đó là Nhà nước phục vụ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, không có đặc quyền đặc hu lợi, thực sự trong sạch, cần kiệm liêm chính. Trong nhà nước đó, cán bộ từ chủ tịch trở xuống đều là công bộc của dân. gc - Mọi hoạt động của chính quyền phải nhằm mục tiêu mang lại quyền lợi cho nhân dân và lấy con người làm mục tiêu phấn đấu lâu dài. on - Đó là một nhà nước trong sạch, không có bất kỳ một đặc quyền,đặc lợi nào.  So sánh quan điểm của HCM với chủ nghĩa Max lenin: t - Theo chủ nghĩa Mac lenin: Xây dựng nhà nước chuyên chính vô sản, đấu tranh và bảo vệ quyền lợi :// cho giai cấp vô sản. - Theo tư tưởng HCM: Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân, nhưng đấu tranh cho quyền lợi tp của tất cả các giai cấp,tất cả bộ phận, thành phần trong xã hội. Do vậy người gọi là nhà nước của dân, do ht dân và vì dân. Câu 10: Trình bày sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của nhà nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Theo anh(chị), thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, bản chất giai cấp công nhân của nhà nước được thể hiện như thế nào?  Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước: Theo Hồ Chí Minh, Nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân: 12 Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 13. Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015 - Nhà nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. + Giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của nhà nước, lãnh đạo băng phương thức thích hợp. + Đảng lãnh đạo bằng những chủ trương, đường lối, quan điểm để Nhà nước thể chế hoá thành pháp luật, chính sách, kế hoạch. Bằng hoạt động của các tổ chức Đảng,và công tác kiểm tra. - Bản chất giai cấp còn thể hiện ở định hướng đưa nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội. - Bản chất giai cấp của nhà nước ta còn thể hiện ở nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản là nguyên tắc tập trung dân chủ.  Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước: - Nhà nước ta ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của rất nhiều thế hệ người Việt / Nam từ quá trình dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc. m - Tính thống nhất của nó còn biểu hiện ở chỗ Nhà nước ta bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích của dân tộc làm cơ bản. Bản chất của vấn đề này là ở chỗ, Hồ Chí Minh khẳng định lợi ích cơ bản của giai co cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn dân tộc là một. Nhà nước ta không những thể hiện ý chí của giai cấp công nhân mà còn thể hiện ý chí của nhân dân và của toàn dân tộc. u. - Trong thực tế, Nhà nước ta đã đứng ra làm nhiệm vụ của cả dân tộc giao phó, đã lãnh đạo nhân sk dân tiến hành các cuộc kháng chiến để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển tiến bộ của u thế giới. .p Câu 11: Trình bày nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ,công chức đủ đức và tài? ng  Theo Hồ Chí Minh: đội ngũ cán bộ công chức là những người vừa có đức và có tài, trong đó đức là gốc; đội ngũ này phải được tổ chức hợp lý, có hiệu quả. Cụ thể về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức như sau: hu - Một là, tuyệt đối trung thành với cách mạng: Phải là người kiên cường bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhà nước; lòng trung thành ấy phải được thực hiện hằng ngày, hằng giờ, trong mọi lĩnh vực. gc - Hai là, hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ: Đội ngủ cán bộ, công chức phải hiểu rõ công việc của mình, do vậy, phải được đào tạo và phải tự mình học hỏi. on - Ba là, phải có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân: Họ là những người hưởng ngân sách từ nhân dân đóng góp, vì vậy mọi cán bộ công chức không được lãng phí, và sẵn sàng phục vụ nhân dân. t - Bốn là, phải là những người dám phụ trách, dám quyết đoán, nhất là trong những tình hống khó :// khăn “thắng không kiêu, bại không nản”. Đó là những người sẵn sàng làm đầy tớ, làm công bộc cho dân; tp là những người cần-kiệm-liêm chính-chí công vô tư, làm việc với tinh thần đầy sáng tạo. - Năm là, phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, luôn luôn có ý thức và hành động vì sự sức ht mạnh lớn, trong sạch của nhà nước: phải tận tụy, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Câu 12:Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ?  Văn nghệ ( bao gồm văn học và nghệ thuật) là biểu hiện tập trung nhất của nền văn hóa, là đỉnh cao của đời sống tinh thần, là hình ảnh của tâm hồn dân tộc.  Về văn hóa văn nghệ, HCM có 3 quan điểm chủ yếu: 13 Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 14. Tong Van Chung-13x5-facebook.com/tongchungdb-16/10/2015 - Một là, văn hóa văn nghệ là một mặt trận, nghệ sĩ là chiến sĩ, tắc phẩm văn nghệ là vũ khí sức bén trong đấu tranh cách mạng: + Hồ Chí Minh coi mặt trận văn hoá cũng có tầm quan trọng như mặt trận quân sự, chính trị, văn hoá. Đó là một cuộc chiến khổng lồ giữa chính và tà, giữa cách mạng và phản cách mạng. Cuộc chiến đó sẽ rất quyết liệt, lâu dài nhưng cũng rất vẻ vang. + Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang đó, Hồ Chủ tịch yêu cầu “chiến sĩ nghệ thuật cần có lập trường vững vàng, tư tưởng đúng... đặt lợi ích của kháng chiến, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. - Hai là, văn nghệ phải gắn với thực tiễn của đời sống của nhân dân. + Thực tiễn đời sống của nhân dân rất phong phú, bao gồm thực tiễn lao động sản xuất, chiến đấu, sinh hoạt và xây dựng đời sống mới. Đây là nguồn nhựa sống, là sinh khí và chất liệu vô tận cho văn nghệ sáng tác. Văn nghệ vừa phải phản ánh thực tiễn ấy, vừa hướng cho nhân / dân thúc đẩy sự phát triển của thực tiễn ấy theo quy luật của cái đẹp. m + Hồ Chí Minh yêu cầu các văn nghệ sĩ phải “thật hoà mình vào quần chúng”, phải “từ trong co quần chúng ra, trở về nơi quần chúng”, phải “liên hệ và đi sâu vào đời sống của nhân dân”, để hiểu thấu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, học tập nhân dân và “miêu tả cho hay, u. cho chân thật và cho hùng hồn”. - Ba là, phải có những tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại mới của đất nước, của dân tộc. sk + Mục tiêu của văn nghệ là phục vụ quần chúng. Để thực hiện mục tiêu này, mỗi tác phẩm văn nghệ phải đạt được sự thống nhất hài hòa giữa nội dung và hình thức. u + Một tác phẩm hay là một tác phẩm diễn đạt đầy đủ những điều đáng nói, ai đọc cũng hiểu .p được và khi đọc xong phải suy ngẫm, phải kế thừa những tinh hoa của dân tộc, phản ánh cái ng xấu, cái thiện... vươn tới cái lý tưởng, đó chính là phản ánh có tính hướng đích của văn nghệ. hu Ñeà cöông naøy chæ choïn ra nhöõng phaàn cô baûn nhaát, neáu coù thôøi gian caùc baïn coù theå ñoïc gc theâm trong saùch giaùo trình. on Chuùc caùc baïn hoïc toát! t :// tp ht 14 Đề cương ôn tập Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2